[Bf-translations-svn] SVN commit: [5431] branches/vi/vi.po: Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Mon Oct 26 11:56:53 CET 2020


Revision: 5431
          https://developer.blender.org/rBTS5431
Author:   mont29
Date:     2020-10-26 11:56:52 +0100 (Mon, 26 Oct 2020)
Log Message:
-----------
Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

Modified Paths:
--------------
    branches/vi/vi.po

Modified: branches/vi/vi.po
===================================================================
--- branches/vi/vi.po	2020-10-26 10:56:18 UTC (rev 5430)
+++ branches/vi/vi.po	2020-10-26 10:56:52 UTC (rev 5431)
@@ -6491,7 +6491,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.BrushCapabilitiesSculpt.has_tilt
 msgid "Has Tilt"
-msgstr ""
+msgstr "Bị Nghiêng"
 
 #. :src: bpy.types.BrushCapabilitiesSculpt.has_topology_rake
 msgid "Has Topology Rake"
@@ -16248,7 +16248,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.DopeSheet.use_filter_invert
 msgid "Invert filter search"
-msgstr ""
+msgstr "Đảo nghịch tìm kiếm bộ lọc"
 
 #. :src: bpy.types.DopeSheet.use_multi_word_filter
 msgid "Multi-Word Fuzzy Filter"
@@ -21670,11 +21670,11 @@
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_color_field
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_physics_fluid.py:1444
 msgid "Color Gridlines"
-msgstr "Màu Đồ Thị"
+msgstr "Màu Đường Đồ Thị"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_color_field
 msgid "Simulation field to color map onto gridlines"
-msgstr "Trường mô phỏng đến ánh xạ màu vào màu độ thị"
+msgstr "Trường mô phỏng đến ánh xạ màu vào màu đường đồ thị"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_color_field:'FLAGS'
 #. :src: bpy.types.IDOverrideLibraryPropertyOperation.flag
@@ -21683,7 +21683,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_color_field:'FLAGS'
 msgid "Flag grid of the fluid domain"
-msgstr "Độ thị lá cờ cũa phám vi chất lỏng"
+msgstr "Đồ thị lá cờ cũa phám vi chất lỏng"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_color_field:'RANGE'
 msgid "Highlight Range"
@@ -22072,16 +22072,15 @@
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.openvdb_data_depth
 msgid "Bit depth for fluid particles and grids (lower bit values reduce file size)"
-msgstr ""
+msgstr "Độ sậu bit của hạt chất lỏng và đồ thị (giá trị bit thấp giảm kích cỡ tệp)"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.openvdb_data_depth:'8'
-#, fuzzy
 msgid "Mini"
-msgstr "Cực Tiểu"
+msgstr "Tí Hon"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.openvdb_data_depth:'8'
 msgid "Mini float (Use 8 bit where possible, otherwise 16 bit)"
-msgstr ""
+msgstr "Số dấu phẫy động tí hon (dùng 8 bit nếu có thể; nếu không dùng 16 bit)"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.openvdb_data_depth:'16'
 #. :src: bpy.types.Curve.fill_mode:'HALF'
@@ -22091,14 +22090,12 @@
 msgstr "Nữa"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.openvdb_data_depth:'16'
-#, fuzzy
 msgid "Half float (Use 16 bit for all data)"
-msgstr "Float nữa (dữ liệu 16 bit)"
+msgstr "Số dấu phẫy động nữa (dùng 16 bit cho hết dữ liệu)"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.openvdb_data_depth:'32'
-#, fuzzy
 msgid "Full float (Use 32 bit for all data)"
-msgstr "Float đơn (dữ liệu 32 bit)"
+msgstr "Số dấu phẫy động đơn (dùng 32 bit cho hết dữ liệu)"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.particle_band_width
 msgid "Particle (narrow) band width (higher value results in thicker band and more particles)"
@@ -22658,9 +22655,8 @@
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.use_slice
 #. :src: bpy.types.PHYSICS_PT_viewport_display_slicing
 #. :src: bpy.types.VolumeDisplay.use_slice
-#, fuzzy
 msgid "Slice"
-msgstr "Trượt"
+msgstr "Lát"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.use_slice
 #. :src: bpy.types.VolumeDisplay.use_slice
@@ -23265,11 +23261,11 @@
 #. :src: bpy.types.FluidFlowSettings.velocity_coord
 #. :src: bpy.types.Itasc.reiteration_method:'INITIAL'
 msgid "Initial"
-msgstr "Khởi Đầu"
+msgstr "Khởi Động"
 
 #. :src: bpy.types.FluidFlowSettings.velocity_coord
 msgid "Additional initial velocity in X, Y and Z direction (added to source velocity)"
-msgstr ""
+msgstr "Cộng thêm vận tốc khởi động cho hướng X, Y, và Z (cộng với vận tốc nguồn gốc)"
 
