[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4817] trunk/po/vi.po: Adding some more changes for today.

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Fri Feb 1 03:32:47 CET 2019


Revision: 4817
          https://developer.blender.org/rBTS4817
Author:   hoangduytran
Date:     2019-02-01 03:32:47 +0100 (Fri, 01 Feb 2019)
Log Message:
-----------
Adding some more changes for today.

Modified Paths:
--------------
    trunk/po/vi.po

Modified: trunk/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/po/vi.po	2019-01-31 17:30:05 UTC (rev 4816)
+++ trunk/po/vi.po	2019-02-01 02:32:47 UTC (rev 4817)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Blender 2.80 (sub 39) (b'6d89337257b6')\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-04-13 10:11:00+0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-31 17:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-01 02:32+0000\n"
 "Last-Translator: Hoang Duy Tran <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language-Team: London, UK <hoangduytran1960 at googlemail.com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -39800,7 +39800,7 @@
 #. :src: bpy.types.VIEW3D_MT_edit_curve_clean
 #. :src: bpy.types.VIEW3D_MT_edit_mesh_clean
 msgid "Clean Up"
-msgstr "Làm Sạch"
+msgstr "Dọn Dẹp"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_MT_gpencil_draw_delete
 msgid "GPencil Draw Delete"
@@ -41813,7 +41813,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.BevelModifier.set_wn_strength
 msgid "Set face strength of beveled faces for use in Weighted Normal modifier"
-msgstr "Đặt cường độ bề mặt của các bề mặt bo tròn, để sử dụng trong bộ điều chỉnh "
+msgstr "Đặt cường độ bề mặt của các bề mặt bo tròn, để sử dụng trong bộ điều chỉnh Pháp Tuyến Cân Trọng"
 
 #. :src: bpy.types.BevelModifier.use_clamp_overlap
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_bevel.clamp_overlap
@@ -43598,7 +43598,7 @@
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/properties_data_modifier.py:1012
 #. :src: scripts/startup/bl_ui/properties_data_modifier.py:1018
 msgid "Levels"
-msgstr "Mức Độ"
+msgstr "Mức Độ/Số Tầng"
 
