[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4820] trunk/po/vi.po: Adding some more changes for today.

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Sat Feb 2 18:20:49 CET 2019


Revision: 4820
          https://developer.blender.org/rBTS4820
Author:   hoangduytran
Date:     2019-02-02 18:20:49 +0100 (Sat, 02 Feb 2019)
Log Message:
-----------
Adding some more changes for today.

Modified Paths:
--------------
    trunk/po/vi.po

Modified: trunk/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/po/vi.po	2019-02-01 16:22:05 UTC (rev 4819)
+++ trunk/po/vi.po	2019-02-02 17:20:49 UTC (rev 4820)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.80 (sub 39) (b'6d89337257b6')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-04-13 10:11:00+0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-01 02:32+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-02 17:20+0000\n"
 "Last-Translator: Hoang Duy Tran <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language-Team: London, UK <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -2378,7 +2378,7 @@
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.cage_extrusion
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.cage_extrusion
 msgid "Cage Extrusion"
-msgstr "Đẩy Trồi Khung Lồng"
+msgstr "Đẩy Trồi/Nới Khung Lồng"
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.cage_extrusion
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.cage_extrusion
@@ -2393,7 +2393,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.cage_object
 msgid "Object to use as cage instead of calculating the cage from the active object with cage extrusion"
-msgstr "Vật thể để dùng làm khung lồng, thay vì tính toán khung lồng từ vật thể hoạt động với sự đẩy trồi"
+msgstr "Vật thể để dùng làm khung lồng, thay vì tính toán khung lồng từ vật thể hoạt động với sự đẩy trồi/nới"
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.filepath
 #. :src: bpy.types.CacheFile.filepath
@@ -4384,7 +4384,7 @@
 #. :src: bpy.types.BoidRule.type:'GOAL'
 #. :src: bpy.types.BOID_OT_rule_add.type:'GOAL'
 msgid "Go to assigned object or loudest assigned signal source"
-msgstr "Đi đến vật thể đã chỉ định hay nguồn tín hiệu inh ỏi nhất"
+msgstr "Đi đến vật thể đã ấn định hay nguồn tín hiệu inh ỏi nhất"
 
 #. :src: bpy.types.BoidRule.type:'AVOID'
 #. :src: bpy.types.BoidRuleAvoid
@@ -4395,7 +4395,7 @@
 #. :src: bpy.types.BoidRule.type:'AVOID'
 #. :src: bpy.types.BOID_OT_rule_add.type:'AVOID'
 msgid "Get away from assigned object or loudest assigned signal source"
-msgstr "Tránh xa vật thể đã chỉ định hoặc nguồn tín hiệu inh ỏi nhất"
+msgstr "Tránh xa vật thể đã ấn định hoặc nguồn tín hiệu inh ỏi nhất"
 
 #. :src: bpy.types.BoidRule.type:'AVOID_COLLISION'
 #. :src: bpy.types.BoidRuleAvoidCollision
@@ -4440,7 +4440,7 @@
 #. :src: bpy.types.BoidRule.type:'FOLLOW_LEADER'
 #. :src: bpy.types.BOID_OT_rule_add.type:'FOLLOW_LEADER'
 msgid "Follow a boid or assigned object"
-msgstr "Giám sát quần thể hay vật thể đã định"
+msgstr "Giám sát quần thể hay vật thể ấn định"
 
 #. :src: bpy.types.BoidRule.type:'AVERAGE_SPEED'
 #. :src: bpy.types.BoidRuleAverageSpeed
@@ -6434,7 +6434,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.use_material_pin
 msgid "Keep material assigned to brush"
-msgstr "Duy trì nguyên liệu đã gán cho bút lông"
+msgstr "Duy trì nguyên liệu đã ấn định cho bút lông"
 
 #. :src: bpy.types.BrushGpencilSettings.use_occlude_eraser
 msgid "Occlude Eraser"
@@ -23460,11 +23460,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.ID.override_static
 msgid "Static Override"
-msgstr "Phủ Quyết Tĩnh"
+msgstr "Vượt Quyền Tĩnh"
 
 #. :src: bpy.types.ID.override_static
 msgid "Static override data"
-msgstr "Dữ liệu phủ quyết tĩnh"
+msgstr "Dữ liệu vượt quyền tĩnh"
 
 #. :src: bpy.types.ID.preview
 msgid "Preview image and icon of this data-block (None if not supported for this type of data)"
@@ -25491,7 +25491,7 @@
 #. :src: bpy.types.ARMATURE_OT_extrude_move.ARMATURE_OT_extrude
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_extrude_move.CURVE_OT_extrude
 msgid "Extrude"
-msgstr "Đẩy Trồi"
+msgstr "Đẩy Trồi/Nới"
 
