[Bf-translations-svn] SVN commit: [5413] branches/vi/vi.po: Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Tue Oct 6 10:13:45 CEST 2020


Revision: 5413
          https://developer.blender.org/rBTS5413
Author:   mont29
Date:     2020-10-06 10:13:44 +0200 (Tue, 06 Oct 2020)
Log Message:
-----------
Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

Modified Paths:
--------------
    branches/vi/vi.po

Modified: branches/vi/vi.po
===================================================================
--- branches/vi/vi.po	2020-10-06 08:12:25 UTC (rev 5412)
+++ branches/vi/vi.po	2020-10-06 08:13:44 UTC (rev 5413)
@@ -7745,13 +7745,12 @@
 msgstr "Số lần cho phân hóa nét mới chế tạo, cho giảm nét hốt hoảng"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.pin_draw_mode
-#, fuzzy
 msgid "Pin Mode"
-msgstr "Chế Độ Sơn"
+msgstr "Chế Độ Ghìm"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.pin_draw_mode
 msgid "Pin the mode to the brush"
-msgstr ""
+msgstr "Ghìm chế đồ đến bút sáp"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.random_hue_factor
 #. :src: bpy.types.ColorMapping.blend_type:'HUE'
@@ -11563,7 +11562,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ActionConstraint.eval_time
 msgid "Interpolates between Action Start and End frames"
-msgstr ""
+msgstr "Suy nội giữa bức Hành Động Đầu và Cuối"
 
 #. :src: bpy.types.ActionConstraint.frame_end
 msgid "Last frame of the Action to use"
@@ -11702,7 +11701,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ActionConstraint.mix_mode:'AFTER_FULL'
 msgid "Apply the action channels after the original transformation, as if applied to an imaginary child with Full Inherit Scale. This mode can create shear and is provided only for backward compatibility"
-msgstr "Áp dụng các kênh hành động sao biến hóa ban đầu, như nó được áp dụng với một con cái ảo được Phóng To Thừu Hưởng Toàn Bộ. Chế độ này có thể chế tạo méo hóa và chỉ được cung cấp vì phụ hợp với đồ cũ"
+msgstr "Áp dụng các kênh hành động sao biến hóa ban đầu, như nó được áp dụng với một con cái ảo được Phóng To Thừu Hưởng Toàn Bộ. Chế độ này có thể chế tạo méo hóa và chỉ được cung cấp vì phù hợp với đồ cũ"
 
 #. :src: bpy.types.ActionConstraint.subtarget
 #. :src: bpy.types.ChildOfConstraint.subtarget
@@ -11893,13 +11892,12 @@
 msgstr "Chi cho xương: áp dụng kênh biến hóa hành động của vật thể đến xương bị ràng buộc, thay thế các kênh của xương đó"
 
 #. :src: bpy.types.ActionConstraint.use_eval_time
-#, fuzzy
 msgid "Use Evaluation Time"
-msgstr "Thời Gian Tính Toán"
+msgstr "Dun`g Thời Gian Tính Toán"
 
 #. :src: bpy.types.ActionConstraint.use_eval_time
 msgid "Interpolate between Action Start and End frames, with the Evaluation Time slider instead of the Target object/bone"
-msgstr ""
+msgstr "Suy nột giữa bức Hành Động Đầu và Cuối, với đồ kéo của Thời Gian Tính Tóan thay thế xương/vật thể Mục Tiêu"
 
