[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4799] trunk/po/vi.po: Moved translation to the latest version and started translating/correcting un/mis-translated.

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Wed Jan 23 07:19:03 CET 2019


Revision: 4799
          https://developer.blender.org/rBTS4799
Author:   hoangduytran
Date:     2019-01-23 07:19:02 +0100 (Wed, 23 Jan 2019)
Log Message:
-----------
Moved translation to the latest version and started translating/correcting un/mis-translated.

Modified Paths:
--------------
    trunk/po/vi.po

Modified: trunk/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/po/vi.po	2019-01-21 05:04:32 UTC (rev 4798)
+++ trunk/po/vi.po	2019-01-23 06:19:02 UTC (rev 4799)
@@ -3,12 +3,13 @@
 # This file is distributed under the same license as the Blender package.
 #
 # HỒ NHỰT CHÂU <su_huynh at yahoo.com>, 2015.
+#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Blender 2.80 (sub 39) (b'6d89337257b6')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-04-13 10:11:00+0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-21 05:04+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-23 06:18+0000\n"
 "Last-Translator: Hoang Duy Tran <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language-Team: London, UK <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -19,11 +20,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.ActionFCurves
 msgid "Action F-Curves"
-msgstr "Cong-F Hành Động"
+msgstr "Đường Cong-F của Hành Động"
 
 #. :src: bpy.types.ActionFCurves
 msgid "Collection of action F-Curves"
-msgstr "Sưu tập Cong-F hành động"
+msgstr "Nhóm các Đường Cong-F của hành động"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup
 msgid "Action Group"
@@ -31,7 +32,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup
 msgid "Groups of F-Curves"
-msgstr "Các Nhóm Cong-F"
+msgstr "Các Nhóm Đường Cong-F"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.channels
 #. :src: bpy.types.GizmoGroup.bl_region_type:'CHANNELS'
@@ -45,24 +46,24 @@
 #. :src: bpy.types.Panel.bl_region_type:'CHANNELS'
 #. :src: bpy.types.Region.type:'CHANNELS'
 #. :src: bpy.types.ThemeDopeSheet.channels
-#: scripts/startup/bl_ui/space_node.py:482
-#: scripts/startup/bl_ui/space_userpref.py:378
+#. :src: scripts/startup/bl_ui/space_node.py:482
+#. :src: scripts/startup/bl_ui/space_userpref.py:378
 msgid "Channels"
 msgstr "Kênh"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.channels
 msgid "F-Curves in this group"
-msgstr "Các Cong F trong nhóm này"
+msgstr "Các Đường Cong-F trong nhóm này"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set
 msgid "Color Set"
-msgstr "Tập Màu"
+msgstr "Bộ Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set
 msgid "Custom color set to use"
-msgstr "Tập màu tùy chọn để sử dụng"
+msgstr "Bộ màu tùy chỉnh để sử dụng"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'DEFAULT'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'DEFAULT'
@@ -72,102 +73,102 @@
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME01'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME01'
 msgid "01 - Theme Color Set"
-msgstr "01 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "01 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME02'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME02'
 msgid "02 - Theme Color Set"
-msgstr "02 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "02 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME03'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME03'
 msgid "03 - Theme Color Set"
-msgstr "03 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "03 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME04'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME04'
 msgid "04 - Theme Color Set"
-msgstr "04 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "04 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME05'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME05'
 msgid "05 - Theme Color Set"
-msgstr "05 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "05 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME06'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME06'
 msgid "06 - Theme Color Set"
-msgstr "06 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "06 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME07'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME07'
 msgid "07 - Theme Color Set"
-msgstr "07 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "07 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME08'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME08'
 msgid "08 - Theme Color Set"
-msgstr "08 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "08 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME09'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME09'
 msgid "09 - Theme Color Set"
-msgstr "09 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "09 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME10'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME10'
 msgid "10 - Theme Color Set"
-msgstr "10 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "10 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME11'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME11'
 msgid "11 - Theme Color Set"
-msgstr "11 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "11 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME12'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME12'
 msgid "12 - Theme Color Set"
-msgstr "12 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "12 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME13'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME13'
 msgid "13 - Theme Color Set"
-msgstr "13 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "13 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME14'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME14'
 msgid "14 - Theme Color Set"
-msgstr "14 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "14 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME15'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME15'
 msgid "15 - Theme Color Set"
-msgstr "15 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "15 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME16'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME16'
 msgid "16 - Theme Color Set"
-msgstr "16 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "16 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME17'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME17'
 msgid "17 - Theme Color Set"
-msgstr "17 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "17 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME18'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME18'
 msgid "18 - Theme Color Set"
-msgstr "18 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "18 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME19'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME19'
 msgid "19 - Theme Color Set"
-msgstr "19 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "19 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME20'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME20'
 msgid "20 - Theme Color Set"
-msgstr "20 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "20 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'CUSTOM'
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.is_custom_color_set
@@ -174,23 +175,23 @@
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'CUSTOM'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.is_custom_color_set
 msgid "Custom Color Set"
-msgstr "Tập Màu Tùy Chọn"
+msgstr "Bộ Màu Tùy Chỉnh"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.colors
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.colors
 #. :src: bpy.types.TEXTURE_PT_colors
 msgid "Colors"
-msgstr "Các Màu"
+msgstr "Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.colors
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.colors
 msgid "Copy of the colors associated with the group's color set"
-msgstr "Bản sao tập màu liên quan với màu của nhóm"
+msgstr "Bản sao các màu có liên quan đến bộ màu của nhóm"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.is_custom_color_set
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.is_custom_color_set
 msgid "Color set is user-defined instead of a fixed theme color set"
-msgstr "Tập màu là người dùng được xác định thay một tập phong cách màu nhất định"
+msgstr "Bộ màu là do người dùng định nghĩa, thay vì Bộ Màu Kiểu Mẫu sắp đặt sẵn"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.lock
 #. :src: bpy.types.EditBone.lock
@@ -200,13 +201,13 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_lock.action:'LOCK'
 #. :src: bpy.types.RegionView3D.lock_rotation
 #. :src: bpy.types.Sequence.lock
-#: scripts/startup/bl_ui/space_view3d_toolbar.py:1033
+#. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d_toolbar.py:1033
 msgid "Lock"
 msgstr "Khóa"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.lock
 msgid "Action group is locked"
-msgstr "Nhóm hành động bị khóa"
+msgstr "Nhóm hành động đã bị khóa lại"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.name
 #. :src: bpy.types.BoidRule.name
@@ -321,12 +322,12 @@
 #. :src: bpy.types.ViewLayer.name
 #. :src: bpy.types.WorkspaceTool.name
 #. :src: bpy.types.wmOwnerID.name
-#: scripts/startup/bl_ui/properties_data_camera.py:395
-#: scripts/startup/bl_ui/properties_object.py:236
-#: scripts/startup/bl_ui/properties_physics_dynamicpaint.py:448
-#: scripts/startup/bl_ui/properties_physics_dynamicpaint.py:505
-#: source/blender/editors/space_image/image_ops.c:2511
-#: source/blender/editors/space_node/drawnode.c:732
+#. :src: scripts/startup/bl_ui/properties_data_camera.py:395
+#. :src: scripts/startup/bl_ui/properties_object.py:236
+#. :src: scripts/startup/bl_ui/properties_physics_dynamicpaint.py:448
+#. :src: scripts/startup/bl_ui/properties_physics_dynamicpaint.py:505
+#. :src: source/blender/editors/space_image/image_ops.c:2511
+#. :src: source/blender/editors/space_node/drawnode.c:732
 msgid "Name"
 msgstr "Tên"
 
