[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4805] trunk/po/vi.po: Added some more changes

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Thu Jan 24 06:54:00 CET 2019


Revision: 4805
          https://developer.blender.org/rBTS4805
Author:   hoangduytran
Date:     2019-01-24 06:54:00 +0100 (Thu, 24 Jan 2019)
Log Message:
-----------
Added some more changes

Modified Paths:
--------------
    trunk/po/vi.po

Modified: trunk/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/po/vi.po	2019-01-24 05:13:46 UTC (rev 4804)
+++ trunk/po/vi.po	2019-01-24 05:54:00 UTC (rev 4805)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.80 (sub 39) (b'6d89337257b6')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-04-13 10:11:00+0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-24 05:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-24 05:53+0000\n"
 "Last-Translator: Hoang Duy Tran <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language-Team: London, UK <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -107884,10 +107884,9 @@
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:4101
 msgid "Toggle Overlays"
-msgstr ""
+msgstr "Bật/Tắt Lớp Phủ Chồng"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:4198
-#, fuzzy
 msgid "Local Camera"
 msgstr "Máy Quay Phim Địa Phương"
 
@@ -107896,27 +107895,24 @@
 msgstr ""
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:4665
-#, fuzzy
 msgid "Navigate"
-msgstr "Chuyển Hướng"
+msgstr "Điều Hướng"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:4667
 msgid "Active Tools"
-msgstr ""
+msgstr "Công Cụ Đang Hoạt Động"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:4710
-#, fuzzy
 msgid "Text Info"
-msgstr "Thông Tin Loại"
+msgstr "Thông Tin Văn Bản"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:4745
-#, fuzzy
 msgid "Origins"
-msgstr "Gốc Tọa Độ"
+msgstr "Tọa Độ Gốc"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:4748
 msgid "Origins (All)"
-msgstr ""
+msgstr "Tọa Độ Gốc (Toàn Bộ)"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:4853
 msgid "Creases"
@@ -107932,22 +107928,20 @@
 msgstr "Đường Khâu"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:4883
-#, fuzzy
 msgid "Vertex Group Weights"
-msgstr "Trọng Lượng Nhóm Đỉnh"
+msgstr "Trọng Lượng Nhóm Điểm Đỉnh"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:4890
 msgid "Mesh Analysis"
-msgstr "Phân Tích Lưới"
+msgstr "Phân Tích Khung Lưới"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:4950
-#, fuzzy
 msgid "Face Angle"
-msgstr "Góc Mặt"
+msgstr "Góc Bề Mặt"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:5004
 msgid "Edge Marks"
-msgstr "Dấu Cạnh"
+msgstr "Dấu Chỉ Cạnh"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:5153
 msgid "PAINT_TEXTUREPAINT_VERTEXPAINT_WEIGHTTexture PaintVertex PaintWeight Paint"
@@ -107954,9 +107948,8 @@
 msgstr ""
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:5248
-#, fuzzy
 msgid "Affect"
-msgstr "Hiệu Ứng"
+msgstr "Tác Động"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:5336
 msgid "PAINT_GPENCILEDIT_GPENCILSCULPT_GPENCILWEIGHT_GPENCILOBJECTDraw Grease PencilEdit Grease PencilSculpt Grease PencilWeight Grease PencilGrease Pencil"
@@ -108015,21 +108008,19 @@
 msgstr "Phóng Chiếu từ Góc Nhìn (Ranh Giới)"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:596
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Frame Selected"
-msgstr "Mặt Được Chọn"
+msgstr "Khung Hình Được Chọn"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:600
 msgctxt "Operator"
 msgid "Frame All"
-msgstr ""
+msgstr "Toàn Bộ Khung Hình"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:625
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Viewport Render Animation"
-msgstr "Kết Xuất Hoạt Hình"
+msgstr "Kết Xuất Hoạt Hình trên Khung Chiếu"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:691
 msgctxt "Operator"
@@ -108072,16 +108063,14 @@
 msgstr ""
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:1570
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Collection Instance"
-msgstr "Sưu tập không gian"
+msgstr "Thực Thể Tổ Hợp"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:1669
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Delete Global"
-msgstr "Bỏ Toàn Cầu"
+msgstr "Xóa Toàn Cầu"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:1694
 msgctxt "Operator"
@@ -108195,55 +108184,49 @@
 msgstr ""
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:2880
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Randomize Vertices"
-msgstr "Ngẫu nhiên hóa đỉnh"
+msgstr "Ngẫu Nhiên Hóa các Điểm Đỉnh"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:2882
 msgctxt "Operator"
 msgid "Smooth Laplacian"
-msgstr ""
+msgstr "Làm Mịn Laplacian"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:2886
-#, fuzzy
 msgid "Snap Vertices..."
-msgstr "Đỉnh Da"
+msgstr "Bám Dính Điểm Đỉnh..."
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:2887
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Mirror Vertices"
-msgstr "Gồm Đỉnh"
+msgstr "Đối Xứng Điểm Đỉnh"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:2902
 msgid "Edge Context Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Trình Đơn Ngữ Cảnh của Cạnh"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:2962
 msgid "Face Context Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Trình Đơn Ngữ Cảnh của Bề Mặt"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:2983
-#, fuzzy
 msgid "UV Unwrap Faces..."
-msgstr "Gở Gói UV..."
+msgstr "UV Mở Gói các Bề Mặt..."
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:3021
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:3064
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:2864
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Extrude Vertices"
-msgstr "Chỉ Kéo Dài Đỉnh"
+msgstr "Đẩy Trồi các Điểm Đỉnh"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:3023
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:3151
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:2910
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Extrude Edges"
-msgstr "Chỉ Kéo Dài Cạnh"
+msgstr "Đẩy Trồi các Cạnh"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:3025
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:3232
@@ -108250,7 +108233,7 @@
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:2970
 msgctxt "Operator"
 msgid "Extrude Faces"
-msgstr ""
+msgstr "Đẩy Trồi các Bề Mặt"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:3027
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:3233
@@ -108257,14 +108240,13 @@
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:2971
 msgctxt "Operator"
 msgid "Extrude Faces Along Normals"
-msgstr ""
+msgstr "Đẩy Trồi các Bề Mặt Dọc Theo Pháp Tuyến"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:3065
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:2865
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Bevel Vertices"
-msgstr "Chỉ xiên đỉnh"
+msgstr "Bo Tròn các Điểm Đỉnh"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:3127
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:3184
@@ -108277,13 +108259,13 @@
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:3186
 msgctxt "Operator"
 msgid "Mark Sharp from Vertices"
-msgstr ""
+msgstr "Đánh Dấu Sắc/Nhọn từ các Điểm Đỉnh"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:3152
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:2911
 msgctxt "Operator"
 msgid "Bevel Edges"
-msgstr ""
+msgstr "Bo Tròn các Cạnh"
 
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:3163
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:2926More information about the Bf-translations-svn mailing list