[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4784] trunk/po/vi.po: Changed translation for operator and corrected some others.

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Fri Jan 18 19:52:45 CET 2019


Revision: 4784
          https://developer.blender.org/rBTS4784
Author:   hoangduytran
Date:     2019-01-18 19:52:44 +0100 (Fri, 18 Jan 2019)
Log Message:
-----------
Changed translation for operator and corrected some others.

Modified Paths:
--------------
    trunk/po/vi.po

Modified: trunk/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/po/vi.po	2019-01-13 15:39:44 UTC (rev 4783)
+++ trunk/po/vi.po	2019-01-18 18:52:44 UTC (rev 4784)
@@ -5,25 +5,25 @@
 # HỒ NHỰT CHÂU <su_huynh at yahoo.com>, 2015.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Blender 2.80 (sub 39) (b'6d89337257b6')\n"
+"Project-Id-Version: Blender 2.79 (sub 1) (b'a22af1a84b3')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-12-24 15:04:25\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-04-13 10:11+0700\n"
-"Last-Translator: HỒ NHỰT CHÂU <su_huynh at yahoo.com>\n"
-"Language-Team: Tỉnh An Giang, Đình Bình Phú\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-04-13 10:11:00+0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-01-07 20:25+0000\n"
+"Last-Translator: Hoang Duy Tran <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
+"Language-Team: London, UK <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language: vi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Poedit 1.6.9"
+"X-Generator: Poedit 2.1\n"
 
 #. :src: bpy.types.ActionFCurves
 msgid "Action F-Curves"
-msgstr "Cong-F Hành Động"
+msgstr "Đường Cong-F của Hành Động"
 
 #. :src: bpy.types.ActionFCurves
 msgid "Collection of action F-Curves"
-msgstr "Sưu tập Cong-F hành động"
+msgstr "Nhóm các Đường Cong-F của hành động"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup
 msgid "Action Group"
@@ -31,10 +31,9 @@
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup
 msgid "Groups of F-Curves"
-msgstr "Các Nhóm Cong-F"
+msgstr "Các Nhóm Đường Cong-F"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.channels
-#. :src: bpy.types.GizmoGroup.bl_region_type:'CHANNELS'
 #. :src: bpy.types.Image.channels
 #. :src: bpy.types.KeyMap.region_type:'CHANNELS'
 #. :src: bpy.types.ACTION_OT_clean.channels
@@ -42,27 +41,25 @@
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_breakdown.channels
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_push.channels
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_relax.channels
-#. :src: bpy.types.Panel.bl_region_type:'CHANNELS'
 #. :src: bpy.types.Region.type:'CHANNELS'
 #. :src: bpy.types.ThemeDopeSheet.channels
-#: scripts/startup/bl_ui/space_node.py:482
-#: scripts/startup/bl_ui/space_userpref.py:378
+#: scripts/startup/bl_ui/space_userpref.py:493
 msgid "Channels"
 msgstr "Kênh"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.channels
 msgid "F-Curves in this group"
-msgstr "Các Cong F trong nhóm này"
+msgstr "Các Đường Cong-F trong nhóm này"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set
 msgid "Color Set"
-msgstr "Tập Màu"
+msgstr "Bộ Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set
 msgid "Custom color set to use"
-msgstr "Tập màu tùy chọn để sử dụng"
+msgstr "Bộ màu tùy chỉnh để sử dụng"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'DEFAULT'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'DEFAULT'
@@ -72,102 +69,102 @@
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME01'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME01'
 msgid "01 - Theme Color Set"
-msgstr "01 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "01 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME02'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME02'
 msgid "02 - Theme Color Set"
-msgstr "02 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "02 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME03'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME03'
 msgid "03 - Theme Color Set"
-msgstr "03 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "03 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME04'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME04'
 msgid "04 - Theme Color Set"
-msgstr "04 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "04 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME05'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME05'
 msgid "05 - Theme Color Set"
-msgstr "05 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "05 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME06'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME06'
 msgid "06 - Theme Color Set"
-msgstr "06 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "06 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME07'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME07'
 msgid "07 - Theme Color Set"
-msgstr "07 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "07 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME08'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME08'
 msgid "08 - Theme Color Set"
-msgstr "08 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "08 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME09'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME09'
 msgid "09 - Theme Color Set"
-msgstr "09 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "09 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME10'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME10'
 msgid "10 - Theme Color Set"
-msgstr "10 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "10 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME11'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME11'
 msgid "11 - Theme Color Set"
-msgstr "11 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "11 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME12'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME12'
 msgid "12 - Theme Color Set"
-msgstr "12 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "12 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME13'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME13'
 msgid "13 - Theme Color Set"
-msgstr "13 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "13 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME14'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME14'
 msgid "14 - Theme Color Set"
-msgstr "14 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "14 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME15'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME15'
 msgid "15 - Theme Color Set"
-msgstr "15 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "15 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME16'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME16'
 msgid "16 - Theme Color Set"
-msgstr "16 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "16 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME17'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME17'
 msgid "17 - Theme Color Set"
-msgstr "17 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "17 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME18'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME18'
 msgid "18 - Theme Color Set"
-msgstr "18 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "18 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME19'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME19'
 msgid "19 - Theme Color Set"
-msgstr "19 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "19 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'THEME20'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'THEME20'
 msgid "20 - Theme Color Set"
-msgstr "20 - Tập Phong Cách Màu"
+msgstr "20 - Bộ Màu Kiểu Mẫu"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.color_set:'CUSTOM'
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.is_custom_color_set
@@ -174,67 +171,74 @@
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.color_set:'CUSTOM'
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.is_custom_color_set
 msgid "Custom Color Set"
-msgstr "Tập Màu Tùy Chọn"
+msgstr "Bộ Màu Tùy Chỉnh"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.colors
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.colors
+#. :src: bpy.types.GPencilPalette.colors
 #. :src: bpy.types.TEXTURE_PT_colors
+#: scripts/startup/bl_ui/properties_data_armature.py:93
 msgid "Colors"
-msgstr "Các Màu"
+msgstr "Màu Sắc"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.colors
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.colors
 msgid "Copy of the colors associated with the group's color set"
-msgstr "Bản sao tập màu liên quan với màu của nhóm"
+msgstr "Bản sao các màu có liên quan đến bộ màu của nhóm"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.is_custom_color_set
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.is_custom_color_set
 msgid "Color set is user-defined instead of a fixed theme color set"
-msgstr "Tập màu là người dùng được xác định thay một tập phong cách màu nhất định"
+msgstr "Bộ màu là do người dùng định nghĩa, thay vì Bộ Màu Kiểu Mẫu sắp đặt sẵn"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.lock
 #. :src: bpy.types.EditBone.lock
 #. :src: bpy.types.FCurve.lock
+#. :src: bpy.types.GPencilSculptSettings.lockaxis
 #. :src: bpy.types.MovieTrackingTrack.lock
 #. :src: bpy.types.CLIP_OT_lock_tracks.action:'LOCK'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_lock.action:'LOCK'
 #. :src: bpy.types.RegionView3D.lock_rotation
 #. :src: bpy.types.Sequence.lock
-#: scripts/startup/bl_ui/space_view3d_toolbar.py:1033
+#: scripts/startup/bl_ui/properties_particle.py:1034
 msgid "Lock"
 msgstr "Khóa"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.lock
 msgid "Action group is locked"
-msgstr "Nhóm hành động bị khóa"
+msgstr "Nhóm hành động đã bị khóa lại"
 
