[Bf-translations-svn] SVN commit: [5837] branches/vi/vi.po: Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Mon Dec 6 11:34:33 CET 2021


Revision: 5837
          https://developer.blender.org/rBTS5837
Author:   mont29
Date:     2021-12-06 11:34:33 +0100 (Mon, 06 Dec 2021)
Log Message:
-----------
Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

Modified Paths:
--------------
    branches/vi/vi.po

Modified: branches/vi/vi.po
===================================================================
--- branches/vi/vi.po	2021-12-06 10:33:46 UTC (rev 5836)
+++ branches/vi/vi.po	2021-12-06 10:34:33 UTC (rev 5837)
@@ -12401,11 +12401,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.Constraint.is_override_data
 msgid "Override Constraint"
-msgstr ""
+msgstr "Ràng Buộc Thay Thế"
 
 #. :src: bpy.types.Constraint.is_override_data
 msgid "In a local override object, whether this constraint comes from the linked reference object, or is local to the override"
-msgstr ""
+msgstr "Trong một vật thể địa phương được thay thế, ràng buộc này từ vật thể tham chiếu được liên kết, hay nó là địa phương cho đồ thay thế"
 
 #. :src: bpy.types.Constraint.is_proxy_local
 msgid "Proxy Local"
@@ -27901,12 +27901,12 @@
 #. :src: bpy.types.GpencilModifier.is_override_data
 #. :src: bpy.types.Modifier.is_override_data
 msgid "Override Modifier"
-msgstr ""
+msgstr "Cụ Sửa Đổi Thay Thế"
 
 #. :src: bpy.types.GpencilModifier.is_override_data
 #. :src: bpy.types.Modifier.is_override_data
 msgid "In a local override object, whether this modifier comes from the linked reference object, or is local to the override"
-msgstr ""
+msgstr "Trong một vật thể ràng buộc, cụ sửa đổi này từ vật thể tham chiếu được liên kết, hay nó là địa phương cho đồ thay thế"
 
 #. :src: bpy.types.GpencilModifier.name
 #. :src: bpy.types.Modifier.name
@@ -57992,13 +57992,12 @@
 msgstr "Lằn NLA đang hoạt động"
 
 #. :src: bpy.types.NlaTrack.is_override_data
-#, fuzzy
 msgid "Override Track"
-msgstr "Thay Thế Bức"
+msgstr "Thay Thế Lằn"
 
 #. :src: bpy.types.NlaTrack.is_override_data
 msgid "In a local override data, whether this NLA track comes from the linked reference data, or is local to the override"
-msgstr ""
+msgstr "Trong một dữ liệu địa phương được thay thế, lằn NLA này từ dữ liệu tham chiếu được liên kết, hay là địa phương cho đồ thay thế"
 
 #. :src: bpy.types.NlaTrack.is_solo
 msgid "Solo"
@@ -67551,14 +67550,13 @@
 msgstr "Đặt Hành Động dạng đứng này làm Hành Động hoạt động trên Vật Thể hoạt động"
 
 #. :src: bpy.types.ASSET_OT_bundle_install
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Copy to Asset Library"
-msgstr "Thư Viện Tích Sản"
+msgstr "Chép đến Thư Viện Tích Sản"
 
 #. :src: bpy.types.ASSET_OT_bundle_install
 msgid "Copy the current .blend file into an Asset Library. Only works on standalone .blend files (i.e. when no other files are referenced)"
-msgstr ""
+msgstr "Sao chép tập tin .blend hiện tại vào một Thư Viện Tích Sản. Chỉ được dùng cho những tập tin .blend độc lập (ví dụ tập tin không tham chiếu tập tin khác)"
 
 #. :src: bpy.types.ASSET_OT_bundle_install.check_existing
 #. :src: bpy.types.EXPORT_ANIMATION_OT_cameras.check_existing
@@ -83918,7 +83916,7 @@
 #. :src: bpy.types.NODE_OT_add_texture.session_uuid
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_collection_instance_add.session_uuid
 msgid "Session UUID"
-msgstr ""
+msgstr "Phiên Chạy UUID"
 
 #. :src: bpy.types.NODE_OT_add_collection.session_uuid
 #. :src: bpy.types.NODE_OT_add_mask.session_uuid
@@ -83925,7 +83923,7 @@
 #. :src: bpy.types.NODE_OT_add_object.session_uuid
 #. :src: bpy.types.NODE_OT_add_texture.session_uuid
 msgid "Session UUID of the data-block to assign"
-msgstr ""
+msgstr "Phiên chạy của cục dữ liệu để chỉ định"
 
