[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4806] trunk/po/vi.po: Adding some more changes for today.

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Fri Jan 25 06:55:39 CET 2019


Revision: 4806
          https://developer.blender.org/rBTS4806
Author:   hoangduytran
Date:     2019-01-25 06:55:38 +0100 (Fri, 25 Jan 2019)
Log Message:
-----------
Adding some more changes for today.

Modified Paths:
--------------
    trunk/po/vi.po

Modified: trunk/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/po/vi.po	2019-01-24 05:54:00 UTC (rev 4805)
+++ trunk/po/vi.po	2019-01-25 05:55:38 UTC (rev 4806)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.80 (sub 39) (b'6d89337257b6')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-04-13 10:11:00+0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-24 05:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-25 05:55+0000\n"
 "Last-Translator: Hoang Duy Tran <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language-Team: London, UK <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -5062,7 +5062,7 @@
 #. :src: source/blender/nodes/shader/nodes/node_shader_volume_principled.c:48
 #. :src: source/blender/nodes/shader/nodes/node_shader_volume_scatter.c:39
 msgid "Volume"
-msgstr "Âm Lượng"
+msgstr "Thể Tích"
 
 #. :src: bpy.types.Bone
 msgid "Bone in an Armature data-block"
@@ -22319,7 +22319,7 @@
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_interpolate.shift
 #. :src: source/blender/windowmanager/intern/wm_keymap.c:1037
 msgid "Shift"
-msgstr "Xê Dịch"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.ArrayGpencilModifier.shift
 msgid "Shiftiness value"
@@ -23256,13 +23256,12 @@
 msgstr "Trọng Lượng Điểm Đỉnh"
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencilGrid
-#, fuzzy
 msgid "Grid and Canvas Settings"
-msgstr "Sắp Đặt Mặt Sơn"
+msgstr "Sắp Đặt của Toan và Đồ Thị"
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencilGrid
 msgid "Settings for grid and canvas in 3D viewport"
-msgstr ""
+msgstr "Những sắp đặt của đồ thị và toan trong khung chiếu 3D"
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencilGrid.color
 msgid "Grid Color"
@@ -26799,29 +26798,28 @@
 msgstr "Chế Độ Sơn Trọng Trọng Lượng"
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencil.is_stroke_weight_mode
-#, fuzzy
 msgid "Grease Pencil weight paint"
-msgstr "Sắp Đặt Bút Chì Dầu"
+msgstr "Sơn Trọng Lượng Bút Chì Dầu"
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencil.onion_factor
 msgid "Onion Opacity"
-msgstr ""
+msgstr "Độ Đục của Ảo Ảnh"
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencil.onion_factor
 msgid "Change fade opacity of displayed onion frames"
-msgstr ""
+msgstr "Thay đổi độ đục mờ của các khung hình ảo ảnh vỏ hành được hiển thị"
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencil.onion_mode
 msgid "Mode to display frames"
-msgstr ""
+msgstr "Chế độ hiển thị các khung hình"
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencil.onion_mode:'ABSOLUTE'
 msgid "Frames in absolute range of the scene frame"
-msgstr ""
+msgstr "Các khung hình trong khoảng tuyệt đối của khung hình cảnh"
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencil.onion_mode:'RELATIVE'
 msgid "Frames in relative range of the Grease Pencil keyframes"
-msgstr ""
+msgstr "Các khung hình trong khoảng tương đối của các khung hình Bút Chì Dầu"
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencil.onion_mode:'SELECTED'
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_sort_elements.type:'SELECTED'
@@ -26837,7 +26835,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencil.pixel_factor
 msgid "Scale conversion factor for pixel size (use larger values for thicker lines)"
-msgstr ""
+msgstr "Hệ số biến đổi tỷ lệ cho kích thước điểm ảnh (dùng những giá trị lớn hơn để được những đường dày hơn)"
 
 #. :src: bpy.types.GreasePencil.show_constant_thickness
 msgid "Keep Thickness"
@@ -27699,36 +27697,32 @@
 msgstr "Đường dẫn đến tập tin thư viện .blend"
 
 #. :src: bpy.types.Light
-#, fuzzy
 msgid "Light data-block for lighting a scene"
-msgstr "Cục dữ liệu bóng đèn cho trang trí ánh sáng trong cảnh"
+msgstr "Khối dữ liệu về nguồn sáng để bố trí ánh sáng cho một cảnh"
 
 #. :src: bpy.types.Light.color
 msgid "Light color"
-msgstr "Màu đèn"
+msgstr "Màu của ánh sáng"
 
 #. :src: bpy.types.Light.cutoff_distance
-#, fuzzy
 msgid "Cutoff Distance"
-msgstr "Khoảng Cách Con Trỏ"
+msgstr "Khoảng Cách Ngắt"
 
