[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4811] trunk/po/vi.po: Adding some more changes for today.

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Wed Jan 30 10:33:15 CET 2019


Revision: 4811
          https://developer.blender.org/rBTS4811
Author:   hoangduytran
Date:     2019-01-30 10:33:15 +0100 (Wed, 30 Jan 2019)
Log Message:
-----------
Adding some more changes for today.

Modified Paths:
--------------
    trunk/po/vi.po

Modified: trunk/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/po/vi.po	2019-01-29 04:07:05 UTC (rev 4810)
+++ trunk/po/vi.po	2019-01-30 09:33:15 UTC (rev 4811)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.80 (sub 39) (b'6d89337257b6')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-04-13 10:11:00+0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-29 04:07+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-30 09:33+0000\n"
 "Last-Translator: Hoang Duy Tran <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language-Team: London, UK <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -2803,7 +2803,7 @@
 #. :src: source/blender/nodes/shader/nodes/node_shader_geometry.c:34
 #. :src: source/blender/nodes/shader/nodes/node_shader_tangent.c:32
 msgid "Tangent"
-msgstr "Tiếp Tuyến"
+msgstr "Tiếp Tuyến/Tang"
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.normal_space:'TANGENT'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.normal_space:'TANGENT'
@@ -9799,7 +9799,7 @@
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_constraint_add.type:'FLOOR'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_constraint_add_with_targets.type:'FLOOR'
 msgid "Floor"
-msgstr "Sàn"
+msgstr "Sàn/Floor"
 
 #. :src: bpy.types.Constraint.type:'FLOOR'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_constraint_add.type:'FLOOR'
@@ -26107,7 +26107,7 @@
 #. :src: bpy.types.ShaderNodeMath.operation:'ROUND'
 #. :src: bpy.types.TextureNodeMath.operation:'ROUND'
 msgid "Round"
-msgstr "Tròn"
+msgstr "Làm/Tròn"
 
 #. :src: bpy.types.FreestyleLineStyle.caps:'ROUND'
 msgid "Round cap (half-circle)"
@@ -28388,7 +28388,7 @@
 #. :src: bpy.types.LightProbe.type:'CUBEMAP'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_lightprobe_add.type:'CUBEMAP'
 msgid "Reflection Cubemap"
-msgstr "Sơ Đồ Lập Thể Phản Quang"
+msgstr "Ánh Xạ Lập Thể Phản Quang"
 
 #. :src: bpy.types.LightProbe.type:'CUBEMAP'
 msgid "Capture reflections"
@@ -34330,9 +34330,8 @@
 
 #. :src: bpy.types.IDOverrideStaticProperty
 #. (not sure...)
-#, fuzzy
 msgid "ID Static Override Property"
-msgstr "Tính Chất Phủ Quyết Tĩnh ID"
+msgstr "ID của Tính Chất Phủ Quyết Tĩnh"
 
 #. :src: bpy.types.IDOverrideStaticProperty
 msgid "Description of an overridden property"
@@ -39632,7 +39631,6 @@
 msgstr "Trình đơn bộ biên soạn có chứa các nút bấm"
 
 #. :src: bpy.types.Menu.bl_idname
-#, fuzzy
 msgid "If this is set, the menu gets a custom ID, otherwise it takes the name of the class used to define the menu (for example, if the class name is \"OBJECT_MT_hello\", and bl_idname is not set by the script, then bl_idname = \"OBJECT_MT_hello\")"
 msgstr "Nếu cái này được đặt thì trình đơn sẽ nhận được một chỉ danh ID tùy chỉnh, nếu không, nó sẽ lấy tên của lớp (class) sử dụng để định nghĩa trình đơn (chẳng hạn, nếu tên của lớp là \"OBJECT_MT_hello\", và bl_idname không được tập lệnh đặt, thì bl_idname = \"OBJECT_MT_hello\")"
 
@@ -39989,7 +39987,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.NODE_MT_specials
 msgid "Node Context Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Trình Đơn Ngữ Cảnh Nút"
 
 #. :src: bpy.types.PARTICLE_MT_specials
 msgid "Particle Specials"
@@ -40372,11 +40370,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.VIEW3D_MT_object_specials
 msgid "Object Context Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Trình Đơn Ngữ Cảnh Vật Thể"
 
 #. :src: bpy.types.VIEW3D_MT_particle_specials
 msgid "Particle Context Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Trình Đơn Ngữ Cảnh Hạt"
 
 #. :src: bpy.types.VIEW3D_MT_pose_propagate
 msgid "Propagate"
@@ -40388,7 +40386,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.VIEW3D_MT_pose_specials
 msgid "Pose Context Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Trình Đơn Ngữ Cảnh Tư Thế"
 