 #. :src: bpy.types.NODE_OT_add_file
 msgctxt "Operator"
@@ -84999,7 +84997,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_collection_instance_add.session_uuid
 msgid "Session UUID of the collection to add"
-msgstr ""
+msgstr "Phiên chạy UUID của sưu tập để thêm"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_collection_link
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_link_to_collection
@@ -85099,9 +85097,8 @@
 msgstr "Đường Cong từ vật thể Mạng Lưới hay Văn Bản"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_convert.target:'MESH'
-#, fuzzy
 msgid "Mesh from Curve, Surface, Metaball, or Text objects"
-msgstr "Mạng lưới từ vật thể Đường Cong, Bề Mặt, Siêu Cầu, Văn Bản, hay Mây Điểm"
+msgstr "Mạng lưới từ vật thể Đường Cong, Bề Mặt, Siêu Cầu, hay Văn Bản"
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_convert.target:'GPENCIL'
 msgid "Grease Pencil from Curve or Mesh objects"
@@ -90009,10 +90006,9 @@
 
 #. :src: bpy.types.POSELIB_OT_apply_pose_asset
 #. :src: bpy.types.POSELIB_OT_apply_pose_asset_for_keymap
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Apply Pose Asset"
-msgstr "Áp Dụng Dạng Đứng"
+msgstr "Áp Dụng Tích Sản Dạng Đứng"
 
 #. :src: bpy.types.POSELIB_OT_apply_pose_asset
 #. :src: bpy.types.POSELIB_OT_apply_pose_asset_for_keymap
@@ -90036,10 +90032,9 @@
 
 #. :src: bpy.types.POSELIB_OT_blend_pose_asset
 #. :src: bpy.types.POSELIB_OT_blend_pose_asset_for_keymap
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Blend Pose Asset"
-msgstr "Pha Trộn Dạng Đứng"
+msgstr "Pha Trộn Tích Sản Dạng Đứng"
 
 #. :src: bpy.types.POSELIB_OT_blend_pose_asset
 #. :src: bpy.types.POSELIB_OT_blend_pose_asset_for_keymap
@@ -106337,11 +106332,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.PreferencesExperimental.show_asset_debug_info
 msgid "Asset Debug Info"
-msgstr ""
+msgstr "Thông Tin Sửa Lỗi Lầm Tích Sản"
 
 #. :src: bpy.types.PreferencesExperimental.show_asset_debug_info
 msgid "Enable some extra fields in the Asset Browser to aid in debugging"
-msgstr ""
+msgstr "Bật vài trường thêm trong Trình Duyệt Tích Sản cho giúp đỡ sửa lỗi lầm"
 
 #. :src: bpy.types.PreferencesExperimental.use_cycles_debug
 msgid "Cycles Debug"
@@ -108792,13 +108787,12 @@
 msgstr "Kết Xuất Nhồi Che Khuất Bao Quanh"
 
 #. :src: bpy.types.CyclesRenderSettings.auto_scrambling_distance
-#, fuzzy
 msgid "Automatic Scrambling Distance"
-msgstr "Khoảng Cách Hốt Hoảng"
+msgstr "Khoảng Cách Hốt Hoảng Tự Động"
 
 #. :src: bpy.types.CyclesRenderSettings.auto_scrambling_distance
 msgid "Automatically reduce the randomization between pixels to improve GPU rendering performance, at the cost of possible rendering artifacts. Only works when not using adaptive sampling"
-msgstr ""
+msgstr "Tự động giảm bớt sự ngẫu nhiên giữa điểm ảnh cho tăng hiệu suất kết xuất của GPU, nhưng tăng xác suất có sai lầm kết xuất. Nó chỉ hoạt động khi không bật mẫu úng phó"
 
 #. :src: bpy.types.CyclesRenderSettings.bake_type
 #. :src: bpy.types.RenderSettings.bake_type
@@ -109372,7 +109366,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.CyclesRenderSettings.scrambling_distance
 msgid "Reduce randomization between pixels to improve GPU rendering performance, at the cost of possible rendering artifacts if set too low. Only works when not using adaptive sampling"
-msgstr ""
+msgstr "Giảm bớt sự ngẫu nhiên giữa điểm ảnh cho tăng hiệu suất kết xuất của GPU, nhưng tăng xác suất có sai lầm kết xuất nếu đặt nó qúa thấp. Nó chỉ hoạt động khi không bật mẫu úng phó"
 
 #. :src: bpy.types.CyclesRenderSettings.seed
 msgid "Seed value for integrator to get different noise patterns"
@@ -109486,14 +109480,12 @@
 msgstr "Dùng giá trị hạt khác nhau (và cấu hình huyên náo) mỗi bức"
 
