[Bf-translations-svn] SVN commit: /data/svn/repos/bf-translations [4084] branches/vi/vi.po: Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u, thanks).

bf-translations at blender.org bf-translations at blender.org
Mon Feb 15 19:56:44 CET 2016


Revision: 4084
          https://developer.blender.org/rBTS4084
Author:   mont29
Date:     2016-02-15 18:56:44 +0000 (Mon, 15 Feb 2016)
Log Message:
-----------
Updated Vietnamese translations (from H? Ch?u, thanks).

Modified Paths:
--------------
    branches/vi/vi.po

Modified: branches/vi/vi.po
===================================================================
--- branches/vi/vi.po	2016-02-11 03:28:50 UTC (rev 4083)
+++ branches/vi/vi.po	2016-02-15 18:56:44 UTC (rev 4084)
@@ -6501,13 +6501,12 @@
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.pass_filter
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.pass_filter
-#, fuzzy
 msgid "Pass Filter"
-msgstr "Dán Tệp"
+msgstr "Bộ Lọc Vòng"
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.pass_filter
 msgid "Passes to include in the active baking pass"
-msgstr ""
+msgstr "Gồm vòng nào trong vòng nướng kích động"
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.pass_filter:'EMIT'
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.use_pass_emit
@@ -6873,40 +6872,39 @@
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.use_pass_ambient_occlusion
 msgid "Add ambient occlusion contribution"
-msgstr ""
+msgstr "Góp thêm hấp thu xung quang"
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.use_pass_color
-#, fuzzy
 msgid "Color the pass"
-msgstr "Màu của nước sơn"
+msgstr "Tô màu vòng này"
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.use_pass_diffuse
 msgid "Add diffuse contribution"
-msgstr ""
+msgstr "Góp thêm khuếch xạ"
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.use_pass_direct
 msgid "Add direct lighting contribution"
-msgstr ""
+msgstr "Góp thêm áng sáng trực tiếp"
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.use_pass_emit
 msgid "Add emission contribution"
-msgstr ""
+msgstr "Góp thêm phát xạ"
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.use_pass_glossy
 msgid "Add glossy contribution"
-msgstr ""
+msgstr "Góp thêm bóng loáng"
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.use_pass_indirect
 msgid "Add indirect lighting contribution"
-msgstr ""
+msgstr "Góp thêm ánh sáng gián tiếp"
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.use_pass_subsurface
 msgid "Add subsurface contribution"
-msgstr ""
+msgstr "Góp thêm hạ mặt"
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.use_pass_transmission
 msgid "Add transmission contribution"
-msgstr ""
+msgstr "Góp thêm truyền"
 
 #. :src: bpy.types.BakeSettings.use_selected_to_active
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_bake.use_selected_to_active
@@ -9430,7 +9428,7 @@
 #. :src: bpy.types.ColorManagedInputColorspaceSettings.name:'NONE'
 #. :src: bpy.types.ColorManagedSequencerColorspaceSettings.name:'NONE'
 msgid "Do not perform any color transform on load, treat colors as in scene linear space already"
-msgstr ""
+msgstr "Không biến hóa màu sắc khi đọc tệp, làm giống như màu sắc trong không gian bậc một của cảnh"
 
 #. :src: bpy.types.ColorManagedSequencerColorspaceSettings.name
 #. :src: bpy.types.CompositorNodeChannelMatte.color_space
@@ -20045,19 +20043,19 @@
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.fill_alpha
 #. :src: bpy.types.UV_OT_export_layout.opacity
 msgid "Fill Opacity"
-msgstr "Độ Đục Tô Đầy"
+msgstr "Độ Đục Tô Tràn"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.fill_alpha
 msgid "Opacity for filling region bounded by each stroke"
-msgstr "Độ đục cho tô đầy vùng mỗi nét được khoanh"
+msgstr "Độ đục cho tô tràn vùng mỗi nét được khoanh"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.fill_color
 msgid "Fill Color"
-msgstr "Màu Tô Đầy"
+msgstr "Màu Tô Tràn"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.fill_color
 msgid "Color for filling region bounded by each stroke"
-msgstr "Màu cho tô đầy vùng được mỗi nét được khoanh"
+msgstr "Màu cho tô tràn vùng được mỗi nét được khoanh"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.frames
 msgid "Sketches for this layer on different frames"
@@ -20089,7 +20087,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.is_fill_visible
 msgid "Is Fill Visible"
-msgstr "Có thể Thấy Tô Đầy"
+msgstr "Có thể Thấy Tô Tràn"
 
 #. :src: bpy.types.GPencilLayer.is_fill_visible
 msgid "True when opacity of fill is set high enough to be visible"
@@ -21277,7 +21275,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.Histogram.show_line
 msgid "Display lines rather than filled shapes"
-msgstr "Ciếu nét thay hình dạng tô màu"
+msgstr "Chiếu nét thay hình dạng tô màu"
 
