[Bf-translations-svn] SVN commit: [6126] branches/vi/vi.po: Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u @BlenderNavi).

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Mon Aug 29 09:15:38 CEST 2022


Revision: 6126
          https://developer.blender.org/rBTS6126
Author:   mont29
Date:     2022-08-29 09:15:37 +0200 (Mon, 29 Aug 2022)
Log Message:
-----------
Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u @BlenderNavi).

Modified Paths:
--------------
    branches/vi/vi.po

Modified: branches/vi/vi.po
===================================================================
--- branches/vi/vi.po	2022-08-29 07:13:44 UTC (rev 6125)
+++ branches/vi/vi.po	2022-08-29 07:15:37 UTC (rev 6126)
@@ -1873,7 +1873,7 @@
 #. :src: bpy.types.AnimData.action_extrapolation:'HOLD'
 #. :src: bpy.types.NlaStrip.extrapolation:'HOLD'
 msgid "Hold the first frame if no previous strips in track, and always hold last frame"
-msgstr "Giữ bức ảnh đầu tiên nếu không có dãy ảnh trước ở trong lằn, và luôn luôn giữ ảnh cuối"
+msgstr "Giữ bức ảnh đầu tiên nếu không có dãy ảnh trước ở trong rãnh, và luôn luôn giữ ảnh cuối"
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.action_extrapolation:'HOLD_FORWARD'
 #. :src: bpy.types.NlaStrip.extrapolation:'HOLD_FORWARD'
@@ -1891,7 +1891,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.action_influence
 msgid "Amount the Active Action contributes to the result of the NLA stack"
-msgstr "Lượng Hành Động Hoạt Động góp phần đến kết quả xếp đống của NLA"
+msgstr "Mớc độ Hành Động Hoạt Động góp phần đến kết quả xếp đống của NLA"
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.drivers
 #. :src: bpy.types.AnimDataDrivers
@@ -1899,21 +1899,21 @@
 #: source/blender/editors/animation/anim_channels_defines.c:1395
 #: source/blender/editors/space_outliner/tree/tree_element_driver.cc:26
 msgid "Drivers"
-msgstr "Các Đồ Dắt"
+msgstr "Điều Vận"
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.drivers
 msgid "The Drivers/Expressions for this data-block"
-msgstr "Đồ Dắt/Biểu Thức cho cục dữ liệu này"
+msgstr "Điều Vận/Biểu Thức cho cục dữ liệu này"
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.nla_tracks
 #. :src: bpy.types.NlaTracks
 #: source/blender/editors/space_outliner/tree/tree_element_nla.cc:24
 msgid "NLA Tracks"
-msgstr "Lằn NLA"
+msgstr "Rãnh NLA"
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.nla_tracks
 msgid "NLA Tracks (i.e. Animation Layers)"
-msgstr "Các Lằn NLA (ví dụ các Lớp Hoạt Hình)"
+msgstr "Các Rãnh NLA (ví dụ các Lớp Hoạt Hình)"
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.use_nla
 msgid "NLA Evaluation Enabled"
@@ -2508,7 +2508,7 @@
 #. :src: bpy.types.Space.type:'GRAPH_EDITOR'
 #. :src: bpy.types.WorkSpaceTool.space_type:'GRAPH_EDITOR'
 msgid "Edit drivers and keyframe interpolation"
-msgstr "Biên tập suy nội đồ dắt và bức ảnh mẫu"
+msgstr "Biên tập suy nội điều vận và bức ảnh mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.Area.type:'NLA_EDITOR'
 #. :src: bpy.types.GizmoGroup.bl_space_type:'NLA_EDITOR'
@@ -4765,7 +4765,7 @@
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.save_mode
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.save_mode
 msgid "Where to save baked image textures"
-msgstr "Chỗ để lưu ảnh của họa tiết được nướng "
+msgstr "Chỗ để lưu ảnh chất liệu được nướng "
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.save_mode:'INTERNAL'
 #. :src: bpy.types.ShaderNodeScript.mode:'INTERNAL'
@@ -4857,12 +4857,12 @@
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.target:'IMAGE_TEXTURES'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.target:'IMAGE_TEXTURES'
 msgid "Image Textures"
-msgstr "Họa Tiết Ảnh"
+msgstr "Chất Liệu Ảnh"
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.target:'IMAGE_TEXTURES'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.target:'IMAGE_TEXTURES'
 msgid "Bake to image data-blocks associated with active image texture nodes in materials"
-msgstr "Nướng vào cục dữ liệu ảnh liên quan với giao điểm họa tiết ảnh đang hoạt động trong vật liệu"
+msgstr "Nướng vào cục dữ liệu ảnh liên quan với giao điểm chất liệu ảnh đang hoạt động trong vật liệu"
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.target:'VERTEX_COLORS'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.target:'VERTEX_COLORS'
@@ -5814,11 +5814,11 @@
 #: scripts/startup/bl_ui/space_userpref.py:1300
 #: source/blender/nodes/texture/node_texture_tree.c:89
 msgid "Textures"
-msgstr "Họa Tiết"
+msgstr "Chất Liệu"
 
