[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4286] branches/vi/vi.po: Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Mon Jul 18 19:06:20 CEST 2016


Revision: 4286
          https://developer.blender.org/rBTS4286
Author:   mont29
Date:     2016-07-18 19:06:20 +0200 (Mon, 18 Jul 2016)
Log Message:
-----------
Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

Modified Paths:
--------------
    branches/vi/vi.po

Modified: branches/vi/vi.po
===================================================================
--- branches/vi/vi.po	2016-07-18 17:05:19 UTC (rev 4285)
+++ branches/vi/vi.po	2016-07-18 17:06:20 UTC (rev 4286)
@@ -1197,7 +1197,7 @@
 #: scripts/startup/bl_ui/space_view3d.py:188
 #: scripts/startup/bl_ui/space_view3d_toolbar.py:1672
 msgid "Add"
-msgstr "Thêm"
+msgstr "Cộng"
 
 #. :src: bpy.types.ActionActuator.frame_blend_in
 msgid "Blendin"
@@ -16303,13 +16303,12 @@
 msgstr "Xài màu của trục cho biến hóa và đặc trưng màu, còn cầu vòng tự động cho các cong khác"
 
 #. :src: bpy.types.FCurve.color_mode:'AUTO_YRGB'
-#, fuzzy
 msgid "Auto WXYZ to YRGB"
-msgstr "Tự động XYZ đến RGB"
+msgstr "Tự động WXYZ sang YRGB"
 
 #. :src: bpy.types.FCurve.color_mode:'AUTO_YRGB'
 msgid "Use axis colors for XYZ parts of transform, and yellow for the 'W' channel"
-msgstr ""
+msgstr "Xài màu trục cho thành phần XYZ của biến hóa, và màu vàng cho kênh 'W'"
 
 #. :src: bpy.types.FCurve.color_mode:'CUSTOM'
 #. :src: bpy.types.KeyConfig.is_user_defined
@@ -23898,12 +23897,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.TextCurve.align_x
 msgid "Text Horizontal Align"
-msgstr ""
+msgstr "Canh Lề Ngang Văn Bản"
 
 #. :src: bpy.types.TextCurve.align_x
-#, fuzzy
 msgid "Text horizontal align from the object center"
-msgstr "Canh văn bản từ trung tâm vật thể"
+msgstr "Canh ngang văn bản từ tâm vật thể"
 
 #. :src: bpy.types.TextCurve.align_x:'LEFT'
 msgid "Align text to the left"
@@ -23935,36 +23933,31 @@
 
 #. :src: bpy.types.TextCurve.align_y
 msgid "Text Vertical Align"
-msgstr ""
+msgstr "Canh Lề Văn Bản Dọc"
 
 #. :src: bpy.types.TextCurve.align_y
-#, fuzzy
 msgid "Text vertical align from the object center"
-msgstr "Canh văn bản từ trung tâm vật thể"
+msgstr "Canh văn bản dọc từ tâm vật thể"
 
 #. :src: bpy.types.TextCurve.align_y:'TOP_BASELINE'
-#, fuzzy
 msgid "Top Base-Line"
-msgstr "Hàng Trên Cùng"
+msgstr "Trên Đường Cơ Sở"
 
 #. :src: bpy.types.TextCurve.align_y:'TOP_BASELINE'
 msgid "Align to top but use the base-line of the text"
-msgstr ""
+msgstr "Canh lề bên nhưng xài đường cơ sở của văn bản"
 
 #. :src: bpy.types.TextCurve.align_y:'TOP'
-#, fuzzy
 msgid "Align text to the top"
-msgstr "Canh lề bên trái"
+msgstr "Canh lề bên tren"
 
 #. :src: bpy.types.TextCurve.align_y:'CENTER'
-#, fuzzy
 msgid "Align text to the middle"
-msgstr "Canh lề bên trái"
+msgstr "Canh lề giữa tâm"
 
 #. :src: bpy.types.TextCurve.align_y:'BOTTOM'
-#, fuzzy
 msgid "Align text to the bottom"
-msgstr "Canh lề bên trái"
+msgstr "Canh lề bên dưới"
 
 #. :src: bpy.types.TextCurve.body
 msgid "Body Text"
@@ -30077,9 +30070,8 @@
 msgstr "Chổ để phát hạt"
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.factor_random
-#, fuzzy
 msgid "Give the starting velocity a random variation"
-msgstr "Cho hạt tốc độ bắt đầu ngẫu nhiên"
+msgstr "Cho tốc độ bắt đầu một chênh lệch ngẫu nhiên"
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.fluid
 #. :src: bpy.types.SPHFluidSettings
@@ -30318,7 +30310,6 @@
 msgstr "Giả"
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.normal_factor
-#, fuzzy
 msgid "Let the surface normal give the particle a starting velocity"
 msgstr "Cho pháp tuyến mặt đặt tốc độ bắt đầu của hạt"
 