 #. :src: bpy.types.ID
 msgid "Base type for data-blocks, defining a unique name, linking from other libraries and garbage collection"
@@ -21925,11 +21923,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.Brush.fill_threshold
 msgid "Fill Threshold"
-msgstr "Giới Hạn Tô Đầy"
+msgstr "Giới Hạn Tô Tràn"
 
 #. :src: bpy.types.Brush.fill_threshold
 msgid "Threshold above which filling is not propagated"
-msgstr "Giới hạn cho tô đầy, hơn gía trị này không truyền tô"
+msgstr "Giới hạn cho tô tràn, hơn gía trị này không truyền tô"
 
 #. :src: bpy.types.Brush.grad_spacing
 msgid "Gradient Spacing"
@@ -21941,7 +21939,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.Brush.gradient_fill_mode
 msgid "Gradient Fill Mode"
-msgstr "Chế Độ Tô Đầy"
+msgstr "Chế Độ Tô Tràn"
 
 #. :src: bpy.types.Brush.gradient_stroke_mode
 msgid "Gradient Stroke Mode"
@@ -22123,7 +22121,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.Brush.rake_factor
 msgid "How much grab will follow cursor rotation"
-msgstr ""
+msgstr "Lượng cầm sẽ theo xoay của con trỏ"
 
 #. :src: bpy.types.Brush.rate
 #. :src: bpy.types.ParticleSettings.simplify_rate
@@ -23123,7 +23121,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.Curve.fill_mode
 msgid "Mode of filling curve"
-msgstr "Chế độ tô đầy đường cong"
+msgstr "Chế độ tô đường cong"
 
 #. :src: bpy.types.Curve.fill_mode:'FULL'
 #. :src: bpy.types.UserPreferencesSystem.window_draw_method:'FULL'
@@ -23297,7 +23295,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.Curve.use_fill_caps
 msgid "Fill Caps"
-msgstr "Đầy Đầu"
+msgstr "Tô Đầu"
 
 #. :src: bpy.types.Curve.use_fill_caps
 msgid "Fill caps for beveled curves"
@@ -23305,11 +23303,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.Curve.use_fill_deform
 msgid "Fill Deformed"
-msgstr "Tô Đầy Méo Hóa"
+msgstr "Tô Méo Hóa"
 
 #. :src: bpy.types.Curve.use_fill_deform
 msgid "Fill curve after applying shape keys and all modifiers"
-msgstr "Tô đầy cong sau áp dụng mẫu hình dạng va cụ sửa đổi"
+msgstr "Tô cong sau áp dụng mẫu hình dạng va cụ sửa đổi"
 
 #. :src: bpy.types.Curve.use_map_taper
 msgid "Map Taper"
@@ -23537,7 +23535,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.TextCurve.use_fast_edit
 msgid "Don't fill polygons while editing"
-msgstr "Không tô đầy đa giác khi soạn thảo"
+msgstr "Không tô đa giác khi soạn thảo"
 
 #. :src: bpy.types.FreestyleLineStyle
 #. :src: bpy.types.RENDERLAYER_PT_freestyle_linestyle
@@ -24592,7 +24590,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.Image.generated_color
 msgid "Fill color for the generated image"
-msgstr "Màu tô đầy cho ảnh sáng tạo"
+msgstr "Màu tô tràn cho ảnh sáng tạo"
 
 #. :src: bpy.types.Image.generated_height
 msgid "Generated Height"
@@ -36020,7 +36018,7 @@
 #. :src: bpy.types.Keyframe.type:'JITTER'
 #. :src: bpy.types.ACTION_OT_keyframe_type.type:'JITTER'
 msgid "A filler or baked keyframe for keying on ones, or some other purpose as needed"
-msgstr "Cho làm đầy hay nướng bức ảnh mẫu cho đặt họat hình mỗi bức ảnh hay cho lý do khác tùy theo sự cần thiết"
+msgstr "Cho làm biểu viên hay nướng bức ảnh mẫu cho đặt họat hình mỗi bức ảnh hay cho lý do khác tùy theo sự cần thiết"
 
 #. :src: bpy.types.KeyingSet
 #. :src: bpy.types.ANIM_OT_keyframe_delete.type
@@ -38411,7 +38409,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.MaskLayer.use_fill_holes
 msgid "Calculate holes when filling overlapping curves"
-msgstr "Tính lỗ khi tô đầy đường cong lấn lên nhau"
+msgstr "Tính lỗ khi đầy đường cong lấn lên nhau"
 