@@ -441,7 +442,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.select
 msgid "Action group is selected"
-msgstr "Đã chọn nhóm hành động"
+msgstr "Nhóm hành động đã được chọn"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.show_expanded
 #. :src: bpy.types.Constraint.show_expanded
@@ -492,11 +493,11 @@
 #. :src: bpy.types.SequenceModifier.show_expanded
 #. :src: bpy.types.ShaderFx.show_expanded
 msgid "Expanded"
-msgstr "Được Mở Rộng"
+msgstr "Mở Rộng"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.show_expanded
 msgid "Action group is expanded"
-msgstr "Nhóm hành đã mở rộng"
+msgstr "Nhóm hành động đã được mở rộng"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroups
 msgid "Action Groups"
@@ -504,32 +505,32 @@
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroups
 msgid "Collection of action groups"
-msgstr "Sưu tập nhóm hành động"
+msgstr "Tập hợp các nhóm hành động"
 
 #. :src: bpy.types.ActionPoseMarkers
 msgid "Action Pose Markers"
-msgstr "Ký Hiệu Dạng Đứng Hành Động"
+msgstr "Các Dấu Mốc Tư Thế của Hành Động"
 
 #. :src: bpy.types.ActionPoseMarkers
 #. :src: bpy.types.TimelineMarkers
 msgid "Collection of timeline markers"
-msgstr "Sưu tập dấu hiệu thời biểu"
+msgstr "Tổ hợp các dấu mốc trên lịch trình thời gian"
 
 #. :src: bpy.types.ActionPoseMarkers.active
 msgid "Active Pose Marker"
-msgstr "Ký Hiệu Dạng Đứng Hoạt Động"
+msgstr "Dấu Mốc Tư Thế Đang Hoạt Động"
 
 #. :src: bpy.types.ActionPoseMarkers.active
 msgid "Active pose marker for this action"
-msgstr "Ký hiệu dạng đứng hoạt động cho hàng động này"
+msgstr "Dấu mốc tư thế đang hoạt động cho hành động này"
 
 #. :src: bpy.types.ActionPoseMarkers.active_index
 msgid "Active Pose Marker Index"
-msgstr "Chỉ Số Ký Hiệu Dạng Đứng Hoạt Động"

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list