[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4873] branches/vi/vi.po: Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Sun Mar 31 17:57:13 CEST 2019


Revision: 4873
          https://developer.blender.org/rBTS4873
Author:   mont29
Date:     2019-03-31 17:57:12 +0200 (Sun, 31 Mar 2019)
Log Message:
-----------
Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

Modified Paths:
--------------
    branches/vi/vi.po

Modified: branches/vi/vi.po
===================================================================
--- branches/vi/vi.po	2019-03-27 13:34:03 UTC (rev 4872)
+++ branches/vi/vi.po	2019-03-31 15:57:12 UTC (rev 4873)
@@ -5,9 +5,9 @@
 # HỒ NHỰT CHÂU <su_huynh at yahoo.com>, 2015.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Blender 2.80 (sub 50) (b'2b79f274e38b')\n"
+"Project-Id-Version: Blender 2.80 (sub 39) (b'6d89337257b6')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-03-18 13:57:24\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-24 15:04:25\n"
 "PO-Revision-Date: 2015-04-13 10:11+0700\n"
 "Last-Translator: HỒ NHỰT CHÂU <su_huynh at yahoo.com>\n"
 "Language-Team: Tỉnh An Giang, Đình Bình Phú\n"
@@ -45,10 +45,10 @@
 #. :src: bpy.types.Panel.bl_region_type:'CHANNELS'
 #. :src: bpy.types.Region.type:'CHANNELS'
 #. :src: bpy.types.ThemeDopeSheet.channels
-#: scripts/startup/bl_ui/space_node.py:489
-#: scripts/startup/bl_ui/space_userpref.py:523
+#: scripts/startup/bl_ui/space_node.py:482
+#: scripts/startup/bl_ui/space_userpref.py:378
 msgid "Channels"
-msgstr "Kênh"
+msgstr "Các Kênh"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.channels
 msgid "F-Curves in this group"
@@ -190,7 +190,7 @@
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.is_custom_color_set
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.is_custom_color_set
 msgid "Color set is user-defined instead of a fixed theme color set"
-msgstr "Tập màu là người dùng được xác định thay một tập phong cách màu nhất định"
+msgstr "Tập màu là người dùng được xác định thay thế một tập phong cách màu nhất định"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.lock
 #. :src: bpy.types.EditBone.lock
@@ -200,7 +200,7 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_lock.action:'LOCK'
 #. :src: bpy.types.RegionView3D.lock_rotation
 #. :src: bpy.types.Sequence.lock
-#: scripts/startup/bl_ui/space_view3d_toolbar.py:1020
+#: scripts/startup/bl_ui/space_view3d_toolbar.py:1033
 msgid "Lock"
 msgstr "Khóa"
 
@@ -277,7 +277,6 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_sort.sort_type:'NAME'
 #. :src: bpy.types.PAINT_OT_add_texture_paint_slot.name
 #. :src: bpy.types.PARTICLE_OT_hair_dynamics_preset_add.name
-#. :src: bpy.types.PREFERENCES_OT_studiolight_new.filename
 #. :src: bpy.types.RENDER_OT_cycles_integrator_preset_add.name
 #. :src: bpy.types.RENDER_OT_cycles_sampling_preset_add.name
 #. :src: bpy.types.RENDER_OT_preset_add.name
@@ -295,6 +294,7 @@
 #. :src: bpy.types.WM_OT_interface_theme_preset_add.name
 #. :src: bpy.types.WM_OT_keyconfig_preset_add.name
 #. :src: bpy.types.WM_OT_operator_preset_add.name
+#. :src: bpy.types.WM_OT_studiolight_new.filename
 #. :src: bpy.types.ParticleDupliWeight.name
 #. :src: bpy.types.ParticleSystem.name
 #. :src: bpy.types.ParticleTarget.name
@@ -319,13 +319,14 @@
 #. :src: bpy.types.TransformOrientation.name
 #. :src: bpy.types.VertexGroup.name
 #. :src: bpy.types.ViewLayer.name
+#. :src: bpy.types.WorkspaceTool.name
 #. :src: bpy.types.wmOwnerID.name
-#: scripts/startup/bl_ui/properties_data_camera.py:385
-#: scripts/startup/bl_ui/properties_object.py:227
-#: scripts/startup/bl_ui/properties_physics_dynamicpaint.py:447
-#: scripts/startup/bl_ui/properties_physics_dynamicpaint.py:504
-#: source/blender/editors/space_image/image_ops.c:2505
-#: source/blender/editors/space_node/drawnode.c:727
+#: scripts/startup/bl_ui/properties_data_camera.py:395
+#: scripts/startup/bl_ui/properties_object.py:236
+#: scripts/startup/bl_ui/properties_physics_dynamicpaint.py:448
+#: scripts/startup/bl_ui/properties_physics_dynamicpaint.py:505
+#: source/blender/editors/space_image/image_ops.c:2511
+#: source/blender/editors/space_node/drawnode.c:732
 msgid "Name"
 msgstr "Tên"
 
