[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4810] trunk/po/vi.po: Adding some more changes for today.

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Tue Jan 29 05:07:06 CET 2019


Revision: 4810
          https://developer.blender.org/rBTS4810
Author:   hoangduytran
Date:     2019-01-29 05:07:05 +0100 (Tue, 29 Jan 2019)
Log Message:
-----------
Adding some more changes for today.

Modified Paths:
--------------
    trunk/po/vi.po

Modified: trunk/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/po/vi.po	2019-01-27 22:45:07 UTC (rev 4809)
+++ trunk/po/vi.po	2019-01-29 04:07:05 UTC (rev 4810)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.80 (sub 39) (b'6d89337257b6')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-04-13 10:11:00+0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-27 22:45+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-29 04:07+0000\n"
 "Last-Translator: Hoang Duy Tran <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language-Team: London, UK <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -2035,7 +2035,7 @@
 #. :src: bpy.types.Space.type:'INFO'
 #. :src: bpy.types.WorkspaceTool.space_type:'INFO'
 msgid "Main menu bar and list of error messages (drag down to expand and display)"
-msgstr "Thanh lệnh đơn và danh sách các tin nhắn báo lỗi (kéo xuống để mở rộng và hiển thị)"
+msgstr "Thanh trình đơn và danh sách các tin nhắn báo lỗi (kéo xuống để mở rộng và hiển thị)"
 
 #. :src: bpy.types.Area.type:'TOPBAR'
 #. :src: bpy.types.GizmoGroup.bl_space_type:'TOPBAR'
@@ -3800,11 +3800,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.BlendData.lightprobes
 msgid "LightProbes"
-msgstr "Điểm Thăm Dò Ánh Sáng"
+msgstr "BộThămDòÁnhSáng"
 
 #. :src: bpy.types.BlendData.lightprobes
 msgid "LightProbe data-blocks"
-msgstr "Khối dữ liệu điểm Thăm Dò Ánh Sáng"
+msgstr "Khối dữ liệu BộThămDòÁnhSáng"
 
 #. :src: bpy.types.BlendData.lights
 #. :src: bpy.types.FileSelectParams.filter_id:'LIGHT'
@@ -4276,11 +4276,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.BlendDataProbes
 msgid "Main Light Probes"
-msgstr "Điểm Thăm Dò Ánh Sáng Chính"
+msgstr "Bộ Thăm Dò Ánh Sáng Chính"
 
 #. :src: bpy.types.BlendDataProbes
 msgid "Collection of light probes"
-msgstr "Tổ hợp các điểm thăm dò ánh sáng"
+msgstr "Tổ hợp các bộ thăm dò ánh sáng"
 
 #. :src: bpy.types.BlendDataScenes
 msgid "Main Scenes"
@@ -28259,7 +28259,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.LightProbe
 msgid "Light Probe data-block for lighting capture objects"
-msgstr "Khối dữ liệu Điểm Thăm Dò Ánh Sáng dành cho những vật thể tóm bắt ánh sáng"
+msgstr "Khối dữ liệu Bộ Thăm Dò Ánh Sáng dành cho những vật thể tóm bắt ánh sáng"
 
 #. :src: bpy.types.LightProbe.clip_end
 msgid "Probe clip end, beyond which objects will not appear in reflections"
@@ -28383,7 +28383,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.LightProbe.type
 msgid "Type of light probe"
-msgstr "Thể loại điểm thăm dò ánh sáng"
+msgstr "Thể loại bộ thăm dò ánh sáng"
 
 #. :src: bpy.types.LightProbe.type:'CUBEMAP'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_lightprobe_add.type:'CUBEMAP'
@@ -28402,7 +28402,7 @@
 #. :src: bpy.types.LightProbe.type:'GRID'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_lightprobe_add.type:'GRID'
 msgid "Irradiance Volume"
-msgstr "Thể Tích Chói Sáng"
+msgstr "Thể Tích Chiếu Sáng"
 
 #. :src: bpy.types.LightProbe.type:'GRID'
 msgid "Volume used for precomputing indirect lighting"
@@ -28438,7 +28438,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.LightProbe.visibility_collection
 msgid "Restrict objects visible for this probe"
-msgstr "Hạn chế các vật thể nhìn thấy được cho điểm thăm dò ánh sáng này"
+msgstr "Hạn chế các vật thể nhìn thấy được cho bộ thăm dò ánh sáng này"
 