 #. :src: bpy.types.MaskLayer.use_fill_overlap
 msgid "Calculate Overlap"
@@ -38419,7 +38417,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.MaskLayer.use_fill_overlap
 msgid "Calculate self intersections and overlap before filling"
-msgstr "Tính tự cắt và lấn lên nhau trước tô đầy"
+msgstr "Tính tự cắt và lấn lên nhau trước đầy"
 
 #. :src: bpy.types.MaskParent
 msgid "Mask Parent"
@@ -38498,7 +38496,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.MaskSpline.use_fill
 msgid "Make this spline filled"
-msgstr "Tô đầy mẫu cong này"
+msgstr "Tô tràn mẫu cong này"
 
 #. :src: bpy.types.MaskSpline.use_self_intersection_check
 msgid "Self Intersection Check"
@@ -40714,7 +40712,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.MetaElement.stiffness
 msgid "Stiffness defines how much of the element to fill"
-msgstr "Xài độ cứng cho xác định tô đầy mấy phần của phần tử"
+msgstr "Xài độ cứng cho xác định tô bao nhiêu của phần tử"
 
 #. :src: bpy.types.MetaElement.type
 msgid "Metaball types"
@@ -40987,7 +40985,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.Modifier.use_apply_on_spline
 msgid "Apply this and all preceding deformation modifiers on splines' points rather than on filled curve/surface"
-msgstr "Áp dụng cụ sửa đổi này và và hết cụ sửa đổi méo hóa trước với những điểm của các mẫu công thay cong/mặt tô đầy"
+msgstr "Áp dụng cụ sửa đổi này và và hết cụ sửa đổi méo hóa trước với những điểm của các mẫu công thay cong/mặt đầy"
 
 #. :src: bpy.types.ArmatureModifier
 msgid "Armature Modifier"
@@ -41811,7 +41809,6 @@
 
 #. :src: bpy.types.DataTransferModifier.edge_mapping:'VERT_NEAREST'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_data_transfer.edge_mapping:'VERT_NEAREST'
-#, fuzzy
 msgid "Copy from most similar edge (edge which vertices are the closest of destination edge's ones)"
 msgstr "Chép từ cạnh giống nhất (cạnh nào có đỉnh gần nhất với đỉnh của cạnh đích)"
 
@@ -48792,11 +48789,11 @@
 
 #. :src: bpy.types.ShaderNodeSubsurfaceScattering.falloff:'BURLEY'
 msgid "Christensen-Burley"
-msgstr ""
+msgstr "Christensen-Burley"
 
 #. :src: bpy.types.ShaderNodeSubsurfaceScattering.falloff:'BURLEY'
 msgid "Approximation to physically based volume scattering"
-msgstr ""
+msgstr "Tương tự với khuếch xạ thể tích cơ sở vật lý"
 
 #. :src: bpy.types.ShaderNodeTangent.axis
 msgid "Axis for radial tangents"
@@ -52169,9 +52166,8 @@
 msgstr "Chọn xươgn giống tùy loại đặc trưng"
 
 #. :src: bpy.types.ARMATURE_OT_select_similar.type:'CHILDREN_IMMEDIATE'
-#, fuzzy
 msgid "Immediate children"
-msgstr "Con Ruột"
+msgstr "Con Trợc Tiếp"
 
 #. :src: bpy.types.ARMATURE_OT_select_similar.type:'SIBLINGS'
 #. :src: bpy.types.OBJECT_OT_select_grouped.type:'SIBLINGS'
@@ -52251,7 +52247,7 @@
 
 #. :src: bpy.types.ARMATURE_OT_switch_direction
 msgid "Change the direction that a chain of bones points in (head <-> tail swap)"
-msgstr "Lật hướng chỉ của xích xương (đổi đầu <-> đuôi)"
+msgstr "Lật hướng chỉ của xích xương (trao đổi đầu <-> đuôi)"
 
 #. :src: bpy.types.ARMATURE_OT_symmetrize
 #. :src: bpy.types.MESH_OT_symmetrize
@@ -56263,11 +56259,11 @@
 #. :src: bpy.types.EXPORT_BLEND_OT_pack
 msgctxt "Operator"
 msgid "Pack Blend to Archive"
-msgstr ""
+msgstr "Gói Blend vào Tệp Kho"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_BLEND_OT_pack
 msgid "Packs a blend file and all its dependencies into an archive for easy redistribution"
-msgstr ""
+msgstr "Gói một tệp blend. vào tất cả đồ nó nhờ vào một tệp kho cho dễ phân phối"
 
 #. :src: bpy.types.EXPORT_MESH_OT_ply
 msgctxt "Operator"
@@ -58456,7 +58452,7 @@
 

@@ Diff output truncated at 10240 characters. @@


More information about the Bf-translations-svn mailing list