 #. :src: bpy.types.ActionGroup.name
+#. :src: bpy.types.Actuator.name
 #. :src: bpy.types.BoidRule.name
 #. :src: bpy.types.BoidState.name
 #. :src: bpy.types.Bone.name
 #. :src: bpy.types.BoneGroup.name
 #. :src: bpy.types.Constraint.name
+#. :src: bpy.types.Controller.name
 #. :src: bpy.types.DriverVariable.name
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.name
 #. :src: bpy.types.EditBone.name
 #. :src: bpy.types.EnumPropertyItem.name
-#. :src: bpy.types.FaceMap.name
 #. :src: bpy.types.FileBrowserFSMenuEntry.name
-#. :src: bpy.types.GizmoGroup.name
-#. :src: bpy.types.GpencilModifier.name
+#. :src: bpy.types.GPencilBrush.name
+#. :src: bpy.types.GPencilPalette.name
+#. :src: bpy.types.GPencilPaletteColor.name
+#. :src: bpy.types.GameProperty.name
 #. :src: bpy.types.ID.name
 #. :src: bpy.types.KeyConfig.name
 #. :src: bpy.types.KeyMap.name
 #. :src: bpy.types.KeyMapItem.name
-#. :src: bpy.types.LayerCollection.name
 #. :src: bpy.types.MaskLayer.name
 #. :src: bpy.types.MaterialSlot.name
-#. :src: bpy.types.MeshFaceMapLayer.name
+#. :src: bpy.types.MeshColorLayer.name
 #. :src: bpy.types.MeshLoopColorLayer.name
 #. :src: bpy.types.MeshPolygonFloatPropertyLayer.name
 #. :src: bpy.types.MeshPolygonIntPropertyLayer.name
 #. :src: bpy.types.MeshPolygonStringPropertyLayer.name
 #. :src: bpy.types.MeshSkinVertexLayer.name
+#. :src: bpy.types.MeshTextureFaceLayer.name
+#. :src: bpy.types.MeshTexturePolyLayer.name
 #. :src: bpy.types.MeshUVLoopLayer.name
 #. :src: bpy.types.MeshVertexFloatPropertyLayer.name
 #. :src: bpy.types.MeshVertexIntPropertyLayer.name
@@ -258,22 +262,27 @@
 #. :src: bpy.types.CLIP_OT_track_color_preset_add.name
 #. :src: bpy.types.CLIP_OT_tracking_settings_preset_add.name
 #. :src: bpy.types.CLOTH_OT_preset_add.name
-#. :src: bpy.types.COLLECTION_OT_create.name
 #. :src: bpy.types.FLUID_OT_preset_add.name

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list