 #. :src: bpy.types.VIEW3D_MT_pose_transform
 msgid "Clear Transform"
@@ -40531,38 +40529,32 @@
 msgstr "Tổ hợp các cạnh của khung lưới"
 
 #. :src: bpy.types.MeshFaceMap
-#, fuzzy
 msgid "Int Property"
-msgstr "Đặc Tính ID (tên)"
+msgstr "Tính Chất Số Nguyên Int"
 
 #. :src: bpy.types.MeshFaceMapLayer
-#, fuzzy
 msgid "Mesh Face Map Layer"
-msgstr "Lớp Mặt Nạ Sơn Lưới"
+msgstr "Tầng Ánh Xạ Bề Mặt Khung Lưới"
 
 #. :src: bpy.types.MeshFaceMapLayer
 msgid "Per-face map index"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ số ánh xạ của mỗi mặt"
 
 #. :src: bpy.types.MeshFaceMapLayer.name
-#, fuzzy
 msgid "Name of face-map layer"
-msgstr "Tân của lớp mặt nạ mới"
+msgstr "Tên của Tầng Ánh Xạ Bề Mặt"
 
 #. :src: bpy.types.MeshFaceMapLayers
-#, fuzzy
 msgid "Mesh FaceMaps"
-msgstr "Mặt Mạng Lưới"
+msgstr "Ánh Xạ Bề Mặt của Khung Lưới"
 
 #. :src: bpy.types.MeshFaceMapLayers
-#, fuzzy
 msgid "Collection of mesh face-maps"
-msgstr "Sưu tập mặt mạng lưới"
+msgstr "Tổ hợp các ánh xạ bề mặt của khung lưới"
 
 #. :src: bpy.types.MeshFaceMapLayers.active
-#, fuzzy
 msgid "Active FaceMap Layer"
-msgstr "Lớp Hoạt Động"
+msgstr "Tầng Ánh Xạ Bề Mặt Đang Hoạt Động"
 
 #. :src: bpy.types.MeshLoop
 msgid "Mesh Loop"
@@ -40643,7 +40635,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.MeshLoopTriangle
 msgid "Mesh Loop Triangle"
-msgstr ""
+msgstr "Tam Giác của Mạch Lưới"
 
 #. :src: bpy.types.MeshLoopTriangle
 #, fuzzy
@@ -40657,7 +40649,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.MeshLoopTriangle.area
 msgid "Area of this triangle"
-msgstr ""
+msgstr "Diện tích của tam giác này"
 
 #. :src: bpy.types.MeshLoopTriangle.index
 #, fuzzy
@@ -40666,7 +40658,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.MeshLoopTriangle.loops
 msgid "Indices of mesh loops that make up the triangle"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ số của những mạch lưới tạo nên tam giác"
 
 #. :src: bpy.types.MeshLoopTriangle.normal
 #, fuzzy
@@ -40685,7 +40677,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.MeshLoopTriangle.polygon_index
 msgid "Index of mesh polygon that the triangle is a part of"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ số của đa giác lưới mà hình tam giác là một bộ phận của nó"
 
 #. :src: bpy.types.MeshLoopTriangle.split_normals
 msgid "Split Normals"
@@ -40698,11 +40690,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.MeshLoopTriangle.vertices
 msgid "Indices of triangle vertices"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ số của các điểm đỉnh tam giác"
 
 #. :src: bpy.types.MeshLoopTriangles
 msgid "Mesh Loop Triangles"
-msgstr ""
+msgstr "Tam Giác của Mạch Lưới"
 
 #. :src: bpy.types.MeshLoops
 msgid "Mesh Loops"
@@ -40879,7 +40871,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.MeshSkinVertex.use_root
 msgid "Vertex is a root for rotation calculations and armature generation, setting this flag does not clear other roots in the same mesh island"
-msgstr ""
+msgstr "Điểm đỉnh là gốc cho các tính toán về sự xoay chiều và sự sinh tạo cốt. Việc bật cờ hiệu này không xóa các gốc khác trong cùng hải đảo của khung lưới"
 
 #. :src: bpy.types.MeshSkinVertexLayer
 msgid "Mesh Skin Vertex Layer"
@@ -41195,9 +41187,8 @@
 #. :src: bpy.types.Modifier.type:'WEIGHTED_NORMAL'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_gpencil_modifier_add.type:'WEIGHTED_NORMAL'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_modifier_add.type:'WEIGHTED_NORMAL'
-#, fuzzy
 msgid "Weighted Normal"
-msgstr "Lưu Pháp Tuyến"
+msgstr "Pháp Tuyến Cân Trọng"
 
 #. :src: bpy.types.Modifier.type:'UV_PROJECT'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_gpencil_modifier_add.type:'UV_PROJECT'
@@ -41364,13 +41355,13 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_gpencil_modifier_add.type:'CORRECTIVE_SMOOTH'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_modifier_add.type:'CORRECTIVE_SMOOTH'
 msgid "Smooth Corrective"
-msgstr ""
+msgstr "Làm Mịn để Sửa Sai"
 
