[Bf-translations-svn] SVN commit: [5607] branches/vi/vi.po: Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Mon Mar 15 16:42:46 CET 2021


Revision: 5607
          https://developer.blender.org/rBTS5607
Author:   mont29
Date:     2021-03-15 16:42:45 +0100 (Mon, 15 Mar 2021)
Log Message:
-----------
Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

Modified Paths:
--------------
    branches/vi/vi.po

Modified: branches/vi/vi.po
===================================================================
--- branches/vi/vi.po	2021-03-15 15:41:35 UTC (rev 5606)
+++ branches/vi/vi.po	2021-03-15 15:42:45 UTC (rev 5607)
@@ -1225,7 +1225,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.PY_SYS_PATHS
 msgid "Import Paths"
-msgstr "Nhập Đường Dẫn Tệp"
+msgstr "Nhập Đường Dẫn"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.PY_SYS_PATHS
 msgid "Additional paths to add to sys.path (';' separated)"
@@ -1261,7 +1261,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.persistent_data_path
 msgid "The name of a json file storing those settings (unfortunately, Blender's system does not work here)"
-msgstr "Tên của tệp json lưu các cài đặt đó (nhưng hệ thống của Blender không hoạt động ở đây)"
+msgstr "Tên của tập tin json lưu các cài đặt đó (nhưng hệ thống của Blender không hoạt động ở đây)"
 
 #. :src: bpy.types.Addons
 msgid "User Add-ons"
@@ -2380,7 +2380,7 @@
 #. :src: bpy.types.Space.type:'TEXT_EDITOR'
 #. :src: bpy.types.WorkSpaceTool.space_type:'TEXT_EDITOR'
 msgid "Edit scripts and in-file documentation"
-msgstr "Biên tập văn thảo và tài liệu nội bộ tệp"
+msgstr "Biên tập văn thảo và tài liệu nội bộ tập tin"
 
 #. :src: bpy.types.Area.type:'CONSOLE'
 #. :src: bpy.types.GizmoGroup.bl_space_type:'CONSOLE'
@@ -2560,7 +2560,7 @@
 #. :src: bpy.types.WorkSpaceTool.space_type:'FILE_BROWSER'
 #: scripts/startup/bl_ui/space_userpref.py:288
 msgid "File Browser"
-msgstr "Trình Duyệt Tệp"
+msgstr "Trình Duyệt Tập Tin"
 
 #. :src: bpy.types.Area.type:'FILE_BROWSER'
 #. :src: bpy.types.GizmoGroup.bl_space_type:'FILE_BROWSER'
@@ -6642,9 +6642,8 @@
 
 #. :src: bpy.types.Bone.show_wire
 #. :src: bpy.types.EditBone.show_wire
-#, fuzzy
 msgid "Bone is always displayed in wireframe regardless of viewport shading mode (useful for non-obstructive custom bone shapes)"
-msgstr "Lần nào cũng vẽ xương kiểu Khung Sợi Dây kể chế độ của màn chiếu (lợi ích cho xương hình dạng tùy chọn không che vật khác)"
+msgstr "Lần nào cũng hiển thị xương bằng chế độ khung sợi dây bất kể chế độ của màn chiếu (lợi ích cho xương hình dạng tùy chọn không che vật thể khác)"
 
 #. :src: bpy.types.Bone.tail
 #. :src: bpy.types.EditBone.tail
@@ -8376,9 +8375,8 @@
 msgstr "Hiện Dây Trói"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.show_lasso
-#, fuzzy
 msgid "Do not display fill color while drawing the stroke"
-msgstr "Đừng vẽ màu tô đầy khi vẽ nét"
+msgstr "Không hiển thị màu tô đầy khi vẽ nét"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.simplify_factor
 msgid "Factor of Simplify using adaptive algorithm"
@@ -11304,7 +11302,7 @@
 #: source/blender/nodes/texture/nodes/node_texture_compose.c:30
 #: source/blender/nodes/texture/nodes/node_texture_decompose.c:35
 msgid "Alpha"
-msgstr "Độ Dục"
+msgstr "Độ Đục"
 
 #. :src: bpy.types.ColorRampElement.alpha
 msgid "Set alpha of selected color stop"
@@ -16052,7 +16050,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.DepsgraphObjectInstance.random_id
 msgid "Instance Random ID"
-msgstr ""
+msgstr "ID Thực Thể Ngẫu Nhiên"
 
 #. :src: bpy.types.DepsgraphObjectInstance.random_id
 msgid "Random id for this instance, typically for randomized shading"
@@ -21201,22 +21199,20 @@
 msgstr "Ngày Tháng Chỉnh Sửa Tệp"
 
 #. :src: bpy.types.FileSelectParams.show_details_datetime
-#, fuzzy
 msgid "Show a column listing the date and time of modification for each file"
-msgstr "Vẽ một cột để chiếu ngày tháng chỉnh sửa của mỗi tệp"
+msgstr "Hiện một cột để chiếu ngày tháng và thời gian của chỉnh sửa từng tập tin"
 