 #. :src: bpy.types.FluidFlowSettings.velocity_factor
 msgid "Multiplier of source velocity passed to fluid (source velocity is non-zero only if object is moving)"
@@ -26889,19 +26885,16 @@
 msgstr "Vật thể được sử dụng làm trung tâm"
 
 #. :src: bpy.types.MirrorGpencilModifier.use_axis_x
-#, fuzzy
 msgid "Mirror the X axis"
-msgstr "Làm gương với trục này"
+msgstr "Gương quanh trục X"
 
 #. :src: bpy.types.MirrorGpencilModifier.use_axis_y
-#, fuzzy
 msgid "Mirror the Y axis"
-msgstr "Làm gương với trục này"
+msgstr "Gương quanh trục Y"
 
 #. :src: bpy.types.MirrorGpencilModifier.use_axis_z
-#, fuzzy
 msgid "Mirror the Z axis"
-msgstr "Làm gương với trục này"
+msgstr "Gương quanh trục Z"
 
 #. :src: bpy.types.MirrorGpencilModifier.use_clip
 msgid "Clip points"
@@ -28394,12 +28387,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.Brush.cloth_constraint_softbody_strength
 msgid "Soft Body Plasticity"
-msgstr ""
+msgstr "Độ Dẻo Của Thân Mềm"
 
 #. :src: bpy.types.Brush.cloth_constraint_softbody_strength
-#, fuzzy
 msgid "How much the cloth preserves the original shape, acting as a soft body"
-msgstr "Mức mô phỏng được giữ nguyên hình dạng ban đầu, vi hành như một thân mềm"
+msgstr "Mức vải được giữ nguyên hình dạng ban đầu, vi hành như một thân mềm"
 
 #. :src: bpy.types.Brush.cloth_damping
 #. :src: bpy.types.SCULPT_OT_cloth_filter.cloth_damping
@@ -28529,7 +28521,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.Brush.cloth_simulation_area_type:'DYNAMIC'
 msgid "The active simulation area moves with the brush"
-msgstr ""
+msgstr "Khu vực mô phỏng được di chuyển với bút"
 
 #. :src: bpy.types.Brush.color_type
 #. :src: bpy.types.View3DShading.color_type
@@ -29595,13 +29587,12 @@
 msgstr "Khe Họa Tiết"
 
 #. :src: bpy.types.Brush.tilt_strength_factor
-#, fuzzy
 msgid "Tilt Strength"
-msgstr "Sức Bộ Lọc"
+msgstr "Sức Nghiêng"
 
 #. :src: bpy.types.Brush.tilt_strength_factor
 msgid "How much the tilt of the pen will affect the brush"
-msgstr ""
+msgstr "Mức nghiêng của bút được ảnh hưởng nét của bút"
 
 #. :src: bpy.types.Brush.tip_roundness
 msgid "Tip Roundness"
@@ -42525,9 +42516,8 @@
 msgstr "Chèn một bức mẫu cho hết đặc tính ưa được dùng khi làm hoạt hình cho một giàn nhân vật (chỉ cho xương được chọn)"
 
 #. :src: bpy.types.WholeCharacterSelected
-#, fuzzy
 msgid "Whole Character (Selected Bones Only)"
-msgstr "Toàn Nhân Vật (Chỉ xương được chọn) "
+msgstr "Toàn Nhân Vật (Chỉ Xương Được Chọn) "
 
 #. :src: bpy.types.KeyingSetPath
 msgid "Keying Set Path"
@@ -45641,9 +45631,8 @@
 msgstr "Đặc Biệt Họa Tiết"
 
 #. :src: bpy.types.TEXT_MT_edit_to3d
-#, fuzzy
 msgid "Text to 3D Object"
-msgstr "Văn Bản Thành Vật Thể 3D"
+msgstr "Văn Bản Sang Vật Thể 3D"
 
 #. :src: bpy.types.TEXT_MT_templates
 #. :src: bpy.types.TOPBAR_MT_templates_more
@@ -47206,9 +47195,8 @@
 #. :src: bpy.types.Modifier.type:'MESH_TO_VOLUME'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_gpencil_modifier_add.type:'MESH_TO_VOLUME'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_modifier_add.type:'MESH_TO_VOLUME'
-#, fuzzy
 msgid "Mesh to Volume"
-msgstr "Thể Tích Mạng Lưới"
+msgstr "Mạng Lưới Sang Thể Tích"
 
 #. :src: bpy.types.Modifier.type:'ARMATURE'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_gpencil_modifier_add.type:'ARMATURE'
@@ -47365,15 +47353,14 @@
 #. :src: bpy.types.Modifier.type:'VOLUME_DISPLACE'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_gpencil_modifier_add.type:'VOLUME_DISPLACE'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_modifier_add.type:'VOLUME_DISPLACE'
-#, fuzzy
 msgid "Volume Displace"
-msgstr "Hiển Thị Thể Tích"
+msgstr "Dịch Thể Tích"
 