 #. :src: bpy.types.Light.cutoff_distance
 msgid "Distance at which the light influence will be set to 0"
-msgstr ""
+msgstr "Khoảng cách mà tại đó sự ảnh hưởng của nguồn sáng sẽ được đặt là 0 (Tắt)"
 
 #. :src: bpy.types.Light.cycles
-#, fuzzy
 msgid "Cycles Light Settings"
-msgstr "Sắp Đặt Cycles"
+msgstr "Sắp Đặt Ánh Sáng của Cycles"
 
 #. :src: bpy.types.Light.cycles
-#, fuzzy
 msgid "Cycles light settings"
-msgstr "Sắp đặt tóc Cycles"
+msgstr "Sắp đặt về ánh sáng của Cycles"
 
 #. :src: bpy.types.Light.distance
 msgid "Falloff distance - the light is at half the original intensity at this point"
-msgstr "Khoảng cách giảm sáng - điểm này là điểm mà cường độ ánh sáng sẽ bị giảm đi một nửa"
+msgstr "Khoảng cách suy giảm - cường độ của nguồn sáng sẽ bị giảm đi một nửa tại điểm này"
 
 #. :src: bpy.types.Light.energy
 #. :src: bpy.types.ShaderFxLight.energy
@@ -27736,14 +27730,12 @@
 msgstr "Năng Lượng"
 
 #. :src: bpy.types.Light.energy
-#, fuzzy
 msgid "Amount of light emitted"
-msgstr "Phát ánh sáng bao nhiêu"
+msgstr "Lượng ánh sáng phát ra"
 
 #. :src: bpy.types.Light.node_tree
-#, fuzzy
 msgid "Node tree for node based lights"
-msgstr "Dùng cây giao điểm cho bóng đèn nhờ giao điểm"
+msgstr "Dùng cây nút cho các nút về ánh sáng"
 
 #. :src: bpy.types.Light.specular_factor
 msgid "Specular Factor"
@@ -27751,7 +27743,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.Light.specular_factor
 msgid "Specular reflection multiplier"
-msgstr ""
+msgstr "Số nhân cho độ phản quang của ánh lóng lánh"
 
 #. :src: bpy.types.Light.type
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_light_add.type
@@ -27760,9 +27752,8 @@
 msgstr "Thể Loại"
 
 #. :src: bpy.types.Light.type
-#, fuzzy
 msgid "Type of Light"
-msgstr "Loại chỉnh sửa"
+msgstr "Thể Loại Nguồn Sáng"
 
 #. :src: bpy.types.Light.type:'POINT'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_light_add.type:'POINT'
@@ -27813,28 +27804,24 @@
 msgstr "Nguồn ánh sáng phát tia định hướng trên diện tích"
 
 #. :src: bpy.types.Light.use_custom_distance
-#, fuzzy
 msgid "Custom Attenuation"
-msgstr "Độ Giảm"
+msgstr "Suy Giảm Tùy Chỉnh"
 
 #. :src: bpy.types.Light.use_custom_distance
 msgid "Use custom attenuation distance instead of global light threshold"
-msgstr ""
+msgstr "Dùng khoảng cách suy giảm tùy chỉnh thay vì ngưỡng ánh sáng toàn cầu"
 
 #. :src: bpy.types.Light.use_nodes
-#, fuzzy
 msgid "Use shader nodes to render the light"
-msgstr "Dùng giao điểm bộ tô sắc để kết xuất bóng đèn"
+msgstr "Dùng nút tô bóng để kết xuất ánh sáng"
 
 #. :src: bpy.types.AreaLight
-#, fuzzy
 msgid "Area Light"
-msgstr "Trọng Lượng Diện Tích"
+msgstr "Nguồn Sáng Diện Tích"
 
 #. :src: bpy.types.AreaLight
-#, fuzzy
 msgid "Directional area Light"
-msgstr "Nguồn ánh sáng có điện tích và phát tia cùng hướng"
+msgstr "Nguồn Sáng Diện Tích Hữu Hướng"
 
 #. :src: bpy.types.AreaLight.constant_coefficient
 #. :src: bpy.types.PointLight.constant_coefficient
@@ -27852,9 +27839,8 @@
 #. :src: bpy.types.PointLight.contact_shadow_bias
 #. :src: bpy.types.SpotLight.contact_shadow_bias
 #. :src: bpy.types.SunLight.contact_shadow_bias
-#, fuzzy
 msgid "Contact Shadow Bias"
-msgstr "Thành Kiến Bóng Tối Tia"
+msgstr "Thiên Lệch về Bóng Tối khi Tiếp Xúc"
 
 #. :src: bpy.types.AreaLight.contact_shadow_bias
 #. :src: bpy.types.PointLight.contact_shadow_bias
@@ -27861,7 +27847,7 @@
 #. :src: bpy.types.SpotLight.contact_shadow_bias
 #. :src: bpy.types.SunLight.contact_shadow_bias
 msgid "Bias to avoid self shadowing"
-msgstr ""
+msgstr "Mức thiên lệch để tránh bản thân ngả bóng tối"
 
