[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4816] trunk/po/vi.po: Adding some more changes for today.

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Thu Jan 31 18:30:05 CET 2019


Revision: 4816
     https://developer.blender.org/rBTS4816
Author:  hoangduytran
Date:   2019-01-31 18:30:05 +0100 (Thu, 31 Jan 2019)
Log Message:
-----------
Adding some more changes for today.

Modified Paths:
--------------
  trunk/po/vi.po

Modified: trunk/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/po/vi.po	2019-01-31 09:53:23 UTC (rev 4815)
+++ trunk/po/vi.po	2019-01-31 17:30:05 UTC (rev 4816)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.80 (sub 39) (b'6d89337257b6')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-04-13 10:11:00+0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-31 09:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-31 17:30+0000\n"
 "Last-Translator: Hoang Duy Tran <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language-Team: London, UK <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -58741,7 +58741,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.export_all_influences
 msgid "Allow >4 joint vertex influences. Models may appear incorrectly in many viewers"
-msgstr ""
+msgstr "Cho phép hơn 4 tác động hội nhập điểm đỉnh. Những mô hình này có thể hiện ra sai lệch trong nhiều trình xem hình"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.export_animations
 msgid "Exports active actions and NLA tracks as glTF animations"
@@ -60401,35 +60401,33 @@
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_frame_clean_fill
 msgctxt "Operator"
 msgid "Clean Fill Boundaries"
-msgstr ""
+msgstr "Làm Sạch Ranh Giới Tô Kín"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_frame_clean_fill
 msgid "Remove 'no fill' boundary strokes"
-msgstr ""
+msgstr "Xóa các nét vẽ ranh giới 'không tô kín'"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_frame_clean_fill.mode:'ACTIVE'
-#, fuzzy
 msgid "Active Frame Only"
-msgstr "Bức Ảnh Hoạt Động"
+msgstr "Duy Khung Hình Đang Hoạt Động"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_frame_clean_fill.mode:'ACTIVE'
 msgid "Clean active frame only"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ làm sạch khung hình đang hoạt động mà thôi"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_frame_clean_fill.mode:'ALL'
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_layer_duplicate_object.mode:'ALL'
-#, fuzzy
 msgid "All Frames"
-msgstr "Hết Mặt"
+msgstr "Toàn Bộ các Khung Hình"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_frame_clean_fill.mode:'ALL'
 msgid "Clean all frames in all layers"
-msgstr ""
+msgstr "Làm sạch các khung hình trong toàn bộ các tầng lớp"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_frame_clean_loose
 msgctxt "Operator"
 msgid "Clean Loose points"
-msgstr ""
+msgstr "Làm Sạch các Điểm Rời Rạc"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_frame_clean_loose
 #, fuzzy
@@ -60446,7 +60444,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_frame_clean_loose.limit
 msgid "Number of points to consider stroke as loose"
-msgstr ""
+msgstr "Số điểm để cân nhắc nét vẽ là rời rạc"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_frame_duplicate
 #, fuzzy
@@ -60461,20 +60459,20 @@
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_frame_duplicate.mode:'ACTIVE'
 msgid "Duplicate frame in active layer only"
-msgstr ""
+msgstr "Nhân đôi khung hình duy trong lớp đang hoạt động"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_frame_duplicate.mode:'ALL'
 msgid "Duplicate active frames in all layers"
-msgstr ""
+msgstr "Nhân đôi khung hình đang hoạt động trong toàn bộ các lớp"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_generate_weights
 msgctxt "Operator"
 msgid "Generate Automatic Weights"
-msgstr ""
+msgstr "Sinh Tạo Trọng Lượng Tự Động"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_generate_weights
 msgid "Generate automatic weights for armatures (requires armature modifier)"
-msgstr ""
+msgstr "Sinh tạo các trọng lượng tự động cho các cốt (đòi hỏi bộ điều chỉnh cốt)"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_generate_weights.armature