@@ -392,7 +393,6 @@
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_select_all.action:'SELECT'
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_reveal.select
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_select_all.action:'SELECT'
-#. :src: bpy.types.INFO_OT_select_all.action:'SELECT'
 #. :src: bpy.types.LATTICE_OT_select_all.action:'SELECT'
 #. :src: bpy.types.LATTICE_OT_select_random.action:'SELECT'
 #. :src: bpy.types.MARKER_OT_select_all.action:'SELECT'
@@ -441,7 +441,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.select
 msgid "Action group is selected"
-msgstr "Đã chọn nhóm hành động"
+msgstr "Nhóm hành động được chọn"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.show_expanded
 #. :src: bpy.types.Constraint.show_expanded
@@ -496,7 +496,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.show_expanded
 msgid "Action group is expanded"
-msgstr "Nhóm hành đã mở rộng"
+msgstr "Nhóm hành được mở rộng"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroups
 msgid "Action Groups"
@@ -513,7 +513,7 @@
 #. :src: bpy.types.ActionPoseMarkers
 #. :src: bpy.types.TimelineMarkers
 msgid "Collection of timeline markers"
-msgstr "Sưu tập dấu hiệu thời biểu"
+msgstr "Sưu tập ký hiệu thời biểu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionPoseMarkers.active
 msgid "Active Pose Marker"
@@ -521,7 +521,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ActionPoseMarkers.active
 msgid "Active pose marker for this action"
-msgstr "Ký hiệu dạng đứng hoạt động cho hàng động này"
+msgstr "Ký hiệu dạng đứng hoạt động cho hành động này"
 
 #. :src: bpy.types.ActionPoseMarkers.active_index
 msgid "Active Pose Marker Index"
@@ -542,14 +542,14 @@
 
 #. :src: bpy.types.Addon
 msgid "Python add-ons to be loaded automatically"
-msgstr "Đọc đồ kèm Python tự động"
+msgstr "Các đồ kèm Python được nhập tự động"
 
 #. :src: bpy.types.Addon.module
-#. :src: bpy.types.PREFERENCES_OT_addon_disable.module
-#. :src: bpy.types.PREFERENCES_OT_addon_enable.module
-#. :src: bpy.types.PREFERENCES_OT_addon_expand.module
-#. :src: bpy.types.PREFERENCES_OT_addon_remove.module
-#. :src: bpy.types.PREFERENCES_OT_addon_show.module
+#. :src: bpy.types.WM_OT_addon_disable.module
+#. :src: bpy.types.WM_OT_addon_enable.module
+#. :src: bpy.types.WM_OT_addon_expand.module
+#. :src: bpy.types.WM_OT_addon_remove.module
+#. :src: bpy.types.WM_OT_addon_userpref_show.module
 msgid "Module"
 msgstr "Mô Khối"
 
@@ -563,7 +563,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.BlenderIdPreferences.blender_id_password
 msgid "Password"
-msgstr "Mật Mã"
+msgstr "Mật Khẩu"
 
