[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4801] trunk/po/vi.po: Updated the missing quotation marks

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Wed Jan 23 22:24:09 CET 2019


Revision: 4801
          https://developer.blender.org/rBTS4801
Author:   hoangduytran
Date:     2019-01-23 22:24:09 +0100 (Wed, 23 Jan 2019)
Log Message:
-----------
Updated the missing quotation marks

Modified Paths:
--------------
    trunk/po/vi.po

Modified: trunk/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/po/vi.po	2019-01-23 18:52:25 UTC (rev 4800)
+++ trunk/po/vi.po	2019-01-23 21:24:09 UTC (rev 4801)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.80 (sub 39) (b'6d89337257b6')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-04-13 10:11:00+0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-23 18:52+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-23 21:24+0000\n"
 "Last-Translator: Hoang Duy Tran <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language-Team: London, UK <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -6337,6 +6337,7 @@
 msgstr "Số lần nét vẽ mới được chia nhỏ ra, hòng làm giảm độ lởm chởm trong những nét vẽ"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.pen_thick_smooth_factor
+#, fuzzy
 msgid "Smooth Thickness"
 msgstr "Mịn Hóa Độ Dày"
 
@@ -6343,7 +6344,7 @@
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.pen_thick_smooth_factor
 #, fuzzy
 msgid "Amount of thickness smoothing to apply after finish newly created strokes, to reduce jitter/noise"
-msgstr "Lượng mịn hóa để áp dụng với nét mới tạo, cho giảm hốt hoảng/huyên náo"
+msgstr "Lượng mịn hóa độ dày để áp dụng sau khi hoàn thành việc kiến tạo các nét vẽ, hòng thuyên giảm biến động/nhiễu"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.pen_thick_smooth_steps
 msgid "Iterations Thickness"
@@ -6600,7 +6601,6 @@
 msgstr "Chiều/Độ Sâu"
 
 #. :src: bpy.types.CameraBackgroundImage.display_depth
-#, fuzzy
 msgid "Display under or over everything"
 msgstr "Hiển thị dưới hoặc trên mọi thứ"
 
@@ -7440,7 +7440,6 @@
 msgstr "Khoảng Cách Tối Thiểu"
 
 #. :src: bpy.types.ClothCollisionSettings.distance_min
-#, fuzzy
 msgid "Minimum distance between collision objects before collision response takes effect"
 msgstr "Khoảng cách tối thiểu giữa các vật thể va đập trước khi sự phản ứng của va đập xảy ra"
 
@@ -7472,7 +7471,6 @@
 msgstr "Khoảng Cách Tự Va Đập Tối Thiểu"
 
 #. :src: bpy.types.ClothCollisionSettings.self_distance_min
-#, fuzzy
 msgid "Minimum distance between cloth faces before collision response takes effect"
 msgstr "Khoảng cách tối thiểu giữa các mặt vải trước khi phản ứng của sự va đập xảy ra"
 
@@ -7481,7 +7479,6 @@
 msgstr "Ma Sát của Bản Thân"
 
 #. :src: bpy.types.ClothCollisionSettings.self_friction
-#, fuzzy
 msgid "Friction with self contact"
 msgstr "Lực ma sát trong tiếp xúc với bản thân"
 
@@ -7911,12 +7908,10 @@
 msgstr "Nhóm Điểm Đỉnh dành cho việc đính ghim các điểm đỉnh"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.vertex_group_shear_stiffness
-#, fuzzy
 msgid "Shear Stiffness Vertex Group"
-msgstr "Nhóm Điểm đỉnh chống Địng Độ Cứng Uốn Cong"
+msgstr "Nhóm Điểm Đỉnh Cưỡng Chống sự Biến Dạng"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.vertex_group_shear_stiffness
-#, fuzzy
 msgid "Vertex group for fine control over shear stiffness"
 msgstr "Nhóm điểm đỉnh để tinh chỉnh độ cưỡng chống trong quá trình biến dạng"
 
@@ -10192,9 +10187,8 @@
 msgstr "Mục Tiêu"
 
 #. :src: bpy.types.ArmatureConstraint.targets
-#, fuzzy
 msgid "Target Bones"
-msgstr "Gồm Xương"
+msgstr "Xương Mục Tiêu"
 
 #. :src: bpy.types.ArmatureConstraint.use_bone_envelopes
 msgid "Use Envelopes"
@@ -10752,7 +10746,6 @@
 msgstr "Sử dụng phép cộng thay vì nhân để kết hợp tỷ lệ (tương thích với 2.7)"
 
 #. :src: bpy.types.CopyScaleConstraint.use_offset
-#, fuzzy
 msgid "Combine original scale with copied scale"
 msgstr "Tổng hợp tỷ lệ gốc với tỷ lệ sao chép"
 