 #, fuzzy
@@ -60488,21 +60486,21 @@
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_generate_weights.decay
 msgid "Factor to reduce influence depending of distance to bone axis"
-msgstr ""
+msgstr "Hệ số để thuyên giảm ảnh hưởng tùy thuộc vào khoảng cách đến trục của xương"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_generate_weights.mode:'NAME'
 #, fuzzy
 msgid "Empty Groups"
-msgstr "  Với Nhóm Trống"
+msgstr "Với Nhóm Trống"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_generate_weights.mode:'AUTO'
 #, fuzzy
 msgid "Automatic Weights"
-msgstr "  Với Quyầng Lượng Tự Động"
+msgstr "Với Quyầng Lượng Tự Động"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_generate_weights.ratio
 msgid "Ratio between bone length and influence radius"
-msgstr ""
+msgstr "Tỷ số giữa chiều dài của xương và bán kính ảnh hưởng"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_hide
 msgctxt "Operator"
@@ -60557,7 +60555,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_layer_add
 msgid "Add new layer or note for the active data-block"
-msgstr ""
+msgstr "Thêm tầng lớp mới hoặc ghi chú cho khối dữ liệu đang hoạt động"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_layer_change
 msgctxt "Operator"
@@ -60571,7 +60569,7 @@
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_layer_duplicate
 msgctxt "Operator"
 msgid "Duplicate Layer"
-msgstr "Sao Chép Tầng"
+msgstr "Sao Chép Tầng Lớp"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_layer_duplicate
 msgid "Make a copy of the active Grease Pencil layer"
@@ -60580,7 +60578,7 @@
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_layer_duplicate_object
 msgctxt "Operator"
 msgid "Duplicate Layer to new Object"
-msgstr ""
+msgstr "Sao chép tầng lớp vào Vật Thể mới"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_layer_duplicate_object
 #, fuzzy
@@ -60589,7 +60587,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_layer_duplicate_object.object
 msgid "Name of the destination object"
-msgstr ""
+msgstr "Tên của vật thể đích"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_layer_isolate
 msgctxt "Operator"
@@ -60691,11 +60689,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_primitive
 msgid "Create predefined grease pencil stroke shapes"
-msgstr ""
+msgstr "Tạo"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_primitive.edges
 msgid "Number of polygon edges"
-msgstr ""
+msgstr "Số cạnh của đa giác"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_primitive.type
 #, fuzzy
@@ -60704,7 +60702,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_primitive.type:'ARC'
 msgid "Arc"
-msgstr ""
+msgstr "Cung"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_reproject
 msgctxt "Operator"
@@ -60713,7 +60711,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_reproject
 msgid "Reproject the selected strokes from the current viewpoint as if they had been newly drawn (e.g. to fix problems from accidental 3D cursor movement or accidental viewport changes, or for matching deforming geometry)"
-msgstr "Phóng chiếu lại các nét được chọn từ góc nhìn hiện tại, tựa như chúng mới được vẽ (ví dụ: để chỉnh sửa sự di chuyển bất ngờ của con trỏ 3D, hoặc những thay đổi bất ngờ của cổng nhìn, hay để khớp với hình học bị biến dạng)"
+msgstr "Tái phóng chiếu các nét được chọn từ góc nhìn hiện tại, tựa như chúng mới được vẽ (ví dụ: để chỉnh sửa sự di chuyển bất ngờ của con trỏ 3D, hoặc những thay đổi bất ngờ của cổng nhìn, hay để khớp với hình học bị biến dạng)"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_reproject.type
 msgid "Projection Type"
@@ -60721,7 +60719,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_reproject.type:'FRONT'
 msgid "Reproject the strokes using the X-Z plane"
-msgstr ""
+msgstr "Tái phóng chiếu các nét vẽ sử dụng bề diện X-Z"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_reproject.type:'SIDE'
 #. :src: bpy.types.SEQUENCER_OT_cut.side
@@ -60730,15 +60728,15 @@
 #. :src: bpy.types.SEQUENCER_OT_swap.side
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/properties_data_empty.py:59