 #. :src: bpy.types.Curve.extrude
 msgid "Amount of curve extrusion when not using a bevel object"
@@ -32875,7 +32875,7 @@
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/space_view3d_toolbar.py:443
 #. :src: source/blender/nodes/shader/nodes/node_shader_layer_weight.c:32
 msgid "Blend"
-msgstr "Hòa Trộn"
+msgstr "Hòa Trộn/Biến Đổi"
 
 #. :src: bpy.types.Texture.type:'BLEND'
 msgid "Procedural - create a ramp texture"
@@ -34302,11 +34302,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.IDOverrideStatic
 msgid "ID Static Override"
-msgstr "ID của Phủ Quyết Tĩnh"
+msgstr "ID của Vượt Quyền Tĩnh"
 
 #. :src: bpy.types.IDOverrideStatic
 msgid "Struct gathering all data needed by statically overridden IDs"
-msgstr "Cấu trúc thu thập toàn bộ các sử dụng cần thiết bởi các chỉ danh (ID) phủ quyết tĩnh"
+msgstr "Cấu trúc thu thập toàn bộ các sử dụng cần thiết bởi các chỉ danh (ID) vượt quyền tĩnh"
 
 #. :src: bpy.types.IDOverrideStatic.auto_generate
 msgid "Auto Generate Override"
@@ -34331,7 +34331,7 @@
 #. :src: bpy.types.IDOverrideStaticProperty
 #. (not sure...)
 msgid "ID Static Override Property"
-msgstr "ID của Tính Chất Phủ Quyết Tĩnh"
+msgstr "ID của Tính Chất Vượt Quyền Tĩnh"
 
 #. :src: bpy.types.IDOverrideStaticProperty
 msgid "Description of an overridden property"
@@ -34355,7 +34355,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.IDOverrideStaticPropertyOperation
 msgid "ID Static Override Property Operation"
-msgstr "Tháo Tác Tính Chất Phủ Quyết Tĩnh ID"
+msgstr "Tháo Tác Tính Chất Vượt Quyền Tĩnh ID"
 
 #. :src: bpy.types.IDOverrideStaticPropertyOperation
 msgid "Description of an override operation over an overridden property"
@@ -38513,7 +38513,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.LineStyleGeometryModifier_BackboneStretcher
 msgid "Stretch the beginning and the end of stroke backbone"
-msgstr "Đẩy trồi đầu và đuôi của nét khung cốt"
+msgstr "Kéo giãn đầu và đuôi của nét khung cốt"
 
 #. :src: bpy.types.LineStyleGeometryModifier_BackboneStretcher.backbone_length
 #. :src: bpy.types.LineStyleGeometryModifier_Blueprint.backbone_length
@@ -38873,7 +38873,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.LineStyleThicknessModifier_Noise.use_asymmetric
 msgid "Allow thickness to be assigned asymmetrically"
-msgstr "Cho phép độ dày được chỉ định bất đối xứng"
+msgstr "Cho phép độ dày được ấn định bất đối xứng"
 
 #. :src: bpy.types.LineStyleThicknessModifier_Tangent
 msgid "Thickness based on the direction of the stroke"
@@ -40173,7 +40173,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.VIEW3D_MT_assign_material
 msgid "Assign Material"
-msgstr "Chỉ Định Nguyên Liệu"
+msgstr "Ấn Định Nguyên Liệu"
 
 #. :src: bpy.types.VIEW3D_MT_bone_options_disable
 msgid "Disable Bone Options"
@@ -44481,7 +44481,7 @@
 #. :src: bpy.types.SolidifyModifier
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_solidify
 msgid "Create a solid skin by extruding, compensating for sharp angles"
-msgstr "Tạo một lớp da dày bằng cách đẩy trồi ra, bù trừ các góc sắc/nhọn"
+msgstr "Tạo một lớp da dày bằng cách đẩy trồi/nới ra, bù trừ các góc sắc/nhọn"
 
 #. :src: bpy.types.SolidifyModifier.edge_crease_inner
 msgid "Inner Crease"
@@ -51165,7 +51165,7 @@
 #. :src: bpy.types.TRANSFORM_OT_from_gizmo
 #. :src: bpy.types.TRANSFORM_OT_transform
 msgid "Transform selected items by mode type"
-msgstr "Biến hóa phần tử được chọn tùy theo thể loại của chế độ"
+msgstr "Biến hóa các phần tử được chọn tùy theo kiểu chế độ"
 
