[Bf-translations-svn] SVN commit: [5952] branches/vi/vi.po: Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Mon Mar 7 09:51:22 CET 2022


Revision: 5952
          https://developer.blender.org/rBTS5952
Author:   mont29
Date:     2022-03-07 09:51:22 +0100 (Mon, 07 Mar 2022)
Log Message:
-----------
Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

Modified Paths:
--------------
    branches/vi/vi.po

Modified: branches/vi/vi.po
===================================================================
--- branches/vi/vi.po	2022-03-07 08:50:25 UTC (rev 5951)
+++ branches/vi/vi.po	2022-03-07 08:51:22 UTC (rev 5952)
@@ -8271,12 +8271,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.dilate
 msgid "Dilate/Contract"
-msgstr ""
+msgstr "Rút Nhỏ/Kéo Nhỏ"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.dilate
-#, fuzzy
 msgid "Number of pixels to expand or contract fill area"
-msgstr "Số lượng điểm ảnh cho nở ra khi tô đầy"
+msgstr "Số lượng điểm ảnh cho nở ra hay rút nhỏ khu vực đầy lại"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.direction
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.fill_direction
@@ -75193,11 +75192,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.optimize_animation_size
 msgid "Optimize Animation Size"
-msgstr ""
+msgstr "Tối Ưu Cỡ Thước Hoạt Hình"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.optimize_animation_size
 msgid "Reduces exported filesize by removing duplicate keyframesCan cause problems with stepped animation"
-msgstr ""
+msgstr "Giảm cỡ thước tệp tin xuất bằng xóa các bức mẫu sao chép. Có thể tạo vấn đề với hoạt hình từng bước"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_gltf.ui_tab
 msgid "Export setting categories"
@@ -89907,13 +89906,12 @@
 msgstr "Làm cho hết người dùng các cục dữ liệu được chọn dùng cục dữ liệu hiện tại (đã bấm)"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_id_operation.type:'OVERRIDE_LIBRARY_CREATE'
-#, fuzzy
 msgid "Make Library Override Single"
-msgstr "Làm Tạo Đồ Thay Thế Thư Viện"
+msgstr "Làm Tạo Đồ Thay Thế Thư Viện Độn Thân"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_id_operation.type:'OVERRIDE_LIBRARY_CREATE'
 msgid "Make a single, out-of-hierarchy local override of this linked data-block - only applies to active Outliner item"
-msgstr ""
+msgstr "Làm một đồ thay thế, địa phương ờ ngoài tầng bậc của dữ liệu được liên kết này - chỉ áp dụng cho mặt hàng Mục Lục hoạt động"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_id_operation.type:'OVERRIDE_LIBRARY_CREATE_HIERARCHY'
 msgid "Make Library Override Hierarchy"
@@ -89920,9 +89918,8 @@
 msgstr "Làmi Tầng Bậc Đồ Thay Thế Thư Viện"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_id_operation.type:'OVERRIDE_LIBRARY_CREATE_HIERARCHY'
-#, fuzzy
 msgid "Make a local override of this linked data-block, and its hierarchy of dependencies - only applies to active Outliner item"
-msgstr "Thêm một đồ thay thế địa phương của cục dữ liệu được liên kết này, và tầng bậc nhờ của nó"
+msgstr "Làm một đồ thay thế địa phương của cục dữ liệu được liên kết này, và tầng bậc nhờ của nó - chỉ cho áp dụng mặt hàng Mục Lục hoạt động"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_id_operation.type:'OVERRIDE_LIBRARY_PROXY_CONVERT'
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_object_operation.type:'OBJECT_PROXY_TO_OVERRIDE'
@@ -135498,7 +135495,7 @@
 
 #: source/blender/blenkernel/intern/image_save.c:413
 msgid "When saving a tiled image, the path '%s' must contain a valid UDIM marker"
-msgstr ""
+msgstr "Khi lưu một ảnh láp ô, đường dẫn '%s' phải có một ký dấu UDIM hợp lệ"
 
 #: source/blender/blenkernel/intern/key.c:1820
 #: source/blender/editors/animation/anim_channels_defines.c:3307More information about the Bf-translations-svn mailing list