 #. :src: bpy.types.AreaLight.contact_shadow_distance
 #. :src: bpy.types.PointLight.contact_shadow_distance
@@ -27868,7 +27854,7 @@
 #. :src: bpy.types.SpotLight.contact_shadow_distance
 #. :src: bpy.types.SunLight.contact_shadow_distance
 msgid "Contact Shadow Distance"
-msgstr ""
+msgstr "Khoảng Cách Bóng Tối Tiếp Xúc"
 
 #. :src: bpy.types.AreaLight.contact_shadow_distance
 #. :src: bpy.types.PointLight.contact_shadow_distance
@@ -27875,7 +27861,7 @@
 #. :src: bpy.types.SpotLight.contact_shadow_distance
 #. :src: bpy.types.SunLight.contact_shadow_distance
 msgid "World space distance in which to search for screen space occluder"
-msgstr ""
+msgstr "Khoảng cách không gian thế giới để lùng tìm vật che khuất không gian màn hình"
 
 #. :src: bpy.types.AreaLight.contact_shadow_soft_size
 #. :src: bpy.types.PointLight.contact_shadow_soft_size
@@ -27882,7 +27868,7 @@
 #. :src: bpy.types.SpotLight.contact_shadow_soft_size
 #. :src: bpy.types.SunLight.contact_shadow_soft_size
 msgid "Contact Shadow Soft"
-msgstr ""
+msgstr "Độ Mềm Mại của Bóng Tối Tiếp Xúc"
 
 #. :src: bpy.types.AreaLight.contact_shadow_soft_size
 #. :src: bpy.types.PointLight.contact_shadow_soft_size
@@ -27889,7 +27875,7 @@
 #. :src: bpy.types.SpotLight.contact_shadow_soft_size
 #. :src: bpy.types.SunLight.contact_shadow_soft_size
 msgid "Control how soft the contact shadows will be"
-msgstr ""
+msgstr "Điều khiển lượng mềm mại của các bóng tối ngả khi tiếp xúc"
 
 #. :src: bpy.types.AreaLight.contact_shadow_thickness
 #. :src: bpy.types.PointLight.contact_shadow_thickness
@@ -27896,7 +27882,7 @@
 #. :src: bpy.types.SpotLight.contact_shadow_thickness
 #. :src: bpy.types.SunLight.contact_shadow_thickness
 msgid "Contact Shadow Thickness"
-msgstr ""
+msgstr "Độ Dày Bóng Tối Tiếp Xúc"
 
 #. :src: bpy.types.AreaLight.contact_shadow_thickness
 #. :src: bpy.types.PointLight.contact_shadow_thickness
@@ -27903,19 +27889,19 @@
 #. :src: bpy.types.SpotLight.contact_shadow_thickness
 #. :src: bpy.types.SunLight.contact_shadow_thickness
 msgid "Pixel thickness used to detect occlusion"
-msgstr ""
+msgstr "Độ dày của điểm ảnh sử dụng để phát hiện sự che khuất"
 
 #. :src: bpy.types.AreaLight.falloff_curve
 #. :src: bpy.types.PointLight.falloff_curve
 #. :src: bpy.types.SpotLight.falloff_curve
 msgid "Custom light falloff curve"
-msgstr ""
+msgstr "Đường cong suy giảm ánh sáng tùy chỉnh"
 
 #. :src: bpy.types.AreaLight.falloff_type
 #. :src: bpy.types.PointLight.falloff_type
 #. :src: bpy.types.SpotLight.falloff_type
 msgid "Falloff Type"
-msgstr "Loại Giảm Dần"
+msgstr "Thể Loại Giảm Dần"
 
 #. :src: bpy.types.AreaLight.falloff_type
 #. :src: bpy.types.PointLight.falloff_type
@@ -28058,17 +28044,15 @@
 #. :src: bpy.types.PointLight.shadow_buffer_exp
 #. :src: bpy.types.SpotLight.shadow_buffer_exp
 #. :src: bpy.types.SunLight.shadow_buffer_exp
-#, fuzzy
 msgid "Shadow Buffer Exponent"
-msgstr "Loại Đệm Bóng Tối"
+msgstr "Lũy Thừa Đệm Bóng Tối"
 
 #. :src: bpy.types.AreaLight.shadow_buffer_exp
 #. :src: bpy.types.PointLight.shadow_buffer_exp
 #. :src: bpy.types.SpotLight.shadow_buffer_exp
 #. :src: bpy.types.SunLight.shadow_buffer_exp
-#, fuzzy
 msgid "Bias for reducing light-bleed on exponential shadow maps"
-msgstr "Thành kiến cho giảm tràn ánh sáng cho bản đồ bõng tối phương sai"

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list