 #. :src: bpy.types.BlendData.textures
 msgid "Texture data-blocks"
-msgstr "Các cục dữ liệu Họa Tiết"
+msgstr "Các cục dữ liệu chất liệu"
 
 #. :src: bpy.types.BlendData.use_autopack
 msgid "Use Auto-Pack"
@@ -6145,11 +6145,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.BlendDataTextures
 msgid "Main Textures"
-msgstr "Họa Tiết Chánh"
+msgstr "Chất Liệu Chánh"
 
 #. :src: bpy.types.BlendDataTextures
 msgid "Collection of textures"
-msgstr "Sưu tập họa tiết"
+msgstr "Sưu tập chất liệu"
 
 #. :src: bpy.types.BlendDataVolumes
 msgid "Main Volumes"
@@ -7820,7 +7820,7 @@
 #. :src: bpy.types.BrushCapabilitiesSculpt.has_random_texture_angle
 #. :src: bpy.types.BrushTextureSlot.has_random_texture_angle
 msgid "Has Random Texture Angle"
-msgstr "Có Góc Họa Tiết Ngẫu Nhiên"
+msgstr "Có Góc Chất Liệu Ngẫu Nhiên"
 
 #. :src: bpy.types.BrushCapabilities.has_smooth_stroke
 #. :src: bpy.types.BrushCapabilitiesSculpt.has_smooth_stroke
@@ -9823,7 +9823,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.use_trim
 msgid "Trim intersecting stroke ends"
-msgstr "Cắt kết thúc nét đang cắt nhau"
+msgstr "Cắt kết thúc nét đang giao cắt nhau"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.uv_random
 msgid "UV Random"
@@ -9907,7 +9907,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.CacheFileLayer
 msgid "Layer of the cache, used to load or override data from the first the first layer"
-msgstr "Lớp của đệm chứa, sử dụng cho nhập hay thay thế dữ liệu từ lớp thứ nhất"
+msgstr "Lớp của đệm chứa, sử dụng cho nhập hay vượt quyền dữ liệu từ lớp thứ nhất"
 
 #. :src: bpy.types.CacheFileLayer.filepath
 msgid "Path to the archive"
@@ -10389,7 +10389,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.CameraBackgroundImage.is_override_data
 msgid "In a local override camera, whether this background image comes from the linked reference camera, or is local to the override"
-msgstr "Trong một dữ liệu địa phương được vượt quyền, lằn ảnh nền này là từ máy quay phim tham chiếu được liên kết, hoặc là địa phương cho đồ vượt quyền"
+msgstr "Trong một dữ liệu địa phương được vượt quyền, rãnh ảnh nền này là từ máy quay phim tham chiếu được liên kết, hoặc là địa phương cho đồ vượt quyền"
 
 #. :src: bpy.types.CameraBackgroundImage.offset
 #. :src: bpy.types.CopyLocationConstraint.use_offset
@@ -11197,11 +11197,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.ChannelDriverVariables
 msgid "ChannelDriver Variables"
-msgstr "Biến Số Đồ Dắt Kênh"
+msgstr "Biến Số Điều Vận Kênh"
 
 #. :src: bpy.types.ChannelDriverVariables
 msgid "Collection of channel driver Variables"
-msgstr "Sưu tập biến số của đồ dắt kênh"
+msgstr "Sưu tập biến số của điều vận kênh"
 