 #. :src: bpy.types.Modifier.type:'VOLUME_DISPLACE'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_gpencil_modifier_add.type:'VOLUME_DISPLACE'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_modifier_add.type:'VOLUME_DISPLACE'
 msgid "Deform volume based on noise or other vector fields"
-msgstr ""
+msgstr "Méo hóa thể tích tùy huyên náo hoặc những trường vectơ khác"
 
 #. :src: bpy.types.Modifier.type:'DYNAMIC_PAINT'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_gpencil_modifier_add.type:'DYNAMIC_PAINT'
@@ -49601,13 +49588,12 @@
 msgstr "Đọc Đệm Chứa Vận Tốc"
 
 #. :src: bpy.types.MeshSequenceCacheModifier.use_vertex_interpolation
-#, fuzzy
 msgid "Vertex Interpolation"
-msgstr "Suy Nội Thể Tích"
+msgstr "Suy Nội Đỉnh"
 
 #. :src: bpy.types.MeshSequenceCacheModifier.use_vertex_interpolation
 msgid "Allow interpolation of vertex positions"
-msgstr ""
+msgstr "Cho suy nội vị trí của đỉnh"
 
 #. :src: bpy.types.MeshSequenceCacheModifier.velocity_scale
 msgid "Velocity Scale"
@@ -49619,67 +49605,64 @@
 
 #. :src: bpy.types.MeshToVolumeModifier
 msgid "Mesh to Volume Modifier"
-msgstr ""
+msgstr "Mạng Lưới Đến Cụ Sửa Đổi Thể Tích "
 
 #. :src: bpy.types.MeshToVolumeModifier.density
 msgid "Density of the new volume"
-msgstr ""
+msgstr "Tỉ trọng của thể tích mới"
 
 #. :src: bpy.types.MeshToVolumeModifier.exterior_band_width
 msgid "Exterior Band Width"
-msgstr ""
+msgstr "Bề Rộng Vành Đai Ngoại"
 
 #. :src: bpy.types.MeshToVolumeModifier.exterior_band_width
 msgid "Width of the volume outside of the mesh"
-msgstr ""
+msgstr "Bề rộng của thể tích ngoài mạng lưới"
 
 #. :src: bpy.types.MeshToVolumeModifier.interior_band_width
 msgid "Interior Band Width"
-msgstr ""
+msgstr "Bề Rộng Vành Đai Nội"
 
 #. :src: bpy.types.MeshToVolumeModifier.interior_band_width
 msgid "Width of the volume inside of the mesh"
-msgstr ""
+msgstr "Bề rộng của thể tích trong mạng lưới"
 
 #. :src: bpy.types.MeshToVolumeModifier.resolution_mode
-#, fuzzy
 msgid "Resolution Mode"
-msgstr "Độ Phân Giải %"
+msgstr "Chế Độ Độ Phân Giải"
 
 #. :src: bpy.types.MeshToVolumeModifier.resolution_mode
 msgid "Mode for how the desired voxel size is specified"
-msgstr ""
+msgstr "Chế độ cho chỉ định kích cỡ của thể tích tử"
 
 #. :src: bpy.types.MeshToVolumeModifier.resolution_mode:'VOXEL_AMOUNT'
 #. :src: bpy.types.MeshToVolumeModifier.voxel_amount
-#, fuzzy
 msgid "Voxel Amount"
-msgstr "Lượng Huyên Náo"
+msgstr "Lượng Thể Tích Tử"
 
 #. :src: bpy.types.MeshToVolumeModifier.resolution_mode:'VOXEL_AMOUNT'
 msgid "Desired number of voxels along one axis"
-msgstr ""
+msgstr "Số lượng thể tích tử theo một trục"
 
 #. :src: bpy.types.MeshToVolumeModifier.resolution_mode:'VOXEL_SIZE'
 msgid "Desired voxel side length"
-msgstr ""
+msgstr "Bề dài thễ tích tử như cầu"
 
 #. :src: bpy.types.MeshToVolumeModifier.use_fill_volume
-#, fuzzy
 msgid "Fill Volume"
-msgstr "Lọc Thể Tích"
+msgstr "Đầy Thể Tích"
 
 #. :src: bpy.types.MeshToVolumeModifier.use_fill_volume
 msgid "Initialize the density grid in every cell inside the enclosed volume"
-msgstr ""
+msgstr "Khởi động tọa độ tỉ trọng trong mỗi tế bào ở trong thể tích được bao quanh"
 
 #. :src: bpy.types.MeshToVolumeModifier.voxel_amount
 msgid "Approximate number of voxels along one axis"
-msgstr ""
+msgstr "Lượng xấp xỉ của thể tích tử theo một trục"
 
 #. :src: bpy.types.MeshToVolumeModifier.voxel_size
 msgid "Smaller values result in a higher resolution output"
-msgstr ""

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list