[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4812] trunk/po/vi.po: Adding some more changes for today.

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Wed Jan 30 23:40:45 CET 2019


Revision: 4812
          https://developer.blender.org/rBTS4812
Author:   hoangduytran
Date:     2019-01-30 23:40:44 +0100 (Wed, 30 Jan 2019)
Log Message:
-----------
Adding some more changes for today.

Modified Paths:
--------------
    trunk/po/vi.po

Modified: trunk/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/po/vi.po	2019-01-30 09:33:15 UTC (rev 4811)
+++ trunk/po/vi.po	2019-01-30 22:40:44 UTC (rev 4812)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.80 (sub 39) (b'6d89337257b6')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-04-13 10:11:00+0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-30 09:33+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-30 22:40+0000\n"
 "Last-Translator: Hoang Duy Tran <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language-Team: London, UK <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -13151,7 +13151,7 @@
 #. :src: bpy.types.CyclesDeviceSettings.id
 #. :src: bpy.types.SpaceNodeEditor.id
 msgid "ID"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ Danh (ID)"
 
 #. :src: bpy.types.DepsgraphUpdate.id
 msgid "Updated datablock"
@@ -35881,7 +35881,7 @@
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.type:'END'
 msgctxt "UI_Events_KeyMaps"
 msgid "End"
-msgstr "Kết Thúc"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.key_modifier:'MEDIA_PLAY'
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.type:'MEDIA_PLAY'
@@ -36008,7 +36008,7 @@
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.key_modifier:'TIMER_AUTOSAVE'
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.type:'TIMER_AUTOSAVE'
 msgid "TmrSave"
-msgstr "ĐhTlưu"
+msgstr "ĐhTLưu"
 
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.key_modifier:'TIMER_REPORT'
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.type:'TIMER_REPORT'
@@ -36030,7 +36030,7 @@
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.key_modifier:'TIMERREGION'
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.type:'TIMERREGION'
 msgid "TmrReg"
-msgstr "Vùngđh"
+msgstr "VùngĐh"
 
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.key_modifier:'NDOF_MOTION'
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.type:'NDOF_MOTION'
@@ -36118,7 +36118,7 @@
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.key_modifier:'NDOF_BUTTON_FRONT'
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.type:'NDOF_BUTTON_FRONT'
 msgid "NdofFront"
-msgstr "BdofTrước"
+msgstr "NdofTrước"
 
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.key_modifier:'NDOF_BUTTON_BACK'
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.type:'NDOF_BUTTON_BACK'
@@ -36162,7 +36162,7 @@
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.key_modifier:'NDOF_BUTTON_ROLL_CW'
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.type:'NDOF_BUTTON_ROLL_CW'
 msgid "NdofRCW"
-msgstr "NDOFLthuậnKĐH"
+msgstr "NDOFLThuậnKĐH"
 
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.key_modifier:'NDOF_BUTTON_ROLL_CCW'
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.type:'NDOF_BUTTON_ROLL_CCW'
@@ -36173,7 +36173,7 @@
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.key_modifier:'NDOF_BUTTON_ROLL_CCW'
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.type:'NDOF_BUTTON_ROLL_CCW'
 msgid "NdofRCCW"
-msgstr "NDOFLnghịchKĐH"
+msgstr "NDOFLNghịchKĐH"
 
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.key_modifier:'NDOF_BUTTON_SPIN_CW'
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.type:'NDOF_BUTTON_SPIN_CW'
@@ -36261,7 +36261,7 @@
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.key_modifier:'NDOF_BUTTON_PLUS'
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.type:'NDOF_BUTTON_PLUS'
 msgid "Ndof+"
-msgstr "Ndof +"
+msgstr "Ndof+"
 
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.key_modifier:'NDOF_BUTTON_MINUS'
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.type:'NDOF_BUTTON_MINUS'
@@ -36272,7 +36272,7 @@
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.key_modifier:'NDOF_BUTTON_MINUS'
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.type:'NDOF_BUTTON_MINUS'
 msgid "Ndof-"
-msgstr "Ndof -"
+msgstr "Ndof-"
 
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.key_modifier:'NDOF_BUTTON_ESC'
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.type:'NDOF_BUTTON_ESC'
@@ -36476,7 +36476,7 @@
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.type:'ACTIONZONE_REGION'
 msgctxt "UI_Events_KeyMaps"
 msgid "ActionZone Region"
-msgstr "ActionZone Vùng"
+msgstr "Vùng ActionZone"
 