 #. :src: bpy.types.BlenderIdPreferences.blender_id_username
 msgid "E-mail address"
@@ -583,7 +583,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.CyclesPreferences.compute_device_type
 msgid "Device to use for computation (rendering with Cycles)"
-msgstr "Dùng thiết bị nào để tính (khi dùng Cycles kết xuất ảnh)"
+msgstr "Thiết bị nào để sử dụng cho tính toán (khi dùng Cycles kết xuất ảnh)"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.FRIBIDI_LIB
 msgid "Fribidi Library"
@@ -591,23 +591,23 @@
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.FRIBIDI_LIB
 msgid "The FriBidi C compiled library (.so under Linux, .dll under windows...), you’ll likely have to edit it if you’re under Windows, e.g. using the one included in svn's libraries repository"
-msgstr "Thư viện biên dịch C FriBidi (.so cho Linux, .dll cho Windows…), thường bạn sẽ cần chỉnh sửa nó nếu dùng Windows, ví dụ thư viện ở trong respository thư viện svn"
+msgstr "Thư viện biên dịch C FriBidi (.so cho Linux, .dll cho Windows…), có lẻ bạn sẽ cần biên tập nó nếu bạn sử dụng Windows, ví dụ thư viện ở trong kho thư viện svn"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.GETTEXT_MSGFMT_EXECUTABLE
 msgid "Gettext 'msgfmt' executable"
-msgstr "Thực hành 'msgfmt' của Gettext"
+msgstr "Chương trình 'msgfmt' của Gettext"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.GETTEXT_MSGFMT_EXECUTABLE
 msgid "The gettext msgfmt 'compiler'. You’ll likely have to edit it if you’re under Windows"
-msgstr "'Biên dịch' gettext msgfmt. Chắt bạn cần chỉnh sửa nó nếu bạn đang dùng Windows"
+msgstr "'Biên dịch' gettext msgfmt. Có lẻ bạn cần biên tập nó nếu bạn sử dụng Windows"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.I18N_DIR
 msgid "Translation Root"
-msgstr "Rể Tệp Dịch"
+msgstr "Rể Phiên Dịch"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.I18N_DIR
 msgid "The bf-translation repository"
-msgstr "Kho bf-translation (các tệp dịch giao diện của Blender)"
+msgstr "Kho bf-translation"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.PY_SYS_PATHS
 msgid "Import Paths"
@@ -615,7 +615,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.PY_SYS_PATHS
 msgid "Additional paths to add to sys.path (';' separated)"
-msgstr "Thêm đường dẫn têp để kèm với sys.path (dùng ';' đê cách li)"
+msgstr "Thêm đường dẫn têp để kèm với sys.path (dùng ';' để cách li)"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.SOURCE_DIR
 msgid "Source Root"
@@ -631,7 +631,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.SPELL_CACHE
 msgid "A cache storing validated msgids, to avoid re-spellchecking them"
-msgstr "Kho giữ mã msgid hợp lệ đề tránh đánh vần lại"
+msgstr "Một đệm chứa cho giữ mã msgid được kiểm tra để tránh đánh vần chúng nó lại"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.WARN_MSGID_NOT_CAPITALIZED
 msgid "Warn Msgid Not Capitalized"
@@ -639,7 +639,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.WARN_MSGID_NOT_CAPITALIZED
 msgid "Warn about messages not starting by a capitalized letter (with a few allowed exceptions!)"
-msgstr "Cảnh cáo về tin nhắn chữ đầu khôhg phải là chữ hoa (chỉ có vài trường hợp ngoại lệ!)"
+msgstr "Cảnh cáo về tin nhắn là ký tự đầu không phải là chữ hoa (chỉ có vài trường hợp ngoại lệ!)"
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.persistent_data_path
 msgid "Persistent Data Path"
@@ -647,7 +647,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.UI_AP_i18n_settings.persistent_data_path
 msgid "The name of a json file storing those settings (unfortunately, Blender's system does not work here)"
-msgstr "Tên của tệp json lưu các sắp đặt đó (nhưng hệ thống của Blender không hoạt động ở đây)"
+msgstr "Tên của tệp json lưu các cài đặt đó (nhưng hệ thống của Blender không hoạt động ở đây)"
 
 #. :src: bpy.types.Addons
 msgid "User Add-ons"
@@ -655,7 +655,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.Addons
 msgid "Collection of add-ons"
-msgstr "Sưu tập đồ kèm"
+msgstr "Sưu tập các đồ kèm"
 
 #. :src: bpy.types.AlembicObjectPath
 #. :src: bpy.types.TransformCacheConstraint.object_path
@@ -665,7 +665,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.AlembicObjectPath
 msgid "Path of an object inside of an Alembic archive"
-msgstr "Đưởng dẫn của vật thể trong kho Alembic"
+msgstr "Đưởng dẫn của một vật thể ở trong một kho Alembic"
 
 #. :src: bpy.types.AlembicObjectPath.path
 #. :src: bpy.types.FileBrowserFSMenuEntry.path
@@ -679,7 +679,6 @@
 #. :src: bpy.types.CLIP_OT_select_lasso.path
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_convert.type:'PATH'
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_select_lasso.path
-#. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_stroke_cutter.path
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_select_lasso.path

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list