@@ -10864,7 +10857,6 @@
 msgstr "Giá trị phần trăm dùng để xác định vị trí mục tiêu dọc theo chiều dài của đường cong"
 
 #. :src: bpy.types.FollowPathConstraint.target
-#, fuzzy
 msgid "Target Curve object"
 msgstr "Vật Thể Đường Cong Mục Tiêu"
 
@@ -12256,7 +12248,6 @@
 msgstr "Vật thể mục tiêu cho những ràng buộc đa mục tiêu"
 
 #. :src: bpy.types.ConstraintTargetBone
-#, fuzzy
 msgid "Constraint Target Bone"
 msgstr "Xương Mục Tiêu của Ràng Buộc"
 
@@ -12795,7 +12786,6 @@
 msgstr "Pháp Tuyến/Góc Nhìn"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.surface_plane:'NORMAL_VIEW'
-#, fuzzy
 msgid "Display perpendicular to the surface"
 msgstr "Hiển thị vuông góc với bề mặt"
 
@@ -12804,7 +12794,6 @@
 msgstr "Pháp Tuyến/Bề Mặt"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.surface_plane:'NORMAL_SURFACE'
-#, fuzzy
 msgid "Display aligned to the surface"
 msgstr "Hiển thị canh hàng với bề mặt"
 
@@ -12861,7 +12850,6 @@
 msgstr "Góc Nhìn"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.surface_plane:'VIEW'
-#, fuzzy
 msgid "Display aligned to the viewport"
 msgstr "Hiển thị canh hàng với khung chiếu"
 
@@ -13106,9 +13094,8 @@
 msgstr "Hệ Thống Hạt"
 
 #. :src: bpy.types.DepsgraphObjectInstance.particle_system
-#, fuzzy
 msgid "Evaluated particle system that this object was instanced from"
-msgstr "Tính toán hệ thống hạt mà vật thể này đã được thực thể hóa từ đó"
+msgstr "Tính toán hệ thống hạt mà vật thể này đã được thực thể hóa ra"
 
 #. :src: bpy.types.DepsgraphObjectInstance.persistent_id
 msgid "Persistent ID"
@@ -13383,12 +13370,10 @@
 msgstr "Bao gồm sự hình dung dữ liệu hoạt họa liên quan đến giàn lưới"
 
 #. :src: bpy.types.DopeSheet.show_lights
-#, fuzzy
 msgid "Display Light"
 msgstr "Hiển Thị Nguồn Sáng"
 
 #. :src: bpy.types.DopeSheet.show_lights
-#, fuzzy
 msgid "Include visualization of light related animation data"
 msgstr "Bao gồm sự hình dung của dữ liệu hoạt họa liên quan đến nguồn sáng"
 
@@ -13791,7 +13776,6 @@
 #. :src: bpy.types.Action.id_root:'COLLECTION'
 #. :src: bpy.types.KeyingSetPath.id_type:'COLLECTION'
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_id_remap.id_type:'COLLECTION'
-#, fuzzy
 msgctxt "ID"
 msgid "Collection"
 msgstr "Tổ Hợp"
@@ -13816,10 +13800,9 @@
 #. :src: bpy.types.Action.id_root:'LIGHT'
 #. :src: bpy.types.KeyingSetPath.id_type:'LIGHT'
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_id_remap.id_type:'LIGHT'
-#, fuzzy
 msgctxt "ID"
 msgid "Light"
-msgstr "Nhẹ"
+msgstr "Nguồn Sáng"
 
 #. :src: bpy.types.DriverTarget.id_type:'LIBRARY'
 #. :src: bpy.types.Action.id_root:'LIBRARY'
@@ -14429,9 +14412,8 @@
 msgstr "Tổ Hợp Bút Lông"
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.brush_collection
-#, fuzzy
 msgid "Only use brush objects from this collection"
-msgstr "Chi dùng vật thể bút từ nhóm này"
+msgstr "Duy sử dụng các vật thể bút lông từ tổ hợp này"
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.brush_influence_scale
 msgid "Influence Scale"
@@ -15164,9 +15146,8 @@
 
 #. :src: bpy.types.EffectorWeights.collection
 #. :src: bpy.types.SmokeDomainSettings.effector_collection
-#, fuzzy
 msgid "Limit effectors to this collection"
-msgstr "Hạn chế hiệu ứng viên chỉ nằm trong nhóm này thôi"
+msgstr "Giữ các hiệu ứng viên nằm trong tổ hợp này mà thôi"
 
 #. :src: bpy.types.EffectorWeights.curve_guide
 #. :src: bpy.types.FieldSettings.type:'GUIDE'
@@ -15705,7 +15686,6 @@
 msgstr "Bộ hóa giải mã âm thanh FFmpeg để sử dụng"
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.audio_codec:'NONE'
-#, fuzzy
 msgid "No Audio"
 msgstr "Không Có Âm Thanh"
 
