[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4803] trunk/po/vi.po: Updated some more changes

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Thu Jan 24 02:04:06 CET 2019


Revision: 4803
     https://developer.blender.org/rBTS4803
Author:  hoangduytran
Date:   2019-01-24 02:04:05 +0100 (Thu, 24 Jan 2019)
Log Message:
-----------
Updated some more changes

Modified Paths:
--------------
  trunk/po/vi.po

Modified: trunk/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/po/vi.po	2019-01-23 22:33:54 UTC (rev 4802)
+++ trunk/po/vi.po	2019-01-24 01:04:05 UTC (rev 4803)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.80 (sub 39) (b'6d89337257b6')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-04-13 10:11:00+0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-23 22:33+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-24 01:04+0000\n"
 "Last-Translator: Hoang Duy Tran <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language-Team: London, UK <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -7807,7 +7807,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.shear_damping
 msgid "Shear Spring Damping"
-msgstr "Hạn Định Lực Đàn Hồi Khi Biến Dạng"
+msgstr "Hạn Định Lực Đàn Hồi Khi Xiêu Vẹo"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.shear_damping
 msgid "Amount of damping in shearing behavior"
@@ -7824,11 +7824,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.shear_stiffness_max
 msgid "Shear Stiffness Maximum"
-msgstr "Độ Cưỡng Chống Biến Dạng Tối đa"
+msgstr "Độ Cưỡng Chống Xiêu Vẹo Tối đa"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.shear_stiffness_max
 msgid "Maximum shear scaling value"
-msgstr "Giá trị biến dạng tỷ lệ tối đa"
+msgstr "Giá trị tỷ lệ xiêu vẹo tối đa"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.shrink_max
 msgid "Shrink Factor Max"
@@ -7909,11 +7909,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.vertex_group_shear_stiffness
 msgid "Shear Stiffness Vertex Group"
-msgstr "Nhóm Điểm Đỉnh Cưỡng Chống sự Biến Dạng"
+msgstr "Nhóm Điểm Đỉnh Cưỡng Chống sự Xiêu Vẹo"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.vertex_group_shear_stiffness
 msgid "Vertex group for fine control over shear stiffness"
-msgstr "Nhóm điểm đỉnh để tinh chỉnh độ cưỡng chống trong quá trình biến dạng"
+msgstr "Nhóm điểm đỉnh để tinh chỉnh độ cưỡng chống trong quá trình xiêu vẹo"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.vertex_group_shrink
 msgid "Shrink Vertex Group"
@@ -11112,7 +11112,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.KinematicConstraint.lock_rotation_x
 msgid "Constraint rotation along X axis"
-msgstr "Ràng buộc độ xoay dọc theo trục X"
+msgstr "Ràng buộc sự xoay chiều dọc theo trục X"
 
 #. :src: bpy.types.KinematicConstraint.lock_rotation_y
 msgid "Lock Y Rot"
@@ -11120,7 +11120,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.KinematicConstraint.lock_rotation_y
 msgid "Constraint rotation along Y axis"
-msgstr "Ràng buộc độ xoay dọc theo trục Y"
+msgstr "Ràng buộc sự xoay chiều dọc theo trục Y"
 
 #. :src: bpy.types.KinematicConstraint.lock_rotation_z
 msgid "Lock Z Rot"
@@ -11128,7 +11128,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.KinematicConstraint.lock_rotation_z
 msgid "Constraint rotation along Z axis"
-msgstr "Ràng buộc độ xoay dọc theo trục Z"
+msgstr "Ràng buộc sự xoay chiều dọc theo trục Z"
 
 #. :src: bpy.types.KinematicConstraint.orient_weight
 msgid "Orientation Weight"
@@ -11201,7 +11201,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.KinematicConstraint.use_rotation
 msgid "Chain follows rotation of target"
-msgstr "Dây chuyền xoay theo độ xoay của mục tiêu"
+msgstr "Dây chuyền đi theo sự xoay chiều của mục tiêu"
 
 #. :src: bpy.types.KinematicConstraint.use_stretch
 msgid "Enable IK Stretching"
@@ -15774,7 +15774,6 @@
 msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.codec:'MPEG4'
-#, fuzzy
 msgid "MPEG-4 (divx)"
 msgstr ""
 
@@ -19665,9 +19664,8 @@
 msgstr "Sắp Đặt PCTD"
 
 #. :src: bpy.types.FreestyleSettings
-#, fuzzy
 msgid "Freestyle settings for a ViewLayer data-block"
-msgstr "Sắp Đặt phong cách tự do cho một cục dữ liệu LớpKếtXuấtCảnh"
+msgstr "Các sắp đặt về phong cách tự do cho một khối dữ liệu GócNhìnTầngLớp"
 
