[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4098] branches/vi/vi.po: Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Mon Feb 22 21:09:41 CET 2016


Revision: 4098
          https://developer.blender.org/rBTS4098
Author:   mont29
Date:     2016-02-22 20:09:40 +0000 (Mon, 22 Feb 2016)
Log Message:
-----------
Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u).

Modified Paths:
--------------
    branches/vi/vi.po

Modified: branches/vi/vi.po
===================================================================
--- branches/vi/vi.po	2016-02-22 11:57:48 UTC (rev 4097)
+++ branches/vi/vi.po	2016-02-22 20:09:40 UTC (rev 4098)
@@ -8980,19 +8980,19 @@
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.shrink_max
 msgid "Shrink Factor Max"
-msgstr "Trị Số Cực Đại Rút Nhỏ"
+msgstr "Trị Số Cực Đại Thu Nhỏ"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.shrink_max
 msgid "Max amount to shrink cloth by"
-msgstr "Lượng cực đại cho rút nhỏ dãi"
+msgstr "Lượng cực đại cho thu nhỏ dãi"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.shrink_min
 msgid "Shrink Factor Min"
-msgstr "Trị Số Cực Tiểu Rút Nhỏ"
+msgstr "Trị Số Cực Thu Rút Nhỏ"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.shrink_min
 msgid "Min amount to shrink cloth by"
-msgstr "Lượng cực tiểu cho rút nhỏ dãi"
+msgstr "Lượng cực tiểu cho thu nhỏ dãi"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.spring_damping
 msgid "Spring Damping"
@@ -9069,11 +9069,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.vertex_group_shrink
 msgid "Shrink Vertex Group"
-msgstr "Nhóm Đỉnh Rút Nhỏ"
+msgstr "Nhóm Đỉnh Thu Nhỏ"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.vertex_group_shrink
 msgid "Vertex Group for shrinking cloth"
-msgstr "Nhóm Đỉnh cho rút nhỏ dãi"
+msgstr "Nhóm Đỉnh cho thu nhỏ dãi"
 
 #. :src: bpy.types.ClothSettings.vertex_group_structural_stiffness
 msgid "Structural Stiffness Vertex Group"
@@ -10890,7 +10890,7 @@
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_constraint_add.type:'SHRINKWRAP'
 #. :src: bpy.types.POSE_OT_constraint_add_with_targets.type:'SHRINKWRAP'
 msgid "Shrinkwrap"
-msgstr "Gói Rút Xiết"
+msgstr "Gói Thu Xiết"
 
 #. :src: bpy.types.Constraint.type:'SHRINKWRAP'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_constraint_add.type:'SHRINKWRAP'
@@ -12413,11 +12413,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapConstraint
 msgid "Shrinkwrap Constraint"
-msgstr "Ràng Buộc Gói Rút Xiết"
+msgstr "Ràng Buộc Gói Thu Xiết"
 
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapConstraint
 msgid "Create constraint-based shrinkwrap relationship"
-msgstr "Tạo quan hệ gói rút xiết cơ sở ràng buộc"
+msgstr "Tạo quan hệ gói thu xiết cơ sở ràng buộc"
 
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapConstraint.distance
 msgid "Distance to Target"
@@ -12450,11 +12450,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapConstraint.shrinkwrap_type
 msgid "Shrinkwrap Type"
-msgstr "Loại Gói Rút Xiết"
+msgstr "Loại Gói Thu Xiết"
 
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapConstraint.shrinkwrap_type
 msgid "Select type of shrinkwrap algorithm for target position"
-msgstr "Chọn lọai giải thuật gói rút xiết cho vị trí mục tiêu"
+msgstr "Chọn lọai giải thuật gói thu xiết cho vị trí mục tiêu"
 
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapConstraint.shrinkwrap_type:'NEAREST_SURFACE'
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapModifier.wrap_method:'NEAREST_SURFACEPOINT'
@@ -12463,7 +12463,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapConstraint.shrinkwrap_type:'NEAREST_SURFACE'
 msgid "Shrink the location to the nearest target surface"
-msgstr "Rút nhỏ vị trí đến mặt mục tiêu gần nhất"
+msgstr "Thu nhỏ vị trí đến mặt mục tiêu gần nhất"
 
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapConstraint.shrinkwrap_type:'PROJECT'
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintBrushSettings.use_proximity_project
@@ -12474,7 +12474,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapConstraint.shrinkwrap_type:'PROJECT'
 msgid "Shrink the location to the nearest target surface along a given axis"
-msgstr "Rút nhỏ vị trí đến mặt mục tiêu gần nhất theo trục xác định"
+msgstr "Thu nhỏ vị trí đến mặt mục tiêu gần nhất theo trục xác định"
 