 #. :src: bpy.types.ChildParticle
 msgid "Child Particle"
@@ -11871,11 +11871,11 @@
 #. :src: bpy.types.ClothSolverResult
 #. :src: bpy.types.ClothModifier.solver_result
 msgid "Solver Result"
-msgstr "Kết Qủa Đồ Giải Nghiệm"
+msgstr "Kết Qủa Trình Giải Nghiệm"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSolverResult
 msgid "Result of cloth solver iteration"
-msgstr "Kết qủa của lặp lại đồ giải nghiệm vải"
+msgstr "Kết qủa của lặp lại trình giải nghiệm vải"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSolverResult.avg_error
 #. :src: bpy.types.MovieReconstructedCamera.average_error
@@ -11891,11 +11891,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.ClothSolverResult.avg_iterations
 msgid "Average Iterations"
-msgstr "Lặp Lại Trung Bình"
+msgstr "Số Lặp Lại Trung Bình"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSolverResult.avg_iterations
 msgid "Average iterations during substeps"
-msgstr "Lặp lại trung bình cho hạ bước"
+msgstr "Số lặp lại trung bình khi tính hạ bước"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSolverResult.max_error
 msgid "Maximum Error"
@@ -11935,7 +11935,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ClothSolverResult.status
 msgid "Status of the solver iteration"
-msgstr "Trạng thái của lặp lại đồ giải nghiệm"
+msgstr "Trạng thái của lặp lại trình giải nghiệm"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSolverResult.status:'SUCCESS'
 msgid "Success"
@@ -12124,7 +12124,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.CollisionSettings.use_normal
 msgid "Override Normals"
-msgstr "Thay Thế Pháp Tuyến"
+msgstr "Vượt Quyền Pháp Tuyến"
 
 #. :src: bpy.types.CollisionSettings.use_normal
 msgid "Cloth collision impulses act in the direction of the collider normals (more reliable in some cases)"
@@ -12516,7 +12516,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ColorMapping.blend_color
 msgid "Blend color to mix with texture output color"
-msgstr "Màu pha trộn với màu ngõ ra của họa tiết"
+msgstr "Màu pha trộn với màu ngõ ra của chất liệu"
 
 #. :src: bpy.types.ColorMapping.blend_factor
 #. :src: bpy.types.POSELIB_OT_apply_pose_asset.blend_factor
@@ -12533,7 +12533,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ColorMapping.blend_type
 msgid "Mode used to mix with texture output color"
-msgstr "Chế độ nào được sử dụng khi pha trộn với màu ngõ ra của họa tiết"
+msgstr "Chế độ nào được sử dụng khi pha trộn với màu ngõ ra của chất liệu"
 
 #. :src: bpy.types.ColorMapping.blend_type:'MIX'
 #. :src: bpy.types.Brush.blend:'MIX'
@@ -12814,7 +12814,7 @@
 #. :src: bpy.types.ColorMapping.brightness
 #. :src: bpy.types.Texture.intensity
 msgid "Adjust the brightness of the texture"
-msgstr "Chỉnh độ sáng của họa tiết"
+msgstr "Chỉnh độ sáng của chất liệu"
 
 #. :src: bpy.types.ColorMapping.color_ramp
 #. :src: bpy.types.ColorRamp
@@ -12854,12 +12854,12 @@
 #. :src: bpy.types.ColorMapping.contrast
 #. :src: bpy.types.Texture.contrast
 msgid "Adjust the contrast of the texture"
-msgstr "Chỉnh chênh lệch sáng của họa tiết"
+msgstr "Chỉnh chênh lệch sáng của chất liệu"
 
 #. :src: bpy.types.ColorMapping.saturation
 #. :src: bpy.types.Texture.saturation
 msgid "Adjust the saturation of colors in the texture"
-msgstr "Chỉnh độ tươi màu của họa tiết"
+msgstr "Chỉnh độ tươi màu của chất liệu"
 
 #. :src: bpy.types.ColorMapping.use_color_ramp
 #. :src: bpy.types.Texture.use_color_ramp
@@ -13364,11 +13364,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.Constraint.is_override_data
 msgid "Override Constraint"
-msgstr "Ràng Buộc Thay Thế"
+msgstr "Ràng Buộc Vượt Quyền"
 
 #. :src: bpy.types.Constraint.is_override_data
 msgid "In a local override object, whether this constraint comes from the linked reference object, or is local to the override"
-msgstr "Trong một vật thể địa phương được thay thế, ràng buộc này từ vật thể tham chiếu được liên kết, hay nó là địa phương cho đồ thay thế"
+msgstr "Trong một vật thể địa phương được , ràng buộc này từ vật thể tham chiếu được liên kết, hay nó là địa phương cho đồ vượt quyền"
 
 #. :src: bpy.types.Constraint.is_valid
 msgid "Constraint has valid settings and can be evaluated"
@@ -13562,7 +13562,7 @@
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_constraint_add_with_targets.type:'CAMERA_SOLVER'
 #: source/blender/blenkernel/intern/constraint.c:5244
 msgid "Camera Solver"
-msgstr "Bộ Giải Nghiệm Máy Quay Phim"
+msgstr "Trình Giải Nghiệm Máy Quay Phim"
 
 #. :src: bpy.types.Constraint.type:'FOLLOW_TRACK'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_constraint_add.type:'FOLLOW_TRACK'
@@ -13569,7 +13569,7 @@

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list