 #. :src: bpy.types.FreestyleSettings.crease_angle
 #. :src: bpy.types.LineStyleAlphaModifier_AlongStroke.type:'CREASE_ANGLE'
@@ -20399,9 +20397,8 @@
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.blend_mode
 #. :src: bpy.types.ShaderFxRim.mode
-#, fuzzy
 msgid "Blend mode"
-msgstr "Chế Độ Pha Trộn"
+msgstr "Chế độ hòa trộn"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.clamp_layer
 msgid "Clamp Layer"
@@ -20494,13 +20491,12 @@
 msgstr "Khóa khung hình hiện tại được hiển thị bởi tầng"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.lock_material
-#, fuzzy
 msgid "Lock Material"
-msgstr "Di Chuyển Chất Liệu"
+msgstr "Khóa Nguyên Liệu"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.lock_material
 msgid "Disable Material editing"
-msgstr "Tắt Biên Soạn Chất Liệu"
+msgstr "Tắt biên soạn nguyên liệu"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.matrix_inverse
 msgid "Parent inverse transformation matrix"
@@ -20570,9 +20566,8 @@
 msgstr "Chỉ Số Lượt"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.pass_index
-#, fuzzy
 msgid "Index number for the \"Layer Index\" pass"
-msgstr "Chỉ số cho vòng kết xuất \"Chỉ Số Chất Liệu\""
+msgstr "Chỉ số cho lượt kết xuất \"Chỉ Số Tầng Lớp\""
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.select
 #. :src: bpy.types.MaskLayer.select
@@ -23406,28 +23401,27 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_datalayout_transfer.layers_select_dst:'ACTIVE'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_datalayout_transfer.layers_select_src:'ACTIVE'
 msgid "Active Layer"
-msgstr "Tầng Đang Hoạt Động"
+msgstr "Tầng Lớp Đang Hoạt Động"
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencilLayers.active
 msgid "Active grease pencil layer"
-msgstr "Tầng Bút Chì Dầu đang hoạt động"
+msgstr "Tầng lớp bút chì dầu đang hoạt động"
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencilLayers.active_index
 msgid "Active Layer Index"
-msgstr "Chỉ Số Tầng Đang Hoạt Động"
+msgstr "Chỉ Số Tầng Lớp Đang Hoạt Động"
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencilLayers.active_index
 msgid "Index of active grease pencil layer"
-msgstr "Chỉ số của tầng Bút Chì Dầu đang hoạt động"
+msgstr "Chỉ số của tầng lớp bút chì dầu đang hoạt động"
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencilLayers.active_note
-#, fuzzy
 msgid "Active Note"
-msgstr "Giao Điểm Hoạt Động"
+msgstr "Ghi Chú Đang Hoạt Động"
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencilLayers.active_note
 msgid "Note/Layer to add annotation strokes to"
-msgstr ""
+msgstr "Ghi Chú/Tầng Lớp để cho thêm các nét vẽ chú giải vào"
 
 #. :src: bpy.types.Histogram
 msgid "Statistical view of the levels of color in an image"
@@ -23537,9 +23531,8 @@
 msgstr "Tên ID duy nhất cho khối dữ liệu"
 
 #. :src: bpy.types.ID.name_full
-#, fuzzy
 msgid "Full Name"
-msgstr "Mẫu Vật Toà Bộ"
+msgstr "Tên Toàn Phần"
 
 #. :src: bpy.types.ID.name_full
 msgid "Unique data-block ID name, including library one is any"
@@ -23546,9 +23539,8 @@
 msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.ID.original
-#, fuzzy
 msgid "Original ID"
-msgstr "Ban Đầu"
+msgstr "ID Gốc"
 
 #. :src: bpy.types.ID.original
 msgid "Actual data-block from .blend file (Main database) that generated that evaluated one"
@@ -23555,13 +23547,12 @@
 msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.ID.override_static
-#, fuzzy
 msgid "Static Override"
-msgstr "Thay Chất Liệu"
+msgstr "Phủ Quyết Tĩnh"
 
 #. :src: bpy.types.ID.override_static
 msgid "Static override data"
-msgstr ""
+msgstr "Dữ liệu phủ quyết tĩnh"
 
 #. :src: bpy.types.ID.preview
 msgid "Preview image and icon of this data-block (None if not supported for this type of data)"
@@ -23820,49 +23811,40 @@
 
 #. :src: bpy.types.Armature.show_axes
 #. :src: bpy.types.Object.show_axis
-#, fuzzy
 msgid "Display Axes"
-msgstr "Chiếu Trục Z"
+msgstr "Hiển Thị Trục"
 
 #. :src: bpy.types.Armature.show_axes
-#, fuzzy
 msgid "Display bone axes"
-msgstr "Chiếu trục xương"
+msgstr "Hiển thị trục của xương"
 
