[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4235] branches/vi/vi.po: Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Tue May 31 21:02:53 CEST 2016


Revision: 4235
          https://developer.blender.org/rBTS4235
Author:   mont29
Date:     2016-05-31 21:02:53 +0200 (Tue, 31 May 2016)
Log Message:
-----------
Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

Modified Paths:
--------------
    branches/vi/vi.po

Modified: branches/vi/vi.po
===================================================================
--- branches/vi/vi.po	2016-05-31 13:47:20 UTC (rev 4234)
+++ branches/vi/vi.po	2016-05-31 19:02:53 UTC (rev 4235)
@@ -13599,11 +13599,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.use_offset_absolute
 msgid "Absolute Offset"
-msgstr ""
+msgstr "Dịch Tuyệt Đối"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.use_offset_absolute
 msgid "Apply a fixed offset (don't scale by the radius)"
-msgstr ""
+msgstr "Áp dụng một dịch ch ̉ định (không phóng to bằng bán kính)"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.use_pressure_radius
 msgid "Use Pressure"
@@ -20294,9 +20294,8 @@
 msgstr "Bức Ảnh Sau"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.ghost_after_range
-#, fuzzy
 msgid "Maximum number of frames to show after current frame (0 = show only the next sketch, -1 = don't show any frames after current)"
-msgstr "Số lượng bức ảnh tối đa chiếu sau bứa ảnh hiện tại (0 = chỉ chiếu phác họa tiếp)"
+msgstr "Số lượng bức ảnh tối đa để chiếu sau bứa ảnh hiện tại (0 = chỉ chiếu phác họa tiếp, -1 = không chiếu bức ảnh nào sau bức ảnh hiện tại)"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.ghost_before_range
 msgid "Frames Before"
@@ -20303,9 +20302,8 @@
 msgstr "Bức Ảnh Trước"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.ghost_before_range
-#, fuzzy
 msgid "Maximum number of frames to show before current frame (0 = show only the previous sketch, -1 = don't show any frames before current)"
-msgstr "Số lượng bức ảnh chiếu trước bức ảnh hiện tại (0 = chỉ chiếu phác họa trước)"
+msgstr "Số lượng bức ảnh chiếu trước bức ảnh hiện tại (0 = chỉ chiếu phác họa trước, -1 = không chiếu bức ảnh nào trước bức ảnh hiện tại)"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.hide
 msgid "Set layer Visibility"
@@ -20377,7 +20375,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.pen_smooth_steps
 msgid "Number of times to smooth newly created strokes (smoothing strength is halved on each successive round of smoothing)"
-msgstr ""
+msgstr "Số lần cho mịn hóa nét mới sáng tạo (sức mịn hóa sẽ giảm phần nữa cho mỗi vòng tiếp tục)"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.pen_subdivision_steps
 msgid "Subdivision Steps"
@@ -20417,13 +20415,12 @@
 msgstr "Xài màu tùy chọn cho bức ảnh bóng"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.use_hq_fill
-#, fuzzy
 msgid "High Quality Fill"
-msgstr "Chất Lượng Cao"
+msgstr "Tô Đầy Chất Lượng Cao"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.use_hq_fill
 msgid "Fill strokes using high quality method to avoid glitches (slower fps during animation playback)"
-msgstr ""
+msgstr "Tô đầy nét xài phương pháp chất lượng cao để tránh lỗi lầm (tốc độ hoạt hình chậm hơn khi chiếu lại)"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.use_onion_skinning
 msgid "Ghost frames on either side of frame"
@@ -25232,7 +25229,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.Image.use_tiles
 msgid "Use of tilemode for faces (default shift-LMB to pick the tile for selected faces)"
-msgstr "Xài chế độ ô cho mặt (mặc định shift-Nút Chuột Trái để chọn ô cho mặt được lựa chọn)"
+msgstr "Xài chế độ ô cho mặt (mặc định shift-NCT để chọn ô cho mặt được lựa chọn)"
 
 #. :src: bpy.types.Image.use_view_as_render
 msgid "View as Render"
@@ -47057,7 +47054,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeColorBalance.offset_basis
 msgid "Support negative color by using this as the RGB basis"
-msgstr ""
+msgstr "Hỗ trợ màu âm bằng xài cái này làm cơ sở RGB"
 
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeColorBalance.power
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeMath.operation:'POWER'
@@ -55376,9 +55373,8 @@
 msgstr "Hòa Tan Đỉnh"
 
