[Bf-translations-svn] SVN commit: [5589] branches/vi/vi.po: Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Mon Mar 1 09:50:53 CET 2021


Revision: 5589
          https://developer.blender.org/rBTS5589
Author:   mont29
Date:     2021-03-01 09:50:53 +0100 (Mon, 01 Mar 2021)
Log Message:
-----------
Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

Modified Paths:
--------------
    branches/vi/vi.po

Modified: branches/vi/vi.po
===================================================================
--- branches/vi/vi.po	2021-03-01 08:50:08 UTC (rev 5588)
+++ branches/vi/vi.po	2021-03-01 08:50:53 UTC (rev 5589)
@@ -754,77 +754,77 @@
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set
 msgid "Color Set"
-msgstr "Tập Màu"
+msgstr "Tập Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set
 msgid "Custom color set to use"
-msgstr "Tập màu tùy chọn để sử dụng"
+msgstr "Tập màu sắc tùy chọn để sử dụng"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'DEFAULT'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'DEFAULT'
 msgid "Default Colors"
-msgstr "Màu Mặc Định"
+msgstr "Màu Sắc Mặc Định"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME01'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME01'
 msgid "01 - Theme Color Set"
-msgstr "01 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "01 - Tập Phong Cách Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME02'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME02'
 msgid "02 - Theme Color Set"
-msgstr "02 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "02 - Tập Phong Cách Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME03'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME03'
 msgid "03 - Theme Color Set"
-msgstr "03 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "03 - Tập Phong Cách Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME04'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME04'
 msgid "04 - Theme Color Set"
-msgstr "04 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "04 - Tập Phong Cách Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME05'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME05'
 msgid "05 - Theme Color Set"
-msgstr "05 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "05 - Tập Phong Cách Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME06'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME06'
 msgid "06 - Theme Color Set"
-msgstr "06 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "06 - Tập Phong Cách Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME07'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME07'
 msgid "07 - Theme Color Set"
-msgstr "07 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "07 - Tập Phong Cách Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME08'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME08'
 msgid "08 - Theme Color Set"
-msgstr "08 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "08 - Tập Phong Cách Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME09'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME09'
 msgid "09 - Theme Color Set"
-msgstr "09 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "09 - Tập Phong Cách Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME10'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME10'
 msgid "10 - Theme Color Set"
-msgstr "10 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "10 - Tập Phong Cách Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME11'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME11'
 msgid "11 - Theme Color Set"
-msgstr "11 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "11 - Tập Phong Cách Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME12'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME12'
 msgid "12 - Theme Color Set"
-msgstr "12 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "12 - Tập Phong Cách Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME13'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME13'
@@ -834,37 +834,37 @@
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME14'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME14'
 msgid "14 - Theme Color Set"
-msgstr "14 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "14 - Tập Phong Cách Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME15'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME15'
 msgid "15 - Theme Color Set"
-msgstr "15 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "15 - Tập Phong Cách Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME16'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME16'
 msgid "16 - Theme Color Set"
-msgstr "16 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "16 - Tập Phong Cách Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME17'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME17'
 msgid "17 - Theme Color Set"
-msgstr "17 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "17 - Tập Phong Cách Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME18'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME18'
 msgid "18 - Theme Color Set"
-msgstr "18 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "18 - Tập Phong Cách Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME19'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME19'
 msgid "19 - Theme Color Set"
-msgstr "19 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "19 - Tập Phong Cách Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME20'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME20'
 msgid "20 - Theme Color Set"
-msgstr "20 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "20 - Tập Phong Cách Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'CUSTOM'
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.is_custom_color_set
@@ -871,7 +871,7 @@
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'CUSTOM'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.is_custom_color_set
 msgid "Custom Color Set"
-msgstr "Tập Màu Tùy Chọn"
+msgstr "Tập Màu Sắc Tùy Chọn"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.colors
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.colors
@@ -878,17 +878,17 @@
 #. :src: bpy.types.TintGpencilModifier.colors
 #. :src: bpy.types.TEXTURE_PT_colors
 msgid "Colors"
-msgstr "Các Màu"
+msgstr "Các Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.colors
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.colors
 msgid "Copy of the colors associated with the group's color set"
-msgstr "Bản sao tập màu liên quan với màu của nhóm"
+msgstr "Bản sao của tập màu sắc liên quan với màu sắc của nhóm"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.is_custom_color_set
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.is_custom_color_set
 msgid "Color set is user-defined instead of a fixed theme color set"
-msgstr "Tập màu là người dùng được xác định thay thế một tập phong cách màu nhất định"
+msgstr "Tập màu sắc là người dùng được xác định thay thế một tập phong cách màu nhất định"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.lock
 #. :src: bpy.types.EditBone.lock
@@ -2988,17 +2988,15 @@
 #. :src: bpy.types.GeometryNodeAttributeFill.data_type:'FLOAT2'
 #. :src: bpy.types.GeometryNodeAttributeRandomize.data_type:'FLOAT2'
 #. :src: bpy.types.GEOMETRY_OT_attribute_add.data_type:'FLOAT2'
-#, fuzzy
 msgid "2D Vector"
-msgstr "Vectơ"
+msgstr "Vectơ 2D"
 
