[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4809] trunk/po/vi.po: Adding some more changes for today.

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Sun Jan 27 23:45:08 CET 2019


Revision: 4809
          https://developer.blender.org/rBTS4809
Author:   hoangduytran
Date:     2019-01-27 23:45:07 +0100 (Sun, 27 Jan 2019)
Log Message:
-----------
Adding some more changes for today.

Modified Paths:
--------------
    trunk/po/vi.po

Modified: trunk/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/po/vi.po	2019-01-26 04:37:54 UTC (rev 4808)
+++ trunk/po/vi.po	2019-01-27 22:45:07 UTC (rev 4809)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.80 (sub 39) (b'6d89337257b6')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-04-13 10:11:00+0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-26 04:37+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-27 22:45+0000\n"
 "Last-Translator: Hoang Duy Tran <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language-Team: London, UK <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -23412,11 +23412,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.ID.is_evaluated
 msgid "Is Evaluated"
-msgstr ""
+msgstr "Được Tính Toán"
 
 #. :src: bpy.types.ID.is_evaluated
 msgid "Whether this ID is runtime-only, evaluated data-block, or actual data from .blend file"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ danh ID này có phải là chỉ tồn tại trong thời gian phần mềm hoạt động hay không (runtime-only), hay là khối dữ liệu được được ước tính, hoặc là dữ liệu thực từ tập tin .blend"
 
 #. :src: bpy.types.ID.is_library_indirect
 msgid "Is Indirect"
@@ -23448,7 +23448,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ID.name_full
 msgid "Unique data-block ID name, including library one is any"
-msgstr ""
+msgstr "Tên chỉ danh ID duy nhất cho khối dữ liệu, và thư viện, nếu có"
 
 #. :src: bpy.types.ID.original
 msgid "Original ID"
@@ -23456,7 +23456,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ID.original
 msgid "Actual data-block from .blend file (Main database) that generated that evaluated one"
-msgstr ""
+msgstr "Khối dữ liệu thực từ tập tin .blend (cơ sở dữ liệu chính) đã sinh tạo ra cái được ước tính ấy"
 
 #. :src: bpy.types.ID.override_static
 msgid "Static Override"
@@ -25919,20 +25919,20 @@
 
 #. :src: bpy.types.TextCurve.overflow
 msgid "Textbox Overflow"
-msgstr ""
+msgstr "Hộp Văn Bản Quá Đầy"
 
 #. :src: bpy.types.TextCurve.overflow
 msgid "Handle the text behavior when it doesn't fit in the text boxes"
-msgstr ""
+msgstr "Xử lý hành xử của văn bản khi nó không còn khít vừa nội bên trong hộp nữa"
 
 #. :src: bpy.types.TextCurve.overflow:'NONE'
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/properties_data_curve.py:444
 msgid "Overflow"
-msgstr ""
+msgstr "Đầy Tràn Ra"
 
 #. :src: bpy.types.TextCurve.overflow:'NONE'
 msgid "Let the text overflow outside the text boxes"
-msgstr ""
+msgstr "Cho phép văn bản tràn ra ngoài hộp"
 
 #. :src: bpy.types.TextCurve.overflow:'SCALE'
 msgid "Scale to Fit"
@@ -25940,15 +25940,15 @@
 
 #. :src: bpy.types.TextCurve.overflow:'SCALE'
 msgid "Scale down the text to fit inside the text boxes"
-msgstr "Thu nhỏ văn bản lại để khít vừa nội bên trong các hộp văn bản"
+msgstr "Thu nhỏ văn bản lại để khít vừa nội bên trong các hộp"
 
 #. :src: bpy.types.TextCurve.overflow:'TRUNCATE'
 msgid "Truncate"
-msgstr ""
+msgstr "Cắt Ngắn"
 
 #. :src: bpy.types.TextCurve.overflow:'TRUNCATE'
 msgid "Truncate the text that would go outside the text boxes"
-msgstr "Cắt đi những văn bản sẽ nằm ngoài các hộp văn bản"
+msgstr "Cắt đi những văn bản sẽ nằm ngoài hộp"
 
 #. :src: bpy.types.TextCurve.shear
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_extrude.mode:'SHEAR'
@@ -26913,7 +26913,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencil.use_onion_loop
 msgid "Display first onion keyframes using next frame color to show indication of loop start frame"
-msgstr ""
+msgstr "Hiển thị các khung hình ảo ảnh (vỏ hành) đầu tiên dùng màu của khung hình tiếp theo để ám chỉ khung hình đầu của vòng tuần hoàn"
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencil.use_onion_skinning
 #. :src: bpy.types.View3DOverlay.show_onion_skins
@@ -26924,7 +26924,7 @@
 #. :src: bpy.types.GreasePencil.use_onion_skinning
 #. :src: bpy.types.View3DOverlay.use_gpencil_onion_skin
 msgid "Show ghosts of the keyframes before and after the current frame"
-msgstr ""
+msgstr "Hiển thị ảo ảnh của các khung hình trước và sau khung hình hiện tại"
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencil.use_stroke_edit_mode
 msgid "Stroke Edit Mode"
@@ -27994,7 +27994,7 @@
 #. :src: bpy.types.SunLight.shadow_buffer_bias
 #. :src: bpy.types.LightProbe.visibility_buffer_bias
 msgid "Bias for reducing self shadowing"
-msgstr ""
+msgstr "Thiên lệch để thuyên giảm hiện tượng tự ngả bóng bản thân"
 
