[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4815] trunk/po/vi.po: Adding some more changes for today.

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Thu Jan 31 10:53:24 CET 2019


Revision: 4815
          https://developer.blender.org/rBTS4815
Author:   hoangduytran
Date:     2019-01-31 10:53:23 +0100 (Thu, 31 Jan 2019)
Log Message:
-----------
Adding some more changes for today.

Modified Paths:
--------------
    trunk/po/vi.po

Modified: trunk/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/po/vi.po	2019-01-31 04:36:09 UTC (rev 4814)
+++ trunk/po/vi.po	2019-01-31 09:53:23 UTC (rev 4815)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.80 (sub 39) (b'6d89337257b6')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-04-13 10:11:00+0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-30 22:40+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-31 09:53+0000\n"
 "Last-Translator: Hoang Duy Tran <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language-Team: London, UK <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -58860,7 +58860,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.export_morph
 msgid "Export shape keys (morph targets)"
-msgstr "Xuất các hình mẫu (mục tiêu biến dạng)"
+msgstr "Xuất các hình mẫu (các mục tiêu biến dạng)"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.export_morph_normal
 msgid "Shape Key Normals"
@@ -58868,67 +58868,63 @@
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.export_morph_normal
 msgid "Export vertex normals with shape keys (morph targets)"
-msgstr ""
+msgstr "Xuất các pháp tuyến điểm đỉnh với các hình mẫu (các mục tiêu biến dạng)"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.export_morph_tangent
 msgid "Shape Key Tangents"
-msgstr ""
+msgstr "Tiếp tuyến của hình mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.export_morph_tangent
 msgid "Export vertex tangents with shape keys (morph targets)"
-msgstr ""
+msgstr "Xuất các tiếp tuyến điểm đỉnh với các hình mẫu (các mục tiêu biến dạng)"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.export_move_keyframes
 msgid "Keyframes Start at 0"
-msgstr ""
+msgstr "Khung Hình Bắt Đầu Tại 0"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.export_move_keyframes
 msgid "Keyframes start at 0, instead of 1"
-msgstr ""
+msgstr "Các khung hình bắt đầu tại 0, thay vì 1"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.export_normals
 msgid "Export vertex normals with meshes"
-msgstr ""
+msgstr "Xuất các pháp tuyến điểm đỉnh với những khung lưới"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.export_skins
-#, fuzzy
 msgid "Skinning"
-msgstr "Đóng Đinh"
+msgstr "Da Bọc"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.export_skins
 msgid "Export skinning (armature) data"
-msgstr ""
+msgstr "Xuất dữ liệu da bọc (cốt)"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.export_tangents
-#, fuzzy
 msgid "Tangents"
 msgstr "Tiếp Tuyến"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.export_tangents
 msgid "Export vertex tangents with meshes"
-msgstr ""
+msgstr "Xuất các tiếp tuyến của điểm đỉnh với các khung lưới"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.export_texcoords
 msgid "Export UVs (texture coordinates) with meshes"
-msgstr ""
+msgstr "Xuất các UV (các tọa độ của chất liệu) với khung lưới"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.export_texture_transform
-#, fuzzy
 msgid "Texture Transforms"
-msgstr "Biến Hóa Vectơ"
+msgstr "Biến Hóa của Chất Liệu"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.export_texture_transform
 msgid "Export texture or UV position, rotation, and scale. Uses \"KHR_texture_transform\" glTF extension"
-msgstr ""
+msgstr "Xuất vị trí của chất liệu hoặc UV, xoay chiều, và tỷ lệ. Dùng định dạng glTF \"KHR_texture_transform : biến hóa chất liệu KHR (Khronos)\""
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.export_yup
-#, fuzzy
 msgid "+Y Up"
-msgstr "Y Trên"
+msgstr "+Y Trên"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.export_yup
 msgid "Export using glTF convention, +Y up"
-msgstr ""
+msgstr "Xuất dùng quy ước glTF, +Y Hướng Lên Trên"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.ui_tab
 #, fuzzy
@@ -59877,11 +59873,11 @@
 #. :src: bpy.types.GIZMOGROUP_OT_gizmo_select
 msgctxt "Operator"
 msgid "Gizmo Select"
-msgstr ""
+msgstr "Chọn Gizmo"
 
 #. :src: bpy.types.GIZMOGROUP_OT_gizmo_select
 msgid "Select the currently highlighted gizmo"
-msgstr ""
+msgstr "Chọn gizmo hiện được nêu bật"
 
 #. :src: bpy.types.GIZMOGROUP_OT_gizmo_select.deselect
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_select.deselect
@@ -59911,11 +59907,11 @@
 #. :src: bpy.types.GIZMOGROUP_OT_gizmo_tweak
 msgctxt "Operator"
 msgid "Gizmo Tweak"
-msgstr ""
+msgstr "Tinh Chỉnh Gizmo"
 
