[Bf-translations-svn] SVN commit: [6110] branches/vi/vi.po: Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Mon Aug 22 17:10:38 CEST 2022


Revision: 6110
          https://developer.blender.org/rBTS6110
Author:   mont29
Date:     2022-08-22 17:10:38 +0200 (Mon, 22 Aug 2022)
Log Message:
-----------
Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

Modified Paths:
--------------
    branches/vi/vi.po

Modified: branches/vi/vi.po
===================================================================
--- branches/vi/vi.po	2022-08-22 06:22:54 UTC (rev 6109)
+++ branches/vi/vi.po	2022-08-22 15:10:38 UTC (rev 6110)
@@ -5,10 +5,10 @@
 # HỒ NHỰT CHÂU <su_huynh at yahoo.com>, 2015.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Blender 3.3.0 Beta (b'8a205b4036ef')\n"
+"Project-Id-Version: Blender 3.3.0 Beta (b'e1974ae30e46')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-01 00:00:00\n"
-"PO-Revision-Date: 2022-05-23 06:55+0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2022-08-19 12:33+0700\n"
 "Last-Translator: HỒ NHỰT CHÂU <su_huynh at yahoo.com>\n"
 "Language-Team: Tỉnh An Giang, Đình Bình Phú\n"
 "Language: vi\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Poedit 1.6.9"
+"X-Generator: Poedit 1.6.9\n"
 
 #. :src: bpy.types.AOV
 #. :src: bpy.types.CYCLES_RENDER_PT_passes_aov
@@ -391,10 +391,8 @@
 #. :src: bpy.types.TexMapping.vector_type
 #. :src: bpy.types.XrActionMapItem.type
 #. :src: bpy.types.XrEventData.type
-#: scripts/addons/cycles/ui.py:624
-#: scripts/addons/cycles/ui.py:1982
-#: scripts/addons/cycles/ui.py:1986
-#: scripts/startup/bl_operators/wm.py:2816
+#: scripts/addons/cycles/ui.py:624 scripts/addons/cycles/ui.py:1982
+#: scripts/addons/cycles/ui.py:1986 scripts/startup/bl_operators/wm.py:2816
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_freestyle.py:306
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_freestyle.py:307
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_freestyle.py:354
@@ -535,8 +533,7 @@
 #. :src: bpy.types.View3DShading.color_type
 #. :src: bpy.types.View3DShading.single_color
 #. :src: bpy.types.View3DShading.wireframe_color_type
-#: scripts/addons/cycles/ui.py:869
-#: scripts/addons/cycles/ui.py:874
+#: scripts/addons/cycles/ui.py:869 scripts/addons/cycles/ui.py:874
 #: scripts/addons/cycles/ui.py:879
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_data_gpencil.py:402
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_material.py:281
@@ -1032,7 +1029,9 @@
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.is_custom_color_set
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.is_custom_color_set
 msgid "Color set is user-defined instead of a fixed theme color set"
-msgstr "Tập màu sắc là người dùng được xác định thay thế một tập phong cách màu nhất định"
+msgstr ""
+"Tập màu sắc là người dùng được xác định thay thế một tập phong cách màu nhất "
+"định"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.lock
 #. :src: bpy.types.EditBone.lock
@@ -1069,9 +1068,8 @@
 msgstr "Cắt Tiếng"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.mute
-#, fuzzy
 msgid "Action group is muted"
-msgstr "Nhóm hành động được chọn"
+msgstr "Nhóm hành động bị tắt tiếng"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.select
 #. :src: bpy.types.Bone.select
@@ -1363,8 +1361,12 @@
 msgstr "Phân phối bộ nhớ giữa các thiết bị"
 
 #. :src: bpy.types.CyclesPreferences.peer_memory
-msgid "Make more room for large scenes to fit by distributing memory across interconnected devices (e.g. via NVLink) rather than duplicating it"
-msgstr "Cho chỗ chứa vừa đủ cho cảnh lớn bằng phân phối bộ nhớ giữa các thiết bị được liên kết với nhau (ví dụ bằng NVLink) thay thế sao chép nó"
+msgid ""
+"Make more room for large scenes to fit by distributing memory across "
+"interconnected devices (e.g. via NVLink) rather than duplicating it"
+msgstr ""
+"Cho chỗ chứa vừa đủ cho cảnh lớn bằng phân phối bộ nhớ giữa các thiết bị "
+"được liên kết với nhau (ví dụ bằng NVLink) thay thế sao chép nó"
 