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapConstraint.shrinkwrap_type:'NEAREST_VERTEX'
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapModifier.wrap_method:'NEAREST_VERTEX'
@@ -12483,7 +12483,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapConstraint.shrinkwrap_type:'NEAREST_VERTEX'
 msgid "Shrink the location to the nearest target vertex"
-msgstr "Rút nhỏ vị trí đến đỉnh mục tiêu gần nhất"
+msgstr "Thu nhỏ vị trí đến đỉnh mục tiêu gần nhất"
 
 #. :src: bpy.types.SplineIKConstraint
 msgid "Spline IK Constraint"
@@ -14903,7 +14903,7 @@
 #. :src: bpy.types.ParticleBrush.length_mode:'SHRINK'
 #: source/blender/editors/space_node/drawnode.c:542
 msgid "Shrink"
-msgstr "Rút Nhỏ"
+msgstr "Thu Nhỏ"
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.frame_end
 msgid "Simulation end frame"
@@ -15078,11 +15078,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.shrink_speed
 msgid "Shrink Speed"
-msgstr "Tốc Độ Rút Nhỏ"
+msgstr "Tốc Độ Thu Nhỏ"
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.shrink_speed
 msgid "How fast shrink effect moves on the canvas surface"
-msgstr "Tốc độ hiệu ứng rút nhỏ được di chuyển trên mặt dãi"
+msgstr "Tốc độ hiệu ứng thu nhỏ được di chuyển trên mặt dãi"
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.spread_speed
 msgid "Spread Speed"
@@ -15221,11 +15221,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.use_shrink
 msgid "Use Shrink"
-msgstr "Xài Rút Nhỏ"
+msgstr "Xài Thu Nhỏ"
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.use_shrink
 msgid "Process shrink effect (shrink paint areas)"
-msgstr "Quá trình hiệu ứng rút nhỏ (rút nhỏ vùng nước sơn)"
+msgstr "Quá trình hiệu ứng thu nhỏ (rút nhỏ vùng nước sơn)"
 
 #. :src: bpy.types.DynamicPaintSurface.use_spread
 msgid "Use Spread"
@@ -43679,11 +43679,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapModifier
 msgid "Shrinkwrap Modifier"
-msgstr "Cụ Sửa Đối Gói Rút Xiết"
+msgstr "Cụ Sửa Đối Gói Thu Xiết"
 
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapModifier
 msgid "Shrink wrapping modifier to shrink wrap and object to a target"
-msgstr "Cụ sửa đổi cho rút xiết vật thể đến mục tiêu"
+msgstr "Cụ sửa đổi cho thu xiết vật thể đến mục tiêu"
 
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapModifier.auxiliary_target
 msgid "Auxiliary Target"
@@ -43691,7 +43691,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapModifier.auxiliary_target
 msgid "Additional mesh target to shrink to"
-msgstr "Rút xiết với mục tiêu phụ nào"
+msgstr "Thu xiết đến mạng lưới mục tiêu phụ nào"
 
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapModifier.cull_face
 msgid "Face Cull"
@@ -43731,7 +43731,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapModifier.target
 msgid "Mesh target to shrink to"
-msgstr "Rút xiết với mục tiêu lưới nào"
+msgstr "Thu xiết đến máng lưới mục tiêu nào"
 
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapModifier.use_keep_above_surface
 msgid "Keep Above Surface"
@@ -43753,15 +43753,15 @@
 
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapModifier.wrap_method:'NEAREST_SURFACEPOINT'
 msgid "Shrink the mesh to the nearest target surface"
-msgstr "Rút lưới đến mặt mục tiêu gần nhất"
+msgstr "Thu nhỏ lưới đến mặt mục tiêu gần nhất"
 
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapModifier.wrap_method:'PROJECT'
 msgid "Shrink the mesh to the nearest target surface along a given axis"
-msgstr "Rút lưới đến mục tiêu mặt gần nhất theo hướng trục xác định"
+msgstr "Thu nhỏ lưới đến mục tiêu mặt gần nhất theo hướng trục xác định"
 
 #. :src: bpy.types.ShrinkwrapModifier.wrap_method:'NEAREST_VERTEX'
 msgid "Shrink the mesh to the nearest target vertex"
-msgstr "Rút lưới đến đỉnh gần nhất"
+msgstr "Thu nhỏ lưới đến đỉnh gần nhất"
 
 #. :src: bpy.types.SimpleDeformModifier
 msgid "SimpleDeform Modifier"
@@ -47312,7 +47312,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeDilateErode.distance
 msgid "Distance to grow/shrink (number of iterations)"
-msgstr "Khoảng cách cho to lên/rút nhỏ (số lượng lặp vòng)"
+msgstr "Khoảng cách cho to lớn/thu nhỏ (số lượng lặp vòng)"
 
