[Bf-translations-svn] SVN commit: [5647] branches/vi/vi.po: Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Mon Apr 12 10:34:32 CEST 2021


Revision: 5647
          https://developer.blender.org/rBTS5647
Author:   mont29
Date:     2021-04-12 10:34:32 +0200 (Mon, 12 Apr 2021)
Log Message:
-----------
Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

Modified Paths:
--------------
    branches/vi/vi.po

Modified: branches/vi/vi.po
===================================================================
--- branches/vi/vi.po	2021-04-12 08:29:36 UTC (rev 5646)
+++ branches/vi/vi.po	2021-04-12 08:34:32 UTC (rev 5647)
@@ -2595,7 +2595,7 @@
 #. :src: bpy.types.Theme.theme_area:'SPREADSHEET'
 #. :src: bpy.types.WorkSpaceTool.space_type:'SPREADSHEET'
 msgid "Spreadsheet"
-msgstr ""
+msgstr "Bảnh Tính"
 
 #. :src: bpy.types.Area.type:'SPREADSHEET'
 #. :src: bpy.types.GizmoGroup.bl_space_type:'SPREADSHEET'
@@ -2605,7 +2605,7 @@
 #. :src: bpy.types.Space.type:'SPREADSHEET'
 #. :src: bpy.types.WorkSpaceTool.space_type:'SPREADSHEET'
 msgid "Explore geometry data in a table"
-msgstr ""
+msgstr "Tham khảo hình dạng trong một bảng"
 
 #. :src: bpy.types.Area.type:'PREFERENCES'
 #. :src: bpy.types.GizmoGroup.bl_space_type:'PREFERENCES'
@@ -3198,9 +3198,8 @@
 #. :src: bpy.types.GeometryNodeAttributeFill.domain:'FACE'
 #. :src: bpy.types.GEOMETRY_OT_attribute_add.domain:'FACE'
 #. :src: bpy.types.SpaceSpreadsheet.attribute_domain:'FACE'
-#, fuzzy
 msgid "Attribute on mesh faces"
-msgstr "Đặc điểm trên cạnh mạng lưới"
+msgstr "Đặc điểm trên mặt mạng lưới"
 
 #. :src: bpy.types.Attribute.domain:'CORNER'
 #. :src: bpy.types.GeometryNodeAttributeConvert.domain:'CORNER'
@@ -3207,9 +3206,8 @@
 #. :src: bpy.types.GeometryNodeAttributeFill.domain:'CORNER'
 #. :src: bpy.types.GEOMETRY_OT_attribute_add.domain:'CORNER'
 #. :src: bpy.types.SpaceSpreadsheet.attribute_domain:'CORNER'
-#, fuzzy
 msgid "Face Corner"
-msgstr "Dữ Liệu Góc Mặt"
+msgstr "Góc Giác Mặt"
 
 #. :src: bpy.types.Attribute.domain:'CORNER'
 #. :src: bpy.types.GeometryNodeAttributeConvert.domain:'CORNER'
@@ -3216,9 +3214,8 @@
 #. :src: bpy.types.GeometryNodeAttributeFill.domain:'CORNER'
 #. :src: bpy.types.GEOMETRY_OT_attribute_add.domain:'CORNER'
 #. :src: bpy.types.SpaceSpreadsheet.attribute_domain:'CORNER'
-#, fuzzy
 msgid "Attribute on mesh face corner"
-msgstr "Đặc điểm trên góc giác của đa giác mạng lưới"
+msgstr "Đặc điểm trên góc giác của mặt mạng lưới"
 
 #. :src: bpy.types.Attribute.domain:'CURVE'
 #. :src: bpy.types.ColorManagedViewSettings.curve_mapping
@@ -10574,7 +10571,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ClothSolverResult.status:'NUMERICAL_ISSUE'
 msgid "The provided data did not satisfy the prerequisites"
-msgstr "Dữ liệu cấp không phù hợp với điều kiện yêu cầu"
+msgstr "Dữ liệu được cung cấp không phù hợp với điều kiện yêu cầu"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSolverResult.status:'NO_CONVERGENCE'
 msgid "No Convergence"
@@ -16064,9 +16061,8 @@
 msgstr "Thực Thể Vật Thể"
 