 #. :src: bpy.types.Mask
 msgid "Mask data-block defining mask for compositing"
@@ -39516,98 +39516,93 @@
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.pattern_angle
 msgid "Pattern Orientation Angle"
-msgstr ""
+msgstr "Góc Định Hướng của Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.pattern_gridsize
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/properties_material_gpencil.py:210
-#, fuzzy
 msgid "Box Size"
-msgstr "Kích Cỡ Xương"
+msgstr "Kích Thước Hình Hộp"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.pattern_radius
 msgid "Pattern Radius"
-msgstr ""
+msgstr "Bán Kính Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.pattern_scale
 msgid "Scale Factor for UV coordinates"
-msgstr ""
+msgstr "Hệ Số Tỷ Lệ cho các Tọa Độ UV"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.pattern_shift
 msgid "Shift filling pattern in 2d space"
-msgstr ""
+msgstr "Dịch chuyển kiểu mẫu trong không gian 2D"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.pixel_size
 msgid "Texture Pixel Size factor along the stroke"
-msgstr ""
+msgstr "Hệ số Kích Thước Điểm Ảnh của Chất Liệu dọc theo nét vẽ"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.show_fill
 msgid "Show stroke fills of this material"
-msgstr ""
+msgstr "Hiển thị các vùng tô kín nét vẽ của chất liệu này"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.show_stroke
-#, fuzzy
 msgid "Show Stroke"
-msgstr "Mịn Hóa Nét"
+msgstr "Hiển Thị Nét Vẽ"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.show_stroke
 msgid "Show stroke lines of this material"
-msgstr ""
+msgstr "Hiển thị các đường của nét vẽ trong chất liệu này"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.stroke_style
-#, fuzzy
 msgid "Stroke Style"
-msgstr "Phong Cách Khói"
+msgstr "Phong Cách của Nét Vẽ"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.stroke_style
 msgid "Select style used to draw strokes"
-msgstr ""
+msgstr "Chọn phong cách sử dụng để vẽ các nét"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.stroke_style:'SOLID'
 msgid "Draw strokes with solid color"
-msgstr ""
+msgstr "Vẽ các nét với một màu trơn"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.stroke_style:'TEXTURE'
 msgid "Draw strokes using texture"
-msgstr ""
+msgstr "Vẽ các nét dùng chất liệu"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.texture_angle
 msgid "Texture Orientation Angle"
-msgstr ""
+msgstr "Góc Định Hướng của Chất Liệu"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.texture_clamp
 msgid "Do not repeat texture and clamp to one instance only"
-msgstr ""
+msgstr "Không nhắc lại chất liệu và hạn chế, chỉ sử dụng một thực thể mà thôi"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.texture_mix
-#, fuzzy
 msgid "Mix Texture"
-msgstr "Họa Tiết Phép Thuật"
+msgstr "Pha Trộn Chất Liệu"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.texture_mix
 msgid "Mix texture image with filling colors"
-msgstr ""
+msgstr "Pha trộn hình ảnh chất liệu với các màu tô kín"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.texture_offset
 msgid "Shift Texture in 2d Space"
-msgstr ""
+msgstr "Dịch chuyển chất liệu trong không gian 2D"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.texture_opacity
 #. :src: bpy.types.View3DOverlay.texture_paint_mode_opacity
-#, fuzzy
 msgid "Texture Opacity"
-msgstr "Cách Họa Tiết"
+msgstr "Độ Đục của Chất Liệu"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.texture_scale
 msgid "Scale Factor for Texture"
-msgstr ""
+msgstr "Hệ Số Tỷ Lệ cho Chất Liệu"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.use_fill_pattern
 msgid "Use Fill Texture as a pattern to apply color"
-msgstr ""
+msgstr "Dùng Chất Liệu Phủ làm kiểu mẫu để áp dụng màu sắc"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.use_stroke_pattern
 msgid "Use Stroke Texture as a pattern to apply color"
-msgstr ""
+msgstr "Dùng Chất Liệu Nét Vẽ làm kiểu mẫu để áp dụng màu sắc"
 
 #. :src: bpy.types.MaterialSlot
 msgid "Material slot in an object"
@@ -39634,17 +39629,16 @@
 
 #. :src: bpy.types.Menu
 msgid "Editor menu containing buttons"
-msgstr ""
+msgstr "Trình đơn bộ biên soạn có chứa các nút bấm"
 