 #. :src: bpy.types.Modifier.type:'LAPLACIANSMOOTH'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_gpencil_modifier_add.type:'LAPLACIANSMOOTH'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_modifier_add.type:'LAPLACIANSMOOTH'
 msgid "Smooth Laplacian"
-msgstr ""
+msgstr "Làm Mịn Laplacian"
 
 #. :src: bpy.types.Modifier.type:'SURFACE_DEFORM'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_gpencil_modifier_add.type:'SURFACE_DEFORM'
@@ -41653,7 +41644,7 @@
 #. :src: bpy.types.BevelModifier.hn_strength
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_bevel.strength
 msgid "Strength of calculated normal"
-msgstr ""
+msgstr "Cường độ của pháp tuyến đã tính toán"
 
 #. :src: bpy.types.BevelModifier.hnmode
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_bevel.hnmode
@@ -41665,12 +41656,12 @@
 #. :src: bpy.types.BevelModifier.hnmode
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_bevel.hnmode
 msgid "Weighting mode for Harden Normals"
-msgstr ""
+msgstr "Chế độ cân trọng cho các Pháp Tuyến Cứng"
 
 #. :src: bpy.types.BevelModifier.hnmode:'HN_NONE'
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_bevel.hnmode:'HN_NONE'
 msgid "Do not use Harden Normals"
-msgstr ""
+msgstr "Không sử dụng Pháp Tuyến Cứng"
 
 #. :src: bpy.types.BevelModifier.hnmode:'HN_FACE'
 #. :src: bpy.types.WeightedNormalModifier.mode:'FACE_AREA'
@@ -41684,25 +41675,25 @@
 #. :src: bpy.types.BevelModifier.hnmode:'HN_FACE'
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_bevel.hnmode:'HN_FACE'
 msgid "Use faces as weight"
-msgstr ""
+msgstr "Sử dụng bề mặt như trọng lượng"
 
 #. :src: bpy.types.BevelModifier.hnmode:'HN_ADJ'
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_bevel.hnmode:'HN_ADJ'
 msgid "Vertex average"
-msgstr ""
+msgstr "Trung bình điểm đỉnh"
 
 #. :src: bpy.types.BevelModifier.hnmode:'HN_ADJ'
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_bevel.hnmode:'HN_ADJ'
 msgid "Use adjacent vertices as weight"
-msgstr ""
+msgstr "Dùng các điểm đỉnh kề cạnh như trọng lượng"
 
 #. :src: bpy.types.BevelModifier.hnmode:'FIX_SHA'
 msgid "Fix shading"
-msgstr ""
+msgstr "Sửa tô bóng"
 
 #. :src: bpy.types.BevelModifier.hnmode:'FIX_SHA'
 msgid "Fix normal shading continuity"
-msgstr ""
+msgstr "Sửa tính liên tục trong chuyển sắc của pháp tuyến"
 
 #. :src: bpy.types.BevelModifier.limit_method
 msgid "Limit Method"
@@ -41742,7 +41733,7 @@
 #. :src: bpy.types.BevelModifier.mark_seam
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_bevel.mark_seam
 msgid "Mark Seams along beveled edges"
-msgstr ""
+msgstr "Đánh dấu các đường khâu dọc theo các cạnh bo tròn"
 
 #. :src: bpy.types.BevelModifier.mark_sharp
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_bevel.mark_sharp
@@ -41752,9 +41743,8 @@
 
 #. :src: bpy.types.BevelModifier.mark_sharp
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_bevel.mark_sharp
-#, fuzzy
 msgid "Mark beveled edges as sharp"
-msgstr "Ký dấu cạnh nhọn"
+msgstr "Đánh dấu các cạnh là sắc/nhọn"
 
 #. :src: bpy.types.BevelModifier.material
 msgid "Material index of generated faces, -1 for automatic"
@@ -41818,13 +41808,12 @@
 #. :src: bpy.types.ToolSettings.face_strength
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:3305
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d_toolbar.py:1456
-#, fuzzy
 msgid "Face Strength"
-msgstr "Sức Tính Năng"
+msgstr "Cường Độ của Bề Mặt"
 
 #. :src: bpy.types.BevelModifier.set_wn_strength
 msgid "Set face strength of beveled faces for use in Weighted Normal modifier"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt cường độ bề mặt của các bề mặt bo tròn, để sử dụng trong bộ điều chỉnh "
 
 #. :src: bpy.types.BevelModifier.use_clamp_overlap
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_bevel.clamp_overlap
@@ -43343,7 +43332,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.MaskModifier.threshold
 msgid "Weights over this threshold remain"
-msgstr ""

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list