 #. :src: bpy.types.Depsgraph.object_instances
-#, fuzzy
 msgid "All object instances to display or render (Warning: Only use this as an iterator, never as a sequence, and do not keep any references to its items)"
-msgstr "Hết thực thể vật thể để hiển thị hay kết xuất (CẢNH BÁO: chỉ dùng để làm bộ lặp lại, đừng dùng làm trình tự, và đừng giữ lại tham chiếu đến mặt hàng của nó)"
+msgstr "Hết thực thể của vật thể để hiển thị hay kết xuất (Cảnh Báo: Chỉ dùng này để làm bộ lặp lại, đừng dùng làm một trình tự, và đừng giữ lại tham chiếu đến mặt hàng của nó)"
 
 #. :src: bpy.types.Depsgraph.objects
 msgid "Evaluated objects in the dependency graph"
@@ -16136,9 +16132,8 @@
 msgstr "Thực Thể Vật Thể Biểu Đồ Tầng Bậc Nhờ"
 
 #. :src: bpy.types.DepsgraphObjectInstance
-#, fuzzy
 msgid "Extended information about dependency graph object iterator (Warning: All data here is 'evaluated' one, not original .blend IDs)"
-msgstr "Thông tin thêm về đồ lặp lại của vật thể biểu đồ nhờ (CẢNH BÁO: tất cả dữ liệu đây là vật thể được *tính toán*, không phải ID .blend ban đầu...)"
+msgstr "Thông tin thêm về đồ lặp lại của vật thể biểu đồ nhờ (Cảnh Báo: Tất cả dữ liệu ở đây là được 'tính toán', không phải ID .blend ban đầu...)"
 
 #. :src: bpy.types.DepsgraphObjectInstance.instance_object
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.instance_object
@@ -16870,11 +16865,11 @@
 msgstr "Bộ Lọc Đa Chữ Mở"
 
 #. :src: bpy.types.DopeSheet.use_multi_word_filter
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Perform fuzzy/multi-word matching.\n"
 "Warning: May be slow"
-msgstr "Tìm chữ giống kiểu đa chữ mờ (CẢNH BÁO: Có lẻ chậm)"
+msgstr "Tìm chữ giống kiểu mờ/đa chữ.\n"
+"Cảnh Báo: Có lẻ chậm"
 
 #. :src: bpy.types.Driver
 msgid "Driver for the value of a setting based on an external value"
@@ -26069,12 +26064,12 @@
 #. :src: bpy.types.MATERIAL_PT_lineart
 #. :src: bpy.types.OBJECT_PT_lineart
 msgid "Line Art"
-msgstr ""
+msgstr "Nghệ Thuật Đường Nét"
 
 #. :src: bpy.types.GpencilModifier.type:'GP_LINEART'
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier
 msgid "Generate line art strokes from selected source"
-msgstr ""
+msgstr "Chế tạo nghệ thuất đường nét từ nguồn được chọn"
 
