[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4802] trunk/po/vi.po: Updated some more changes

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Wed Jan 23 23:33:55 CET 2019


Revision: 4802
          https://developer.blender.org/rBTS4802
Author:   hoangduytran
Date:     2019-01-23 23:33:54 +0100 (Wed, 23 Jan 2019)
Log Message:
-----------
Updated some more changes

Modified Paths:
--------------
    trunk/po/vi.po

Modified: trunk/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/po/vi.po	2019-01-23 21:24:09 UTC (rev 4801)
+++ trunk/po/vi.po	2019-01-23 22:33:54 UTC (rev 4802)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.80 (sub 39) (b'6d89337257b6')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-04-13 10:11:00+0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-23 21:24+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-23 22:33+0000\n"
 "Last-Translator: Hoang Duy Tran <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language-Team: London, UK <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -4752,7 +4752,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.BoidSettings.bank
 msgid "Amount of rotation around velocity vector on turns"
-msgstr "Góc chiều xoay quanh vectơ vận tốc khi rẽ"
+msgstr "Góc độ xoay quanh vectơ vận tốc khi rẽ"
 
 #. :src: bpy.types.BoidSettings.health
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.show_health
@@ -5620,7 +5620,7 @@
 #. :src: bpy.types.Bone.use_inherit_rotation
 #. :src: bpy.types.EditBone.use_inherit_rotation
 msgid "Bone inherits rotation or scale from parent bone"
-msgstr "Xương thừa kế chiều xoay hoặc tỷ lệ từ xương phụ huynh"
+msgstr "Xương thừa kế độ xoay hoặc tỷ lệ từ xương phụ huynh"
 
 #. :src: bpy.types.Bone.use_inherit_scale
 #. :src: bpy.types.EditBone.use_inherit_scale
@@ -6493,7 +6493,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.uv_random
 msgid "Random factor for autogenerated UV rotation"
-msgstr "Hệ số ngẫu nhiên dành cho việc sinh tạo góc chiều xoay UV tự động"
+msgstr "Hệ số ngẫu nhiên dành cho việc sinh tạo góc độ xoay UV tự động"
 
 #. :src: bpy.types.CameraBackgroundImage
 msgid "Background Image"
@@ -9583,7 +9583,7 @@
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_constraint_add.type:'LIMIT_ROTATION'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_constraint_add_with_targets.type:'LIMIT_ROTATION'
 msgid "Restrict rotation along each axis within given ranges"
-msgstr "Hạn chế chiều xoay dọc theo mỗi trục trong phạm vi đã cho"
+msgstr "Hạn chế độ xoay dọc theo mỗi trục trong phạm vi đã cho"
 
 #. :src: bpy.types.Constraint.type:'LIMIT_SCALE'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_constraint_add.type:'LIMIT_SCALE'
@@ -10710,19 +10710,19 @@
 
 #. :src: bpy.types.CopyRotationConstraint.use_offset
 msgid "Add original rotation into copied rotation"
-msgstr "Thêm chiều xoay gốc vào chiều xoay đã sao chép"
+msgstr "Thêm độ xoay gốc vào độ xoay đã sao chép"
 
 #. :src: bpy.types.CopyRotationConstraint.use_x
 msgid "Copy the target's X rotation"
-msgstr "Sao chép chiều xoay X của mục tiêu"
+msgstr "Sao chép độ xoay X của mục tiêu"
 
 #. :src: bpy.types.CopyRotationConstraint.use_y
 msgid "Copy the target's Y rotation"
-msgstr "Sao chép chiều xoay Y của mục tiêu"
+msgstr "Sao chép độ xoay Y của mục tiêu"
 
 #. :src: bpy.types.CopyRotationConstraint.use_z
 msgid "Copy the target's Z rotation"
-msgstr "Sao chép chiều xoay Z của mục tiêu"
+msgstr "Sao chép độ xoay Z của mục tiêu"
 
 #. :src: bpy.types.CopyScaleConstraint
 msgid "Copy Scale Constraint"
@@ -10751,15 +10751,15 @@
 
 #. :src: bpy.types.CopyScaleConstraint.use_x
 msgid "Copy the target's X scale"
-msgstr "Sao chép chiều xoay X của mục tiêu"
+msgstr "Sao chép tỷ lệ X của mục tiêu"
 
 #. :src: bpy.types.CopyScaleConstraint.use_y
 msgid "Copy the target's Y scale"
-msgstr "Sao chép chiều xoay Y của mục tiêu"
+msgstr "Sao chép tỷ lệ Y của mục tiêu"
 
