[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4218] branches/vi/vi.po: Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u, thanks).

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Mon May 16 21:02:07 CEST 2016


Revision: 4218
     https://developer.blender.org/rBTS4218
Author:  mont29
Date:   2016-05-16 19:02:07 +0000 (Mon, 16 May 2016)
Log Message:
-----------
Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u, thanks).

Modified Paths:
--------------
  branches/vi/vi.po

Modified: branches/vi/vi.po
===================================================================
--- branches/vi/vi.po	2016-05-15 17:04:26 UTC (rev 4217)
+++ branches/vi/vi.po	2016-05-16 19:02:07 UTC (rev 4218)
@@ -13392,23 +13392,21 @@
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings
 #. :src: bpy.types.ToolSettings.curve_paint_settings
-#, fuzzy
 msgid "Curve Paint Settings"
-msgstr "Đặc Trưng Sơn Thống Nhất"
+msgstr "Đặc Trưng Sơn Cong"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.corner_angle
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_draw.corner_angle
-#, fuzzy
 msgid "Corner Angle"
-msgstr "Góc Hình Nón Nội"
+msgstr "Góc Cạnh"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.corner_angle
 msgid "Angles above this are considered corners"
-msgstr ""
+msgstr "Góc giác lớn hơn gía trị này được chấp nhận là góc cạnh"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.curve_type
 msgid "Type of curve to use for new strokes"
-msgstr ""
+msgstr "Xài lọai cong nào cho vẽ nét mới"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.curve_type:'POLY'
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_spline_type_set.type:'POLY'
@@ -13428,7 +13426,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.depth_mode
 msgid "Method of projecting depth"
-msgstr ""
+msgstr "Phương pháp cho chiếu độ sâu"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.depth_mode:'CURSOR'
 #. :src: bpy.types.ARMATURE_OT_calculate_roll.type:'CURSOR'
@@ -13482,36 +13480,34 @@
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.error_threshold
 msgid "Allow deviation for a smoother, less precise line"
-msgstr ""
+msgstr "Cho chênh lệch cho được nét mịn hơn và bất chính xác"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.radius_max
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.radius_taper_end
-#, fuzzy
 msgid "Radius Max"
-msgstr "Trị Số Bán Kính"
+msgstr "Bán Kính Tối Đa"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.radius_max
 msgid "Radius to use when the maximum pressure is applied (or when a tablet isn't used)"
-msgstr ""
+msgstr "Xài bán kính này khi áp dụng áp suất tối đa (hoặc khi không xài bàn vẽ)"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.radius_min
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.radius_taper_start
-#, fuzzy
 msgid "Radius Min"
-msgstr "Bán kính 1"
+msgstr "Bán kính Tối Thiểu"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.radius_min
 msgid "Minimum radius when the minimum pressure is applied (also the minimum when tapering)"
-msgstr ""
+msgstr "Bán kính tối thiểu khi áp dụng áp suất tối thiểu (cũng xài khi nến)"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.radius_offset
 msgid "Offset the stroke from the surface"
-msgstr ""
+msgstr "Dịch nét từ mặt"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.radius_taper_end
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.radius_taper_start
 msgid "Taper factor for the radius of each point along the curve"
-msgstr ""
+msgstr "Trị số nến bán kính của mỗi điểm trên cong"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.surface_plane
 #. :src: bpy.types.EnvironmentMap.mapping:'PLANE'
@@ -13527,25 +13523,23 @@
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.surface_plane
 msgid "Plane for projected stroke"
-msgstr ""
+msgstr "Mặt phẳng cho chiếu nét"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.surface_plane:'NORMAL_VIEW'
-#, fuzzy
 msgid "Normal/View"
-msgstr "Đơn Vị Hóa"
+msgstr "Pháp Tuyến/Màn Chiếu"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.surface_plane:'NORMAL_VIEW'
 msgid "Draw perpendicular to the surface"
-msgstr ""
+msgstr "Vẽ vuông với mặt"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.surface_plane:'NORMAL_SURFACE'
-#, fuzzy
 msgid "Normal/Surface"
-msgstr "Không Gian Pháp Tuyến"
+msgstr "Pháp Tuyến/Mật"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.surface_plane:'NORMAL_SURFACE'
 msgid "Draw aligned to the surface"
-msgstr ""
+msgstr "Vẽ canh với mặt"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.surface_plane:'VIEW'
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.billboard_align:'VIEW'
@@ -13587,32 +13581,31 @@
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.surface_plane:'VIEW'
 msgid "Draw aligned to the viewport"
-msgstr ""
+msgstr "Vẽ canh với màn chiếu"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.use_corners_detect
 msgid "Detect Corners"
-msgstr ""
+msgstr "Kiếm Góc Cạnh"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.use_corners_detect
 msgid "Detect corners and use non-aligned handles"
-msgstr ""
+msgstr "Kiếm góc cạnh và xài tay cầm khônh canh"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.use_pressure_radius
-#, fuzzy
 msgid "Use Pressure"
-msgstr "Áp Suất Cỡ Kích"
+msgstr "Xài Áp Suất"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.use_pressure_radius
 msgid "Map tablet pressure to curve radius"
-msgstr ""
+msgstr "Án xạ áp suất bàn vẽ đến bán kính cong"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.use_stroke_endpoints
 msgid "Only First"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ Đầu"
 