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.key_modifier:'ACTIONZONE_REGION'
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.type:'ACTIONZONE_REGION'
@@ -36540,7 +36540,7 @@
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.propvalue
 #. :src: bpy.types.WM_OT_properties_edit.value
 msgid "Property Value"
-msgstr "Giá Trị"
+msgstr "Giá Trị Tính Chất"
 
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.propvalue
 msgid "The value this event translates to in a modal keymap"
@@ -41238,7 +41238,7 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_gpencil_modifier_add.type:'BOOLEAN'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_modifier_add.type:'BOOLEAN'
 msgid "Boolean"
-msgstr ""
+msgstr "Lôgic Bool (Boolean)"
 
 #. :src: bpy.types.Modifier.type:'DECIMATE'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_gpencil_modifier_add.type:'DECIMATE'
@@ -47484,7 +47484,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeChannelMatte.limit_method:'SINGLE'
 msgid "Limit by single channel"
-msgstr "Hạn chế thành đơn kênh"
+msgstr "Hạn chế bởi đơn kênh"
 
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeChannelMatte.limit_method:'MAX'
 msgid "Limit by max of other channels"
@@ -47493,7 +47493,7 @@
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeChannelMatte.limit_min
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeLumaMatte.limit_min
 msgid "Values lower than this setting are 100% keyed"
-msgstr "Giá trị thấp hơn sắp đặt này là được khóa hóa 100%"
+msgstr "Giá trị thấp hơn sắp đặt này sẽ được khóa hóa 100%"
 
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeChannelMatte.matte_channel
 msgid "Channel used to determine matte"
@@ -47505,7 +47505,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeChromaMatte.gain
 msgid "Alpha falloff"
-msgstr "Suy giảm dần (mờ dần) của alpha"
+msgstr "Suy giảm của alpha"
 
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeChromaMatte.lift
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeColorBalance.lift
@@ -47517,7 +47517,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeChromaMatte.lift
 msgid "Alpha lift"
-msgstr "Nâng sáng alpha"
+msgstr "Nâng alpha"
 
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeChromaMatte.shadow_adjust
 msgid "Shadow Adjust"
@@ -48620,11 +48620,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeLevels.channel:'LUMINANCE'
 msgid "Luminance Channel"
-msgstr "Kênh về Độ Sáng"
+msgstr "Kênh về Độ Sáng (Luminance)"
 
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeLumaMatte
 msgid "Luminance Key"
-msgstr "Khóa về Độ Sáng"
+msgstr "Khóa về Độ Sáng (Luminance)"
 
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeMapRange
 msgid "Map Range"
@@ -48788,7 +48788,7 @@
 #. :src: bpy.types.ShaderNodeMath.operation:'ARCTAN2'
 #. :src: bpy.types.TextureNodeMath.operation:'ARCTAN2'
 msgid "Arctan2"
-msgstr ""
+msgstr "Atan2"
 
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeMixRGB.use_alpha
 #. :src: bpy.types.ShaderNodeMixRGB.use_alpha
@@ -50451,7 +50451,7 @@
 #. :src: bpy.types.NodeSocketInterfaceStandard.type:'INT'
 #. :src: source/blender/blenkernel/intern/customdata.c:1278
 msgid "Int"
-msgstr ""
+msgstr "Số Nguyên (Int)"
 
 #. :src: bpy.types.NodeInternalSocketTemplate.type:'STRING'
 #. :src: bpy.types.NodeSocket.type:'STRING'
@@ -50458,7 +50458,7 @@
 #. :src: bpy.types.NodeSocketInterfaceStandard.type:'STRING'
 #. :src: source/blender/blenkernel/intern/customdata.c:1280
 msgid "String"
-msgstr ""
+msgstr "Chuỗi Ký Tự (String)"
 
 #. :src: bpy.types.NodeLink
 msgid "Link is valid"
@@ -50614,7 +50614,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.NodeSocketBool
 msgid "Boolean Node Socket"
-msgstr "Ổ Cắm Nút Boolean"
+msgstr "Ổ Cắm Nút bool"
 
 #. :src: bpy.types.NodeSocketBool
 #. :src: bpy.types.NodeSocketInterfaceBool
@@ -50823,7 +50823,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.NodeSocketInterfaceBool
 msgid "Boolean Node Socket Interface"
-msgstr "Giao Diện Ổ Cắm Nút Boolean"
+msgstr "Giao Diện Ổ Cắm Nút Bool"
 
