[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4804] trunk/po/vi.po: Removed translations where its value and msgid are identical

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Thu Jan 24 06:13:46 CET 2019


Revision: 4804
          https://developer.blender.org/rBTS4804
Author:   hoangduytran
Date:     2019-01-24 06:13:46 +0100 (Thu, 24 Jan 2019)
Log Message:
-----------
Removed translations where its value and msgid are identical

Modified Paths:
--------------
    trunk/po/vi.po

Modified: trunk/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/po/vi.po	2019-01-24 01:04:05 UTC (rev 4803)
+++ trunk/po/vi.po	2019-01-24 05:13:46 UTC (rev 4804)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.80 (sub 39) (b'6d89337257b6')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-04-13 10:11:00+0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-24 01:04+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-24 05:13+0000\n"
 "Last-Translator: Hoang Duy Tran <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language-Team: London, UK <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -2530,7 +2530,7 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.normal_g:'POS_X'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.normal_r:'POS_X'
 msgid "+X"
-msgstr "+X"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.normal_b:'POS_Y'
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.normal_g:'POS_Y'
@@ -2546,7 +2546,7 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.normal_g:'POS_Y'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.normal_r:'POS_Y'
 msgid "+Y"
-msgstr "+Y"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.normal_b:'POS_Z'
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.normal_g:'POS_Z'
@@ -2563,7 +2563,7 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.normal_g:'POS_Z'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.normal_r:'POS_Z'
 msgid "+Z"
-msgstr "+Z"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.normal_b:'NEG_X'
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.normal_g:'NEG_X'
@@ -2586,7 +2586,7 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.normal_g:'NEG_X'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.normal_r:'NEG_X'
 msgid "-X"
-msgstr "-X"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.normal_b:'NEG_Y'
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.normal_g:'NEG_Y'
@@ -2609,7 +2609,7 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.normal_g:'NEG_Y'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.normal_r:'NEG_Y'
 msgid "-Y"
-msgstr "-Y"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.normal_b:'NEG_Z'
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.normal_g:'NEG_Z'
@@ -2633,7 +2633,7 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.normal_g:'NEG_Z'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.normal_r:'NEG_Z'
 msgid "-Z"
-msgstr "-Z"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.normal_g
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.normal_g
@@ -2875,6 +2875,7 @@
 #. :src: bpy.types.ToolSettings.vertex_group_user:'NONE'
 #. :src: bpy.types.UnitSettings.system:'NONE'
 #. :src: source/blender/editors/space_node/node_templates.c:402
+#. :src: bpy.types.MeshCacheModifier.interpolation:'NONE'
 msgid "None"
 msgstr "Không Có"
 
@@ -6337,12 +6338,10 @@
 msgstr "Số lần nét vẽ mới được chia nhỏ ra, hòng làm giảm độ lởm chởm trong những nét vẽ"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.pen_thick_smooth_factor
-#, fuzzy
 msgid "Smooth Thickness"
 msgstr "Mịn Hóa Độ Dày"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.pen_thick_smooth_factor
-#, fuzzy
 msgid "Amount of thickness smoothing to apply after finish newly created strokes, to reduce jitter/noise"
 msgstr "Lượng mịn hóa độ dày để áp dụng sau khi hoàn thành việc kiến tạo các nét vẽ, hòng thuyên giảm biến động/nhiễu"
 