 #. :src: bpy.types.Menu.bl_idname
 #, fuzzy
 msgid "If this is set, the menu gets a custom ID, otherwise it takes the name of the class used to define the menu (for example, if the class name is \"OBJECT_MT_hello\", and bl_idname is not set by the script, then bl_idname = \"OBJECT_MT_hello\")"
-msgstr "Nếu này là tập, uilist được ID tùy chọn, nếu không nó lấy tên của lớp được xác định uilist này (ví dụ, nếu lớp tên là \"VẬT_THỂ_UL_nhómĐỉnh\", và bl_idname chưa được bản thảo đặt, thì bl_idtên = \"VẬT_THỂ_UL_nhómĐỉnh\")"
+msgstr "Nếu cái này được đặt thì trình đơn sẽ nhận được một chỉ danh ID tùy chỉnh, nếu không, nó sẽ lấy tên của lớp (class) sử dụng để định nghĩa trình đơn (chẳng hạn, nếu tên của lớp là \"OBJECT_MT_hello\", và bl_idname không được tập lệnh đặt, thì bl_idname = \"OBJECT_MT_hello\")"
 
 #. :src: bpy.types.Menu.bl_label
-#, fuzzy
 msgid "The menu label"
-msgstr "Nhãn giao điểm"
+msgstr "Nhãn của trình đơn"
 
 #. :src: bpy.types.Menu.layout
 #. :src: bpy.types.NODE_MT_category_CMP_LAYOUT
@@ -39659,12 +39653,12 @@
 
 #. :src: bpy.types.Menu.layout
 msgid "Defines the structure of the menu in the UI"
-msgstr ""
+msgstr "Định nghĩa cấu trúc của trình đơn trong giao diện người dùng (UI:User Interface)"
 
 #. :src: bpy.types.CLIP_MT_clip
 msgctxt "MovieClip"
 msgid "CLIP_MT_clip"
-msgstr ""
+msgstr "ĐoạnPhim"
 
 #. :src: bpy.types.CLIP_MT_clip
 #. :src: bpy.types.SEQUENCER_OT_movieclip_strip_add.clip
@@ -39719,9 +39713,8 @@
 msgstr "Đặc Biệt"
 
 #. :src: bpy.types.COLLECTION_MT_specials
-#, fuzzy
 msgid "Collection Specials"
-msgstr "Sưu tập chất liệu"
+msgstr "Những Đặc Biệt của Tổ Hợp"
 
 #. :src: bpy.types.CONSOLE_MT_console
 #. :src: bpy.types.Theme.console
@@ -39734,7 +39727,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.DATA_MT_bone_group_specials
 msgid "Bone Group Specials"
-msgstr "Đặc Biệt của Nhóm Xương"
+msgstr "Những Đặc Biệt của Nhóm Xương"
 
 #. :src: bpy.types.DOPESHEET_MT_channel
 #. :src: bpy.types.DOPESHEET_MT_gpencil_channel
@@ -39757,7 +39750,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.DOPESHEET_MT_channel_specials
 msgid "Dope Sheet Channel Context Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Trình Đơn Ngữ Cảnh về Kênh trong Bảng Hành Động"
 
 #. :src: bpy.types.DOPESHEET_MT_delete
 #. :src: bpy.types.GRAPH_MT_delete
@@ -39772,7 +39765,7 @@
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_object_operation.type:'DELETE'
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_scene_operation.type:'DELETE'
 msgid "Delete"
-msgstr ""
+msgstr "Xóa/Delete"
 
 #. :src: bpy.types.DOPESHEET_MT_key
 #. :src: bpy.types.GRAPH_MT_key
@@ -39782,7 +39775,7 @@
 #. :src: bpy.types.SpaceOutliner.filter_id_type:'KEY'
 #. :src: source/blender/blenkernel/intern/key.c:1461
 msgid "Key"
-msgstr "Khóa"
+msgstr "Khóa/Key"
 
 #. :src: bpy.types.DOPESHEET_MT_snap_pie
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_MT_snap
@@ -39799,7 +39792,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.DOPESHEET_MT_specials
 msgid "Dope Sheet Context Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Trình Đơn Ngữ Cảnh của Bảng Hành Động"
 
 #. :src: bpy.types.FILEBROWSER_MT_bookmarks_specials
 msgid "Bookmarks Specials"
@@ -39813,35 +39806,32 @@
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_MT_gpencil_draw_delete
 msgid "GPencil Draw Delete"
-msgstr ""
+msgstr "Xóa Bản Vẽ Bút Chì Dầu"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_MT_gpencil_draw_specials
-#, fuzzy
 msgid "GPencil Draw Specials"
-msgstr "Bút Chì Dầu Đặc Biệt"
+msgstr "Những Đặc Biệt của Bút Chì Dầu"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_MT_gpencil_vertex_group
-#, fuzzy
 msgid "GP Vertex Groups"
-msgstr "Nhóm Đỉnh"
+msgstr "Nhóm Điểm Đỉnh Bút Chì Dầu"
 

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list