 #. :src: bpy.types.ArmatureConstraint
 msgid "Armature Constraint"
@@ -17023,7 +17021,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintBrushSettings.use_velocity_depth
 msgid "Multiply brush intersection depth (displace, waves) by velocity ramp alpha"
-msgstr "Nhân độ sâu cắt của bút (dịch, lan sóng) với độ đục của dốc vận tốc"
+msgstr "Nhân độ sâu cắt của bút (dịch, làn sóng) với độ đục của dốc vận tốc"
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintBrushSettings.velocity_max
 #. :src: bpy.types.Itasc.velocity_max
@@ -17048,7 +17046,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintBrushSettings.wave_clamp
 msgid "Maximum level of surface intersection used to influence waves (use 0.0 to disable)"
-msgstr "Mức cực đại cho cắt bề mặt để ảnh hưởng lan sóng (đặt = 0.0 để tắt)"
+msgstr "Mức cực đại cho cắt bề mặt để ảnh hưởng làn sóng (đặt = 0.0 để tắt)"
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintBrushSettings.wave_factor
 #. :src: bpy.types.BuildGpencilModifier.percentage_factor
@@ -17633,7 +17631,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.wave_smoothness
 msgid "Limit maximum steepness of wave slope between simulation points (use higher values for smoother waves at expense of reduced detail)"
-msgstr "Hạn chế dốc cực đại của lan sóng giữa điểm mô phỏng (giá trị càng cao càng mịn nhưng càng mất chi tiết)"
+msgstr "Hạn chế dốc cực đại của làn sóng giữa điểm mô phỏng (giá trị càng cao càng mịn nhưng càng mất chi tiết)"
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.wave_speed
 msgid "Wave propagation speed"
@@ -21291,7 +21289,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.color_ramp_field_scale
 msgid "Multiplier for scaling the selected field to color map"
-msgstr ""
+msgstr "Hệ số nhân cho phóng to trường được chọn đến ánh xạ màu"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.delete_in_obstacle
 msgid "Clear In Obstacle"
@@ -21513,17 +21511,16 @@
 msgstr "Hấp dẫn cho hướng X, Y, Z"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_cell_filter
-#, fuzzy
 msgid "Cell Type"
-msgstr "Hết Loại"
+msgstr "Loại Tế Bào"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_cell_filter
 msgid "Cell type to be highlighted"
-msgstr ""
+msgstr "Loại tế bào để tô sáng"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_cell_filter:'NONE'
 msgid "Highlight the cells regardless of their type"
-msgstr ""
+msgstr "Tô sáng các thế bào mặc kệ loại của thế bào"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_cell_filter:'FLUID'
 #. :src: bpy.types.Material.preview_render_type:'FLUID'
@@ -21538,39 +21535,37 @@
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_cell_filter:'FLUID'
 msgid "Highlight only the cells of type Fluid"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ tô sáng tế bào loại Chất Lỏng"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_cell_filter:'OBSTACLE'
 msgid "Highlight only the cells of type Obstacle"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ tô sáng tế bào loại Trở Ngại"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_cell_filter:'EMPTY'
 msgid "Highlight only the cells of type Empty"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ tô sáng tế bào loại Trống Rỗng"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_cell_filter:'INFLOW'
 msgid "Highlight only the cells of type Inflow"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ tô sáng tế bào loại Luồng Nhập"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_cell_filter:'OUTFLOW'
 #. :src: bpy.types.FluidFlowSettings.flow_behavior:'OUTFLOW'
 msgid "Outflow"
-msgstr "Lưư Xuất"
+msgstr "Luồng Xuất"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_cell_filter:'OUTFLOW'
 msgid "Highlight only the cells of type Outflow"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ tô sáng tế bào loại Luồng xuất"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_color_field
 #: scripts/startup/bl_ui/properties_physics_fluid.py:1416
-#, fuzzy
 msgid "Color Gridlines"
-msgstr "Màu của đường đồ thị"
+msgstr "Màu Đồ Thị"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_color_field
-#, fuzzy
 msgid "Simulation field to color map onto gridlines"
-msgstr "Trường mô phỏng đến ánh xạ màu"
+msgstr "Trường mô phỏng đến ánh xạ màu vào màu độ thị"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_color_field:'FLAGS'