 #. :src: bpy.types.CyclesPreferences.use_metalrt
 msgid "MetalRT (Experimental)"
@@ -1371,21 +1373,27 @@
 msgstr "MetalRT (Đồ Thí Nghiệm)"
 
 #. :src: bpy.types.CyclesPreferences.use_metalrt
-msgid "MetalRT for ray tracing uses less memory for scenes which use curves extensively, and can give better performance in specific cases. However this support is experimental and some scenes may render incorrectly"
-msgstr "Dùng MetalRT cho dò tia để giảm sử dụng bộ nhớ cho cảnh có đường cong nhiều,Nhưng nó là đồ thí nghiệm và có lẽ kết xuất một số cảnh không đúng"
+msgid ""
+"MetalRT for ray tracing uses less memory for scenes which use curves "
+"extensively, and can give better performance in specific cases. However this "
+"support is experimental and some scenes may render incorrectly"
+msgstr ""
+"Dùng MetalRT cho dò tia để giảm sử dụng bộ nhớ cho cảnh có đường cong nhiều,"
+"Nhưng nó là đồ thí nghiệm và có lẽ kết xuất một số cảnh không đúng"
 
 #. :src: bpy.types.GLTF_AddonPreferences.KHR_materials_variants_ui
 msgid "KHR_materials_variants_ui"
-msgstr ""
+msgstr "giaoDiện_biếnThể_vậtLiệu_KHR"
 
 #. :src: bpy.types.GLTF_AddonPreferences.KHR_materials_variants_ui
 msgid "Displays glTF UI to manage material variants"
-msgstr ""
+msgstr "Hiển thị giao diện glTF để quản lý biến thể vật liệu"
 
