[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4808] trunk/po/vi.po: Adding some more changes for today.

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Sat Jan 26 05:37:55 CET 2019


Revision: 4808
          https://developer.blender.org/rBTS4808
Author:   hoangduytran
Date:     2019-01-26 05:37:54 +0100 (Sat, 26 Jan 2019)
Log Message:
-----------
Adding some more changes for today.

Modified Paths:
--------------
    trunk/po/vi.po

Modified: trunk/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/po/vi.po	2019-01-25 20:10:52 UTC (rev 4807)
+++ trunk/po/vi.po	2019-01-26 04:37:54 UTC (rev 4808)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.80 (sub 39) (b'6d89337257b6')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-04-13 10:11:00+0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-25 05:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-26 04:37+0000\n"
 "Last-Translator: Hoang Duy Tran <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language-Team: London, UK <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -7222,7 +7222,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.CameraStereoData.convergence_distance
 msgid "The converge point for the stereo cameras (often the distance between a projector and the projection screen)"
-msgstr "Điểm hội tụ cho máy quay phim lập thể (thường là khoảng cách giữa máy chiếu và màn chiếu)"
+msgstr "Điểm hội tụ cho máy quay phim lập thể (thường là khoảng cách giữa máy chiếu và khung chiếu)"
 
 #. :src: bpy.types.CameraStereoData.convergence_mode:'OFFAXIS'
 msgid "Off-Axis"
@@ -14269,7 +14269,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintBrushSettings.use_velocity_depth
 msgid "Multiply brush intersection depth (displace, waves) by velocity ramp alpha"
-msgstr "Nhân chiều sâu nút của bút vẽ (phép dời hình, làn sóng) với alpha của dốc màu vận tốc"
+msgstr "Nhân chiều sâu nút của bút vẽ (phép dịch hình, làn sóng) với alpha của dốc màu vận tốc"
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintBrushSettings.velocity_max
 #. :src: bpy.types.Itasc.velocity_max
@@ -14448,7 +14448,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.depth_clamp
 msgid "Max Displace"
-msgstr "Độ Dời Hình Tối Đa"
+msgstr "Độ Dịch Hình Tối Đa"
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.depth_clamp
 msgid "Maximum level of depth intersection in object space (use 0.0 to disable)"
@@ -14456,11 +14456,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.displace_factor
 msgid "Displace Factor"
-msgstr "Hệ Số Dời Hình"
+msgstr "Hệ Số Dịch Hình"
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.displace_factor
 msgid "Strength of displace when applied to the mesh"
-msgstr "Mức độ dời hình khi áp dụng vào khung lưới"
+msgstr "Mức độ dịch hình khi áp dụng vào khung lưới"
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.displace_type
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_data_transfer.data_type
@@ -14477,7 +14477,7 @@
 #. :src: source/blender/nodes/shader/nodes/node_shader_output_material.c:36
 #. :src: source/blender/nodes/shader/nodes/node_shader_vector_displacement.c:39
 msgid "Displacement"
-msgstr "Phép/Sự/Dời Hình"
+msgstr "Phép/Sự/Dịch Hình"
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.dissolve_speed
 #. :src: bpy.types.SmokeDomainSettings.dissolve_speed
@@ -14880,7 +14880,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.use_incremental_displace
 msgid "New displace is added cumulatively on top of existing"
-msgstr "Độ dời hình mới được cộng thêm vào ảnh hưởng đã có"
+msgstr "Độ dịch hình mới được cộng thêm vào ảnh hưởng đã có"
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.use_output_a
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.use_output_b
@@ -23058,9 +23058,8 @@
 msgstr "Bộ Điều Chỉnh Làm Mịn"
 
 #. :src: bpy.types.SmoothGpencilModifier
-#, fuzzy
 msgid "Smooth effect modifier"
-msgstr "Bộ điều chỉnh hiệu ứng mịn hóa"
+msgstr "Bộ điều chỉnh hiệu ứng làm mịn"
 
 #. :src: bpy.types.SmoothGpencilModifier.factor
 msgid "Amount of smooth to apply"
@@ -23473,7 +23472,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ID.tag
 msgid "Tag"
-msgstr "Nhãn Hàng"
+msgstr "Nhãn"
 
 #. :src: bpy.types.ID.tag
 msgid "Tools can use this to tag data for their own purposes (initial state is undefined)"
@@ -24898,7 +24897,7 @@
 #. :src: bpy.types.MeshCacheModifier.filepath
 #. :src: bpy.types.MultiresModifier.filepath
 msgid "Path to external displacements file"
-msgstr "Đường dẫn đến tập tin bên ngoài dùng cho phép dời hình"
+msgstr "Đường dẫn đến tập tin bên ngoài dùng cho phép dịch hình"
 