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_dissolve_verts
-#, fuzzy
 msgid "Delete selected control points, correcting surrounding handles"
-msgstr "Xóa các điểm điền khiển hay mẫu cong được chọn"
+msgstr "Xóa các điểm điều khiển, sửa tay cầm xung quanh"
 
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_draw
 #. :src: bpy.types.PAINTCURVE_OT_draw
@@ -57588,13 +57584,12 @@
 msgstr "Số bức ảnh bắt đầu nướng"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SHAPE_OT_mdd.use_rest_frame
-#, fuzzy
 msgid "Rest Frame"
-msgstr "Hoàn Lại Bức Ảnh"
+msgstr "Bức Ảnh Nghỉ"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SHAPE_OT_mdd.use_rest_frame
 msgid "Write the rest state at the first frame"
-msgstr ""
+msgstr "Ghi lưu trạng thái nghỉ tại bức ảnh đầu"
 
 #. :src: bpy.types.FILE_OT_autopack_toggle
 msgctxt "Operator"
@@ -58845,30 +58840,27 @@
 msgstr "Chọn nét Bút Sáp xài lựa chọn bút"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_select_first
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Select First"
-msgstr "Chọn/Thả Đầu"
+msgstr "Chọn Đầu"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_select_first
 msgid "Select first point in Grease Pencil strokes"
-msgstr ""
+msgstr "Chọn điểm đầu trong nét Bút Sáp"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_select_first.extend
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_select_last.extend
-#, fuzzy
 msgid "Extend selection instead of deselecting all other selected points"
-msgstr "Kéo dài sự lựa chọn thay thả hết trước"
+msgstr "Kéo mở rộng sự lựa chọn thay thả tất cả điểm đã chọn rồi"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_select_first.only_selected_strokes
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_select_last.only_selected_strokes
-#, fuzzy
 msgid "Selected Strokes Only"
-msgstr "Chỉ Cho Xương Được Chọn"
+msgstr "Chỉ Nét Được Chọn"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_select_first.only_selected_strokes
 msgid "Only select the first point of strokes that already have points selected"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ chọn điểm đầu của các nét đã có điểm được chọn rồi"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_select_grouped
 msgid "Select all strokes with similar characteristics"
@@ -58890,18 +58882,17 @@
 msgstr "Chọn nét Bút Sáp bằng lựa chọn dây trói"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_select_last
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Select Last"
-msgstr "Chọn Vòng"
+msgstr "Chọn Cuối"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_select_last
 msgid "Select last point in Grease Pencil strokes"
-msgstr ""
+msgstr "Chọn điểm cuối trong nét Bút Sáp"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_select_last.only_selected_strokes
 msgid "Only select the last point of strokes that already have points selected"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ chọn điểm cuối của nét đã có điểm được chọn rồi"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_select_less
 msgid "Shrink sets of selected Grease Pencil points"
@@ -69185,11 +69176,11 @@
 #. :src: bpy.types.PARTICLE_OT_unify_length
 msgctxt "Operator"
 msgid "Unify Length"
-msgstr ""
+msgstr "Cùng Độ Dài"
 
 #. :src: bpy.types.PARTICLE_OT_unify_length
 msgid "Make selected hair the same length"
-msgstr ""
+msgstr "Làm sợi tóc được chọn có cùng độ dài"
 
 #. :src: bpy.types.PARTICLE_OT_weight_set
 msgctxt "Operator"
@@ -75585,13 +75576,12 @@
 msgstr "Đặt Người Dùng Giả cho mặt hàng kèm (trừ Vật Thể và Nhóm)"
 
 #. :src: bpy.types.WM_OT_append.use_recursive
-#, fuzzy
 msgid "Localize All"
-msgstr "Đơn Vị Hóa Hết"
+msgstr "Địa Phương Hóa Hết"
 
 #. :src: bpy.types.WM_OT_append.use_recursive
 msgid "Localize all appended data, including those indirectly linked from other libraries"
-msgstr ""
+msgstr "Địa phương hóa hết dữ liệu, gồm kết nối gián tiếp từ thư viện khác"
 
 #. :src: bpy.types.WM_OT_blenderplayer_start
 msgctxt "Operator"
@@ -80325,9 +80315,8 @@
 msgstr "SSE41"
 
 #. :src: bpy.types.CyclesRenderSettings.debug_use_cuda_adaptive_compile
-#, fuzzy
 msgid "Adaptive Compile"
-msgstr "Phạm Vi Ứng Phó"
+msgstr "Biên Địch Ứng Phó"
 