 #. :src: bpy.types.Attribute.data_type:'FLOAT2'
 #. :src: bpy.types.GeometryNodeAttributeFill.data_type:'FLOAT2'
 #. :src: bpy.types.GeometryNodeAttributeRandomize.data_type:'FLOAT2'
 #. :src: bpy.types.GEOMETRY_OT_attribute_add.data_type:'FLOAT2'
-#, fuzzy
 msgid "2D vector with floating-point values"
-msgstr "Vectơ 3D dùng giá trị dấu phẫy động"
+msgstr "Vectơ 2D dùng giá trị dấu phẫy động"
 
 #. :src: bpy.types.Attribute.domain
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.guide_source:'DOMAIN'
@@ -3193,14 +3191,12 @@
 msgstr "Tên của đặc điểm"
 
 #. :src: bpy.types.BoolAttribute
-#, fuzzy
 msgid "Bool Attribute"
-msgstr "Đặc Điểm Màu"
+msgstr "Đặc Điểm Bool"
 
 #. :src: bpy.types.BoolAttribute
-#, fuzzy
 msgid "Bool geometry attribute"
-msgstr "Đặc điểm hình dạng"
+msgstr "Đặc điểm hình dạng bool"
 
 #. :src: bpy.types.ByteColorAttribute
 msgid "Byte Color Attribute"
@@ -3211,14 +3207,12 @@
 msgstr "Đặc điểm màu hình dạng, có độ chính xác 8 bit"
 
 #. :src: bpy.types.Float2Attribute
-#, fuzzy
 msgid "Float2 Attribute"
-msgstr "Đặc Điểm Dấu Phẫy Động"
+msgstr "Đặc Điểm 2 Số Dấu Phẫy Động"
 
 #. :src: bpy.types.Float2Attribute
-#, fuzzy
 msgid "2D vector geometry attribute, with floating-point precision"
-msgstr "Đặc điểm hình dạng vectơ, có độ chính xác dấu phẫy động"
+msgstr "Đặc điểm hình dạng vectơ 2D, có độ chính xác dấu phẫy động"
 
 #. :src: bpy.types.FloatAttribute
 msgid "Float Attribute"
@@ -4208,7 +4202,7 @@
 #. :src: bpy.types.MaskSplinePoint.co
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_physics_softbody.py:86
 msgid "Control Point"
-msgstr "Điểm Điều Khiển"
+msgstr "Điểm Kiểm Soát"
 
 #. :src: bpy.types.BezierSplinePoint.co
 #. :src: bpy.types.GPencilEditCurvePoint.co
@@ -4215,7 +4209,7 @@
 #. :src: bpy.types.Keyframe.co
 #. :src: bpy.types.MaskSplinePoint.co
 msgid "Coordinates of the control point"
-msgstr "Tọa độ của điểm điều khiển"
+msgstr "Tọa độ của điểm kiểm soát"
 
 #. :src: bpy.types.BezierSplinePoint.handle_left
 #. :src: bpy.types.GPencilEditCurvePoint.handle_left
@@ -4372,13 +4366,13 @@
 #. :src: bpy.types.BezierSplinePoint.select_control_point
 #. :src: bpy.types.GPencilEditCurvePoint.select_control_point
 msgid "Control Point selected"
-msgstr "Điểm Điều Khiển được chọn"
+msgstr "Điểm Kiểm Soát được chọn"
 
 #. :src: bpy.types.BezierSplinePoint.select_control_point
 #. :src: bpy.types.GPencilEditCurvePoint.select_control_point
 #. :src: bpy.types.Keyframe.select_control_point
 msgid "Control point selection status"
-msgstr "Trạng thái sự lựa chọn của điểm điều khiển"
+msgstr "Trạng thái sự lựa chọn của điểm kiểm soát"
 
 #. :src: bpy.types.BezierSplinePoint.select_left_handle
 #. :src: bpy.types.GPencilEditCurvePoint.select_left_handle
@@ -6828,14 +6822,12 @@
 msgstr "Chỉ số hoạt động trong mảng nhóm xương"
 
 #. :src: bpy.types.BoolAttributeValue
-#, fuzzy
 msgid "Bool Attribute Value"
-msgstr "Giá Trị Đặc Điểm Dấu Phẫy Động"
+msgstr "Giá Trị Đặc Điểm Bool"
 
 #. :src: bpy.types.BoolAttributeValue
-#, fuzzy
 msgid "Bool value in geometry attribute"
-msgstr "Giá trị của màu trong đặc điểm hình dạng"
+msgstr "Giá trị bool trong đặc điểm hình dạng"
 
 #. :src: bpy.types.BrushCapabilities
 #. :src: bpy.types.Brush.brush_capabilities
@@ -7521,11 +7513,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.extend_stroke_factor
 msgid "Stroke Extension"
-msgstr ""
+msgstr "Kéo Ra Nét"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.extend_stroke_factor
 msgid "Strokes end extension for closing gaps, use zero to disable"
-msgstr ""
+msgstr "Kéo ra kết thúc của nét để đầy lỗ hở, đặt = 0 cho tắt"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.fill_direction
 msgid "Direction of the fill"
@@ -7715,7 +7707,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.fill_factor
 msgid "Factor for fill boundary accuracy, higher values are more accurate but slower"
-msgstr ""
+msgstr "Hệ số cho tô ranh giới chích xác, giá trị càng cao càng chính xác nhưng chậm hơn"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.fill_layer_mode
 msgid "Layer Mode"
@@ -8371,14 +8363,12 @@
 msgstr "Hiện nét giúp đỡ cho tô đầy để nhìn thấy các ranh giới"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.show_fill_extend
-#, fuzzy
 msgid "Show Extend Lines"
-msgstr "Hiện Đường Biên Tập"

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list