 #. :src: bpy.types.CopyScaleConstraint.use_z
 msgid "Copy the target's Z scale"
-msgstr "Sao chép chiều xoay Z của mục tiêu"
+msgstr "Sao chép tỷ lệ Z của mục tiêu"
 
 #. :src: bpy.types.CopyTransformsConstraint
 msgid "Copy Transforms Constraint"
@@ -10818,7 +10818,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.FloorConstraint.use_rotation
 msgid "Use the target's rotation to determine floor"
-msgstr "Dùng chiều xoay của mục tiêu để xác định đáy"
+msgstr "Dùng độ xoay của mục tiêu để xác định đáy"
 
 #. :src: bpy.types.FloorConstraint.use_sticky
 msgid "Sticky"
@@ -11112,7 +11112,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.KinematicConstraint.lock_rotation_x
 msgid "Constraint rotation along X axis"
-msgstr "Ràng buộc chiều xoay dọc theo trục X"
+msgstr "Ràng buộc độ xoay dọc theo trục X"
 
 #. :src: bpy.types.KinematicConstraint.lock_rotation_y
 msgid "Lock Y Rot"
@@ -11120,7 +11120,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.KinematicConstraint.lock_rotation_y
 msgid "Constraint rotation along Y axis"
-msgstr "Ràng buộc chiều xoay dọc theo trục Y"
+msgstr "Ràng buộc độ xoay dọc theo trục Y"
 
 #. :src: bpy.types.KinematicConstraint.lock_rotation_z
 msgid "Lock Z Rot"
@@ -11128,7 +11128,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.KinematicConstraint.lock_rotation_z
 msgid "Constraint rotation along Z axis"
-msgstr "Ràng buộc chiều xoay dọc theo trục Z"
+msgstr "Ràng buộc độ xoay dọc theo trục Z"
 
 #. :src: bpy.types.KinematicConstraint.orient_weight
 msgid "Orientation Weight"
@@ -11201,7 +11201,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.KinematicConstraint.use_rotation
 msgid "Chain follows rotation of target"
-msgstr "Dây chuyền xoay theo chiều xoay của mục tiêu"
+msgstr "Dây chuyền xoay theo độ xoay của mục tiêu"
 
 #. :src: bpy.types.KinematicConstraint.use_stretch
 msgid "Enable IK Stretching"
@@ -11390,7 +11390,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.LimitRotationConstraint
 msgid "Limit the rotation of the constrained object"
-msgstr "Hạn chế chiều xoay của vật thể bị ràng buộc"
+msgstr "Hạn chế độ xoay của vật thể bị ràng buộc"
 
 #. :src: bpy.types.LimitRotationConstraint.use_limit_x
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/properties_data_bone.py:319
@@ -19331,7 +19331,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.FreestyleLineSet.face_mark_condition
 msgid "Face Mark Condition"
-msgstr "Điều Kiện Về Chỉ Dấu Bề Mặt"
+msgstr "Điều Kiện về Dấu Chỉ Bề Mặt"
 
 #. :src: bpy.types.FreestyleLineSet.face_mark_condition
 msgid "Specify a feature edge selection condition based on face marks"
@@ -19355,7 +19355,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.FreestyleLineSet.face_mark_negation
 msgid "Face Mark Negation"
-msgstr "Phủ Định Chỉ Dấu Bề Mặt"
+msgstr "Phủ Định Dấu Chỉ Bề Mặt"
 
 #. :src: bpy.types.FreestyleLineSet.face_mark_negation
 msgid "Specify either inclusion or exclusion of feature edges selected by face marks"
@@ -19488,7 +19488,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.FreestyleLineSet.select_by_face_marks
 msgid "Selection by Face Marks"
-msgstr "Chọn Lựa theo Chỉ Dấu Bề Mặt"
+msgstr "Chọn Lựa theo Dấu Chỉ Bề Mặt"
 
 #. :src: bpy.types.FreestyleLineSet.select_by_face_marks
 msgid "Select feature edges by face marks"
@@ -21793,7 +21793,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.GpencilModifier.type:'GP_OFFSET'
 msgid "Change stroke location, rotation or scale"
-msgstr "Đổi vị trí, chiều xoay hoặc tỷ lệ của nét vẽ"
+msgstr "Đổi vị trí, độ xoay hoặc tỷ lệ của nét vẽ"
 