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeDilateErode.edge
 msgid "Edge to inset"
@@ -47320,7 +47320,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeDilateErode.mode
 msgid "Growing/shrinking mode"
-msgstr "Chế độ to lên/rút nhỏ"
+msgstr "Chế độ to lớn/thu nhỏ"
 
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeDilateErode.mode:'STEP'
 #. :src: bpy.types.IMPORT_SHAPE_OT_mdd.frame_step
@@ -47685,7 +47685,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeKeying.feather_distance
 msgid "Distance to grow/shrink the feather"
-msgstr "Khoảng cách cho nở ra/rút gọn phe phẩy"
+msgstr "Khoảng cách cho nở ra/thu nhỏ phe phẩy"
 
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeKeying.feather_falloff
 msgctxt "Curve"
@@ -48328,7 +48328,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.NodeFrame.shrink
 msgid "Shrink the frame to minimal bounding box"
-msgstr "Rút nhỏ bức ảnh đến hợp quanh cực tiểu"
+msgstr "Thu nhỏ bức ảnh đến hợp quanh cực tiểu"
 
 #. :src: bpy.types.NodeGroupInput
 msgid "Group Input"
@@ -55045,7 +55045,7 @@
 #. :src: bpy.types.SEQUENCER_OT_duplicate.mode:'SHRINKFATTEN'
 #. :src: bpy.types.TRANSFORM_OT_transform.mode:'SHRINKFATTEN'
 msgid "Shrinkfatten"
-msgstr "RútNhỏ/PhìnhMập"
+msgstr "ThuNhỏ/PhìnhMập"
 
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_extrude.mode:'TRACKBALL'
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_duplicate.mode:'TRACKBALL'
@@ -55101,7 +55101,7 @@
 #. :src: bpy.types.SEQUENCER_OT_duplicate.mode:'CURVE_SHRINKFATTEN'
 #. :src: bpy.types.TRANSFORM_OT_transform.mode:'CURVE_SHRINKFATTEN'
 msgid "Curve_Shrinkfatten"
-msgstr "RútNhỏ/PhìnhMập_Cong"
+msgstr "ThuNhỏ/PhìnhMập_Cong"
 
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_extrude.mode:'MASK_SHRINKFATTEN'
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_duplicate.mode:'MASK_SHRINKFATTEN'
@@ -55110,7 +55110,7 @@
 #. :src: bpy.types.SEQUENCER_OT_duplicate.mode:'MASK_SHRINKFATTEN'
 #. :src: bpy.types.TRANSFORM_OT_transform.mode:'MASK_SHRINKFATTEN'
 msgid "Mask_Shrinkfatten"
-msgstr "RútNhỏ/PhìnhMập_MặtNạ"
+msgstr "ThuNhỏ/PhìnhMập_MặtNạ"
 
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_extrude.mode:'GPENCIL_SHRINKFATTEN'
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_duplicate.mode:'GPENCIL_SHRINKFATTEN'
@@ -55119,7 +55119,7 @@
 #. :src: bpy.types.SEQUENCER_OT_duplicate.mode:'GPENCIL_SHRINKFATTEN'
 #. :src: bpy.types.TRANSFORM_OT_transform.mode:'GPENCIL_SHRINKFATTEN'
 msgid "GPencil_Shrinkfatten"
-msgstr "RútNhỏ/PhìnhMập_BútSáp"
+msgstr "ThuNhỏ/PhìnhMập_BútSáp"
 
 #. :src: bpy.types.CURVE_OT_extrude.mode:'BONE_ROLL'
 #. :src: bpy.types.GRAPH_OT_duplicate.mode:'BONE_ROLL'
@@ -56541,11 +56541,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_fbx.armature_nodetype
 msgid "Armature FBXNode Type"
-msgstr ""
+msgstr "Cốt Loại FBXNode"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_fbx.armature_nodetype
 msgid "FBX type of node (object) used to represent Blender's armatures (use Null one unless you experience issues with other app, other choices may no import back perfectly in Blender...)"
-msgstr ""
+msgstr "Giao điểm loại FBX (vật thể) xài cho biểu diễn cốt của Blender (xài Null trừ khi có vấn đề với ứng dụng khác, sự lựa chọn khác có thể không nhập lại vàl Blender hoàn toàn…)"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_fbx.armature_nodetype:'NULL'
 #: source/blender/editors/interface/interface_templates.c:1097
@@ -56554,19 +56554,19 @@
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_SCENE_OT_fbx.armature_nodetype:'NULL'
 msgid "'Null' FBX node, similar to Blender's Empty (default)"
-msgstr ""

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list