 #. :src: bpy.types.CyclesRenderSettings.use_auto_tile
-#, fuzzy
 msgid "Use Tiling"
-msgstr "Dùng Thời Tự"
+msgstr "Dùng Ô"
 
 #. :src: bpy.types.CyclesRenderSettings.use_auto_tile
-#, fuzzy
 msgid "Render high resolution images in tiles to reduce memory usage, using the specified tile size. Tiles are cached to disk while rendering to save memory"
-msgstr "Tự động kết xuất ảnh có độ phân giải cao bằng ô cho giảm sử dụng bộ nhớ, dùng kích thước ô được xác định. Các ô được chứa trên đĩa khi kết xuất cho tiết kiệm bộ nhớ"
+msgstr "Kết xuất ảnh có độ phân giải cao bằng ô cho giảm sử dụng bộ nhớ, dùng cỡ ô được xác định. Các ô được chứa trên đĩa khi kết xuất cho tiết kiệm bộ nhớ"
 
 #. :src: bpy.types.CyclesRenderSettings.use_camera_cull
 msgid "Allow objects to be culled based on the camera frustum"
@@ -122626,13 +122618,12 @@
 msgstr "Kết xuất nét có phong cách trong Lớp này"
 
 #. :src: bpy.types.ViewLayer.use_pass_cryptomatte_accurate
-#, fuzzy
 msgid "Cryptomatte Accurate"
-msgstr "Tích Sản Mặt Nạ Mã"
+msgstr "Mặt Nạ Mã Chính Xác"
 
 #. :src: bpy.types.ViewLayer.use_pass_cryptomatte_accurate
 msgid "Generate a more accurate cryptomatte pass"
-msgstr ""
+msgstr "Chế tạo một vòng mặt nạ mã chính xác hơn"
 
 #. :src: bpy.types.ViewLayer.use_pass_cryptomatte_asset
 msgid "Cryptomatte Asset"
@@ -124926,9 +124917,8 @@
 msgstr "Mẫu Đầu"
 
 #: scripts/addons/cycles/ui.py:301
-#, fuzzy
 msgid "Multiplier"
-msgstr "Đa Lớp"
+msgstr "Số Nhân"
 
 #: scripts/addons/cycles/ui.py:335
 msgid "Dicing Rate Render"
@@ -125417,7 +125407,7 @@
 #: scripts/addons/pose_library/gui.py:151
 msgctxt "Operator"
 msgid "Interactive Blend"
-msgstr ""
+msgstr "Pha Trộn Kiểu Tương Tác"
 
 #: scripts/addons/pose_library/gui.py:180
 msgid "Activate & Edit"
@@ -128412,9 +128402,8 @@
 msgstr "Mâu thuẫn với một vòng kết xuất khác có cùng tên"
 
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_view_layer.py:198
-#, fuzzy
 msgid "Accurate Mode"
-msgstr "Chính Xác"
+msgstr "Chế Độ Chính Xác"
 
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_workspace.py:94
 msgid "Unknown add-ons"
@@ -134879,11 +134868,11 @@
 
 #. :src: source/blender/editors/asset/intern/asset_ops.cc:760
 msgid "Selected path is outside of the selected asset library"
-msgstr ""
+msgstr "Đường dẫn được chọn ở ngoài thư viện tích sản được chọn"
 
 #. :src: source/blender/editors/asset/intern/asset_ops.cc:892
 msgid "Unable to install asset bundle, has external dependency \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Không thể cài đặt gói tích sản, nó có nhờ đồ ngoài \"%s\""
 
 #: source/blender/editors/asset/intern/asset_ops.cc:644
 msgid "Cannot save asset catalogs before the Blender file is saved"
@@ -139013,7 +139002,7 @@
 
 #. :src: source/blender/editors/space_file/asset_catalog_tree_view.cc:606
 msgid "to the top level of the tree"
-msgstr ""
+msgstr "đến tầng cao nhất của cây"
 
 #: source/blender/editors/space_file/asset_catalog_tree_view.cc:648
 msgid "Move assets out of any catalog"
@@ -140440,7 +140429,7 @@
 
 #: source/blender/editors/space_outliner/outliner_tools.c:859
 msgid "Could not create library override from data-block '%s', one of its parents is not overridable ('%s')"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể chế tạo đồ thay thế thư viện từ cục dữ liệu '%s', không thể thay thế được một phụ huynh của nó ('%s')"
 
 #: source/blender/editors/space_outliner/outliner_tools.c:888
 msgid "Could not create library override from data-block '%s'"More information about the Bf-translations-svn mailing list