 #. :src: bpy.types.CurvePaintSettings.use_stroke_endpoints
 msgid "Use the start of the stroke for the depth"
-msgstr ""
+msgstr "Xài điểm đầu của nét cho độ sâu"
 
 #. :src: bpy.types.Depsgraph
 #. :src: bpy.types.Scene.depsgraph
@@ -51363,9 +51356,8 @@
 msgstr "Thêm Dắt"
 
 #. :src: bpy.types.ANIM_OT_driver_button_add
-#, fuzzy
 msgid "Add driver(s) for the property(s) represented by the highlighted button"
-msgstr "Thêm dắt cho các đặc trưng kết nối và biểu diễn bằng nút tô sáng"
+msgstr "Thêm dắt cho các đặc trưng kết nối được biểu diễn bằng nút tô sáng"
 
 #. :src: bpy.types.ANIM_OT_driver_button_add.mapping_type
 #. :src: bpy.types.UI_OT_eyedropper_driver.mapping_type
@@ -55321,11 +55313,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_draw
 msgid "Draw a freehand spline"
-msgstr ""
+msgstr "Vẽ mẫu cong tự do"
 
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_draw.error_threshold
 msgid "Error distance threshold (in object units)"
-msgstr ""
+msgstr "Giới hạn khoảng cách lỗi lầm (đơn vị vật thể) "
 
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_draw.stroke
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_brush_paint.stroke
@@ -58891,36 +58883,32 @@
 msgstr "Tương tác đặt số bức ảnh hiện tại và con trỏ giá trị"
 
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_driver_variables_copy
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Copy Driver Variables"
-msgstr "Biến Dắt"
+msgstr "Chép Biến Dắt"
 
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_driver_variables_copy
-#, fuzzy
 msgid "Copy the driver variables of the active F-Curve"
-msgstr "Chép các Cụ Sửa Đổi-F của Cong-F kích động"
+msgstr "Chép các biến dắt của Cong-F kích động"
 
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_driver_variables_paste
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Paste Driver Variables"
-msgstr "Biến Dắt"
+msgstr "Dán Biến Dắt"
 
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_driver_variables_paste
 msgid "Add copied driver variables to the active driver"
-msgstr ""
+msgstr "Kèm biến dắt đã chép vào dắt kích động"
 
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_driver_variables_paste.replace
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_fmodifier_paste.replace
 #. :src: bpy.types.NLA_OT_fmodifier_paste.replace
-#, fuzzy
 msgid "Replace Existing"
-msgstr "Thay Thế Tồn Tại..."
+msgstr "Thay Thế Tồn Tại"
 
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_driver_variables_paste.replace
 msgid "Replace existing driver variables, instead of just appending to the end of the existing list"
-msgstr ""
+msgstr "Thay thế cho biến dắt đang tồn tại, thay chỉ kèm vào đuôi của danh sách biến"
 
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_easing_type
 msgctxt "Operator"
@@ -58946,9 +58934,8 @@
 msgstr "Thêm Cụ Sửa Đổi Cong-F"
 
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_fmodifier_add
-#, fuzzy
 msgid "Add F-Modifier to the active/selected F-Curves"
-msgstr "Thêm Cụ Sửa Đổi-F cho các Cong-F đã chọn "
+msgstr "Thêm Cụ Sửa Đổi-F cho các Cong-F kích động/đã chọn "
 