 #. :src: bpy.types.IDOverrideLibraryPropertyOperation.flag
@@ -21579,36 +21574,35 @@
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_color_field:'FLAGS'
 msgid "Flag grid of the fluid domain"
-msgstr ""
+msgstr "Độ thị lá cờ cũa phám vi chất lỏng"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_color_field:'RANGE'
-#, fuzzy
 msgid "Highlight Range"
-msgstr "Góc Nổi Bật"
+msgstr "Phạm Vi Tô Sáng"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_color_field:'RANGE'
 msgid "Highlight the voxels with values of the color mapped field within the range"
-msgstr ""
+msgstr "Tô sáng thể tích tử bằng giá trị của trường được ánh xạ màu trong phạm vi"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_lower_bound
 msgid "Lower Bound"
-msgstr ""
+msgstr "Giới Hạn Dưới"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_lower_bound
 msgid "Lower bound of the highlighting range"
-msgstr ""
+msgstr "Giới hạn dưới của phạm vi tô sáng"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_range_color
 msgid "Color used to highlight the range"
-msgstr ""
+msgstr "Màu để tô sáng phạm vi"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_upper_bound
 msgid "Upper Bound"
-msgstr ""
+msgstr "Giới Hạn Trên"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.gridlines_upper_bound
 msgid "Upper bound of the highlighting range"
-msgstr ""
+msgstr "Giới hạn trên của phạm vi tô sáng"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.guide_alpha
 msgid "Guiding weight (higher value results in greater lag)"
@@ -22068,24 +22062,21 @@
 msgstr "Độ phân giải của phạm vi chất lỏng. Giá trị tùy cạnh bề dài nhất của của phạm vi (độ phân giải cho các cạnh khác của phạm vi được tính tự động)"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.show_gridlines
-#, fuzzy
 msgid "Gridlines"
 msgstr "Đường Đồ Thị"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.show_gridlines
-#, fuzzy
 msgid "Show gridlines"
-msgstr "Hiện Nét"
+msgstr "Hiện độ thị"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.show_velocity
 #. :src: bpy.types.PHYSICS_PT_viewport_display_debug
-#, fuzzy
 msgid "Vector Display"
-msgstr "Hiển Thị Màn Chiếu"
+msgstr "hiển Thị Vectơ"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.show_velocity
 msgid "Visualize vector fields"
-msgstr ""
+msgstr "Hiển thị trường vectơ"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.simulation_method
 msgid "Simulation Method"
@@ -22463,14 +22454,12 @@
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.use_color_ramp
 #. :src: bpy.types.PHYSICS_PT_viewport_display_color
-#, fuzzy
 msgid "Grid Display"
-msgstr "Cất Màn Chiếu"
+msgstr "Hiển Thị Đồ Thị"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.use_color_ramp
-#, fuzzy
 msgid "Render a simulation field while mapping its voxels values to the colors of a ramp or using a predefined color code"
-msgstr "Kết xuất trường mô phỏng khi ánh xạ giá trị thể tích tử của nó đến màu của một dốc màu"
+msgstr "Kết xuất một trường mô phỏng khi ánh xạ giá trị từ thể tích tử của nó đến màu của một dốc màu hoặc dùng một mã số màu được xác định"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.use_diffusion
 msgid "Use Diffusion"
@@ -22634,39 +22623,36 @@
 msgstr "Hiện vectơ bằng nét dòng luồng"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.vector_display_type:'MAC'
-#, fuzzy
 msgid "MAC Grid"
-msgstr "Thêm Đồ Thị"
+msgstr "Đồ Thị MAC"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.vector_display_type:'MAC'
 msgid "Display vector field as MAC grid"
-msgstr ""
+msgstr "Hiển thị trường vectơ bằng độ thị MAC"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.vector_field
 msgid "Vector field to be represented by the display vectors"
-msgstr ""
+msgstr "Chiếu trường vectơ bằng nét vectơ hiển thị"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.vector_field:'FLUID_VELOCITY'
-#, fuzzy
 msgid "Fluid Velocity"
-msgstr "Vận Tốc Lưới Chất Lỏng"
+msgstr "Vận Tốc Chất Lỏng"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.vector_field:'FLUID_VELOCITY'
 msgid "Velocity field of the fluid domain"
-msgstr ""
+msgstr "Trường vận tốc của phạm vi chất lỏng"
 
 #. :src: bpy.types.FluidDomainSettings.vector_field:'GUIDE_VELOCITY'
-#, fuzzy

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list