@@ -8381,7 +8380,7 @@
 #. :src: source/blender/nodes/composite/nodes/node_composite_gamma.c:38
 #. :src: source/blender/nodes/shader/nodes/node_shader_gamma.c:33
 msgid "Gamma"
-msgstr "Gamma"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.ColorManagedViewSettings.gamma
 msgid "Amount of gamma modification applied after display transform"
@@ -9051,7 +9050,7 @@
 #. :src: bpy.types.ColorRamp.interpolation:'B_SPLINE'
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.use_hair_bspline
 msgid "B-Spline"
-msgstr "B-Spline"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.ColorRamp.interpolation:'CONSTANT'
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintBrushSettings.proximity_falloff:'CONSTANT'
@@ -11989,7 +11988,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.StretchToConstraint.volume:'VOLUME_XZX'
 msgid "XZ"
-msgstr "XZ"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.TrackToConstraint
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_track_set.type:'TRACKTO'
@@ -12629,7 +12628,7 @@
 #. :src: bpy.types.PreferencesEdit.keyframe_new_interpolation_type:'BEZIER'
 #. :src: bpy.types.Spline.type:'BEZIER'
 msgid "Bezier"
-msgstr "Bezier"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.depth_mode
 msgid "Method of projecting depth"
@@ -15193,7 +15192,7 @@
 #. :src: bpy.types.FieldSettings.type:'LENNARDJ'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_effector_add.type:'LENNARDJ'
 msgid "Lennard-Jones"
-msgstr "Lennard-Jones"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.EffectorWeights.lennardjones
 msgid "Lennard-Jones effector weight"
@@ -15633,7 +15632,7 @@
 #. :src: bpy.types.SOUND_OT_open_mono.mono
 #. :src: bpy.types.PreferencesSystem.audio_channels:'MONO'
 msgid "Mono"
-msgstr "Mono"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.audio_channels:'MONO'
 #. :src: bpy.types.PreferencesSystem.audio_channels:'MONO'
@@ -15887,24 +15886,24 @@
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.format:'MPEG4'
 msgid "MPEG-4"
-msgstr "MPEG-4"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.format:'QUICKTIME'
 msgid "Quicktime"
-msgstr "Quicktime"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.format:'OGG'
 msgid "Ogg"
-msgstr "Ogg"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.format:'MKV'
 #. :src: bpy.types.SOUND_OT_mixdown.container:'MATROSKA'
 msgid "Matroska"
-msgstr "Matroska"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.format:'FLASH'
 msgid "Flash"
-msgstr "Flash"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.gopsize
 msgid "Keyframe interval"
@@ -16392,7 +16391,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.FModifierFunctionGenerator.function_type:'SINC'
 msgid "sin(x) / x"
-msgstr "sin(x) / x"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.FModifierFunctionGenerator.phase_multiplier
 msgid "Phase Multiplier"
@@ -17165,7 +17164,7 @@
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/properties_texture.py:253
 #. :src: source/blender/nodes/texture/nodes/node_texture_valToNor.c:37
 msgid "Nabla"
-msgstr "Nabla"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.FieldSettings.texture_nabla
 msgid "Defines size of derivative offset used for calculating gradient and curl"
@@ -17225,7 +17224,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.FieldSettings.use_2d_force
 msgid "2D"
-msgstr "2D"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.FieldSettings.use_2d_force
 msgid "Apply force only in 2D"
@@ -20578,13 +20577,12 @@
 #. :src: bpy.types.Object.show_in_front
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/properties_data_armature.py:89
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/properties_object.py:257
-#, fuzzy
 msgid "In Front"
-msgstr "Trước"
+msgstr "Nằm Trước"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.show_in_front
 msgid "Make the layer draw in front of objects"
-msgstr "Khiến tầng được vẽ đằng trước các vật thể"
+msgstr "Khiến tầng lớp được vẽ nằm trước các vật thể"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.show_points
 msgid "Show Points"
@@ -20659,13 +20657,12 @@
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.viewlayer_render
 #. :src: source/blender/blenkernel/intern/layer.c:187
 #. :src: source/blender/blenkernel/intern/layer.c:434
-#, fuzzy
 msgid "ViewLayer"
-msgstr "Góc Nhìn Tầng Lớp"
+msgstr "GócNhìnTầngLớp"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.viewlayer_render
 msgid "Only include Layer in this View Layer render output (leave blank to include always)"
-msgstr "Chỉ bao gồm Tầng Lớp này trong đầu ra kết xuất của Góc Nhìn Tầng Lớp này (để trống để luôn luôn bao gồm)"
+msgstr "Chỉ bao gồm Tầng Lớp này trong đầu ra kết xuất của Góc Nhìn Tầng Lớp này mà thôi (để trống để luôn luôn bao gồm)"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilSculptBrush
 msgid "GPencil Sculpt Brush"
@@ -20676,9 +20673,8 @@
 msgstr "Bút để soạn thảo nét vẽ"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilSculptBrush.cursor_color_add
-#, fuzzy
 msgid "Cursor Add"
-msgstr "Y Con Trỏ"
+msgstr "Con Trỏ Cộng"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilSculptBrush.cursor_color_add
 msgid "Color for the cursor for addition"
@@ -20685,12 +20681,10 @@
 msgstr "Màu của con trỏ khi cộng"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilSculptBrush.cursor_color_sub
-#, fuzzy
 msgid "Cursor Sub"
-msgstr "Y Con Trỏ"
+msgstr "Con Trỏ Trừ"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilSculptBrush.cursor_color_sub
-#, fuzzy
 msgid "Color for the cursor for subtraction"
 msgstr "Màu của con trỏ khi trừ"
 
