[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4501] branches/vi/vi.po: Updated Vietnamese translation (by H? Ch?u).

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Sun Apr 23 19:05:35 CEST 2017


Revision: 4501
     https://developer.blender.org/rBTS4501
Author:  mont29
Date:   2017-04-23 19:05:35 +0200 (Sun, 23 Apr 2017)
Log Message:
-----------
Updated Vietnamese translation (by H? Ch?u).

Modified Paths:
--------------
  branches/vi/vi.po

Modified: branches/vi/vi.po
===================================================================
--- branches/vi/vi.po	2017-04-23 17:04:49 UTC (rev 4500)
+++ branches/vi/vi.po	2017-04-23 17:05:35 UTC (rev 4501)
@@ -18740,13 +18740,12 @@
 msgstr "Xài tọa độ hiệu ứng/toàn cầu cho nhiễu loạn"
 
 #. :src: bpy.types.FieldSettings.use_gravity_falloff
-#, fuzzy
 msgid "Gravity Falloff"
-msgstr "Trị Số Hấp Dẫn"
+msgstr "Sự Giảm Hấp Dẫn"
 
 #. :src: bpy.types.FieldSettings.use_gravity_falloff
 msgid "Multiply force by 1/distance²"
-msgstr ""
+msgstr "Nhân lực với 1/khoảng cách²"
 
 #. :src: bpy.types.FieldSettings.use_guide_path_add
 msgid "Based on distance/falloff it adds a portion of the entire path"
@@ -21846,9 +21845,8 @@
 msgstr "Tùy Tạo"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilInterpolateSettings.type:'CUSTOM'
-#, fuzzy
 msgid "Custom interpolation defined using a curve map"
-msgstr "Suy nội tùy tạo chỉ định bởi một ánh xạ cong"
+msgstr "Suy nội tùy tạo được chỉ định bởi một ánh xạ cong"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilInterpolateSettings.type:'SINE'
 #. :src: bpy.types.Keyframe.interpolation:'SINE'
@@ -33104,13 +33102,12 @@
 msgstr "Chỉ quan tâm bức ảnh mẫu cho Vật Thể kích động và/hay xương đã chọn của nó (trong lịch thời gian và khi nhảy giữa bức ảnh mẫu)"
 
 #. :src: bpy.types.Scene.show_subframe
-#, fuzzy
 msgid "Show Subframe"
-msgstr "Chiếu Bức Ảnh"
+msgstr "Hiển Hạ Bức Ảnh"
 
 #. :src: bpy.types.Scene.show_subframe
 msgid "Show current scene subframe and allow set it using interface tools"
-msgstr ""
+msgstr "Hiển hạ bức ảnh hiện tại của cảnh và cho đặt nó bằng dụng cụ giao diện"
 
 #. :src: bpy.types.Scene.sync_mode
 msgid "Sync Mode"
@@ -35422,7 +35419,6 @@
 msgstr "Đặc trưng cho dạng hình ảnh"
 
 #. :src: bpy.types.ImageFormatSettings.jpeg2k_codec
-#, fuzzy
 msgid "Codec settings for Jpeg2000"
 msgstr "Đặc trưng bộ hóa giải mã cho Jpeg2000"
 
@@ -43526,9 +43522,8 @@
 
 #. :src: bpy.types.Modifier.type:'SURFACE_DEFORM'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_modifier_add.type:'SURFACE_DEFORM'
-#, fuzzy
 msgid "Surface Deform"
-msgstr "Định Dạng Mặt"
+msgstr "Méo Hóa Mặt"
 
 #. :src: bpy.types.Modifier.type:'WARP'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_modifier_add.type:'WARP'
@@ -46649,23 +46644,20 @@
 msgstr "Xài OpenSubdiv (phân hóa mã nguổn mở) cho các phân hóa (chỉ co màn chiếu)"
 
 #. :src: bpy.types.SurfaceDeformModifier
-#, fuzzy
 msgid "SurfaceDeform Modifier"
-msgstr "Cụ Sửa Đổi Mặt"
+msgstr "Cụ Sửa Đổi Méo Mặt"
 
 #. :src: bpy.types.SurfaceDeformModifier.falloff
-#, fuzzy
 msgid "Interpolation falloff"
-msgstr "Chế Độ Suy Nội"
+msgstr "Sự Giảm Suy Nội"
 
 #. :src: bpy.types.SurfaceDeformModifier.falloff
 msgid "Controls how much nearby polygons influence deformation"
-msgstr ""
+msgstr "Điều khiển khá năng méo hóa của đa giác ở gần"
 