@@ -30327,19 +30318,16 @@
 msgstr "Sắp Hàng Với Vật Thể"
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.object_align_factor
-#, fuzzy
 msgid "Let the emitter object orientation give the particle a starting velocity"
-msgstr "Cho định hướng của vật thể phát hạt đặt hạt tốc độ bắt đầu"
+msgstr "Cho định hướng của vật thể phát hạt đặt tốc độ bắt đầu"
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.object_factor
-#, fuzzy
 msgid "Let the object give the particle a starting velocity"
 msgstr "Cho vật thể đặt tốc độ bắt đầu của hạt"
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.particle_factor
-#, fuzzy
 msgid "Let the target particle give the particle a starting velocity"
-msgstr "Cho mục tiêu của hạt đặt tốc độ của hạt"
+msgstr "Cho hạt mục tiêu đặt tốc độ của hạt"
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.particle_size
 msgid "The size of the particles"
@@ -30419,9 +30407,8 @@
 msgstr "Phản Ứng"
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.reactor_factor
-#, fuzzy
 msgid "Let the vector away from the target particle's location give the particle a starting velocity"
-msgstr "Xài vectơ hướng xa từ vị trí hạt mục tiêu để tính tốc độ bắt đầu cho hạt"
+msgstr "Xài vectơ chỉ hướng xa từ vị trí hạt mục tiêu đặt tốc độ bắt đầu cho hạt"
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.regrow_hair
 msgid "Regrow"
@@ -30631,7 +30618,6 @@
 msgstr "Bức ảnh phủ để giúp làm mô phỏng ổn định hơn và mịn hơn (dt = bước ảnh / (bức ảnh phủ + 1))"
 
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.tangent_factor
-#, fuzzy
 msgid "Let the surface tangent give the particle a starting velocity"
 msgstr "Cho tiếp tuyến mặt đặt tốc độ bắt đầu của hạt"
 
@@ -43299,7 +43285,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.HookModifier.matrix_inverse
 msgid "Reverse the transformation between this object and its target"
-msgstr ""
+msgstr "Đảo nhgích biến hóa giữa vật thể này và mục tiêu của nó"
 
 #. :src: bpy.types.HookModifier.object
 msgid "Parent Object for hook, also recalculates and clears offset"
@@ -49033,7 +49019,7 @@
 #. :src: bpy.types.ShaderNodeBsdfGlass.distribution:'MULTI_GGX'
 #. :src: bpy.types.ShaderNodeBsdfGlossy.distribution:'MULTI_GGX'
 msgid "Multiscatter GGX"
-msgstr ""
+msgstr "GGX Đa Khuếch Xạ"
 
 #. :src: bpy.types.ShaderNodeBsdfAnisotropic.distribution:'ASHIKHMIN_SHIRLEY'
 #. :src: bpy.types.ShaderNodeBsdfGlossy.distribution:'ASHIKHMIN_SHIRLEY'
@@ -58799,19 +58785,17 @@
 msgstr "Xóa Bức Ảnh Kích Động"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_active_frame_delete
-#, fuzzy
 msgid "Delete the active frame for the active Grease Pencil Layer"
-msgstr "Xóa bức ảnh kích động cho cục dữ diệu Bút Sáp kích động"
+msgstr "Xóa bức ảnh kích động của Lớp Bút Sáp kích động"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_active_frames_delete_all
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Delete All Active Frames"
-msgstr "Xóa Bức Ảnh Kích Động"
+msgstr "Xóa Hết Bức Ảnh Kích Động"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_active_frames_delete_all
 msgid "Delete the active frame(s) of all editable Grease Pencil layers"
-msgstr ""
+msgstr "Xóa bức ảnh kích động của hết lớp Bút Sáp có thể soạn thảo"
 
 #. :src: bpy.types.GPENCIL_OT_brush_paint
 msgctxt "Operator"
@@ -66946,7 +66930,6 @@
 
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_parent_clear.type:'CLEAR'
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_parent_clear.type:'CLEAR'
-#, fuzzy
 msgid "Completely clear the parenting relationship, including involved modifiers if any"
 msgstr "Hoàn toàn xóa quan hệ phụ huynh, gồm các cụ sửa đổi liên quan nếu có"
 
