[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4303] branches/vi/vi.po: Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Tue Aug 16 21:04:56 CEST 2016


Revision: 4303
          https://developer.blender.org/rBTS4303
Author:   mont29
Date:     2016-08-16 21:04:55 +0200 (Tue, 16 Aug 2016)
Log Message:
-----------
Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

Modified Paths:
--------------
    branches/vi/vi.po

Modified: branches/vi/vi.po
===================================================================
--- branches/vi/vi.po	2016-08-14 08:24:20 UTC (rev 4302)
+++ branches/vi/vi.po	2016-08-16 19:04:55 UTC (rev 4303)
@@ -5113,13 +5113,12 @@
 msgstr "Chồng NLA được đánh giá khi đánh giá cục này"
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.use_tweak_mode
-#, fuzzy
 msgid "Use NLA Tweak Mode"
-msgstr "Chế Độ Chỉnh NLA"
+msgstr "Xài Chế Độ Chỉnh NLA"
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.use_tweak_mode
 msgid "Whether to enable or disable tweak mode in NLA"
-msgstr ""
+msgstr "Xài hay không xài chế độ chỉnh NLA"
 
 #. :src: bpy.types.AnimViz
 #. :src: bpy.types.Object.animation_visualization
@@ -5413,7 +5412,7 @@
 #: source/blender/blenkernel/intern/object.c:549
 #: source/blender/blenkernel/intern/object.c:552
 msgid "Empty"
-msgstr "Vật Thể Không"
+msgstr "Vật Thể Rỗng"
 
 #. :src: bpy.types.Area.type:'VIEW_3D'
 #. :src: bpy.types.KeyMap.space_type:'VIEW_3D'
@@ -5451,7 +5450,7 @@
 #. :src: bpy.types.Theme.graph_editor
 #. :src: bpy.types.Theme.theme_area:'GRAPH_EDITOR'
 msgid "Graph Editor"
-msgstr "Soạn Thảo Biểu Đồ"
+msgstr "Soạn Biểu Đồ"
 
 #. :src: bpy.types.Area.type:'GRAPH_EDITOR'
 #. :src: bpy.types.KeyMap.space_type:'GRAPH_EDITOR'
@@ -9242,15 +9241,15 @@
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.time_scale
 msgid "Cloth speed is multiplied by this value"
-msgstr ""
+msgstr "Tốc độ dãi được nhân với giá trị này"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.use_dynamic_mesh
 msgid "Dynamic Base Mesh"
-msgstr ""
+msgstr "Mạng Lưới Cơ Sở Động Lý"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.use_dynamic_mesh
 msgid "Make simulation respect deformations in the base mesh"
-msgstr ""
+msgstr "Mô phỏng tương đối với sự méo của mạng lưới cơ sở"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.use_pin_cloth
 msgid "Pin Cloth"
@@ -13572,9 +13571,8 @@
 
 #. :src: bpy.types.CurveMapPoint.handle_type:'AUTO_CLAMPED'
 #: source/blender/editors/interface/interface_templates.c:2007
-#, fuzzy
 msgid "Auto Clamped Handle"
-msgstr "Tự Động Kẹp Lại"
+msgstr "Tay Cầm Tự Kẹp Lại"
 
 #. :src: bpy.types.CurveMapPoint.handle_type:'VECTOR'
 #: source/blender/editors/interface/interface_templates.c:2001
@@ -13748,17 +13746,17 @@
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.fit_method
 msgid "Curve fitting method"
-msgstr ""
+msgstr "Phương pháp vừa hóa cong"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.fit_method:'REFIT'
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_draw.fit_method:'REFIT'
 msgid "Refit"
-msgstr ""
+msgstr "Vừa Hóa Lại"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.fit_method:'REFIT'
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_draw.fit_method:'REFIT'
 msgid "Incrementally re-fit the curve (high quality)"
-msgstr ""
+msgstr "Vừa hóa lại cong từ bước (chất lượng cao)"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.fit_method:'SPLIT'
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_draw.fit_method:'SPLIT'
@@ -13772,7 +13770,7 @@
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.fit_method:'SPLIT'
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_draw.fit_method:'SPLIT'
 msgid "Split the curve until the tolerance is met (fast)"
-msgstr ""
+msgstr "Chẻ cong đến tới mức chênh lệch (nhanh)"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.radius_max
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.radius_taper_end
@@ -14251,13 +14249,12 @@
 msgstr "Mã Số Cục biển diễn dữ liệu nguồn, thường ID_SCE (nghĩa là Scene (Cảnh))"
 
 #. :src: bpy.types.DopeSheet.use_datablock_sort
-#, fuzzy
 msgid "Sort Datablocks"
-msgstr "Cục dữ liệu âm thanh"
+msgstr "Sắp Xếp Cục Dữ Liệu"
 