 #. :src: bpy.types.NodeSocketInterfaceColor
 msgid "Color Node Socket Interface"
@@ -51485,7 +51485,7 @@
 #. :src: bpy.types.VIEW3D_OT_properties
 msgctxt "Operator"
 msgid "Toggle Sidebar"
-msgstr ""
+msgstr "Bật/Tắt Thanh Bên"
 
 #. :src: bpy.types.ACTION_OT_properties
 #. :src: bpy.types.CLIP_OT_properties
@@ -52681,7 +52681,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ANIM_OT_driver_button_add
 msgid "Add driver for the property under the cursor"
-msgstr ""
+msgstr "Thêm bộ điều vận cho tính chất nằm dưới con trỏ"
 
 #. :src: bpy.types.ANIM_OT_driver_button_edit
 #. :src: source/blender/editors/interface/interface_context_menu.c:514
@@ -52715,7 +52715,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ANIM_OT_end_frame_set
 msgid "Set the current frame as the preview or scene end frame"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt khung hình hiện tại như khung hình cuối của cảnh hoặc xem trước"
 
 #. :src: bpy.types.ANIM_OT_keyframe_clear_button
 msgctxt "Operator"
@@ -53008,7 +53008,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ANIM_OT_start_frame_set
 msgid "Set the current frame as the preview or scene start frame"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt khung hình hiện tại làm khung hình bắt đầu của cảnh hoặc của xem trước"
 
 #. :src: bpy.types.ANIM_OT_update_animated_transform_constraints
 msgctxt "Operator"
@@ -53225,13 +53225,12 @@
 msgstr "Tạo các bản sao của xương được chọn, nội trong cùng một cốt"
 
 #. :src: bpy.types.ARMATURE_OT_duplicate.do_flip_names
-#, fuzzy
 msgid "Flip Names"
-msgstr "Đảo Lật Tên"
+msgstr "Đảo Tên"
 
 #. :src: bpy.types.ARMATURE_OT_duplicate.do_flip_names
 msgid "Try to flip names of the bones, if possible, instead of adding a number extension"
-msgstr ""
+msgstr "Thử đảo tên của các xương, nếu có thể, thay vì cộng thêm một đuôi bằng con số"
 
 #. :src: bpy.types.ARMATURE_OT_duplicate_move
 msgid "Make copies of the selected bones within the same armature and move them"
@@ -53355,12 +53354,12 @@
 #. :src: bpy.types.ARMATURE_OT_flip_names.do_strip_numbers
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_flip_names.do_strip_numbers
 msgid "Strip Numbers"
-msgstr ""
+msgstr "Lột Bỏ các Con Số"
 
 #. :src: bpy.types.ARMATURE_OT_flip_names.do_strip_numbers
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_flip_names.do_strip_numbers
 msgid "Try to remove right-most dot-number from flipped names (WARNING: may result in incoherent naming in some cases)"
-msgstr ""
+msgstr "Thử xóa bỏ con số có dấu chấm, ngoài cùng bên phải, khỏi các tên lật đảo (CẢNH BÁO: trong một số trường hợp có thể gây ra cho tên trở nên không mạch lạc nữa)"
 
 #. :src: bpy.types.ARMATURE_OT_hide
 msgctxt "Operator"
@@ -53894,14 +53893,13 @@
 msgstr "Thêm bút vẽ theo thể loại chế độ"
 
 #. :src: bpy.types.BRUSH_OT_add_gpencil
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Add Drawing Brush"
-msgstr "Bút Vẽ"
+msgstr "Cộng Thêm Bút Vẽ"
 
 #. :src: bpy.types.BRUSH_OT_add_gpencil
 msgid "Add brush for Grease Pencil"
-msgstr ""
+msgstr "Cộng thêm bút lông cho Bút Chì Dầu"
 
 #. :src: bpy.types.BRUSH_OT_curve_preset
 msgctxt "Operator"
@@ -54065,14 +54063,13 @@
 
 #. :src: bpy.types.BUTTONS_OT_context_menu
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_operation
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Context Menu"
-msgstr "Danh Bạ Liệt Kê Bố Cảnh"
+msgstr "Trình Đơn Ngữ Cảnh"
 
 #. :src: bpy.types.BUTTONS_OT_context_menu
 msgid "Display properties editor context_menu"
-msgstr ""
+msgstr "Hiển thị trình đơn ngữ cảnh của trình biên soạn tính chất"
 
 #. :src: bpy.types.BUTTONS_OT_directory_browse
 #. :src: bpy.types.BUTTONS_OT_file_browse
@@ -55922,7 +55919,7 @@
 #. :src: bpy.types.VIEW3D_OT_toolshelf

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list