 #. :src: bpy.types.CacheFile.forward_axis
 #. :src: bpy.types.MeshCacheModifier.forward_axis
@@ -28228,11 +28227,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.SunLight.shadow_cascade_count
 msgid "Cascade Count"
-msgstr "Số Tầng Đổ"
+msgstr "Số Tầng Chồng"
 
 #. :src: bpy.types.SunLight.shadow_cascade_count
 msgid "Number of texture used by the cascaded shadow map"
-msgstr "Số lượng chất liệu sử dụng bởi ánh xạ của bóng tối đổ về phía xa dần"
+msgstr "Số lượng chất liệu sử dụng bởi bản đồ của bóng tối đổ về phía xa dần"
 
 #. :src: bpy.types.SunLight.shadow_cascade_exponent
 msgid "Exponential Distribution"
@@ -28244,15 +28243,15 @@
 
 #. :src: bpy.types.SunLight.shadow_cascade_fade
 msgid "Cascade Fade"
-msgstr "Lượng Hòa Nhòe giữa các Tầng Đổ"
+msgstr "Lượng Hòa Nhòe giữa các Tầng Chồng"
 
 #. :src: bpy.types.SunLight.shadow_cascade_fade
 msgid "How smooth is the transition between each cascade"
-msgstr "Sự chuyển tiếp giữa các tầng đổ mềm mại là bao nhiêu"
+msgstr "Sự chuyển tiếp giữa các tầng chồng mềm mại là bao nhiêu"
 
 #. :src: bpy.types.SunLight.shadow_cascade_max_distance
 msgid "Cascade Max Distance"
-msgstr "Khoảng Cách Tối Đa của Tầng Đổ"
+msgstr "Khoảng Cách Chồng Tầng Tối Đa"
 
 #. :src: bpy.types.SunLight.shadow_cascade_max_distance
 msgid "End distance of the cascaded shadow map (only in perspective view)"
@@ -28312,7 +28311,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.LightProbe.influence_type
 msgid "Type of influence volume"
-msgstr "Thể loại thể tích ảnh hưởng"
+msgstr "Loại thể tích ảnh hưởng"
 
 #. :src: bpy.types.LightProbe.intensity
 #. :src: bpy.types.VoronoiTexture.color_mode:'INTENSITY'
@@ -28389,7 +28388,7 @@
 #. :src: bpy.types.LightProbe.type:'CUBEMAP'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_lightprobe_add.type:'CUBEMAP'
 msgid "Reflection Cubemap"
-msgstr "Ánh Xạ Lập Thể Phản Quang"
+msgstr "Sơ Đồ Lập Thể Phản Quang"
 
 #. :src: bpy.types.LightProbe.type:'CUBEMAP'
 msgid "Capture reflections"
@@ -28555,16 +28554,15 @@
 
 #. :src: bpy.types.Material.grease_pencil
 msgid "Grease pencil color settings for material"
-msgstr ""
+msgstr "Sắp đặt màu sắc của bút chì dầu cho nguyên liệu"
 
 #. :src: bpy.types.Material.is_grease_pencil
-#, fuzzy
 msgid "Is Grease Pencil"
-msgstr "Dùng Bút Chì Dầu"
+msgstr "Là Bút Chì Dầu"
 
 #. :src: bpy.types.Material.is_grease_pencil
 msgid "True if this material has grease pencil data"
-msgstr ""
+msgstr "True (Thực) nếu nguyên liệu này có dữ liệu bút chì dầu"
 
 #. :src: bpy.types.Material.line_color
 #. :src: bpy.types.LineStyleAlphaModifier_Material.material_attribute:'LINE'
@@ -28682,13 +28680,12 @@
 msgstr "Hình cầu lớn với bầu trời"
 
 #. :src: bpy.types.Material.refraction_depth
-#, fuzzy
 msgid "Refraction Depth"
-msgstr "BSDF Khúc Xạ"
+msgstr "Độ Sâu của Khúc Xạ"
 
 #. :src: bpy.types.Material.refraction_depth
 msgid "Approximate the thickness of the object to compute two refraction event (0 is disabled)"
-msgstr ""
+msgstr "Ước chừng độ dày của vật thể để tính toán hai trường hợp khúc xạ (0 là tắt)"
 
 #. :src: bpy.types.Material.roughness
 #. :src: bpy.types.PAINT_OT_add_texture_paint_slot.type:'ROUGHNESS'
@@ -28708,15 +28705,15 @@
 
 #. :src: bpy.types.Material.roughness
 msgid "Roughness of the material"
-msgstr ""
+msgstr "Độ nhám/ráp/rối của nguyên liệu"
 
