[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4800] trunk/po/vi.po: Marked fuzzy blocks as occurred in the old file.

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Wed Jan 23 19:52:27 CET 2019


Revision: 4800
          https://developer.blender.org/rBTS4800
Author:   hoangduytran
Date:     2019-01-23 19:52:25 +0100 (Wed, 23 Jan 2019)
Log Message:
-----------
Marked fuzzy blocks as occurred in the old file.

Modified Paths:
--------------
    trunk/po/vi.po

Modified: trunk/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/po/vi.po	2019-01-23 06:19:02 UTC (rev 4799)
+++ trunk/po/vi.po	2019-01-23 18:52:25 UTC (rev 4800)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.80 (sub 39) (b'6d89337257b6')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-04-13 10:11:00+0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-23 06:18+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-23 18:52+0000\n"
 "Last-Translator: Hoang Duy Tran <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language-Team: London, UK <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -5956,23 +5956,23 @@
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.eraser_strength_factor
 msgid "Affect Stroke Strength"
-msgstr "Mức Tác Động Nét Vẽ"
+msgstr "Tác Động Cường Độ của Nét Vẽ"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.eraser_strength_factor
 msgid "Amount of erasing for strength"
-msgstr "Cường độ của lượng tẩy xóa"
+msgstr "Lượng tẩy xóa dành cho cường độ"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.eraser_thickness_factor
 msgid "Affect Stroke Thickness"
-msgstr "Độ Dày Tác Động Nét Vẽ"
+msgstr "Tác Động Độ Dày của Nét Vẽ"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.eraser_thickness_factor
 msgid "Amount of erasing for thickness"
-msgstr "Lượng tẩy cho độ dày"
+msgstr "Lượng tẩy xóa dành cho độ dày"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.fill_draw_mode
 msgid "Mode to draw boundary limits"
-msgstr "Chế độ vẽ giới hạn của diện tích"
+msgstr "Chế độ vẽ vùng giới hạn của diện tích"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.fill_draw_mode:'STROKE'
 #. :src: bpy.types.GPencilFrame.strokes
@@ -5985,7 +5985,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.fill_draw_mode:'STROKE'
 msgid "Use visible strokes as fill boundary limits"
-msgstr "Dùng các nét vẽ nhìn thấy được làm giới hạn cho diện tích tô đầy"
+msgstr "Dùng các nét vẽ nhìn thấy được làm giới hạn cho diện tích tô kín"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.fill_draw_mode:'CONTROL'
 #. :src: bpy.types.FluidSettings.type:'CONTROL'
@@ -5994,7 +5994,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.fill_draw_mode:'CONTROL'
 msgid "Use internal control lines as fill boundary limits"
-msgstr "Dùng các đường nét khống chế nội bộ làm giới hạn cho diện tích tô đầy"
+msgstr "Dùng các đường nét khống chế nội bộ làm giới hạn cho diện tích tô kín"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.fill_draw_mode:'BOTH'
 #. :src: bpy.types.FluidFluidSettings.volume_initialization:'BOTH'
@@ -6015,7 +6015,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.fill_draw_mode:'BOTH'
 msgid "Use visible strokes and control lines as fill boundary limits"
-msgstr "Sử dụng cả nét vẽ và các đường khống chế nhìn thấy được làm giới hạn cho diện tích tô đầy"
+msgstr "Sử dụng cả nét vẽ và các đường khống chế nhìn thấy được làm giới hạn cho diện tích tô kín"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.fill_leak
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_topbar.py:357
@@ -6043,7 +6043,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.fill_simplify_level
 msgid "Number of simplify steps (large values reduce fill accuracy)"
-msgstr "Số bước đơn giản hóa (giá trị lớn làm giảm độ chuẩn xác trong việc tô đầy)"
+msgstr "Số bước đơn giản hóa (giá trị lớn làm giảm độ chuẩn xác trong việc tô kín)"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.fill_threshold
 #. :src: bpy.types.MetaBall.threshold
@@ -6086,7 +6086,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.fill_threshold
 msgid "Threshold to consider color transparent for filling"
-msgstr "Ngưỡng dùng để tính độ trong suốt của màu để phải tô đầy"
+msgstr "Ngưỡng dùng để tính độ trong suốt của màu để phải tô kín"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.gp_icon
 msgid "Grease Pencil Icon"
@@ -6338,9 +6338,10 @@
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.pen_thick_smooth_factor
 msgid "Smooth Thickness"
-msgstr "Độ Mịn"
+msgstr "Mịn Hóa Độ Dày"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.pen_thick_smooth_factor
+#, fuzzy
 msgid "Amount of thickness smoothing to apply after finish newly created strokes, to reduce jitter/noise"
 msgstr "Lượng mịn hóa để áp dụng với nét mới tạo, cho giảm hốt hoảng/huyên náo"
 