 #. :src: bpy.types.AreaLight.shadow_buffer_bleed_bias
 #. :src: bpy.types.PointLight.shadow_buffer_bleed_bias
@@ -31744,10 +31744,9 @@
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.twist
 msgid "Number of turns around parent along the strand"
-msgstr ""
+msgstr "Số vòng xoay quay phụ huynh dọc theo sợi"
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.twist_curve
-#, fuzzy
 msgid "Twist Curve"
 msgstr "Đường Cong của Xoáy"
 
@@ -32000,9 +31999,8 @@
 msgstr "Dùng Đường Cong cho Xoáy"
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.use_twist_curve
-#, fuzzy
 msgid "Use a curve to define twist"
-msgstr "Dùng một đường cong để định nghĩa đường xoáy"
+msgstr "Dùng một đường cong để xác định xoáy"
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.use_velocity_length
 msgid "Multiply line length by particle speed"
@@ -32010,11 +32008,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.use_whole_collection
 msgid "Whole Collection"
-msgstr ""
+msgstr "Toàn Bộ Tổ Hợp"
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.use_whole_collection
 msgid "Use whole collection at once"
-msgstr ""
+msgstr "Sử dụng toàn bộ tổ hợp cùng một lúc"
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.userjit
 msgid "P/F"
@@ -32135,7 +32133,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.Scene.collection
 msgid "Scene master collection that objects and other collections in the scene"
-msgstr ""
+msgstr "Tổ hợp chủ của cảnh, chứa các vật thể và các tổ hợp khác trong cảnh"
 
 #. :src: bpy.types.Scene.cursor_location
 #. :src: bpy.types.SpaceNodeEditor.cursor_location
@@ -32148,14 +32146,12 @@
 msgstr "Vị trí con trỏ 3D"
 
 #. :src: bpy.types.Scene.cursor_rotation
-#, fuzzy
 msgid "Cursor Rotation"
-msgstr "Vị Trí Con Trỏ"
+msgstr "Xoay Chiều của Con Trỏ"
 
 #. :src: bpy.types.Scene.cursor_rotation
-#, fuzzy
 msgid "3D cursor rotation in quaternions (keep normalized)"
-msgstr "Xoay bằng quaternion (giữ đơn vị hóa)"
+msgstr "Xoay chiều con trỏ 3D dùng quatenion (giữ bình thường hóa)"
 
 #. :src: bpy.types.Scene.cycles
 msgid "Cycles Render Settings"
@@ -32201,7 +32197,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.Scene.eevee
 msgid "EEVEE settings for the scene"
-msgstr ""
+msgstr "Các sắp đặt của EEVEE cho cảnh"
 
 #. :src: bpy.types.Scene.frame_current
 #. :src: bpy.types.ImageUser.frame_current
@@ -32276,13 +32272,12 @@
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:4717
 #. :src: source/blender/editors/gpencil/gpencil_data.c:125
 #. :src: source/blender/editors/gpencil/gpencil_data.c:236
-#, fuzzy
 msgid "Annotations"
-msgstr "Xoay"
+msgstr "Chú Giải"
 
 #. :src: bpy.types.Scene.grease_pencil
 msgid "Grease Pencil data-block used for annotations in the 3D view"
-msgstr ""
+msgstr "Khối dữ liệu Bút Chì Dầu sử dụng cho các chú giải trong khung nhìn 3D"
 
 #. :src: bpy.types.Scene.is_nla_tweakmode
 msgid "NLA TweakMode"
@@ -32408,9 +32403,8 @@
 msgstr "Sắp Đặt Công Cụ"
 
 #. :src: bpy.types.Scene.transform_orientation_slots
-#, fuzzy
 msgid "Transform Orientation Slots"
-msgstr "Chỉ Dịnh Biến Hóa"
+msgstr "Khe Định Hướng Biến Hóa"
 
 #. :src: bpy.types.Scene.unit_settings
 #. :src: bpy.types.UnitSettings
@@ -32527,13 +32521,12 @@
 msgstr "Hoạt hình đang được chơi lại"
 