 #. :src: bpy.types.MultiresModifier.levels
 msgid "Number of subdivisions to use in the viewport"
@@ -62201,129 +62201,121 @@
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.align_axis:'CAM'
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.prev_align_axis:'CAM'
-#, fuzzy
 msgid "Facing Camera"
-msgstr "Máy Quay Phim Phân Hóa"
+msgstr "Đối mặt máy quay phim"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.align_axis:'CAM_AX'
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.prev_align_axis:'CAM_AX'
 msgid "Facing the Camera's dominant axis"
-msgstr ""
+msgstr "Đối mặt trục chi phối của máy quay phim"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.align_track
 msgid "Track Camera"
-msgstr ""
+msgstr "Giám Sát Máy Quay Phim"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.align_track
 msgid "Always face the camera"
-msgstr ""
+msgstr "Luôn luôn đối mặt máy quay phim"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.compositing_nodes
-#, fuzzy
 msgid "Setup Corner Pin"
-msgstr "Đinh Góc"
+msgstr "Thiết Lập Đính Ghim Góc"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.compositing_nodes
 msgid "Build Compositor Nodes to reference this image without re-rendering"
-msgstr ""
+msgstr "Dựng các Nút Tổng Hợp để tham chiếu hình ảnh này mà không tái kết xuất"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.emit_strength
 msgid "Brightness of Emission Texture"
-msgstr ""
+msgstr "Cường Độ của Chất Liệu Phát Sáng"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.factor
-#, fuzzy
 msgid "Definition"
-msgstr "Phân Giải Lưới"
+msgstr "Định Nghĩa"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.factor
 msgid "Number of pixels per inch or Blender Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Số điểm ảnh mỗi inch hoặc mỗi Đơn Vị Blender"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.fill_mode
 msgid "How large in the camera frame is the plane"
-msgstr ""
+msgstr "Kích thước của mặt phẳng nằm trong khung hình máy quay phim"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.fill_mode:'FILL'
 msgid "Fill camera frame, spilling outside the frame"
-msgstr ""
+msgstr "Phủ kín khung hình máy quay phim, cho tràn ra bên ngoài khung hình"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.fill_mode:'FIT'
-#, fuzzy
 msgid "Fit entire image within the camera frame"
-msgstr "Phương pháp chiếu ảnh ở trong khung ảnh của camera"
+msgstr "Khít toàn bộ hình ảnh nội trong khung hình của máy quay phim"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.force_reload
-#, fuzzy
 msgid "Force Reload"
-msgstr "Lực Trường"
+msgstr "Ép Tái Nạp"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.force_reload
 msgid "Force reloading of the image if already opened elsewhere in Blender"
-msgstr ""
+msgstr "Ép tái nạp hình ảnh nếu đã mở ở chỗ khác trong Blender"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.height
 msgid "Height of the created plane"
-msgstr ""
+msgstr "Chiều cao của mặt phẳng đã tạo"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.image_sequence
-#, fuzzy
 msgid "Animate Image Sequences"
-msgstr "Dãy Ảnh Nướng"
+msgstr "Trình Tự Hình Ảnh Hoạt Họa"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.image_sequence
 msgid "Import sequentially numbered images as an animated image sequence instead of separate planes"
-msgstr ""
+msgstr "Nhập các hình ảnh sắp số theo thứ tự như một trình tự hình ảnh hoạt hình thay vì các mặt phẳng riêng biệt"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.offset
 msgid "Offset Planes"
-msgstr ""
+msgstr "Cách Phân các Mặt Phẳng"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.offset
 msgid "Offset Planes From Each Other"
-msgstr ""
+msgstr "Cách phân các mặt phẳng, cái nọ cách cái kia"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.offset_amount
-#, fuzzy
 msgid "Space between planes"
-msgstr "Khoảng cách giữa đảo"
+msgstr "Khoảng trống giữa các mặt phẳng"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.offset_axis
 msgid "How planes are oriented relative to each others' local axis"
-msgstr ""
+msgstr "Phương pháp định hướng các mặt phẳng tương đối với trục địa phương của nhau"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.offset_axis:'X+'
 msgid "Side by Side to the Left"
-msgstr ""
+msgstr "Cạnh Kề Cạnh về Bên Trái"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.offset_axis:'Y+'
 msgid "Side by Side, Downward"
-msgstr ""
+msgstr "Cạnh Kề Cạnh, Xuống Dưới"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.offset_axis:'Z+'
 msgid "Stacked Above"
-msgstr ""
+msgstr "Chồng Chất Ở Trên"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.offset_axis:'X-'
 msgid "Side by Side to the Right"
-msgstr ""
+msgstr "Cạnh Kề Cạnh về Bên Phải"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.offset_axis:'Y-'
 msgid "Side by Side, Upward"
-msgstr ""
+msgstr "Cạnh Kề Cạnh, Lên Trên"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.offset_axis:'Z-'
 msgid "Stacked Below"
-msgstr ""
+msgstr "Chồng Chất Ở Dưới"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.overwrite_material
-#, fuzzy
 msgid "Overwrite Material"
-msgstr "Lưu Chất Liệu"
+msgstr "Ghi Đè Nguyên Liệu"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.overwrite_material
 msgid "Overwrite existing Material (based on material name)"
-msgstr ""
+msgstr "Ghi đè nguyên liệu hiện tại (dựa vào tên của nguyên liệu)"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.relative
 #. :src: bpy.types.PreferencesFilePaths.use_relative_paths
@@ -62332,11 +62324,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.relative
 msgid "Use relative file paths"
-msgstr ""
+msgstr "Sử dụng các đường dẫn tập tin tương đối"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.shader
 msgid "Node shader to use"
-msgstr ""
+msgstr "Nút tô bóng sử dụng"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.shader:'DIFFUSE'
 #, fuzzy
@@ -62349,11 +62341,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.shader:'SHADELESS'
 msgid "Only visible to camera and reflections"
-msgstr ""
+msgstr "Duy nhìn thấy được qua máy quay phim và ánh phản quang"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.shader:'EMISSION'
 msgid "Emission Shader"
-msgstr ""
+msgstr "Bộ Tô Bóng Phát Xạ"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.size_mode
 #, fuzzy
@@ -62362,11 +62354,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.size_mode
 msgid "How the size of the plane is computed"
-msgstr ""
+msgstr "Phương pháp tính toán kích thước của mặt phẳng"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.size_mode:'ABSOLUTE'
 msgid "Use absolute size"
-msgstr ""
+msgstr "Dùng kích thước tuyệt đối"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.size_mode:'CAMERA'
 #, fuzzy
@@ -62375,24 +62367,23 @@
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.size_mode:'CAMERA'
 msgid "Scale to the camera frame"
-msgstr ""
+msgstr "Tỷ lệ hóa theo khung hình máy quay phim"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.size_mode:'DPI'
-#, fuzzy
 msgid "Dpi"
-msgstr "Nhân Đôi"
+msgstr "Điểm Ảnh/Inch"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.size_mode:'DPI'
 msgid "Use definition of the image as dots per inch"
-msgstr ""
+msgstr "Dùng số điểm ảnh mỗi inch làm định nghĩa cho hình ảnh"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.size_mode:'DPBU'
 msgid "Dots/BU"
-msgstr ""
+msgstr "Điểm/BU"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.size_mode:'DPBU'
 msgid "Use definition of the image as dots per Blender Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Dùng số điểm ảnh mỗi Đơn Vị Blender làm định nghĩa cho hình ảnh"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_IMAGE_OT_to_plane.use_transparency
 #, fuzzy
@@ -62558,11 +62549,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_SCENE_OT_gltf.import_pack_images
 msgid "Pack all images into .blend file"
-msgstr ""
+msgstr "Đóng gói toàn bộ các hình ảnh vào tập tin .blend"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_SCENE_OT_gltf.import_shading
 msgid "How normals are computed during import"
-msgstr ""
+msgstr "Phương pháp pháp tuyến được tính toán trong khi nhập"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_SCENE_OT_gltf.import_shading:'NORMALS'
 #, fuzzy
@@ -62581,7 +62572,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_SCENE_OT_gltf.loglevel
 msgid "Set level of log to display"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt mức hiển thị nhật ký"
 