@@ -6599,6 +6600,7 @@
 msgstr "Chiều/Độ Sâu"
 
 #. :src: bpy.types.CameraBackgroundImage.display_depth
+#, fuzzy
 msgid "Display under or over everything"
 msgstr "Hiển thị dưới hoặc trên mọi thứ"
 
@@ -7438,6 +7440,7 @@
 msgstr "Khoảng Cách Tối Thiểu"
 
 #. :src: bpy.types.ClothCollisionSettings.distance_min
+#, fuzzy
 msgid "Minimum distance between collision objects before collision response takes effect"
 msgstr "Khoảng cách tối thiểu giữa các vật thể va đập trước khi sự phản ứng của va đập xảy ra"
 
@@ -7469,6 +7472,7 @@
 msgstr "Khoảng Cách Tự Va Đập Tối Thiểu"
 
 #. :src: bpy.types.ClothCollisionSettings.self_distance_min
+#, fuzzy
 msgid "Minimum distance between cloth faces before collision response takes effect"
 msgstr "Khoảng cách tối thiểu giữa các mặt vải trước khi phản ứng của sự va đập xảy ra"
 
@@ -7477,6 +7481,7 @@
 msgstr "Ma Sát của Bản Thân"
 
 #. :src: bpy.types.ClothCollisionSettings.self_friction
+#, fuzzy
 msgid "Friction with self contact"
 msgstr "Lực ma sát trong tiếp xúc với bản thân"
 
@@ -7906,10 +7911,12 @@
 msgstr "Nhóm Điểm Đỉnh dành cho việc đính ghim các điểm đỉnh"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.vertex_group_shear_stiffness
+#, fuzzy
 msgid "Shear Stiffness Vertex Group"
 msgstr "Nhóm Điểm đỉnh chống Địng Độ Cứng Uốn Cong"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.vertex_group_shear_stiffness
+#, fuzzy
 msgid "Vertex group for fine control over shear stiffness"
 msgstr "Nhóm điểm đỉnh để tinh chỉnh độ cưỡng chống trong quá trình biến dạng"
 
@@ -10185,6 +10192,7 @@
 msgstr "Mục Tiêu"
 
 #. :src: bpy.types.ArmatureConstraint.targets
+#, fuzzy
 msgid "Target Bones"
 msgstr "Gồm Xương"
 
@@ -10744,6 +10752,7 @@
 msgstr "Sử dụng phép cộng thay vì nhân để kết hợp tỷ lệ (tương thích với 2.7)"
 
 #. :src: bpy.types.CopyScaleConstraint.use_offset
+#, fuzzy
 msgid "Combine original scale with copied scale"
 msgstr "Tổng hợp tỷ lệ gốc với tỷ lệ sao chép"
 
@@ -10855,6 +10864,7 @@
 msgstr "Giá trị phần trăm dùng để xác định vị trí mục tiêu dọc theo chiều dài của đường cong"
 
 #. :src: bpy.types.FollowPathConstraint.target
+#, fuzzy
 msgid "Target Curve object"
 msgstr "Vật Thể Đường Cong Mục Tiêu"
 
@@ -12246,6 +12256,7 @@
 msgstr "Vật thể mục tiêu cho những ràng buộc đa mục tiêu"
 
 #. :src: bpy.types.ConstraintTargetBone
+#, fuzzy
 msgid "Constraint Target Bone"
 msgstr "Xương Mục Tiêu của Ràng Buộc"
 
@@ -12784,6 +12795,7 @@
 msgstr "Pháp Tuyến/Góc Nhìn"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.surface_plane:'NORMAL_VIEW'
+#, fuzzy
 msgid "Display perpendicular to the surface"
 msgstr "Hiển thị vuông góc với bề mặt"
 
@@ -12792,6 +12804,7 @@
 msgstr "Pháp Tuyến/Bề Mặt"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.surface_plane:'NORMAL_SURFACE'
+#, fuzzy
 msgid "Display aligned to the surface"
 msgstr "Hiển thị canh hàng với bề mặt"
 
@@ -12848,6 +12861,7 @@
 msgstr "Góc Nhìn"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.surface_plane:'VIEW'
+#, fuzzy
 msgid "Display aligned to the viewport"
 msgstr "Hiển thị canh hàng với khung chiếu"
 
@@ -13092,6 +13106,7 @@
 msgstr "Hệ Thống Hạt"
 
 #. :src: bpy.types.DepsgraphObjectInstance.particle_system
+#, fuzzy
 msgid "Evaluated particle system that this object was instanced from"
 msgstr "Tính toán hệ thống hạt mà vật thể này đã được thực thể hóa từ đó"
 