 msgid "Side"
-msgstr "Bên"
+msgstr "Bên/Mặt"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_reproject.type:'SIDE'
 msgid "Reproject the strokes using the Y-Z plane"
-msgstr ""
+msgstr "Tái phóng chiếu các nét vẽ sử dụng bề diện Y-Z"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_reproject.type:'TOP'
 msgid "Reproject the strokes using the X-Y plane"
-msgstr ""
+msgstr "Tái phóng chiếu các nét vẽ sử dụng bề diện X-Y"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_reproject.type:'VIEW'
 msgid "Reproject the strokes to end up on the same plane, as if drawn from the current viewpoint using 'Cursor' Stroke Placement"
@@ -60806,21 +60804,19 @@
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_select_alternate
 msgctxt "Operator"
 msgid "Alternated"
-msgstr ""
+msgstr "Xen Kẽ"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_select_alternate
-#, fuzzy
 msgid "Select alternative points in same strokes as already selected points"
-msgstr "Chọn hết điểm trong cùng với điểm đang chọn"
+msgstr "Chọn các điểm xen kẽ trong cùng một nét vẽ như các điểm đã chọn"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_select_alternate.unselect_ends
-#, fuzzy
 msgid "Unselect Ends"
-msgstr "Không Chọn"
+msgstr "Hủy Chọn các Đầu"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_select_alternate.unselect_ends
 msgid "Do not select the first and last point of the stroke"
-msgstr ""
+msgstr "Không chọn điểm đầu và cuối của nét vẽ"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_select_box
 msgid "Select Grease Pencil strokes within a rectangular region"
@@ -61092,22 +61088,21 @@
 #, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Separate Strokes"
-msgstr "Chẻ Xương"
+msgstr "Phân Tách Nét Vẽ"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_stroke_separate
 msgid "Separate the selected strokes or layer in a new grease pencil object"
-msgstr ""
+msgstr "Phân tách các nét vẽ được chọn hoặc tầng lớp trong một vật thể bút chì dầu mới"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_stroke_separate.mode:'POINT'
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_stroke_smooth.only_selected
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_stroke_subdivide.only_selected
-#, fuzzy
 msgid "Selected Points"
-msgstr "Chọn Được Đóng Đinh"
+msgstr "Điểm Được Chọn"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_stroke_separate.mode:'POINT'
 msgid "Separate the selected points"
-msgstr ""
+msgstr "Phân tách các điểm được chọn"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_stroke_separate.mode:'STROKE'
 #, fuzzy
@@ -61131,17 +61126,16 @@
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_stroke_simplify
 msgid "Simplify selected stroked reducing number of points"
-msgstr ""
+msgstr "Đơn giản hóa các nét vẽ đã chọn bằng cách thuyên giảm số điểm"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_stroke_simplify_fixed
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Simplify Fixed Stroke"
-msgstr "Đơn Giản Hóa Nét"
+msgstr "Đơn Giản Hóa Nét Vẽ Cố Định"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_stroke_simplify_fixed
 msgid "Simplify selected stroked reducing number of points using fixed algorithm"
-msgstr ""
+msgstr "Đơn giản hóa các nét vẽ đã chọn bằng cách thuyên giảm số điểm dùng thuật toán cố định"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_stroke_simplify_fixed.step
 #, fuzzy
@@ -61161,7 +61155,7 @@
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_stroke_smooth.only_selected
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_stroke_subdivide.only_selected
 msgid "Smooth only selected points in the stroke"
-msgstr ""
+msgstr "Duy làm mịn các điểm được chọn trong nét vẽ"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_stroke_split
 #, fuzzy
@@ -61171,7 +61165,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_stroke_split
 msgid "Split selected points as new stroke on same frame"
-msgstr ""
+msgstr "Phân tách các điểm được chọn như nét vẽ mới trong cùng một khung hình"
 

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list