 #. :src: bpy.types.DopeSheet.use_datablock_sort
 msgid "Alphabetically sorts datablocks - mainly objects in the scene (disable to increase viewport speed)"
-msgstr ""
+msgstr "Sắp xếp cục dữ liệu theo thứ từ chữ cái - thường là vật thể trong cảnh (tắt để tăng tốc độ vẽ màn chiếu)"
 
 #. :src: bpy.types.DopeSheet.use_filter_text
 msgid "Only Matching Channels"
@@ -14366,11 +14363,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.Driver.use_self
 msgid "Use Self"
-msgstr ""
+msgstr "Xài Cá Nhân"
 
 #. :src: bpy.types.Driver.use_self
 msgid "Include a 'self' variable in the name-space, so drivers can easily reference the data being modified (object, bone, etc...)"
-msgstr ""
+msgstr "Gồm một biến 'cá nhôn' trong không gian tên, cho dắt có thể tham chiếu dữ liệu đang bị đổi (vật thể, xương, v.v.)"
 
 #. :src: bpy.types.Driver.variables
 msgid "Variables"
@@ -19732,14 +19729,12 @@
 msgstr "Chiếu hạt bọt nổi"
 
 #. :src: bpy.types.FluidVertexVelocity
-#, fuzzy
 msgid "Fluid Mesh Velocity"
-msgstr "Đỉnh Lưới Chất Lỏng"
+msgstr "Vận Tốc Lưới Chất Lỏng"
 
 #. :src: bpy.types.FluidVertexVelocity
-#, fuzzy
 msgid "Velocity of a simulated fluid mesh"
-msgstr "Đỉnh của lưới mô phỏng chất lỏng"
+msgstr "Vận tốc của một lưới mô phỏng chất lỏng"
 
 #. :src: bpy.types.FreestyleLineSet
 #. :src: bpy.types.RENDERLAYER_PT_freestyle_lineset
@@ -28904,19 +28899,19 @@
 
 #. :src: bpy.types.Object.empty_draw_size
 msgid "Empty Display Size"
-msgstr "Cớ Kích Chiếu Vật Thể Không"
+msgstr "Cớ Kích Chiếu Vật Thể Rỗng"
 
 #. :src: bpy.types.Object.empty_draw_size
 msgid "Size of display for empties in the viewport"
-msgstr "Cỡ kích cho chiếu vật thể không trong màn chiếu"
+msgstr "Cỡ kích cho chiếu vật thể rỗng trong màn chiếu"
 
 #. :src: bpy.types.Object.empty_draw_type
 msgid "Empty Display Type"
-msgstr "Loại Chiếu Vật Thể Không"
+msgstr "Loại Chiếu Vật Thể Rỗng"
 
 #. :src: bpy.types.Object.empty_draw_type
 msgid "Viewport display style for empties"
-msgstr "Phong cách chiếu cho vật thể không trong màn chiếu "
+msgstr "Phong cách chiếu cho vật thể rỗng trong màn chiếu "
 
 #. :src: bpy.types.Object.empty_draw_type:'PLAIN_AXES'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_empty_add.type:'PLAIN_AXES'
@@ -36653,13 +36648,13 @@
 #. :src: bpy.types.ACTION_OT_keyframe_type.type:'MOVING_HOLD'
 #. :src: bpy.types.ToolSettings.keyframe_type:'MOVING_HOLD'
 msgid "Moving Hold"
-msgstr ""
+msgstr "Di Chuyển Cầm"
 
 #. :src: bpy.types.Keyframe.type:'MOVING_HOLD'
 #. :src: bpy.types.ACTION_OT_keyframe_type.type:'MOVING_HOLD'
 #. :src: bpy.types.ToolSettings.keyframe_type:'MOVING_HOLD'
 msgid "A keyframe that is part of a moving hold"
-msgstr ""
+msgstr "Một bức ảnh mẫu góp vào một di chuyển cầm"
 
 #. :src: bpy.types.Keyframe.type:'EXTREME'
 #. :src: bpy.types.ACTION_OT_keyframe_type.type:'EXTREME'
@@ -42028,13 +42023,12 @@
 msgstr "Cụ sửa đổi thao tác bool"
 
 #. :src: bpy.types.BooleanModifier.double_threshold
-#, fuzzy
 msgid "Overlap Threshold"
-msgstr "Giới Hạn Kéo"
+msgstr "Giới Hạn Lấn Trên"
 
 #. :src: bpy.types.BooleanModifier.double_threshold
 msgid "Threshold for checking overlapping geometry"
-msgstr ""
+msgstr "Giới hạn cho phân biệt hình dạng lấn trên"
 
 #. :src: bpy.types.BooleanModifier.object
 msgid "Mesh object to use for Boolean operation"
@@ -42058,22 +42052,20 @@
 msgstr "Trừ bất một vật thể từ vật thể khác"
 