@@ -13368,10 +13383,12 @@
 msgstr "Bao gồm sự hình dung dữ liệu hoạt họa liên quan đến giàn lưới"
 
 #. :src: bpy.types.DopeSheet.show_lights
+#, fuzzy
 msgid "Display Light"
 msgstr "Hiển Thị Nguồn Sáng"
 
 #. :src: bpy.types.DopeSheet.show_lights
+#, fuzzy
 msgid "Include visualization of light related animation data"
 msgstr "Bao gồm sự hình dung của dữ liệu hoạt họa liên quan đến nguồn sáng"
 
@@ -13774,6 +13791,7 @@
 #. :src: bpy.types.Action.id_root:'COLLECTION'
 #. :src: bpy.types.KeyingSetPath.id_type:'COLLECTION'
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_id_remap.id_type:'COLLECTION'
+#, fuzzy
 msgctxt "ID"
 msgid "Collection"
 msgstr "Tổ Hợp"
@@ -13798,6 +13816,7 @@
 #. :src: bpy.types.Action.id_root:'LIGHT'
 #. :src: bpy.types.KeyingSetPath.id_type:'LIGHT'
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_id_remap.id_type:'LIGHT'
+#, fuzzy
 msgctxt "ID"
 msgid "Light"
 msgstr "Nhẹ"
@@ -14410,6 +14429,7 @@
 msgstr "Tổ Hợp Bút Lông"
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.brush_collection
+#, fuzzy
 msgid "Only use brush objects from this collection"
 msgstr "Chi dùng vật thể bút từ nhóm này"
 
@@ -15144,6 +15164,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.EffectorWeights.collection
 #. :src: bpy.types.SmokeDomainSettings.effector_collection
+#, fuzzy
 msgid "Limit effectors to this collection"
 msgstr "Hạn chế hiệu ứng viên chỉ nằm trong nhóm này thôi"
 
@@ -15684,6 +15705,7 @@
 msgstr "Bộ hóa giải mã âm thanh FFmpeg để sử dụng"
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.audio_codec:'NONE'
+#, fuzzy
 msgid "No Audio"
 msgstr "Không Có Âm Thanh"
 
@@ -15772,6 +15794,7 @@
 msgstr "MPEG-2"
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.codec:'MPEG4'
+#, fuzzy
 msgid "MPEG-4 (divx)"
 msgstr "MPEG-4(divx)"
 
@@ -15796,10 +15819,12 @@
 msgstr "Hệ số tốc độ bất biến; thỏa hiệp giữa chất lượng video và cỡ tập tin"
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.constant_rate_factor:'NONE'
+#, fuzzy
 msgid "Constant Bitrate"
 msgstr "Tần Số Bit Bất Biến"
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.constant_rate_factor:'NONE'
+#, fuzzy
 msgid "Configure constant bit rate, rather than constant output quality"
 msgstr "Dùng tần số bit bất biến, thay vì chất lượng đầu ra đồng đều"
 
@@ -15846,6 +15871,7 @@
 msgstr "Thỏa hiệp giữa tốc độ mã hóa và tỷ số nén"
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.ffmpeg_preset:'BEST'
+#, fuzzy
 msgid "Slowest"
 msgstr "Thấp Nhất"
 
@@ -15854,6 +15880,7 @@
 msgstr "Đề cử nếu bạn có nhiều thời gian thư thả, và muốn đạt được hiệu suất nén tốt nhất"
 
 #. :src: bpy.types.FFmpegSettings.ffmpeg_preset:'GOOD'
+#, fuzzy
 msgid "Good"
 msgstr "Tốt"
 
@@ -16604,6 +16631,7 @@
 msgstr "Giới hạn dưới cho vỏ bao tại điểm điều khiển này"
 
 #. :src: bpy.types.FaceMap
+#, fuzzy
 msgid "Face Map"
 msgstr "Ánh Xạ Bề Mặt"
 
@@ -16632,10 +16660,12 @@
 msgstr "Chỉ Số"
 
 #. :src: bpy.types.FaceMap.index
+#, fuzzy
 msgid "Index number of the face map"
 msgstr "Chỉ số của nhóm đỉnh"
 
 #. :src: bpy.types.FaceMap.name
+#, fuzzy
 msgid "Face map name"
 msgstr "Tên bản đồ UV"
 
@@ -16646,26 +16676,32 @@
 #. :src: bpy.types.FaceMaps
 #. :src: bpy.types.Object.face_maps
 #. :src: bpy.types.DATA_PT_face_maps
+#, fuzzy
 msgid "Face Maps"
 msgstr "Ánh Xạ Bề Mặt"
 

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list