 #. :src: bpy.types.GpencilModifier.type:'GP_ARMATURE'
 msgid "Deform stroke points using armature object"
@@ -27196,84 +27191,77 @@
 msgstr "Sức của hiệu ứng cụ sửa đổi"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier
-#, fuzzy
 msgid "Line Art Modifier"
-msgstr "Cụ Sửa Đổi Phong Cách Nét"
+msgstr "Cụ Sửa Đổi Nghệ Thuật Đường Nét"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.chaining_image_threshold
-#, fuzzy
 msgid "Image Threshold"
-msgstr "Ngưỡng Kéo"
+msgstr "Ngưỡng Ảnh"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.chaining_image_threshold
 msgid "Segments with an image distance smaller than this will be chained together"
-msgstr ""
+msgstr "Các khúc có khoảng cách ảnh nhỏ hơn giá trị này sẽ được làm đoạn chuỗi với nhau"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.crease_threshold
-#, fuzzy
 msgid "Crease Threshold"
-msgstr "Ngưỡng Sợi Dây"
+msgstr "Ngưỡng Nhăn"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.crease_threshold
 #. :src: bpy.types.ObjectLineArt.crease_threshold
 msgid "Angles smaller than this will be treated as creases"
-msgstr ""
+msgstr "Goc nhỏ hơn giá trị này được xở lý như nhăn"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.invert_source_vertex_group
-#, fuzzy
 msgid "Invert Vertex Group"
 msgstr "Đảo Nghịch Nhóm Đỉnh"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.invert_source_vertex_group
-#, fuzzy
 msgid "Invert source vertex group values"
-msgstr "Đảo nghịch sự ảnh hưởng của định nhóm"
+msgstr "Đảo nghịch giá trị của nhóm đỉnh nguồn"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.is_baked
 msgid "Is Baked"
-msgstr ""
+msgstr "Đã Nướng"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.is_baked
 msgid "This modifier has baked data"
-msgstr ""
+msgstr "Cụ sửa đổi này có dữ liệu đã nướng"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.level_end
 msgid "Level End"
-msgstr ""
+msgstr "Tầng Kết Thúc"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.level_end
 msgid "Maximum number of occlusions for the generated strokes"
-msgstr ""
+msgstr "Số tối đa cho che khuất của các nét được chế tạo"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.level_start
 msgid "Level Start"
-msgstr ""
+msgstr "Tầng Bắt Đầu"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.level_start
 msgid "Minimum number of occlusions for the generated strokes"
-msgstr ""
+msgstr "Số tối thiểu cho che khuất của các nét được chế tạo"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.opacity
 msgid "The strength value for the generate strokes"
-msgstr ""
+msgstr "Giá trị sức cho các nét được chế tạo"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.resample_length
-#, fuzzy
 msgid "Resample Length"
-msgstr "Bề Dài Nghỉ"
+msgstr "Bề Dài Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.resample_length
 msgid "Resample the strokes so that the stroke points have the specified length between them. Zero length disables the resampling"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt bề dài = 0 để tắt"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.source_collection
-#, fuzzy
 msgid "Source Collection"
-msgstr "Sưu Tập Lực"
+msgstr "Sưu Tập Nguồn"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.source_collection
 msgid "Source collection that this modifier uses data from"
-msgstr ""
+msgstr "Cụ sửa đổi này dùng dữ liệu từ sưu tập nguồn nào"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.source_object
 #. :src: bpy.types.DataTransferModifier.object
@@ -27282,185 +27270,170 @@
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.source_object
 msgid "Source object that this modifier uses data from"
-msgstr ""
+msgstr "Cụ sửa đổi này dùng dữ liệu từ vật thể nguồn nào"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.source_type
-#, fuzzy
 msgid "Source Type"
-msgstr "Loại Bề Mặt"
+msgstr "Loại Nguồn"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.source_type
 msgid "Line art stroke source type"
-msgstr ""
+msgstr "Loại nguồn của nghệ thuất đường nét"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.source_vertex_group
-#, fuzzy
 msgid "Source Vertex Group"
-msgstr "Sắp Xếp Nhóm Đỉnh"
+msgstr "Nhóm Đỉnh Nguồn"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.source_vertex_group
 msgid "Match the beginning of vertex group names from mesh objects, match all when left empty"
-msgstr ""
+msgstr "Tìm kiếm tên giống của nhóm đỉnh từ vật thể mạng lưới, giống hết khi bỏ trống rỗng"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.split_angle
-#, fuzzy
 msgid "Angle Splitting"
-msgstr "Chẻ Góc Giác"
+msgstr "Chẻ Góc"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.split_angle
 msgid "Angle in screen space below which a stroke is split in two"
-msgstr ""
+msgstr "Góc trong không gian màn cho chẻ một nét thành hai nét"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.target_layer
-#, fuzzy
 msgid "Target Layer"
-msgstr "Đổi Lớp"
+msgstr "Lớp Mục Tiêu"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.target_layer
 msgid "Grease Pencil layer assigned to the generated strokes"
-msgstr ""
+msgstr "Lớp Bút Sáp được chỉ định đến các nét được chế tạo"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.target_material
-#, fuzzy
 msgid "Target Material"
-msgstr "Đặt Vật Liệu"
+msgstr "Vật Liệu Mục Tiêu"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.target_material
 msgid "Grease Pencil material assigned to the generated strokes"
-msgstr ""
+msgstr "Vật liệu Bút Sáp được chỉ định đến các nét được chế tạo"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.thickness
-#, fuzzy
 msgid "The thickness for the generated strokes"
-msgstr "Phai bề dầy nét cho mỗi nét được chế tạo"
+msgstr "Bề dầy nét cho các nét được chế tạo"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.use_clip_plane_boundaries
-#, fuzzy
 msgid "Clipping Boundaries"
-msgstr "Đóng Đinh Ranh Giới"
+msgstr "Ranh Giới Cắt"
 
 #. :src: bpy.types.LineartGpencilModifier.use_clip_plane_boundaries
 msgid "Allow lines generated by the near/far clipping plane to be shown"
-msgstr ""

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list