 #. :src: bpy.types.BooleanModifier.solver:'BMESH'
-#, fuzzy
 msgid "BMesh"
-msgstr "Lưới"
+msgstr "Lưới-B"
 
 #. :src: bpy.types.BooleanModifier.solver:'BMESH'
 msgid "Use the BMesh boolean solver"
-msgstr ""
+msgstr "Xài dồ giải Lưới-B bool"
 
 #. :src: bpy.types.BooleanModifier.solver:'CARVE'
-#, fuzzy
 msgid "Carve"
-msgstr "Cong"
+msgstr "Khắc"
 
 #. :src: bpy.types.BooleanModifier.solver:'CARVE'
 msgid "Use the Carve boolean solver"
-msgstr ""
+msgstr "Xài đồ giải Khắc bool"
 
 #. :src: bpy.types.BuildModifier
 msgid "Build Modifier"
@@ -43435,7 +43427,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.HookModifier.use_falloff_uniform
 msgid "Compensate for non-uniform object scale"
-msgstr "Bổ chính cho phóng to vật thể không đều"
+msgstr "Bổ chính cho phóng to vật thể rỗng đều"
 
 #. :src: bpy.types.LaplacianDeformModifier
 msgid "Laplacian Deform Modifier"
@@ -48948,7 +48940,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeTranslate.use_relative
 msgid "Use relative (fraction of input image size) values to define translation"
-msgstr ""
+msgstr "Giá trị tương đối (phân số của ảnh ngõ vào) để đặt dịch"
 
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeTranslate.wrap_axis
 msgid "Wrapping"
@@ -55198,11 +55190,11 @@
 #. :src: bpy.types.CLIP_OT_track_to_empty
 msgctxt "Operator"
 msgid "Link Empty to Track"
-msgstr "Nối Vật Thể Không Với Đuổi Theo"
+msgstr "Nối Vật Thể Rỗng Với Đuổi Theo"
 
 #. :src: bpy.types.CLIP_OT_track_to_empty
 msgid "Create an Empty object which will be copying movement of active track"
-msgstr "Tạo vật thể không cho đi theo chuyển động của đuổi theo kích động"
+msgstr "Tạo Vật Thể Rỗng cho đi theo chuyển động của đuổi theo kích động"
 
 #. :src: bpy.types.CLIP_OT_tracking_object_new
 msgctxt "Operator"
@@ -55908,9 +55900,8 @@
 msgstr "Giới hạn khoảng cách lỗi lầm (đơn vị vật thể) "
 
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_draw.fit_method
-#, fuzzy
 msgid "Fit Method"
-msgstr "Phương Pháp Hạn Chế"
+msgstr "Phương Pháp Vừa Hóa"
 
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_draw.stroke
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_brush_paint.stroke
@@ -57513,7 +57504,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_fbx.armature_nodetype:'NULL'
 msgid "'Null' FBX node, similar to Blender's Empty (default)"
-msgstr "Giao điểm 'Null' giống với Vật Thể Không của Blender (mặc định)"
+msgstr "Giao điểm 'Null' giống với Vật Thể Rỗng của Blender (mặc định)"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_fbx.armature_nodetype:'ROOT'
 msgid "'Root' FBX node, supposed to be the root of chains of bones..."
@@ -62020,15 +62011,15 @@
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_decimate
 msgctxt "Operator"
 msgid "Decimate Geometry"
-msgstr ""
+msgstr "Dơn Vị Hoá Hình Dạng"
 
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_decimate
 msgid "Simplify geometry by collapsing edges"
-msgstr ""
+msgstr "Đơn vị hóa hình dạng bằng tóp cạnh"
 
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_decimate.use_vertex_group
 msgid "Use active vertex group as an influence"
-msgstr ""
+msgstr "Cho nhóm đỉnh kích động được ảnh hưởng"
 
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_delete
 msgid "Delete selected vertices, edges or faces"
@@ -66132,11 +66123,11 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_drop_named_image
 msgctxt "Operator"
 msgid "Add Empty Image/Drop Image To Empty"
-msgstr "Kèm Ảnh Trống/Ảnh Nền Cho Vật Thể Không"
+msgstr "Kèm Ảnh Trống/Ảnh Nền Cho Vật Thể Rỗng"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_drop_named_image
 msgid "Add an empty image type to scene with data"
-msgstr "Tạo vật thể không có ảnh và dữ liệu trong cảnh"
+msgstr "Tạo vật thể rỗng có ảnh và dữ liệu trong cảnh"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_drop_named_material
 msgctxt "Operator"
@@ -66221,16 +66212,16 @@
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_effector_add
 msgid "Add an empty object with a physics effector to the scene"
-msgstr "Thêm vật thể không có hiệu ứng vật lý trong cảnh"
+msgstr "Thêm vật thể rỗng có hiệu ứng vật lý trong cảnh"
 

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list