 #. :src: bpy.types.ACTION_OT_extrapolation_type
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_extrapolation_type
@@ -53190,7 +53190,7 @@
 #. :src: bpy.types.ARMATURE_OT_click_extrude
 msgctxt "Operator"
 msgid "Click-Extrude"
-msgstr "Bấm Chuột-Đẩy Trồi"
+msgstr "Bấm Chuột-Đẩy Trồi/Nới"
 
 #. :src: bpy.types.ARMATURE_OT_click_extrude
 msgid "Create a new bone going from the last selected joint to the mouse position"
@@ -53307,7 +53307,7 @@
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_extrude
 msgctxt "Operator"
 msgid "Extrude"
-msgstr "Đẩy Trồi"
+msgstr "Đẩy Trồi/Nới"
 
 #. :src: bpy.types.ARMATURE_OT_extrude
 #. :src: bpy.types.ARMATURE_OT_extrude_forked.ARMATURE_OT_extrude
@@ -53322,7 +53322,7 @@
 #. :src: bpy.types.ARMATURE_OT_extrude_forked
 msgctxt "Operator"
 msgid "Extrude Forked"
-msgstr "Đẩy Trồi Phân Nhánh"
+msgstr "Đẩy Trồi/Nới Phân Nhánh"
 
 #. :src: bpy.types.ARMATURE_OT_extrude_forked
 #. :src: bpy.types.ARMATURE_OT_extrude_move
@@ -56841,7 +56841,7 @@
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_extrude
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_extrude_move.CURVE_OT_extrude
 msgid "Extrude selected control point(s)"
-msgstr "Đẩy trồi các điểm điều khiển đã chọn ra"
+msgstr "Đẩy trồi/Nới các điểm điều khiển đã chọn ra"
 
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_extrude.mode:'INIT'
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_duplicate.mode:'INIT'
@@ -57065,11 +57065,11 @@
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_extrude_move
 msgctxt "Operator"
 msgid "Extrude Curve and Move"
-msgstr "Đẩy Trồi Đường Cong và Di Chuyển"
+msgstr "Đẩy Trồi/Nới Đường Cong và Di Chuyển"
 
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_extrude_move
 msgid "Extrude curve and move result"
-msgstr "Đẩy trồi đường cong và di chuyển kết quả"
+msgstr "Đẩy trồi/Nới đường cong và di chuyển kết quả"
 
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_handle_type_set
 #. :src: bpy.types.MASK_OT_handle_type_set
@@ -57677,7 +57677,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_spin
 msgid "Extrude selected boundary row around pivot point and current view axis"
-msgstr "Đẩy trồi hàng ranh giới được chọn quanh điểm tựa và trục hiện tại của khung nhìn"
+msgstr "Đẩy trồi/Nới hàng ranh giới được chọn quanh điểm tựa và trục hiện tại của khung nhìn"
 
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_spin.axis
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_screw.axis
@@ -61189,12 +61189,12 @@
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_assign
 msgctxt "Operator"
 msgid "Assign to Vertex Group"
-msgstr "Chỉ Định vào Nhóm Điểm Đỉnh"
+msgstr "Ấn Định vào Nhóm Điểm Đỉnh"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_vertex_group_assign
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_assign
 msgid "Assign the selected vertices to the active vertex group"
-msgstr "Chỉ định các điểm đỉnh được chọn vào nhóm điểm đỉnh đang hoạt động"
+msgstr "Ấn Định các điểm đỉnh được chọn vào nhóm điểm đỉnh đang hoạt động"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_vertex_group_deselect
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_deselect
@@ -61205,7 +61205,7 @@
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_vertex_group_deselect
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_deselect
 msgid "Deselect all selected vertices assigned to the active vertex group"
-msgstr "Hủy chọn tất cả các điểm đỉnh đã chọn chỉ định cho nhóm điểm đỉnh đang hoạt động"
+msgstr "Hủy chọn tất cả các điểm đỉnh đã chọn ấn định cho nhóm điểm đỉnh đang hoạt động"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_vertex_group_invert
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_invert
@@ -61238,7 +61238,7 @@
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_vertex_group_select
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_vertex_group_select
 msgid "Select all the vertices assigned to the active vertex group"
-msgstr "Chọn tất cả các điểm đỉnh đã được chỉ định vào nhóm điểm đỉnh đang hoạt động"
+msgstr "Chọn tất cả các điểm đỉnh đã được ấn định vào nhóm điểm đỉnh đang hoạt động"
 

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list