 #. :src: bpy.types.FileSelectParams.show_details_size
 msgid "File Size"
-msgstr "Kích Cỡ Tệp"
+msgstr "Kích Cỡ Tập Tin"
 
 #. :src: bpy.types.FileSelectParams.show_details_size
-#, fuzzy
 msgid "Show a column listing the size of each file"
-msgstr "Vẽ một cột để chiếu kích cữ của mỗi tệp"
+msgstr "Hiện một cột để chiếu kích cữ của mỗi tệp"
 
 #. :src: bpy.types.FileSelectParams.show_hidden
 msgid "Show hidden dot files"
-msgstr "Hiện tệp ẩn bắt đầu với dấu chấm (.*)"
+msgstr "Hiện tập tin ẩn bắt đầu với dấu chấm (.*)"
 
 #. :src: bpy.types.FileSelectParams.sort_method
 msgid "Sort"
@@ -21788,9 +21784,8 @@
 msgstr "Không suy nội"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.display_thickness
-#, fuzzy
 msgid "Thickness of smoke display in the viewport"
-msgstr "Độ dục khi vẽ khói trong màn chiếu"
+msgstr "Độ đục của khói được hiển thị trong màn chiếu"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.dissolve_speed
 msgid "Dissolve Speed"
@@ -24704,9 +24699,8 @@
 msgstr "Phía Trước"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.show_in_front
-#, fuzzy
 msgid "Make the layer display in front of objects"
-msgstr "Vẽ lớp phía trước các vật thể"
+msgstr "Hiển thị lớp phía trước các vật thể"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.show_points
 msgid "Show Points"
@@ -24713,9 +24707,8 @@
 msgstr "Hiện Điểm"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.show_points
-#, fuzzy
 msgid "Show the points which make up the strokes (for debugging purposes)"
-msgstr "Vẽ các điểm lắp ráp các nét (cho chỉnh sửa sai lầm)"
+msgstr "Hiện các điểm lắp ráp các nét (cho chỉnh sửa sai lầm)"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.thickness
 #. :src: bpy.types.ToolSettings.annotation_thickness
@@ -25416,19 +25409,16 @@
 msgstr "Thành kiến độ sâu được dùng cho sự lựa chọn"
 
 #. :src: bpy.types.Gizmo.use_draw_hover
-#, fuzzy
 msgid "Show Hover"
-msgstr "Hiện Phần Chân"
+msgstr "Hiện Bay Lượn"
 
 #. :src: bpy.types.Gizmo.use_draw_modal
-#, fuzzy
 msgid "Show Active"
 msgstr "Hiện Hoạt Động"
 
 #. :src: bpy.types.Gizmo.use_draw_modal
-#, fuzzy
 msgid "Show while dragging"
-msgstr "Vẽ khi đang kéo"
+msgstr "Hiện khi đang kéo"
 
 #. :src: bpy.types.Gizmo.use_draw_offset_scale
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_extrude_repeat.scale_offset
@@ -25444,9 +25434,8 @@
 msgstr "Sử dụng phóng to khi tính ma trận"
 
 #. :src: bpy.types.Gizmo.use_draw_value
-#, fuzzy
 msgid "Show Value"
-msgstr "Hiện Ổn Định"
+msgstr "Hiện Giá Trị"
 
 #. :src: bpy.types.Gizmo.use_draw_value
 msgid "Show an indicator for the current value while dragging"
@@ -25541,9 +25530,8 @@
 msgstr "Sử dụng trong màn chiếu 3D"
 
 #. :src: bpy.types.GizmoGroup.bl_options:'SCALE'
-#, fuzzy
 msgid "Scale to respect zoom (otherwise zoom independent display size)"
-msgstr "Phóng to theo phóng vào (nếu không phóng to độc lập kích cỡ vẽ)"
+msgstr "Phóng to đến tỉ số phóng vào (nếu không, phóng to độc lập khổ màn hình)"
 
 #. :src: bpy.types.GizmoGroup.bl_options:'DEPTH_3D'
 msgid "Depth 3D"
@@ -27747,9 +27735,8 @@
 msgstr "Sự hiển thị thống kê của mức độ màu trong một ảnh"
 
 #. :src: bpy.types.Histogram.mode
-#, fuzzy
 msgid "Channels to display in the histogram"
-msgstr "Chiếu kênh nào khi vẽ biểu đồ"
+msgstr "Chiếu các kênh nào trong biểu đồ"
 
 #. :src: bpy.types.Histogram.mode:'LUMA'
 #. :src: bpy.types.Scopes.waveform_mode:'LUMA'
@@ -32565,7 +32552,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencil.use_onion_fade
 msgid "Display onion keyframes with a fade in color transparency"
-msgstr "Hiển thị bức mẫu bóng ma bằng một phai độ dục màu"
+msgstr "Hiển thị bức mẫu bóng ma bằng một phai độ đục màu"
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencil.use_onion_loop
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_data_gpencil.py:282
@@ -32749,9 +32736,8 @@
 