 #. :src: bpy.types.GIZMOGROUP_OT_gizmo_tweak
 msgid "Tweak the active gizmo"
-msgstr ""
+msgstr "Tinh chỉnh gizmo đang hoạt động"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_active_frame_delete
 msgctxt "Operator"
@@ -59938,7 +59934,7 @@
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_annotate
 msgctxt "Operator"
 msgid "Annotation Draw"
-msgstr ""
+msgstr "Vẽ Chú Giải"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_annotate
 msgid "Make annotations on the active data"
@@ -59986,7 +59982,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_annotate.mode:'ERASER'
 msgid "Erase Annotation strokes"
-msgstr ""
+msgstr "Xóa các nét vẽ chú giải"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_annotate.wait_for_input
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_draw.wait_for_input
@@ -60225,14 +60221,13 @@
 msgstr "Liệu tầng Bút Chì Dầu được chuyển đổi có dữ liệu bố trí thời gian hợp lệ hay không (sử dụng nội bộ)"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_convert_old_files
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Convert 2.7 Grease Pencil File"
-msgstr "Đổi Bút Chì Dầu"
+msgstr "Chuyển Đổi Tập Tin Bút Chì Dầu của 2.7"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_convert_old_files
 msgid "Convert 2.7x grease pencil files to 2.8"
-msgstr ""
+msgstr "Chuyển đổi các tập tin bút chì dầu của 2.7x sang 2.8"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_copy
 msgctxt "Operator"
@@ -60292,32 +60287,29 @@
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_dissolve.type
 msgid "Method used for dissolving Stroke points"
-msgstr ""
+msgstr "Phương pháp sử dụng để hòa tan các điểm của Nét Vẽ"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_dissolve.type:'POINTS'
-#, fuzzy
 msgid "Dissolve selected points"
-msgstr "Hòa Tan Các Xương Chọn"
+msgstr "Hòa tan các điểm được chọn"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_dissolve.type:'BETWEEN'
 msgid "Dissolve Between"
-msgstr ""
+msgstr "Hòa Tan Phần Trung Gian"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_dissolve.type:'BETWEEN'
 msgid "Dissolve points between selected points"
-msgstr ""
+msgstr "Hòa tan các điểm nằm giữa các điểm được chọn"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_dissolve.type:'UNSELECT'
-#, fuzzy
 msgid "Dissolve Unselect"
-msgstr "Hòa Tan Được Chọn"
+msgstr "Hòa Tan cái Không Được Chọn"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_dissolve.type:'UNSELECT'
 msgid "Dissolve all unselected points"
-msgstr ""
+msgstr "Hòa tan toàn bộ các điểm không được chọn"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_draw
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Grease Pencil Draw"
 msgstr "Vẽ Bút Chì Dầu"
@@ -60324,24 +60316,24 @@
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_draw
 msgid "Draw a new stroke in the active Grease Pencil Object"
-msgstr ""
+msgstr "Vẽ một nét vẽ mới trong Vật Thể Bút Chì Dầu đang hoạt động"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_draw.disable_fill
 msgid "No Fill Areas"
-msgstr ""
+msgstr "Không Tô Kín Khu Vực"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_draw.disable_fill
 msgid "Disable fill to use stroke as fill boundary"
-msgstr ""
+msgstr "Tắt khả năng tô kín để sử dụng các nét vẽ như đường ranh giới tô kín"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_draw.disable_straight
-#, fuzzy
 msgid "No Straight lines"
-msgstr "Đường Thẳng"
+msgstr "Không Sử Dụng Đường Thẳng"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_draw.disable_straight
+#, fuzzy
 msgid "Disable key for straight lines"
-msgstr ""
+msgstr "Tắt khóa hóa cho các đường thẳng"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_draw.mode:'ERASER'
 msgid "Erase Grease Pencil strokes"
@@ -60380,7 +60372,7 @@
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_sculptmode_toggle.back
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_weightmode_toggle.back
 msgid "Return to Previous Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Quay Trở Lại Chế Độ Trước"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_editmode_toggle.back
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_paintmode_toggle.back
@@ -60387,26 +60379,24 @@
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_sculptmode_toggle.back
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_weightmode_toggle.back
 msgid "Return to previous mode"
-msgstr ""
+msgstr "Quay trở lại chế độ trước"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_fill
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Grease Pencil Fill"
-msgstr "Bút Chì Dầu"
+msgstr "Tô Kín Bút Chì Dầu"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_fill
 msgid "Fill with color the shape formed by strokes"
-msgstr ""
+msgstr "Tô kín hình do các nét vẽ tạo thành bằng màu"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_fill.on_back
-#, fuzzy
 msgid "Draw On Back"
-msgstr "Vẽ Ở Dưới"
+msgstr "Vẽ Ở Phía Sau"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_fill.on_back
 msgid "Send new stroke to Back"
-msgstr ""
+msgstr "Đưa nét vẽ về Phía Sau"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_frame_clean_fill
 msgctxt "Operator"More information about the Bf-translations-svn mailing list