@@ -20860,26 +20854,24 @@
 msgstr "Sức mạnh của bút vẽ bị suy giảm vì khoảng cách từ con trỏ"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilSculptBrush.use_pressure_radius
-#, fuzzy
 msgid "Radius Pressure"
-msgstr "Áp Suất Ngẫu Nhiên"
+msgstr "Áp Lực làm Bán Kính"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilSculptBrush.use_pressure_radius
-#, fuzzy
 msgid "Enable tablet pressure sensitivity for radius"
-msgstr "Bật dùng độ nhảy cảm áp suất của bàn vẽ cho kích cỡ"
+msgstr "Bật khả năng sử dụng độ nhảy cảm áp lực của bàn vẽ cho bán kính"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilSculptBrush.use_pressure_strength
 #. :src: bpy.types.Brush.use_pressure_strength
 #. :src: bpy.types.UnifiedPaintSettings.use_pressure_strength
 msgid "Strength Pressure"
-msgstr "Áp Lực Làm Sức Mạnh"
+msgstr "Áp Lực làm Cường Độ"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilSculptBrush.use_pressure_strength
 #. :src: bpy.types.Brush.use_pressure_strength
 #. :src: bpy.types.UnifiedPaintSettings.use_pressure_strength
 msgid "Enable tablet pressure sensitivity for strength"
-msgstr "Cho phép sử dụng độ nhảy cảm với áp lực của bàn vẽ làm sức mạnh"
+msgstr "Cho phép sử dụng độ nhảy cảm với áp lực của bàn vẽ làm cường độ"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilSculptSettings
 msgid "GPencil Sculpt Settings"
@@ -20911,9 +20903,8 @@
 
 #. :src: bpy.types.GPencilSculptSettings.lock_axis
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/properties_particle.py:1475
-#, fuzzy
 msgid "Lock Axis"
-msgstr "Khóa Trục Z"
+msgstr "Khóa Trục"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilSculptSettings.lock_axis:'VIEW'
 msgid "Align strokes to current view plane"
@@ -21087,7 +21078,6 @@
 msgstr "Tác động UV"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilSculptSettings.use_edit_uv
-#, fuzzy
 msgid "The brush affects the UV rotation of the point"
 msgstr "Bút lông sẽ tác động sự xoay chiều UV của điểm"
 
@@ -21104,7 +21094,6 @@
 msgstr "Chỉ điêu khắc các điểm được chọn của nét vẽ mà thôi"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilSculptSettings.use_thickness_curve
-#, fuzzy
 msgid "Use Curve"
 msgstr "Dùng Đường Cong"
 
@@ -21271,7 +21260,6 @@
 #. :src: bpy.types.GPencilStrokePoint.uv_factor
 #. :src: bpy.types.MaterialGPencilStyle.pixel_size
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/properties_material_gpencil.py:154
-#, fuzzy
 msgid "UV Factor"
 msgstr "Hệ Số UV"
 
@@ -21280,13 +21268,12 @@
 msgstr "Hệ số UV nội bộ"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilStrokePoint.uv_rotation
-#, fuzzy
 msgid "UV Rotation"
-msgstr "Xoay Chiều UV"
+msgstr "Xoay Chiều của UV"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilStrokePoint.uv_rotation
 msgid "Internal UV factor for dot mode"
-msgstr "Hệ số UV nội bộ dành cho chế độ điểm"

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list