 #. :src: bpy.types.GpencilModifier.type:'GP_SMOOTH'
 #, fuzzy
@@ -22298,7 +22298,7 @@
 #. :src: bpy.types.ArrayGpencilModifier.offset_object
 #. :src: bpy.types.ArrayModifier.offset_object
 msgid "Use the location and rotation of another object to determine the distance and rotational change between arrayed items"
-msgstr "Dùng vị trí và chiều xoay của một vật thể khác để xác định sự thay đổi về khoảng cách và chiều xoay giữa các phần tử trong mảng"
+msgstr "Dùng vị trí và độ xoay của một vật thể khác để xác định sự thay đổi về khoảng cách và độ xoay giữa các phần tử trong mảng"
 
 #. :src: bpy.types.ArrayGpencilModifier.pass_index
 #. :src: bpy.types.ColorGpencilModifier.pass_index
@@ -24435,7 +24435,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.Brush.rake_factor
 msgid "How much grab will follow cursor rotation"
-msgstr "Lượng túm nắm sẽ đi theo chiều xoay của con trỏ"
+msgstr "Lượng túm nắm sẽ đi theo độ xoay của con trỏ"
 
 #. :src: bpy.types.Brush.rate
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_image.py:982
@@ -30226,7 +30226,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.Object.matrix_basis
 msgid "Matrix access to location, rotation and scale (including deltas), before constraints and parenting are applied"
-msgstr "Ma trận liên quan đến vị trí, chiều xoay, và tỷ lệ (bao gồm cả các delta), trước khi các ràng buộc và sự phụ huynh hóa được áp dụng"
+msgstr "Ma trận liên quan đến vị trí, độ xoay, và tỷ lệ (bao gồm cả các delta), trước khi các ràng buộc và sự phụ huynh hóa được áp dụng"
 
 #. :src: bpy.types.Object.matrix_local
 msgid "Local Matrix"
@@ -30927,7 +30927,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.angular_velocity_mode
 msgid "What axis is used to change particle rotation with time"
-msgstr "Dùng trục nào để đổi chiều xoay của hạt theo thời gian"
+msgstr "Dùng trục nào để đổi độ xoay của hạt theo thời gian"
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.angular_velocity_mode:'GLOBAL_X'
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.rotation_mode:'GLOB_X'
@@ -32707,9 +32707,8 @@
 
 #. :src: bpy.types.Scene.view_layers
 #. :src: source/blender/editors/space_outliner/outliner_tree.c:293
-#, fuzzy
 msgid "View Layers"
-msgstr "Góc Nhìn các Tầng Lớp"
+msgstr "Góc Nhìn Tầng Lớp"
 
 #. :src: bpy.types.Scene.view_settings
 #. :src: bpy.types.ImageFormatSettings.view_settings
@@ -44499,7 +44498,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ScrewModifier.angle
 msgid "Angle of revolution"
-msgstr "Góc chiều xoay vòng"
+msgstr "Góc độ xoay vòng"
 
 #. :src: bpy.types.ScrewModifier.axis
 msgid "Screw axis"
@@ -57984,7 +57983,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_smooth_tilt
 msgid "Interpolate tilt of selected points"
-msgstr "Nội suy chiều xoay nghiêng của các điểm được chọn"
+msgstr "Nội suy độ xoay nghiêng của các điểm được chọn"
 
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_smooth_weight
 msgctxt "Operator"
@@ -66349,21 +66348,19 @@
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_set_normals_from_faces
 msgctxt "Operator"
 msgid "Set Normals From Faces"
-msgstr "Lấy Pháp Tuyến Từ các Bề Mặt"
+msgstr "Đặt Pháp Tuyến Từ các Bề Mặt"
 
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_set_normals_from_faces
-#, fuzzy
 msgid "Set the custom normals from the selected faces ones"
-msgstr "Đặt pháp tuyến tùy chọn dùng mặt được chọn"
+msgstr "Đặt pháp tuyến tùy chọn dùng những cái từ các bề mặt đã chọn"
 
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_set_normals_from_faces.keep_sharp
-#, fuzzy
 msgid "Keep Sharp Edges"
-msgstr "Dùng Cạnh Nhọn"
+msgstr "Giữ các Cạnh Sắc/Nhọn"
 
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_set_normals_from_faces.keep_sharp
 msgid "Do not set sharp edges to face"
-msgstr ""
+msgstr "Không đặt các cạnh sắc/nhọn vào bề mặt"
 
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_shape_propagate_to_all
 msgctxt "Operator"
@@ -66620,9 +66617,8 @@
 msgstr "+Z đến -Z"
 
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_symmetrize.threshold
-#, fuzzy
 msgid "Limit for snap middle vertices to the axis center"
-msgstr "Hút dính đỉnh giữa đến tâm trúc"

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list