 #. :src: bpy.types.SurfaceDeformModifier.is_bound
-#, fuzzy
 msgid "Whether geometry has been bound to target mesh"
-msgstr "hình dạng bị trói với neo hay không"
+msgstr "Cho biết hình dạng bị trói với mạng lưới mục đích hay không"
 
 #. :src: bpy.types.SurfaceModifier
 msgid "Surface Modifier"
@@ -65450,13 +65442,12 @@
 msgstr "Cắt với các mặt chưa được chọn"
 
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_intersect.separate_mode
-#, fuzzy
 msgid "Separate Mode"
-msgstr "Chẻ Xương"
+msgstr "Chế Độ Chẻ"
 
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_intersect.separate_mode:'ALL'
 msgid "Separate all geometry from intersections"
-msgstr ""
+msgstr "Chẻ tất cả hình dạng từ vùng cắt"
 
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_intersect.separate_mode:'CUT'
 #. :src: bpy.types.ParticleEdit.tool:'CUT'
@@ -65465,11 +65456,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_intersect.separate_mode:'CUT'
 msgid "Cut into geometry keeping each side separate (Selected/Unselected only)"
-msgstr ""
+msgstr "Cắt trong hình dạng mà giữ lại mỗi mặt riêng (Chỉ cho Được Chọn/Không Chọn)"
 
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_intersect.separate_mode:'NONE'
 msgid "Merge all geometry from the intersection"
-msgstr ""
+msgstr "Gồm hết hình dạng từ vùng cắt"
 
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_intersect.threshold
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_intersect_boolean.threshold
@@ -66527,9 +66518,8 @@
 #. :src: bpy.types.TRANSFORM_OT_translate.use_accurate
 #. :src: bpy.types.TRANSFORM_OT_vert_slide.use_accurate
 #. :src: bpy.types.VIEW3D_OT_manipulator.use_accurate
-#, fuzzy
 msgid "Accurate"
-msgstr "Tích Trữ"
+msgstr "Chính Xác"
 
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_rip.use_accurate
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_rip_edge.use_accurate
@@ -66553,7 +66543,7 @@
 #. :src: bpy.types.TRANSFORM_OT_vert_slide.use_accurate
 #. :src: bpy.types.VIEW3D_OT_manipulator.use_accurate
 msgid "Use accurate transformation"
-msgstr ""
+msgstr "Xài biến hóa chính xác"
 
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_rip.use_fill
 msgid "Fill the ripped region"
@@ -70701,12 +70691,11 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_surfacedeform_bind
 msgctxt "Operator"
 msgid "Surface Deform Bind"
-msgstr ""
+msgstr "Trói Méo Hóa Mặt"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_surfacedeform_bind
-#, fuzzy
 msgid "Bind mesh to target in surface deform modifier"
-msgstr "Trói mạng lưới với lồng trong cụ sửa đổi méo mạng lưới"
+msgstr "Trói mạng lưới với mục đích trong cụ sửa đổi méo hóa mặt"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_text_add
 msgctxt "Operator"
@@ -72949,82 +72938,77 @@
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_push.axis_lock
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_relax.axis_lock
 msgid "Axis Lock"
-msgstr ""
+msgstr "Khóa Trục"
 
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_breakdown.axis_lock
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_push.axis_lock
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_relax.axis_lock
 msgid "Transform axis to restrict effects to"
-msgstr ""
+msgstr "Trục biến hóa để hạn chế hiệu ứng"
 
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_breakdown.axis_lock:'FREE'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_push.axis_lock:'FREE'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_relax.axis_lock:'FREE'
 msgid "All axes are affected"
-msgstr ""
+msgstr "Ảnh hưởng được hết trục"
 
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_breakdown.axis_lock:'X'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_push.axis_lock:'X'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_relax.axis_lock:'X'
 msgid "Only X-axis transforms are affected"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ ảnh hưởng được biến hóa Trục X"
 
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_breakdown.axis_lock:'Y'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_push.axis_lock:'Y'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_relax.axis_lock:'Y'
 msgid "Only Y-axis transforms are affected"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ ảnh hưởng được biến hóa Trục Y"
 
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_breakdown.axis_lock:'Z'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_push.axis_lock:'Z'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_relax.axis_lock:'Z'
 msgid "Only Z-axis transforms are affected"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ ảnh hưởng được biến hóa Trục Z"
 
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_breakdown.channels
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_push.channels
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_relax.channels
 msgid "Set of properties that are affected"
-msgstr ""
+msgstr "Tập đặc trưng thì ảnh hưởng"
 