 #. :src: bpy.types.Armature.show_bone_custom_shapes
-#, fuzzy
 msgid "Display Custom Bone Shapes"
-msgstr "Vẽ Hình Dạng Xương Tự Chọn"
+msgstr "Hiển thị các Hình Mẫu Xương Tùy Chỉnh"
 
 #. :src: bpy.types.Armature.show_bone_custom_shapes
-#, fuzzy
 msgid "Display bones with their custom shapes"
-msgstr "Vẽ xương dùng hình dạng tự chọn"
+msgstr "Hiển thị các xương với các hình mẫu tùy chỉnh của chúng"
 
 #. :src: bpy.types.Armature.show_group_colors
-#, fuzzy
 msgid "Display Bone Group Colors"
-msgstr "Vẽ Màu Nhóm Xương"
+msgstr "Hiển Thị Màu Sắc của Nhóm Xương"
 
 #. :src: bpy.types.Armature.show_group_colors
-#, fuzzy
 msgid "Display bone group colors"
-msgstr "Vẽ màu nhóm xương"
+msgstr "Hiển thị các màu sắc của nhóm xương"
 
 #. :src: bpy.types.Armature.show_names
-#, fuzzy
 msgid "Display Names"
-msgstr "Chiếu Máy Quay Phim"
+msgstr "Hiển Thị Tên"
 
 #. :src: bpy.types.Armature.show_names
-#, fuzzy
 msgid "Display bone names"
-msgstr "Chiếu tên xương"
+msgstr "Hiển thị tên xương"
 
 #. :src: bpy.types.Armature.show_only_ghost_selected
-#, fuzzy
 msgid "Display Ghosts on Selected Bones Only"
-msgstr "Vẽ bóng trên chỉ trên xương được chọn"
+msgstr "Duy Hiển Thị Ảo Ảnh trên các Xương Được Chọn"
 
 #. :src: bpy.types.Armature.use_auto_ik
 msgid "Auto IK"
@@ -24164,16 +24146,15 @@
 
 #. :src: bpy.types.Brush.fill_threshold
 msgid "Threshold above which filling is not propagated"
-msgstr "Nếu trên giới hạn này thì tô phủ sẽ không có tác động"
+msgstr "Nếu trên giới hạn này thì việc tô phủ sẽ không có tác động"
 
 #. :src: bpy.types.Brush.gpencil_settings
-#, fuzzy
 msgid "Gpencil Settings"
-msgstr "Sắp Đặt Bút Chì Dầu"
+msgstr "Sắp Đặt của Bút Chì Dầu"
 
 #. :src: bpy.types.Brush.gpencil_tool
 msgid "Category of the brush"
-msgstr ""
+msgstr "Hạng mục của bút lông"
 
 #. :src: bpy.types.Brush.gpencil_tool:'DRAW'
 #. :src: bpy.types.Brush.image_tool:'DRAW'
@@ -24195,23 +24176,22 @@
 #. :src: bpy.types.Brush.gpencil_tool:'DRAW'
 #. :src: bpy.types.PAINT_OT_brush_select.gpencil_tool:'DRAW'
 msgid "The brush is of type used for drawing strokes"
-msgstr ""
+msgstr "Bút lông là thể loại sử dụng để vẽ các nét"
 
 #. :src: bpy.types.Brush.gpencil_tool:'FILL'
 #. :src: bpy.types.PAINT_OT_brush_select.gpencil_tool:'FILL'
 msgid "The brush is of type used for filling areas"
-msgstr ""
+msgstr "Bút lông là thể loại sử dụng để tô kín các khu vực"
 
 #. :src: bpy.types.Brush.gpencil_tool:'ERASE'
 #. :src: bpy.types.PAINT_OT_brush_select.gpencil_tool:'ERASE'
-#, fuzzy
 msgid "Erase"
-msgstr "Xóa"
+msgstr "Tẩy Xóa"
 
 #. :src: bpy.types.Brush.gpencil_tool:'ERASE'
 #. :src: bpy.types.PAINT_OT_brush_select.gpencil_tool:'ERASE'
 msgid "The brush is used for erasing strokes"
-msgstr ""
+msgstr "Bút lông được sử dụng để tẩy xoá các nét vẽ"
 
 #. :src: bpy.types.Brush.grad_spacing
 msgid "Gradient Spacing"
@@ -24836,9 +24816,8 @@
 msgstr "Điêu Khắc"
 
 #. :src: bpy.types.Brush.use_paint_grease_pencil
-#, fuzzy
 msgid "Use this brush in grease pencil drawing mode"
-msgstr "Dùng bút lông này trong chế độ sơn đỉnh"
+msgstr "Dùng bút lông này trong chế độ vẽ bằng bút chì dầu"
 
 #. :src: bpy.types.Brush.use_paint_image
 #. :src: bpy.types.SmokeFlowSettings.use_texture
@@ -24847,11 +24826,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.Brush.use_paint_image

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list