[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4798] trunk/po/vi.po: Changed translations.

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Mon Jan 21 06:04:32 CET 2019


Revision: 4798
          https://developer.blender.org/rBTS4798
Author:   hoangduytran
Date:     2019-01-21 06:04:32 +0100 (Mon, 21 Jan 2019)
Log Message:
-----------
Changed translations.

Modified Paths:
--------------
    trunk/po/vi.po

Modified: trunk/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/po/vi.po	2019-01-21 02:42:17 UTC (rev 4797)
+++ trunk/po/vi.po	2019-01-21 05:04:32 UTC (rev 4798)
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.80 (sub 39) (b'6d89337257b6')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-04-13 10:11:00+0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-21 02:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-21 05:04+0000\n"
 "Last-Translator: Hoang Duy Tran <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language-Team: London, UK <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -1956,7 +1956,7 @@
 #. :src: bpy.types.Space.type:'NLA_EDITOR'
 #. :src: bpy.types.WorkspaceTool.space_type:'NLA_EDITOR'
 msgid "Combine and layer Actions"
-msgstr "Gồm và phát lớp cho hành động"
+msgstr "Tổng hợp và phân tầng các Hành Động"
 
 #. :src: bpy.types.Area.type:'TEXT_EDITOR'
 #. :src: bpy.types.GizmoGroup.bl_space_type:'TEXT_EDITOR'More information about the Bf-translations-svn mailing list