 #. :src: bpy.types.IMPORT_SCENE_OT_gltf.loglevel:'50'
 #, fuzzy
@@ -62817,11 +62808,11 @@
 #. :src: bpy.types.MARKER_OT_camera_bind
 msgctxt "Operator"
 msgid "Bind Camera to Markers"
-msgstr "Kết Buộc Máy Quay Phim với Dấu Mốc"
+msgstr "Kết Buộc Máy Quay Phim vào Dấu Mốc"
 
 #. :src: bpy.types.MARKER_OT_camera_bind
 msgid "Bind the selected camera to a marker on the current frame"
-msgstr ""
+msgstr "Kết buộc máy quay phim đã chọn vào một dấu mốc trên khung hình hiện tại"
 
 #. :src: bpy.types.MARKER_OT_delete
 msgctxt "Operator"
@@ -63304,27 +63295,27 @@
 
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_average_normals
 msgid "Average custom normals of selected vertices"
-msgstr ""
+msgstr "Trung bình hóa các pháp tuyến tùy chỉnh của các điểm đỉnh được chọn"
 
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_average_normals.average_type
 msgid "Averaging method"
-msgstr ""
+msgstr "Phương pháp trung bình hóa"
 
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_average_normals.average_type:'CUSTOM_NORMAL'
 msgid "Take Average of vert Normals"
-msgstr ""

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list