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_fmodifier_add.only_active
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_fmodifier_paste.only_active
@@ -58982,14 +58969,13 @@
 msgstr "Thêm Cụ Sửa Dổi-F đã chép cho Cong-F đã chọn"
 
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_fmodifier_paste.only_active
-#, fuzzy
 msgid "Only paste F-Modifiers on active F-Curve"
-msgstr "Chỉ thêm Cụ Sửa Đổi-F cho Cong-F kích động"
+msgstr "Chỉ dán Cụ Sửa Đổi-F cho Cong-F kích động"
 
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_fmodifier_paste.replace
 #. :src: bpy.types.NLA_OT_fmodifier_paste.replace
 msgid "Replace existing F-Modifiers, instead of just appending to the end of the existing list"
-msgstr ""
+msgstr "Thay thế cho Cụ Sửa Dổi-F, thay chỉ kèm vào duôi của danh sách biến"
 
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_frame_jump
 msgid "Place the cursor on the midpoint of selected keyframes"
@@ -64241,9 +64227,8 @@
 msgstr "Thêm Cụ Sửa Đổi F"
 
 #. :src: bpy.types.NLA_OT_fmodifier_add
-#, fuzzy
 msgid "Add F-Modifier to the active/selected NLA-Strips"
-msgstr "Thêm Cụ Sửa Đổi F chép vào Đoạn NLA được chọn"
+msgstr "Thêm Cụ Sửa Đổi F vào Đoạn NLA kích động/được chọn"
 
 #. :src: bpy.types.NLA_OT_fmodifier_add.only_active
 msgid "Only add a F-Modifier of the specified type to the active strip"
@@ -64259,7 +64244,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.NLA_OT_fmodifier_paste.only_active
 msgid "Only paste F-Modifiers on active strip"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ dán Cụ Sửa Dổi-F trên dãy kích động"
 
 #. :src: bpy.types.NLA_OT_make_single_user
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_make_single_user
@@ -73288,7 +73273,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.UI_OT_copy_to_selected_button.all
 msgid "Copy to selected all elements of the array"
-msgstr ""
+msgstr "Chép đến tất cả phần tử của mảng"
 
 #. :src: bpy.types.UI_OT_drop_color
 msgctxt "Operator"
@@ -75352,7 +75337,6 @@
 msgstr "Phóng màn máy quay phim đến 1:1 với cỡ kích ảnh kết xuật"
 
 #. :src: bpy.types.WM_OT_addon_disable
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Disable Add-on"
 msgstr "Tắt Đồ Kèm"
@@ -75366,7 +75350,6 @@
 msgstr "Tên mô khối của đồ kèm để tắt"
 
 #. :src: bpy.types.WM_OT_addon_enable
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Enable Add-on"
 msgstr "Bật Đồ Kèm"
@@ -75397,9 +75380,8 @@
 msgstr "Cài đạt một đồ kèm"
 
 #. :src: bpy.types.WM_OT_addon_install.overwrite
-#, fuzzy
 msgid "Remove existing add-ons with the same ID"
-msgstr "Xóa đồ kèm tồn tại có cùng ID (tên)"
+msgstr "Xóa đồ kèm tồn tại cùng ID (tên)"
 
 #. :src: bpy.types.WM_OT_addon_install.target
 msgid "Target Path"
@@ -75420,7 +75402,6 @@
 msgstr "Tìm trong thư mục đồ kèm cho mô khối mới"
 
 #. :src: bpy.types.WM_OT_addon_remove
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Remove Add-on"
 msgstr "Xóa Đồ Kèm"
@@ -78210,7 +78191,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.VIEW3D_PT_tools_curveedit_options_stroke
 msgid "Curve Stroke"
-msgstr ""
+msgstr "Nét Cong"
 
 #. :src: bpy.types.VIEW3D_PT_tools_latticeedit
 msgid "Lattice Tools"
@@ -79999,7 +79980,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.CyclesMeshSettings.dicing_rate
 msgid "Multiplier for scene dicing rate"
-msgstr ""
+msgstr "Trị số nhân cho tốc độ chẻ cảnh"
 
 #. :src: bpy.types.CyclesMeshSettings.displacement_method
 msgid "Displacement Method"

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list