 #. :src: bpy.types.Material.show_transparent_back
 msgid "Show Backface"
-msgstr ""
+msgstr "Hiển Thị Mặt Sau"
 
 #. :src: bpy.types.Material.show_transparent_back
 msgid "Limit transparency to a single layer (avoids transparency sorting problems)"
-msgstr ""
+msgstr "Giới hạn độ trong vào một tầng lớp mà thôi (tránh vấn đề về sắp xếp thứ tự tính trong suốt)"
 
 #. :src: bpy.types.Material.specular_color
 #. :src: bpy.types.LineStyleAlphaModifier_Material.material_attribute:'SPEC'
@@ -28753,7 +28750,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.Material.texture_paint_images
 msgid "Texture images used for texture painting"
-msgstr "Những hình ảnh dùng để sơn chất liệu"
+msgstr "Những hình ảnh chất liệu dùng để sơn chất liệu"
 
 #. :src: bpy.types.Material.texture_paint_slots
 #. :src: bpy.types.LineStyleTextureSlots
@@ -28763,29 +28760,28 @@
 msgstr "Khe Chất Liệu"
 
 #. :src: bpy.types.Material.transparent_shadow_method
-#, fuzzy
 msgid "Transparent Shadow"
-msgstr "Bóng Tối Trong Suốt"
+msgstr "Bóng Tối Trong"
 
 #. :src: bpy.types.Material.transparent_shadow_method
 msgid "Shadow method for transparent material"
-msgstr ""
+msgstr "Phương pháp ngả bóng tối cho nguyên liệu trong suốt"
 
 #. :src: bpy.types.Material.transparent_shadow_method:'NONE'
 msgid "Material will cast no shadow"
-msgstr ""
+msgstr "Nguyên liệu không ngả bóng tối"
 
 #. :src: bpy.types.Material.transparent_shadow_method:'OPAQUE'
 msgid "Material will cast shadows without transparency"
-msgstr ""
+msgstr "Nguyên liệu sẽ ngả bóng tối song bỏ qua tính trong suốt"
 
 #. :src: bpy.types.Material.transparent_shadow_method:'HASHED'
 msgid "Hashed"
-msgstr ""
+msgstr "Băm"
 
 #. :src: bpy.types.Material.transparent_shadow_method:'HASHED'
 msgid "Use noise to dither the binary visibility and use filtering to reduce the noise"
-msgstr ""
+msgstr "Dùng nhiễu để thuyên giảm tầm nhìn nhị phân và dùng sự thanh lọc để giảm bớt nhiễu"
 
 #. :src: bpy.types.Material.use_nodes
 msgid "Use shader nodes to render the material"
@@ -28793,19 +28789,19 @@
 
 #. :src: bpy.types.Material.use_screen_refraction
 msgid "Screen Space Refraction"
-msgstr ""
+msgstr "Khúc Xạ Không Gian Màn Hình"
 
 #. :src: bpy.types.Material.use_screen_refraction
 msgid "Use raytraced screen space refractions"
-msgstr ""
+msgstr "Dùng khúc xạ không gian màn hình dò tia"
 
 #. :src: bpy.types.Material.use_sss_translucency
 msgid "Subsurface Translucency"
-msgstr ""
+msgstr "Tính Trong Mờ Dưới Bề Mặt"
 
 #. :src: bpy.types.Material.use_sss_translucency
 msgid "Add translucency effect to subsurface"
-msgstr ""
+msgstr "Thêm hiệu ứng trong mờ cho lớp dưới bề mặt"
 
 #. :src: bpy.types.Mesh
 msgid "Mesh data-block defining geometric surfaces"
@@ -28838,9 +28834,8 @@
 
 #. :src: bpy.types.Mesh.face_maps
 #. :src: source/blender/blenkernel/intern/object_facemap.c:133
-#, fuzzy
 msgid "FaceMap"
-msgstr "Mặt Nạ Mặt"
+msgstr "Ánh Xạ Bề Mặt"
 
 #. :src: bpy.types.Mesh.has_custom_normals
 msgid "Has Custom Normals"
@@ -28851,20 +28846,19 @@
 msgstr "Giá trị 'Đúng' nếu có dữ liệu pháp tuyến phân tách tùy chỉnh trong khung lưới này"
 
 #. :src: bpy.types.Mesh.loop_triangles
-#, fuzzy
 msgid "Loop Triangles"
-msgstr "Nối Tam Giác"
+msgstr "Tam Giác của Mạch Lưới"
 
 #. :src: bpy.types.Mesh.loop_triangles
 #. :src: bpy.types.MeshLoopTriangles
 msgid "Tessellation of mesh polygons into triangles"
-msgstr ""

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list