@@ -15716,7 +15696,7 @@
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.audio_codec:'VORBIS'
 #. :src: bpy.types.SOUND_OT_mixdown.codec:'VORBIS'
 msgid "Vorbis"
-msgstr "Vorbis"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.audio_mixrate
 msgid "Samplerate"
@@ -15765,7 +15745,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.codec:'DNXHD'
 msgid "DNxHD"
-msgstr "DNxHD"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.codec:'FFV1'
 msgid "FFmpeg video codec #1"
@@ -15777,26 +15757,26 @@
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.codec:'H264'
 msgid "H.264"
-msgstr "H.264"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.codec:'HUFFYUV'
 msgid "HuffYUV"
-msgstr "HuffYUV"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.codec:'MPEG1'
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.format:'MPEG1'
 msgid "MPEG-1"
-msgstr "MPEG-1"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.codec:'MPEG2'
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.format:'MPEG2'
 msgid "MPEG-2"
-msgstr "MPEG-2"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.codec:'MPEG4'
 #, fuzzy
 msgid "MPEG-4 (divx)"
-msgstr "MPEG-4(divx)"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.codec:'QTRLE'
 msgid "QT rle / QT Animation"
@@ -15804,7 +15784,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.codec:'THEORA'
 msgid "Theora"
-msgstr "Theora"
+msgstr ""
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.codec:'WEBM'
 msgid "WEBM / VP9"
@@ -15819,12 +15799,10 @@
 msgstr "Hệ số tốc độ bất biến; thỏa hiệp giữa chất lượng video và cỡ tập tin"
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.constant_rate_factor:'NONE'
-#, fuzzy
 msgid "Constant Bitrate"
 msgstr "Tần Số Bit Bất Biến"
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.constant_rate_factor:'NONE'
-#, fuzzy
 msgid "Configure constant bit rate, rather than constant output quality"
 msgstr "Dùng tần số bit bất biến, thay vì chất lượng đầu ra đồng đều"
 
@@ -15871,9 +15849,8 @@
 msgstr "Thỏa hiệp giữa tốc độ mã hóa và tỷ số nén"
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.ffmpeg_preset:'BEST'
-#, fuzzy
 msgid "Slowest"
-msgstr "Thấp Nhất"
+msgstr "Chậm Nhất"
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.ffmpeg_preset:'BEST'
 msgid "Recommended if you have lots of time and want the best compression efficiency"
@@ -15880,7 +15857,6 @@
 msgstr "Đề cử nếu bạn có nhiều thời gian thư thả, và muốn đạt được hiệu suất nén tốt nhất"
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.ffmpeg_preset:'GOOD'
-#, fuzzy
 msgid "Good"
 msgstr "Tốt"
 
@@ -16631,7 +16607,6 @@
 msgstr "Giới hạn dưới cho vỏ bao tại điểm điều khiển này"
 
 #. :src: bpy.types.FaceMap
-#, fuzzy
 msgid "Face Map"
 msgstr "Ánh Xạ Bề Mặt"
 
@@ -16660,14 +16635,12 @@
 msgstr "Chỉ Số"
 
 #. :src: bpy.types.FaceMap.index
-#, fuzzy
 msgid "Index number of the face map"
-msgstr "Chỉ số của nhóm đỉnh"
+msgstr "Chỉ số của ánh xạ bề mặt"
 
 #. :src: bpy.types.FaceMap.name
-#, fuzzy
 msgid "Face map name"
-msgstr "Tên bản đồ UV"
+msgstr "Tên của ánh xạ bề mặt"
 
 #. :src: bpy.types.FaceMap.select
 msgid "Face-map selection state (for tools to use)"
@@ -16676,34 +16649,28 @@
 #. :src: bpy.types.FaceMaps
 #. :src: bpy.types.Object.face_maps
 #. :src: bpy.types.DATA_PT_face_maps
-#, fuzzy
 msgid "Face Maps"
 msgstr "Ánh Xạ Bề Mặt"
 
 #. :src: bpy.types.FaceMaps
-#, fuzzy
 msgid "Collection of face maps"
-msgstr "Sưu tập bản đồ UV"
+msgstr "Tổ hợp các ánh xạ bề mặt"
 
 #. :src: bpy.types.FaceMaps.active
-#, fuzzy
 msgid "Active Face Map"
-msgstr "Mặt Hoạt Động"
+msgstr "Ánh Xạ Bề Mặt Đang Hoạt Động"
 
 #. :src: bpy.types.FaceMaps.active
-#, fuzzy
 msgid "Face maps of the object"
-msgstr "Khối lượng vật thể"
+msgstr "Các ánh xạ bề mặt của vật thể"
 
 #. :src: bpy.types.FaceMaps.active_index
-#, fuzzy
 msgid "Active Face Map Index"
-msgstr "Chi Số Bản Đồ UV Hoạt Động"

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list