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_breakdown.channels:'ALL'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_push.channels:'ALL'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_relax.channels:'ALL'
-#, fuzzy
 msgid "All Properties"
-msgstr "Đặc Trưng"
+msgstr "Hết Đặc Trưng"
 
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_breakdown.channels:'ALL'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_push.channels:'ALL'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_relax.channels:'ALL'
 msgid "All properties, including transforms, bendy bone shape, and custom properties"
-msgstr ""
+msgstr "Hết đặc trưng, gồm biến hóa, dạng xương dẻo, và đặc trưng tự tạo"
 
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_breakdown.channels:'LOC'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_push.channels:'LOC'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_relax.channels:'LOC'
-#, fuzzy
 msgid "Location only"
-msgstr "Vị Trí X"
+msgstr "Chỉ Vị Trí"
 
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_breakdown.channels:'ROT'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_push.channels:'ROT'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_relax.channels:'ROT'
-#, fuzzy
 msgid "Rotation only"
-msgstr "Góc xoay"
+msgstr "Chỉ xoay"
 
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_breakdown.channels:'SIZE'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_push.channels:'SIZE'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_relax.channels:'SIZE'
-#, fuzzy
 msgid "Scale only"
-msgstr "Phóng To X"
+msgstr "Chỉ phóng to"
 
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_breakdown.channels:'BBONE'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_push.channels:'BBONE'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_relax.channels:'BBONE'
-#, fuzzy
 msgid "Bendy Bone"
 msgstr "Xương Dẻo"
 
@@ -73032,14 +73016,13 @@
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_push.channels:'BBONE'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_relax.channels:'BBONE'
 msgid "Bendy Bone shape properties"
-msgstr ""
+msgstr "Đặc Trưng Dạng Xương Dẻo"
 
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_breakdown.channels:'CUSTOM'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_push.channels:'CUSTOM'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_relax.channels:'CUSTOM'
-#, fuzzy
 msgid "Custom properties"
-msgstr "Đặc Trưng Tự Tạo"
+msgstr "Đặc trưng tự tạo"
 
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_breakdown.next_frame
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_push.next_frame
@@ -73064,7 +73047,7 @@
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_push.percentage
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_relax.percentage
 msgid "Weighting factor for which keyframe is favored more"
-msgstr ""
+msgstr "Quyền lượng cho hổ trợ hơn bức ảnh mẫu nào"
 
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_breakdown.prev_frame
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_push.prev_frame
@@ -84362,9 +84345,8 @@
 
 #. :src: bpy.types.CyclesRenderSettings.debug_opencl_kernel_single_program
 #: scripts/addons/cycles/ui.py:1530
-#, fuzzy
 msgid "Single Program"
-msgstr "Một Đặc Trưng"
+msgstr "Một Chương Trình"
 
 #. :src: bpy.types.CyclesRenderSettings.debug_opencl_kernel_type
 msgid "OpenCL Kernel Type"
@@ -84397,7 +84379,7 @@
 #. :src: bpy.types.CyclesRenderSettings.debug_use_cpu_split_kernel
 #. :src: bpy.types.CyclesRenderSettings.debug_use_cuda_split_kernel
 msgid "Split Kernel"
-msgstr ""
+msgstr "Chẻ Hạt Nhân"
 
 #. :src: bpy.types.CyclesRenderSettings.debug_use_cpu_sse2
 msgid "SSE2"
@@ -99876,11 +99858,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.UserPreferencesSystem.use_select_pick_depth
 msgid "OpenGL Depth Picking"
-msgstr ""
+msgstr "Cách Lựa Chọn Bởi OpenGL"
 
 #. :src: bpy.types.UserPreferencesSystem.use_select_pick_depth
 msgid "Use the depth buffer for picking 3D View selection"
-msgstr ""
+msgstr "Xài đệm độ sâu để lựa chọn vật thể trong Màn Ba Bhiều"
 
 #. :src: bpy.types.UserPreferencesSystem.use_tabs_as_spaces
 msgid "Automatically convert all new tabs into spaces for new and loaded text files"
@@ -107155,18 +107137,16 @@
 msgstr "Số Bức Ảnh"
 
 #: scripts/startup/bl_ui/space_sequencer.py:658
-#, fuzzy
 msgid "Source Channel"
-msgstr "Chiếu Kênh Xanh"
+msgstr "Kênh Nguồn"
 
 #: scripts/startup/bl_ui/space_sequencer.py:664
-#, fuzzy
 msgid "Cut To:"
-msgstr "Nhảy Đến"
+msgstr "Nhảy Đến:"
 

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list