@@ -68347,25 +68330,24 @@
 msgstr "Nối Vật Thề Nhóm Với Cảnh"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_group_operation.type:'DELETE'
-#, fuzzy
 msgid "Delete Group"
-msgstr "Chọn Nhóm"
+msgstr "Xóa Nhóm"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_group_operation.type:'DELETE'
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_id_operation.type:'DELETE'
 msgid "WARNING: no undo"
-msgstr ""
+msgstr "CẢNH BÁO: không thể hủy bước này"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_group_operation.type:'REMAP'
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_id_operation.type:'REMAP'
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_object_operation.type:'REMAP'
 msgid "Remap Users"
-msgstr ""
+msgstr "Ánh Xạ Lại Người Dùng"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_group_operation.type:'REMAP'
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_id_operation.type:'REMAP'
 msgid "Make all users of selected datablocks to use instead current (clicked) one"
-msgstr ""
+msgstr "Làm cho hết người dùng các cục dữ liệu được chọn xài cục dữ liệu hiện tại (được bấm)"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_group_operation.type:'INSTANCE'
 msgid "Instance Groups in Scene"
@@ -68393,15 +68375,13 @@
 msgstr "Đổi Tên"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_id_delete
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Delete Datablock"
-msgstr "Cục dữ liệu bảng"
+msgstr "Xoá Cục Dữ Liệu"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_id_delete
-#, fuzzy
 msgid "Delete the ID under cursor"
-msgstr "Chọn giao điểm ở dưới con trỏ"
+msgstr "Xoá ID ở dưới con trỏ"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_id_operation
 msgctxt "Operator"
@@ -68433,26 +68413,25 @@
 msgstr "Xóa Người Dùng Giá Bộ"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_id_remap
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Outliner ID data Remap"
-msgstr "Mục Lục - Thao Tác dữ liệu ID"
+msgstr "Mục Lục - Ánh Xạ dữ liệu ID"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_id_remap.new_id
 msgid "New ID"
-msgstr ""
+msgstr "ID Mới"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_id_remap.new_id
 msgid "New ID to remap all selected IDs' users to"
-msgstr ""
+msgstr "Ánh xạ hết ID người dùng được chọn đến ID mới này"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_id_remap.old_id
 msgid "Old ID"
-msgstr ""
+msgstr "ID Cũ"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_id_remap.old_id
 msgid "Old ID to replace"
-msgstr ""
+msgstr "ID cũ để thay thế"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_item_activate
 msgctxt "Operator"
@@ -68525,18 +68504,16 @@
 msgstr "Thao Tác Thư Viện"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_lib_operation.type:'DELETE'
-#, fuzzy
 msgid "Delete this library and all its item from Blender - WARNING: no undo"
-msgstr "Xóa thư viện này và tất cả mặt hàng từ Blender (cần lưu/đọc lại)"
+msgstr "Xóa thư viện này và tất cả mặt hàng từ Blender - CẢNH BÁO: không thể hủy bước"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_lib_operation.type:'RELOCATE'
-#, fuzzy
 msgid "Relocate"
-msgstr "Tương Đối"
+msgstr "Di Chuyển"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_lib_operation.type:'RELOCATE'
 msgid "Select a new path for this library, and reload all its data"
-msgstr ""
+msgstr "Chọn đường dẫn mới cho thư viện này và đọc lại hết dữ liệu của nó"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_lib_operation.type:'RELOAD'
 #. :src: bpy.types.TEXT_OT_resolve_conflict.resolution:'RELOAD'
@@ -68545,18 +68522,17 @@
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_lib_operation.type:'RELOAD'
 msgid "Reload all data from this library"
-msgstr ""
+msgstr "Đọc lại hết dữ liệu từ thư viện này"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_lib_relocate
 #. :src: bpy.types.WM_OT_lib_relocate
-#, fuzzy
 msgctxt "Operator"
 msgid "Relocate Library"
-msgstr "Xóa Thư Viện"
+msgstr "Di Chuyển Thư Viện"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_lib_relocate
 msgid "Relocate the library under cursor"
-msgstr ""
+msgstr "Di chuyển thư viện ở dưới con trỏ"
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_material_drop
 msgctxt "Operator"
@@ -68607,7 +68583,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.OUTLINER_OT_object_operation.type:'REMAP'
 msgid "Make all users of selected datablocks to use instead a new chosen one"
-msgstr ""
+msgstr "Bắt hết đối tượng đang xài một cục dữ liệu mới thay thế các cục được chọn"
 

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list