 #. :src: bpy.types.Screen.layout_name
-#, fuzzy
 msgid "Layout Name"
-msgstr "Giao Điểm Sắp Đặt"
+msgstr "Tên Bố Trí"
 
 #. :src: bpy.types.Screen.layout_name
 msgid "The name of the layout that refers to the screen"
-msgstr ""
+msgstr "Tên của bố trí ám chỉ đến màn hình"
 
 #. :src: bpy.types.Screen.show_fullscreen
 msgid "Maximize"
@@ -32557,7 +32550,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.Screen.show_topbar
 msgid "Show top bar with tool settings"
-msgstr ""
+msgstr "Hiển thị thanh tiêu đề với các sắp đặt về công cụ"
 
 #. :src: bpy.types.Screen.use_follow
 msgid "Follow current frame in editors"
@@ -32820,9 +32813,8 @@
 msgstr "Tự động đổi tất cả các tab mới thành các dấu cách"
 
 #. :src: bpy.types.Texture
-#, fuzzy
 msgid "Texture data-block used by materials, lights, worlds and brushes"
-msgstr "Cục dữ liệu thì chất liệu, bóng đèn, thế giới, và bút lông được dùng"
+msgstr "Khối dữ liệu sử dụng bởi chất liệu, nguồn sáng, thế giới và bút lông"
 
 #. :src: bpy.types.Texture.factor_blue
 msgid "Factor Blue"
@@ -34186,13 +34178,12 @@
 msgstr "Đăng ký của toán tử"
 
 #. :src: bpy.types.WindowManager.preset_name
-#, fuzzy
 msgid "Preset Name"
-msgstr "Tên Dạng Đứng"
+msgstr "Tên của Sắp Đặt Sẵn"
 
 #. :src: bpy.types.WindowManager.preset_name
 msgid "Name for new preset"
-msgstr ""
+msgstr "Tên cho sắp đặt sẵn mới"
 
 #. :src: bpy.types.WindowManager.windows
 msgid "Windows"
@@ -34222,44 +34213,40 @@
 msgstr "Chế Độ Biên Soạn Nét Bút Chì Dầu"
 
 #. :src: bpy.types.WorkSpace.object_mode:'SCULPT_GPENCIL'
-#, fuzzy
 msgid "Grease Pencil Sculpt Mode"
-msgstr "Bút Chì Dầu Khắc"
+msgstr "Chế Độ Điêu Khắc Nét Bút Chì Dầu"
 
 #. :src: bpy.types.WorkSpace.object_mode:'PAINT_GPENCIL'
-#, fuzzy
 msgid "Grease Pencil Draw"
-msgstr "Vẽ Bút Chì Dầu"
+msgstr "Vẽ Nét Bút Chì Dầu"
 
 #. :src: bpy.types.WorkSpace.object_mode:'WEIGHT_GPENCIL'
-#, fuzzy
 msgid "Grease Pencil Weight Paint"
-msgstr "Điểm Nét Bút Chì Dầu"
+msgstr "Sơn Trọng Lượng Nét Bút Chì Dầu"
 
 #. :src: bpy.types.WorkSpace.owner_ids
 msgid "UI Tags"
-msgstr ""
+msgstr "Nhãn UI"
 
 #. :src: bpy.types.WorkSpace.screens
 msgid "Screen layouts of a workspace"
-msgstr ""
+msgstr "Bố trí màn hình của một không gian làm việc"
 
 #. :src: bpy.types.WorkSpace.tools_mode
 msgid "Active Tool Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Chế Độ Công Cụ Đang Hoạt Động"
 
 #. :src: bpy.types.WorkSpace.tools_space_type
-#, fuzzy
 msgid "Active Tool Space"
-msgstr "Không Gian Hoạt Động"
+msgstr "Không Gian Công Cụ Đang Hoạt Động"
 
 #. :src: bpy.types.WorkSpace.use_filter_by_owner
 msgid "Use UI Tags"
-msgstr ""
+msgstr "Dùng Nhãn UI"
 
 #. :src: bpy.types.WorkSpace.use_filter_by_owner
 msgid "Filter the UI by tags"
-msgstr ""
+msgstr "Thanh lọc UI theo nhãn"
 
 #. :src: bpy.types.World
 msgid "World data-block describing the environment and ambient lighting of a scene"
@@ -34267,7 +34254,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.World.color
 msgid "Color of the background"
-msgstr ""
+msgstr "Màu Nền"
 
 #. :src: bpy.types.World.cycles
 msgid "Cycles World Settings"
@@ -34315,87 +34302,85 @@
 
 #. :src: bpy.types.IDOverrideStatic
 msgid "ID Static Override"
-msgstr ""
+msgstr "ID của Phủ Quyết Tĩnh"
 
 #. :src: bpy.types.IDOverrideStatic
 msgid "Struct gathering all data needed by statically overridden IDs"
-msgstr ""

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list