 #. :src: bpy.types.CyclesRenderSettings.debug_use_opencl_debug
 msgid "Debug OpenCL"
@@ -87084,12 +87073,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.SmokeDomainSettings.cache_file_format:'OPENVDB'
 msgid "OpenVDB"
-msgstr ""
+msgstr "OpenVDB"
 
 #. :src: bpy.types.SmokeDomainSettings.cache_file_format:'OPENVDB'
-#, fuzzy
 msgid "OpenVDB file format"
-msgstr "Định dạng tệp xuất"
+msgstr "Định dạng tệp OpenVDB"
 
 #. :src: bpy.types.SmokeDomainSettings.collision_extents
 msgid "Border Collisions"
@@ -87256,11 +87244,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.SmokeDomainSettings.openvdb_cache_compress_type:'BLOSC'
 msgid "Blosc"
-msgstr ""
+msgstr "Blosc"
 
 #. :src: bpy.types.SmokeDomainSettings.openvdb_cache_compress_type:'BLOSC'
 msgid "Multithreaded compression, similar in size and quality as 'Zip'"
-msgstr ""
+msgstr "Nén đa sợi, cỡ kích và chất lượng như với 'Zip'"
 
 #. :src: bpy.types.SmokeDomainSettings.openvdb_cache_compress_type:'NONE'
 msgid "Do not use any compression"
@@ -95368,7 +95356,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.UserPreferencesView.open_left_mouse_delay
 msgid "Hold LMB Open Toolbox Delay"
-msgstr "Chậm Lại Giữ Nút Chuột Trái Mở Hộp Dụng Cụ"
+msgstr "Chậm Lại Giữ NCT Mở Hộp Dụng Cụ"
 
 #. :src: bpy.types.UserPreferencesView.open_left_mouse_delay
 msgid "Time in 1/10 seconds to hold the Left Mouse Button before opening the toolbox"
@@ -96802,9 +96790,8 @@
 msgstr "Cờ CPU:"
 
 #: scripts/addons/cycles/ui.py:1557
-#, fuzzy
 msgid "CUDA Flags:"
-msgstr "Cờ CPU:"
+msgstr "Cờ CUDA:"
 
 #: scripts/addons/cycles/ui.py:1561
 msgid "OpenCL Flags:"
@@ -96969,7 +96956,7 @@
 
 #: scripts/addons/io_scene_fbx/export_fbx.py:1912
 msgid "Object '%s' has a scale of (%.3f, %.3f, %.3f), Armature deformation will not work as expected (apply Scale to fix)"
-msgstr "Phóng to của vật thể là (%.3f, %.3f, %.3f), sự méo của Cốt sẽ không hoạt động bình thường (áp dụng Phóng To để sửa vấn đề này)"
+msgstr "Vật thể '%s' có phóng to (%.3f, %.3f, %.3f), méo hóa Cốt sẽ hoạt động bình thường (áp dụng Phóng To để sửa)"
 
 #: scripts/addons/io_scene_fbx/import_fbx.py:2233
 msgid "ASCII FBX files are not supported %r"
@@ -104493,7 +104480,7 @@
 
 #: source/blender/blenkernel/intern/packedFile.c:468
 msgid "Use existing file (instead of packed): %s"
-msgstr "Xài tệp tồn tại (thay tệp gói)"
+msgstr "Xài tếp tồn tại (thay gói): %s"
 
 #: source/blender/blenkernel/intern/packedFile.c:662
 msgid "Cannot pack absolute file: '%s'"
@@ -104752,7 +104739,7 @@
 
 #: source/blender/blenloader/intern/readfile.c:9837
 msgid "LIB: %s: '%s' is directly linked from '%s' (parent '%s'), but is a non-linkable data type"
-msgstr "THƯ VIỆN: '%s' được nối trực tiếp từ '%s' (phụ huynh '%s'), nhưng nó là kiểu dữ liệu không thể nối"
+msgstr "THƯ VIỆN: %s: '%s' được kết nối trực tiếp từ '%s' (phụ huynh '%s'), nhưng là kiểu dữ liệu không thể kết nối"
 
 #: source/blender/blenloader/intern/readfile.c:9852
 msgid "LIB: %s: '%s' missing from '%s', parent '%s'"
@@ -105026,15 +105013,15 @@
 
 #. :src: source/blender/editors/animation/anim_markers.c:714
 msgid "Marker %.2f offset %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ký hiệu %.2f dịch %s"
 
 #. :src: source/blender/editors/animation/anim_markers.c:717
 msgid "Marker %d offset %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ký hiệu %d dịch %s"
 

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list