 #. :src: bpy.types.GLTF_AddonPreferences.settings_node_ui
-#, fuzzy
 msgid "Displays glTF Material Output node in Shader Editor (Menu Add > Output)"
-msgstr "Hiền thị Giao Điểm Cài Đặt glTF trong Bộ Biện Tâp Bộ Tô Sắc (Danh Bạ Thêm > Ngõ Ra)"
+msgstr ""
+"Hiển thị giao điểm Ngõ Ra Vật Liệu glTF trong Bộ Biện Tâp Bộ Tô Sắc (Danh Bạ "
+"Thêm > Ngõ Ra)"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.FRIBIDI_LIB
 msgid "Fribidi Library"
@@ -1392,8 +1400,14 @@
 msgstr "Thư Viện Fribidi"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.FRIBIDI_LIB
-msgid "The FriBidi C compiled library (.so under Linux, .dll under windows...), you’ll likely have to edit it if you’re under Windows, e.g. using the one included in svn's libraries repository"
-msgstr "Thư viện biên dịch C FriBidi (.so cho Linux, .dll cho Windows...), có lẽ bạn sẽ cần biên tập nó nếu bạn sử dụng Windows, ví dụ thư viện ở trong kho thư viện svn"
+msgid ""
+"The FriBidi C compiled library (.so under Linux, .dll under windows...), "
+"you’ll likely have to edit it if you’re under Windows, e.g. using the one "
+"included in svn's libraries repository"
+msgstr ""
+"Thư viện biên dịch C FriBidi (.so cho Linux, .dll cho Windows...), có lẽ bạn "
+"sẽ cần biên tập nó nếu bạn sử dụng Windows, ví dụ thư viện ở trong kho thư "
+"viện svn"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.GETTEXT_MSGFMT_EXECUTABLE
 msgid "Gettext 'msgfmt' executable"
@@ -1400,12 +1414,15 @@
 msgstr "Chương trình 'msgfmt' của Gettext"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.GETTEXT_MSGFMT_EXECUTABLE
-msgid "The gettext msgfmt 'compiler'. You’ll likely have to edit it if you’re under Windows"
-msgstr "'Biên dịch' gettext msgfmt. Có lẽ bạn cần biên tập nó nếu bạn sử dụng Windows"
+msgid ""
+"The gettext msgfmt 'compiler'. You’ll likely have to edit it if you’re under "
+"Windows"
+msgstr ""
+"'Biên dịch' gettext msgfmt. Có lẽ bạn cần biên tập nó nếu bạn sử dụng Windows"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.I18N_DIR
 msgid "Translation Root"
-msgstr "Rể Phiên Dịch"
+msgstr "Rễ Phiên Dịch"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.I18N_DIR
 msgid "The bf-translation repository"
@@ -1425,7 +1442,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.SOURCE_DIR
 msgid "The Blender source root path"
-msgstr "Đường dẫn rể mã nguồn của Blender"
+msgstr "Đường dẫn rễ mã nguồn của Blender"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.SPELL_CACHE
 msgid "Spell Cache"
@@ -1433,7 +1450,8 @@
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.SPELL_CACHE
 msgid "A cache storing validated msgids, to avoid re-spellchecking them"
-msgstr "Một đệm chứa cho giữ mã msgid được kiểm tra để tránh đánh vần chúng nó lại"
+msgstr ""
+"Một đệm chứa cho giữ mã msgid được kiểm tra để tránh đánh vần chúng nó lại"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.WARN_MSGID_NOT_CAPITALIZED
 msgid "Warn Msgid Not Capitalized"
@@ -1440,8 +1458,12 @@
 msgstr "Cảnh Cáo: Mã Tin Nhắn Không Có Chữ Hoa"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.WARN_MSGID_NOT_CAPITALIZED
-msgid "Warn about messages not starting by a capitalized letter (with a few allowed exceptions!)"
-msgstr "Cảnh cáo về tin nhắn là ký tự đầu không phải là chữ hoa (chỉ có vài trường hợp ngoại lệ!)"
+msgid ""
+"Warn about messages not starting by a capitalized letter (with a few allowed "
+"exceptions!)"
+msgstr ""
+"Cảnh cáo về tin nhắn là ký tự đầu không phải là chữ hoa (chỉ có vài trường "
+"hợp ngoại lệ!)"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.persistent_data_path
 msgid "Persistent Data Path"
@@ -1448,8 +1470,12 @@
 msgstr "Đườnd Dẫn Dữ Liệu Cố Chấp"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.persistent_data_path
-msgid "The name of a json file storing those settings (unfortunately, Blender's system does not work here)"
-msgstr "Tên của tập tin json lưu các cài đặt đó (nhưng hệ thống của Blender không hoạt động ở đây)"
+msgid ""
+"The name of a json file storing those settings (unfortunately, Blender's "
+"system does not work here)"
+msgstr ""
+"Tên của tập tin json lưu các cài đặt đó (nhưng hệ thống của Blender không "
+"hoạt động ở đây)"
 
 #. :src: bpy.types.Addons
 msgid "User Add-ons"
@@ -1570,8 +1596,10 @@
 msgstr "Pha Trộn Hành Động"
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.action_blend_type
-msgid "Method used for combining Active Action's result with result of NLA stack"
-msgstr "Phương pháp để pha trộn kết qủa Hành Động Hoạt Động với kết qủa của chồng NLA"
+msgid ""
+"Method used for combining Active Action's result with result of NLA stack"
+msgstr ""
+"Phương pháp để pha trộn kết qủa Hành Động Hoạt Động với kết qủa của chồng NLA"
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.action_blend_type:'REPLACE'
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.gpencil_vertex_icon:'REPLACE'
@@ -1606,8 +1634,12 @@
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.action_blend_type:'REPLACE'
 #. :src: bpy.types.NlaStrip.blend_type:'REPLACE'
-msgid "The strip values replace the accumulated results by amount specified by influence"
-msgstr "Giá trị của đoạn sẽ thay thế kết qủa được góp bằng mức được xác định bằng sự ảnh hưởng"
+msgid ""
+"The strip values replace the accumulated results by amount specified by "
+"influence"
+msgstr ""
+"Giá trị của đoạn sẽ thay thế kết qủa được góp bằng mức được xác định bằng sự "
+"ảnh hưởng"
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.action_blend_type:'COMBINE'
 #. :src: bpy.types.NlaStrip.blend_type:'COMBINE'
@@ -1616,8 +1648,12 @@
 
 #. :src: bpy.types.AnimData.action_blend_type:'COMBINE'
 #. :src: bpy.types.NlaStrip.blend_type:'COMBINE'
-msgid "The strip values are combined with accumulated results by appropriately using addition, multiplication, or quaternion math, based on channel type"

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list