 #. :src: bpy.types.Image.file_format:'IRIS'
 #. :src: bpy.types.ImageFormatSettings.file_format:'IRIS'
-#, fuzzy
 msgid "Output image in SGI IRIS format"
-msgstr "Xuất ảnh bằng định dạng SGI IRIS (cũ!)"
+msgstr "Xuất ảnh bằng định dạng SGI IRIS"
 
 #. :src: bpy.types.Image.file_format:'PNG'
 #. :src: bpy.types.ImageFormatSettings.file_format:'PNG'
@@ -33371,9 +33357,8 @@
 msgstr "Điểm hướng W (không thể đổi khi có dạng mẫu)"
 
 #. :src: bpy.types.Lattice.use_outside
-#, fuzzy
 msgid "Only display and take into account the outer vertices"
-msgstr "Chỉ vẽ và quan âm đến các đỉnh ở ngoài"
+msgstr "Chỉ hiển thị và quan âm đến các đỉnh ngoài"
 
 #. :src: bpy.types.Lattice.vertex_group
 msgid "Vertex group to apply the influence of the lattice"
@@ -33836,9 +33821,8 @@
 msgstr "Hiện Hình Nón"
 
 #. :src: bpy.types.SpotLight.show_cone
-#, fuzzy
 msgid "Display transparent cone in 3D view to visualize which objects are contained in it"
-msgstr "Vẽ hình nón trong suốt trong màn chiếu 3D để được nhìn thấy vật thể nào ở trong nó"
+msgstr "Hiển thị nón trong suốt trong màn chiếu 3D để được nhìn thấy các vật thể nào ở trong nó"
 
 #. :src: bpy.types.SpotLight.spot_blend
 msgid "Spot Blend"
@@ -34841,9 +34825,8 @@
 msgstr "Cục dữ liệu siêu cầu cho chỉ định cho bề mặt cộm"
 
 #. :src: bpy.types.MetaBall.elements
-#, fuzzy
 msgid "Metaball elements"
-msgstr "Siêu phần tử"
+msgstr "Phần Tử Siêu Cầu"
 
 #. :src: bpy.types.MetaBall.render_resolution
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeScale.space:'RENDER_SIZE'
@@ -34863,9 +34846,8 @@
 msgstr "Độ phân giải đa giác hóa trong màn 3D"
 
 #. :src: bpy.types.MetaBall.threshold
-#, fuzzy
 msgid "Influence of metaball elements"
-msgstr "Sự ảnh hưởng của siêu phần tử"
+msgstr "Sự ảnh hưởng của phần tử siêu cầu"
 
 #. :src: bpy.types.MetaBall.update_method
 msgid "Update"
@@ -36192,9 +36174,8 @@
 msgstr "Hiển thị ảnh bằng chế độ chiếu phối cảnh"
 
 #. :src: bpy.types.Object.show_in_front
-#, fuzzy
 msgid "Make the object display in front of others"
-msgstr "Vẽ vật thể phía trước vật thể khác"
+msgstr "Hiện vật thể phía trước vật thể khác"
 
 #. :src: bpy.types.Object.show_instancer_for_render
 msgid "Render Instancer"
@@ -36245,9 +36226,8 @@
 msgstr "Hiển thị vật liệu trong suốt trong vật thể"
 
 #. :src: bpy.types.Object.show_wire
-#, fuzzy
 msgid "Display the object's wireframe over solid shading"
-msgstr "Vẽ thêm khung sợi dây trên kiểu vẽ chất rắn"
+msgstr "Hiển thị thêm khung sợi dây trên tô sắc rắn"
 
 #. :src: bpy.types.Object.soft_body
 #. :src: bpy.types.SoftBodyModifier.settings
@@ -36378,14 +36358,12 @@
 msgstr "Cài đặt hạt, nhiều hệ thống hạt có thể sử dụng lại nữa"
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.active_instanceweight
-#, fuzzy
 msgid "Active Instance Object"
-msgstr "Vật Thể Thực Thể"
+msgstr "Vật Thể Thực Thể Hoạt Động"
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.active_instanceweight_index
-#, fuzzy
 msgid "Active Instance Object Index"
-msgstr "Chỉ Số Vật Thể Hoạt Động"
+msgstr "Chỉ Số Vật Thể Thực Thể Hoạt Động"
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.adaptive_angle
 #. :src: bpy.types.UnitSettings.system_rotation:'DEGREES'
@@ -36479,9 +36457,8 @@
 msgstr "Con Cái Mỗi Phụ Huynh"
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.child_nbr
-#, fuzzy
 msgid "Number of children per parent"
-msgstr "Số lượng con cái/phụ huynh"
+msgstr "Số lượng con cái từng phụ huynh"
 

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list